Algemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 3146. Zaterdag 4 Mei 1895. "I5e Jaargnna;. Binnenland. ABONNEMENT- Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,824- Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer ^0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij (leze couraut behoort een bijvoegsel. t-*olitieli Overzicht. De houding der regeering van Rusland, zoo zegt eene mededeeling uit Petersburg aan de Pol. Corr., wordt dagelijks duidelijker en krachtiger. De diplomatische nota, door welke aan Japan de Russische eischen zijn bekend gemaakt, is in een zeer gedecideerden toon gesteld, en volgens in- lichtingen uit zekere bron was 00k het laatste onderhoud, dat de Minister van buitenlandsche zaken, vorst Lobanoff-Rostowski, met den Japanschen gezant te Petersburg had gehad, zeer duidelijk. De Minister had den gezant verklaard, dat Rusland wegens de groote belaugen, die door het traktaat van Simoneseki werden getroffen, geen acht kon slaan op de bezorgdheid der Japansche regeering, dat in Japan het volk in opstand zou komen, bijaldien de regeering van Tokio den door Rusland, Erankrijk en Duitschland gestelden eisch van eene wijziging van dat traktaat toestond. Het departement van oorlog, zegt hetzelfde blijkhaar officieuse bericht verder, neemt krachtige maatregelen om het protest te ondersteunen, wanneer het, wat men evenwel niet gelooft, door Japan wordt in den wind geslagen. Men hoopte, dat eene vreedzame oplossing zal worden gevonden, maar bereidt zich 00k op het tegendeel voor. Aan de Times wordt, 00k al uit geloofwaardige bron, van 26 April uit Kobe gemeld, dat daar uit Heroshima was vernomen, dat het gouvernement van Japan tegenover Rusland een vastberaden houding had aangenomen. Het kende aan Rusland niet het recht toe, tusschenbeide te komen en dacht er aan, het 't hoofd te bieden, daar het de militaire middelen van Rusland in Oost-Azie voor onvol- doende houdt. Dagelijks vermelden de regeeringsbladen in Spanje overwinningen op Cuba, die echter op het publiek juist om hunne veelvuldigheid weinig indruk maken. In Rumenie is een ernstig parlementair conflict ontstaan. Volgens een telegram uit Bukarest hebben de liberale leden van de Kamer en den Senaat ge- zamenlijk hun mandaat nedergelegd. De voorzittters der beide lichamen zeiden, dat dit streed met de reglementen van orde en derhalve ongeldig was. De Minister van buitenlandsche zaken voegde er bij, dat hetgeen door de minderheden tot hunne rechtvaardiging was aangevoerd, nl. dat de regeering en de meerderheid inconstitutioneel hadden ge- handeld, ongegrond was, want zoo iets hadden de FEUILLETON. fQ)f iit TWEEDE DEEL. 22) Genoeg, deze man koesterde eenige dankbaarheid jegens mij en verklaarde dat hij het was, die Chlumecky in de vlucht was behulp geweest, die hem naar een schip bracht, dat lading had voor Panama. Ik bedacht mij niet lang, maar ging aan boord, doch kon direct niet verder komen dan Acapulco, waar ik veel kostbaren tijd nutteloos moest verliezen. In Panama eindelijk aangekomen, was mijn vogel landwaarts gevlogen, waarheen wist niemand mij te zeggen, misschien naar Cartagena of Caracas om met het eerste het beste schip naar een ander werelddeel te ontkomen Ik ging derhalve naar Cartagena, waar ik van een boschbewoner, die den vogel in het woud ge- zien meende te hebben, zooveel vernam, dat ik zijn spoor wedervond. Met het instinct van een Indiaan vervolgde ik dat spoor tot Caracas, waar een zoon der wildernis, een gemeene roodhuid, mij verder inlichtingen gaf en tegen goede betaling mijn gids door het woud wilde zijn, waar ik mijn man bepaald moest aantreffen. Die kerel verhaalde mij 00k van een kluizenaar, die gelieel alleen in de wildernis woonde, //de booze geest" genoemd en meermalen door koene reizigers opgezocht werd. Zoo zult gij het zeker natuurlijk vinden, dat 00k ik verlangde dien wonderman te zien en er misschien hem, dien ik zocht, te begroeten minderheden reeds vroeger kunnen opmerkenzij hadden, om daartegen te protesteeren, de sluiting der zitting niet behoeven af te wachten. De Minister wees op de goede vruchten van de werkzaamheid der conservatieve meerderheid. Aanleiding tot het geschil heeft gegeven een mijnwetsontwerp, waarbij 00k aan vreemdelingen het verwerven van grond werd toegestaan. Om de aanneming te verhinderen staakten de liberalen het werk. Een paar cijfers aangaande de Grieksche effecten zullen velen interesseeren. De aanstaande premier, de heer Th. Delyannis, heeft (zooals men weet) gezegd, dat hij allereerst de belaugen der buiten landsche schuldeischers van Griekenland wil behar- tigen. Deze crediteuren zijn in rijken getale verspreid over Erankrijk, Engeland Duitschland en Nederland. De heer Delyannis schat in zijn //program" de Grieksche inkomsten op 90 millioen, waarvan 25 millioen voor de coupons af zou gaan. Dit klinkt erg mooi. Doch men beteugele zijn geestdrift nog even. De Ind. cijfert den heer Delyannis voor de securiteit na. Bahalve voor de coupons, zal er voor verschillende doeleinden nog eerst 13 millioen afgaan. Daarbij kornt, dat de ontvangsten hoogstens 88 millioen kunnen beloopen. Per slot van rekening zullen er niet meer dan 10 millioen resten voor de betaling der coupons van een schuld, groot 580 millioen, terwijl er 52 noodigzoudenzijn!! Ondanks het mooie program is het dus meer dan waar- schijnlijk, dat de bezitters van Grieksche effecten er onder Delyannis niet veel beter aan toe zullen wezen dan onder Tricoupis, die hun 30 pet. bood Het geschil tusschen Engeland en Nicaragua zal nu welhaast uit zijn. De republiek zal aan Albion binnen veertien dagen de reeds genoemde schadeloosstelliug betalende Engelsche troepen ontruimen dan onverwijld Corinto. Mocht Groot- Brittannie meer eischen, dan zal een scheidsrech- telijke commissie, uit Britten en Nicaraguanen samengesteld, worden benoemd, aan wie de vast- stelling van het bedrag der schadeloosstelling zal worden opgedragen. Toen men ten langen leste begreep, dat er van Mr. Cleveland geen hulp te verwachten was, schijnt men te Managua begrepen te hebben, dat langer verzet eene dwaasheid was. Hetgeen men een dag of wat vroeger had behooren in te zien. ,/ZekerZekerEn de roodhuid liet u in den steek ffDie ellendeling verliet mij ongemerkt en hul- peloos dwaalde ik toen verder om, tot gij mij vondt, den dood nabij Zoo zijn de menschen, zelfs de eenvoudige In- dianen O, als die Chlumecky, die Dumler zich in de wildernis ophoudt, dan zal hij mij niet ontgaan Ik heb met den scburk nog een oude, lange rekening te vereffenen." //Dus ge kent hem persoonlijk »Ja, ik ken hem!" riep de kluizenaar op doffen toon. //Ik had gehoopt, zijnen gehaten naam nimmer meer te hooren uitspreken, nimmer een spoor van hem te vinden Maar nu, op "Wij hebben een kostbaren tijd verloren laten gaan Misschien heeft die vervloekte Indiaan in overleg met hem gehandeid, toen hij u aan uw lot overliet, u aan de zekere kans des doods prijs gafDe roodhuiden zijn door de zoogenaamde beschaving bedorven geworden. Mijne geschiedenis zal ik u later verhalennu moeten wij elke minuut benutten, om den booswicht machtig te worden tfGij wilt mij vergezellen P Gij wilt terugkeeren in de wereld z/In de wereld terug Tot de menschen, die nog boozer, nog gevaarlijker zijn dan de roofdiereu der wildernis En toch het moetHij leeftHij heeft zich hier gewaagd z/Ik moet den vampier den kop vertrappen z/En hoe mag ik mijn nieuwen vriend, den redder van mijn leven, noemen z/Ja zoo stel ik het mij nog niet voor Maar ieder ding moet een naam hebben Noem mij Katara Een mooie naam, he Een vergelijking makende tusschen het Maan- dag op de haven gekomen en aan de ponton gemeerd liggend Kon. Engelsch jacht Victoria and Albert, bestemd om de Koningin van Engeland over te brengen, en het Kon. Nederlandsche jacht de Valk, waarmee laatstelijk onze Koninginnen de Noordzee overstaken, dus wordt uit Vlissingen aan de Midd. Ct. geschreven, dan valt die al zeer ten nadeele van het laatste uit. De Valk toch is, hoe prachtig ze 00k van binnen is ingericht, van een zeer verouderd type, wat geen wonder is, daar ze al van 1863 dienst doet. Een meer aan de eischen des tijds voldoend vaartuig, Neerlands Koningin waardig, zou misschien wel te verkrijgen zijn door bijdragen van het gansche Nederlandsche volk, om dit dan aan H. M., bij Hare troonsbestijging, als nationaal geschenk aan te bieden. Er is nog tijd genoeg voor om op een Nederlandsche werf zoo'n vaartuig te doen bouwen. Waar 't toch meestal gewooute is, dat de natie bij eene plechtigheid die, naar wij hopen, over een jaar of drie zal plaats hebben, van hare ingenomenheid, in den vorm van een geschenk, blijk geeft, zou bovengenoemd idee, dat we dezer dagen hoorden opperen, misschien wel waard zijn om in overweging genomen te worden. Gewone reizigers die naar Engeland willen en haast hebben, of niet van een verlengde zeereis houden, hebben een voordeel boven Koninginnen. Ze kunnen met de Vlissingsche booten naar Queensboro' oversteken. Onze Koninginnen gingen op Hr. Ms. jacht de Valk, dat een ouderwetsch langzaam varend schip is. En H. M. Koningin Victoria, die eergisteren van Vlissingen overstak naar Queensboro' had op Hr. Ms. Victoria and Albert 00k een lange reis. De dagboot van de Zeeland, welke Vlissingen twee uur na het vertrek van H. M. Koningin Victoria verliet, vond, zoo lezen wij in de Engelsche bladen, in Sheerness de geheele officieele wereld in rep en roer, omdat het jacht van de Koningin nog niet in zicht was en de Hollandsche mailboot reeds kwam aanstoomen. Eenige bezorgdheid werd getoond of aan het koninklijk jacht 00k eenig onheil zou zijn overkomen. Doch de gezagvoerder van het Hollandsche schip deelde mede dat hij op zeven mijl beoosten het buitenste lichtschip het jacht van de Koningin en het begeleidend oorlogs- schip was voorbijgestoomd. Er was eenige mist op zee geweest doch het water was zoo glad als een vijver. z/Katara Die naam klinkt niet Poolschhij klinkt Grieksch en beteekend, als ik mij niet bedrieg, vloek z/Zeer juistDie naam past mij Maak u gereed, mijn vriendAls Katara klaar is, wacht hij niet Een half uur later verlieten beiden met den trouwen Castor de hut in de wildernis, welker sombere bewoner ijlings voorwaarts schreed, zonder 00k maar een enkelen blik terug te werpen naar de plek, waar hij zooveel jaren eenzaam doorge- bracht had. in. Een groote stoomboot, die van Caracas was uitge- loopen, doorploegde met snelle vaart de golven van den Atlantischen Oceaan. Zij droeg passagiers van alle nationaliteiten, uit alle deelen der nieuwe wereld, naar Europa over velen door heimwee gedreven, anderen met ver- worven schatten, en weder anderen, die het oude Europa wilden leeren kennen of door zaken tot de groote reis genoopt waren. Het was een heerlijke, zonnige dag. De Oceaan fonkelde als vloeibaar zilver en een zachte wind krulde de wateroppervlakte, welke de stoomboot als een witte zwaan doorsneed. Op het dek was het warmslechts eenige matrozen en de stuurman aan het roer bevonden zich daar, op de gewone wijze bezig. In de hut, die voor passagiers der eerste kajuit was ingericht, lagen twee mannen uitgestrekt op een mat, aan hunne voeten lag een fraaie hond. De oudste mocht het midden der veertig nog niet oversclireden hebben; zijn zwarte baart hing lang Al de Engelsche oorlogsschepen in Sheerness waren in vollen vlaggetooi van boegspriet naar achtersteven, en veel aandacht trok in hun midden het jacht der Hollandsche Koninginnen, dat volgens de gewoonte der Koninklijke marine van Holland overdwars gepavoiseerd was. De Minister van kolonien heeft aan generaal Vetter bij diens aankomst te Genua een telegram van begroeting en verwelkoming gezonden. Eenige oud-militairen, die ridders der Militaire Willemsorde zijn, hebben het voornemen hunne medegedecoreerden met dat kruis uit te noodigen, den gewezen bevelhebber op Lombok bij zijn aankomst te 's Gravenhage eene ovatie te brengen. De generaal heeft zijn reis door Italie en Zwitserland aangevangen. De Minister van marine heeft het afdeelings- verslag over de aanvullingsbegrooting van zijn departement voor bovengemeld doel beantwoord. Hij doet uitkomen, dat het zoowel voor vredes- als voor oorlogstijd van overwegend belang is, dat zee- en landmacht met hetzelfde geweer gewapend zijn. Oostenrijk, Hongarije, Erankrijk, Spanje, Italie, Engeland, Duitschland en Rusland hebben alien het repeteer-geweer voor de marine aange nomen. Het deskundig onderzoek heeft in alle opzichten bevredigende uitkomsten opgeleverdde beproeving is bijgewoond 00k door een zeeofficier en een officier van het corps mariniers en heeft geloopen over de ballistische eigenschappen, het indringings- vermogen, de hechtheid en de duurzaamheid, de goede werking en het sluit- en repeteer-mechanisme, het gemak en de snelheid van laden, de lengte, het gewicht, het al of niet hinderlijke van uit- stekende deelen enz. Het geweer zal volkomen gelijkvormig zijn aan dat van de landmacht, dat hoogstwaarschijnlijk 00k voor het lndische leger zal worden aangenomen. Het voornemen bestaat, 00k dezelfde soort van rookzwak buskruit te gebruiken, hetgeen 00k voor de bewaring aan boord in de lndische magazijnen geen bezwaar zal opleveren. Er is gerekend op eene verstrekking van 250 patronen per geweer, te zamen voor 6362 geweren (behalve de reserve) 1,866,800 scherpe patronen. De kosten, aanvankelijk geraamd op f 244.500, zijn tengevolge van den lageren prijs der patronen teruggebracht tot 239,300, zoodat het eindcijfeT der begrooting van marine van 1895 bij aanneming van dit wetsontwerp zal worden 15,651,065, zijnde f 30,469 meer dan het voor 1894 toegestane bedrag. op de breede borst afhet gebruinde donkere ge- laat met de scherpe trekken, de gebogen haviksneus en de zwarte somber schitterende oogen, in een woord de geheele gestalte, daarin rust, verscheen als een Romeinsche Camee. Hij had het hoofd op de hand geleund en beschouwde zijn slapenden reisgenoot, die misschien acht jaren jonger kon zijn. Deze was blond en slank, een echt Germaansch voorkomen, met bruin, schoon gelaat, in tfen woord Wilhelm Tauffer, die op dit oogenblik de oogen opende en den blik des kluizenaars uit de wildernis vrien- delijk beantwoordde. z/Wij zijn ongestoord" sprak deze met diepe, klankvolle stem//de babbelende en snappende papegaaienschaar zit op de kruk, niemand hoort 011s. Thans wil ik u mijne geschiedenis verhalen." Wilhelm Tauffer was dadelijk geheel oor. //Die geschiedenis," begon Katara, //konmisschien stof leveren voor een drama. Mijne wieg stond in een Poolsch gravenslot; mijne moeder stainde uit een vorstengeslachtik was de eenige zoon en erfgenaam en had 00k geen zusters. Mijn vader was trouw aan den czaarhij noemde het herstel van Polen een hersenschim en haatte, ja veraf- schuwde ieder samenzweerder, terwijl mijne moeder, eene echte Polin, in 't geheim met de samen- zwering in betrekking stond, ja zelfs de hoofddraden der samenzwering in handen hield en alle opstan- delingen krachtig ondersteunde. Zij trachtte mij volgens hare begrippen op te voeden, en mijn geheele natuur lielde er als van zelf toe over. Vreemd echter, gevoelde ik mij met geheel mijn hart tot mijn vader getrokken en zag in TER \Eim.S( HE COIRWT. Wit blad verseliijnt iVaaudag-, lVoeusdag- en Vr ijtlagttvouci bij den uitgever iMTfiMi-MnTiiiiiinr—tt——-T-TnmTinrriiiTrwi.MTrmi mi/in hi erwi'iriiramcs— J. VAN K A N n E te Ter Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1