WAARSCHUWING. RIJWIEL MANUFACTUREN, BEKENDMAKING. B e r i c h t. BloeM, Lift, Mntsen. Men, etc., Eiken en Groenharte Planked, eene partij LAND, Openbare Yerkooping. KLAYER TE YELD2, Sen Woonhuis en Erf, BURGtERLIJKE stand. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Uit de hand te koop: Voorts IJZERWERK, I Ilandelsbericbten. Advertentien. Openbare Verkooping Openbare Verkooping. Openbare V erkooping. rechts en links leeg te laten liggen. Verder dan tot over het graf kan men den vrouwenhaat toch wel niet uitstrekken Gemeenteraad van Zaamslag. COR RESPONDENT IE. Wij ontvingen van den heer J. Sas een schrijven, waarin hij den brief mededeelt door hem aan de raadsleden gezonden omtrent de erfpachtskwestie. Hierin komt hij op tegen het gesprokene door het lid van den raad, den heer Yan der Moer, alsof zijn schrijven getuigde van domheid en brntaliteit. Na inzage van het schrijven, moeten wij ofschoon bniten deze kwestie willende blijven, den heer Van den Moer gelijk geven in de hypotheek- geschiedenis. Daar kan de gemeente niets aan doen. Ten tweede male weigeren wij plaatsing van stukken in dien toon geschreven, en verzoeken voor aanvrage verschoond te blijven. Red. Rotterdam, 29 April 1895. Graanmarkt. De redelijk, aanvoer was bijna tot vorige prijzen. Men noteert Tarwe 4,25 a 5,40Rogge 3,50 a 4,25 Zomergerst 2,50 a 3,60 Chevalier 3,75 a 4,75Haver 1,75 tl 3,00, alles per hectoliter. Paardeboonen 4,60 a 5,40 Witteboonen 7,50 a 10,50; Bruineboonen /12a/ 18,00; Blauwe erwten /7a /8; Koolzaad 7 a 7,50; Kanariezaad 7 a 8, alles per hectoliter. Buiten 1. Granen. Tarwe op levering willig, Mei 162, Nov. 164. Rogge eveneens willig, Mei 115, Juli 117. Gerst per 2000 kilo 92 a 97. Haver per 100 kilo 5,40 a 6. Mais per 2000 kilo 122 126. Meel. Inlandsch 8,50 a 10 Amerik. /8a /ll, per 100 kilo. Runderprijzen 27 a 33 cent; kalveren 40 a 47£ cent; schapen 20 it 25 cent; varkens 15 a 16 centper half kilo. Nuchtere Kalveren 5 a 12 en biggen 6 a 16, per stuk. Boterprijzen 35 a 55 cent per half kilo. Aardappelen. Als voren. Eieren 2,65 h 3,00 per 100 stuks. Amerik. Petroleum flauwer en op termijn najaar /Hi per 100 kilo. ZEET1JDINGEN. Van 26 tot en met 28 April. Van 26 tot en met 28 April werden langs de Oostsluizen alhier 34 binnenvaartuigen op en 28 afgeschut. D A G E N. Voorm. Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag 30 April 1 Mei 2 4 5 6 4.55 5.48 6.58 8.27 9.56 11.7 Nam. 5.19 6.19 7.41 9.13 10.34 11.35 12.— Heden overleed tot onze diepe smart onze geliefde echtgenoot, vader, behuwd- en groot- vader de heer JAN DE SMIDT Jz. Hij bezweek na een langdurig, smartelijk doch geduldig lijden in den ouderdom van ruim 7 2 jaar. Wede J. DE SMIDTJansen, Kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Ter Neuzen, 27 April 1895. De Heer en Mevrouw VAN DER MOERVan Rooijen, betuigen hun (lank voor de bij en na de geboorte hunner dochter betoonde belangstelling. Ter Neuzen, 29 April 1895. Voor de vele bewijzen van deelneming gedurende de ziekte en bij het overlijden van onzen dierbaren broeder Willem, betuigen wij onzen liartelijken dank. Aalten, 29 April 1895. J. en L. VAN DEN HURCK. Het Bestuur der waterkeering van den calami- teusen polder NIEUWE NEUZEN, maakt bekend, dat de door den Dijkraad vastge- stelde Regrooting der inkomsten en uitgaven van het waterschap, opgericht voor het besturen, beheeren en bekostigen van de zeewering en oever- verdediging van dien polder, voor het dienstjaar 1895/90, met de inemorie tot toelichting, van ^f den lste" tot en met den 10dcn Mei a. s., is nedergelegd ten kantore van den Secretaris- Ontvanger te Ter Neuzen, ter inzage van de besturen en grondeigenaren van de polders of waterschappen, die bij de zeewering en oeververdediging van ge- noemden calamiteusen polder zijn betrokken, en voorts, tegen betaling der kosten, voor hen ver- krijgbaar is. Ter Neuzen, 29 April 1895. Het Bestuur voornoemd, M. DE REGT, Voorzitter. J. STURM, Secretaris-Ontvanger. Verkoop ROEREND GOED voorMERRISON te Sas van Gent, is opgeschort. Notaris DREGMANS. De landbouwers die dit jaar hunne paarden of koeien in de Otheensche kreek laten loopen, zijn hiermede gewaarschuwd dat zij verantwoordelijk zullen zijn voor de schade aan zijne fuiken en riet door hen toegebracht, tevens mogen geen afsluitingen in het water geplant worden zonder schriftelijke vergunning van ondergeteekende. Othene, 23 April 1895. F. D. DE VOS. tot het yerkoopen van sterken drank in het klein, moet voor 1 Mei worden betaald. Het kantoor van den Gemeente-Ontvanger van TER NEUZEN is geopend van's Maandags tot en met V rijdags, telkens van voormiddags 10 tot 1 ure. De ondergeteekende maakt bekend dat zij morgen (Dinsdag) van 104 ure zal uitgepakt zijn met een fraaie collectie bij K. FONTEIJN, Brouwerijstraat, Ter Neuzen. MARIE DE RECHTER. Selzaete, 29 April. te koop, gebruikt doch goed onderhouden, bij B. J. GERDES, Nieuwstraat. van 30 tot 40 centimeter breed, 8 centimeter dik, van verschillende lengte, bij A. BLIEK, Ter Neuzen. TE ZUIDDORPE. De Notarissen Van der Moer, te Ter Neuzen, en Dregmans, te Axel, zullen op Vrijdag 3 Mei 1895, des namiddags te 3 uur precies, in de herberg van Jan de Mette te Zuiddorpe, in het openbaar verkoopen in den Canisvlietpolder, gemeente Westdorpe, kadaster sectie E n03 388, 389 en 392, groot 1,27,10 H.A. en in den polder Zuiddorpe Noorddeel, gemeente Zuiddorpe, kadaster sectie B n°" 148 en 164, groot 1,27,50 H.A., eigendom van E. A. WILLAERT, te Selzaete. De verkoop geschiedt door den hypothecairen schuldeischer, krachtens de onherroepelijke volmacht. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van den Hoog WelGeb. Heer Jonkheer Mr. TH. SERRARIS, Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te 's Bosch en den WelEd.Geb. Heer J. VOGELVANGER, grondeigenaar te Hulst, op TV oensdag, den 8 Mei 1895, des namiddags te 2 ure, verkoopen RUIM 5 HECTAREN wassende op hunne landen in den Van Lijndenpolder, gemeente Zaamslag. Verdeeld in koopen. Te vergaderen ter plaatse. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de Erven MEEUWIS DE BRUIJNE en MAGDALENA VAN PIENBROEK te Ter Neuzen en krachtens verleende Rechterlijke be- schikking, op Woensdag 8 Mei 1895, des namiddags 1 ure precies, in de herberg bij G. J. Goethals te Ter Neuzen (Driewegen), verkoopen te Ter Neuzen, aan den Catspolderschendijk, kadaster sectie E nos 447 en 727, groot 1 are 90 centiaren. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom. Door nitscheidinyr van bedrijf. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van den heer J. VAN BRABAND, aan zijn woonhuis te Rapenburg (Stoppeldijk), op Woensdag 15 Mei 1895, des voormiddags 10 ure, en volgemlen dag, verkoopen Wollen, Katoenen en Zijden waaronder Duffel, Baai, Laken, Bukskins, Eransche Merinossen, effen, gekleurd en ge- bloemd Thibet, enz. enz. alsBraadpannen, Kasserollen, Porselein, Geleierd-, Glas- en Aardewerk en meer andere goederen. Koopen tot en met 3 kontant. Het overige op 6 maanden krediet, onder borgtocht desgevorderf. Zitting van Vrijdag 26 April 1895. Afwezig de heer J. van de Ree, zonder kennisgeving. Tegenwoordig 6 leden. De vergadering wordt door den Voorzitter geopend. 1. De Voorzitter deelt mede, dat de secretaris tevens ontvanger met verlof afwezig is, en dat als waarnemend secretaris en ontvanger is aangewezen P. J. Wortman, griffier ter secretarie. 2. De notnlen van het in de vorige vergadering behan- delde worden gelezen en zonder aanmerkingen goedgekeurd. 3. Medegedeeld worden een viertal brieven van Ged. Staten, drie tot mededeeling der goedkeuring van raadsbe- sluiten en een tot terngzending van het door hen goedgekeurd kohier van den hoofdelijken otnslag voor 1895, benevens een schrijven van den boekhoudcr bij het kadaster te Goes, hondende aanbeveling tot verniemving der kadastrale registers. De kosten hiervan beloopen een bedrag van 94,40. De Voorzitter erkent, dat het lastig is voor personen. die met de zaak niet op de hoogte zijn om van de tegenwoordige registers gebruik te maken, die ongeveer 70 jaar oud zijn en waarin door de vele veranderingen moeilijk de posten te vinden zijn. Op zijn voorstel werd deze zaak aangehouden tot een volgende vergadering. De heer De Kraker erkende, dat het lastig is, wanneer de kadastrale nommers niet in orde zijn. 4. Aangeboden werd het beredeneerd verslag van den toestand der gemeente over 1894, waarvan een exemplaar aan de raadsleden ter kennisneming zal worden gezonden. 5. Overgelegd werden de navolgende staten van oninbare posten: schoolgelden dienst 1894 f 32,60, alles wegens het niet bezoeken der school gedurende voile maanden, cijns- pachten, verschenen 25 November 1889 f 1,41, wegens onver- mogen van 2 debiteuren, begrafenisrechten over 1894 f 1,20 wegens als voren en hoofdelijken omslag over 1894 /8,45 wegens verleende afschrijving. 6. Burg, en Weth. stellen voor om nit den poet van onvoorziene uitgaven der begrooting dienst 1895 over te schrijven op den postkosten wegens aanschafling van school- behoeften eene som van /31,als: 15 voor aanschafling van 2 dozijn glazen teekenleien voor de school te Othene en 16 voor aankoop van 2 teekenborden voor de school in den Groote Huissenspolder en op den postkosten van school- bibliotheken een bedrag van f 11 als bijdrage voor de bibliotheek der school te Othene. Wat de glazen teekenleien betreft, vroeg de heer Geelhoedt, waar die voor moeten dienen, of die ook op de andere scholen al ingevoerd zijn en of de kosten wel opwegen tegen het nut, dat er aan verbonden is. De Voorzitter antwoord, dat de leien dienen voor hot teeken- onderwijs, dat ze zeer schoon werken wat het invoeren dezer soort leien op andere scholen betreft, dat den een dit- en den ander dat voortrekt en wat betreft het opwegen van het nut tegen de kosten, dat het hoofd der school er veel nut van verwacht en dat hiervan wordt uitgegaanhij Voorzitter kan dit niet beoordeelen. De heer Geelhoedt is van oordeel, dat een gewone lei met rniten even goed zal voldoen als een glazen leihet onder- wijs, zegt hij, kost toch al veel en wanneer er nil telkens nieuwe leermiddelen worden ingevoerd dan rerhoogen die natnurlijk nog meer en meer; worden de glazen leien ook voor het versolg op de andere scholen gebruikt dan zal er voor de dorpsschool wel 5 dozijn noodig zijn en hij zou hiertegen geen bezwaar hebben, mits maar het nut opwoog tegen de kosten, doch dit betwijfelt hij. De heer Dekker zegt, dat er toch een proef mee zou kunnen genomen worden. Dit erkent de heer Geelhoedt, doch onder opmerking, dat dan toch geen 2 dozijn moet aangeschaft worden en bovendien wie zou dan de proef moeten beoordeelen, n. 1. alleen het hoofd der school, de voorstander van de aanschaffing. Op een daartoe gedane vraag antwoordt de heer Dekker, dat z. i. de glazen teekenleien dienen om iets na te teekenen door er de teekening onder te leggen. De heer Geelhoedt zegt, dat, als dit het geval is, de kinderen er juist niet door leeren, het kind leert door een- voudig de teekeningcn over te trekken geen afstanden zien en het moet met het bloote oog leeien de afstanden te zien, volgens zijn gevoelen zal het kind door op een gewone lei teekenen te leeren na verloop van een jaar zonder voorbeeld iets knnnen teekenen, terwijl dit niet het geval zal zijn bij hen, die in het teekenen onderwijs kregen op glazen leien, daar op deze laatste het enkel is manneties naar manneties maken. Ook de heer De Kraker denkt, dat het achteruit is. wanneer glazen leien worden gebruikt. De heer Dekker zou dan willen probeeren met 1 dozijn. Ook dit vond geen ondersteuning bij de overige leden en na verdere beraadslaging werd met 6 stemmen tegen 1, die van den Voorzitter, besloten geen bedrag voor glazen teeken leien toe te staan. Daarna kwam ter sprake het aanschaifen van 2 teeken borden voor de school in den Groote Huissenspolder. De heer Geelhoedt vroeg of borden uitsluitend voor teeken- onderwijs opk op andere scholen aanwezig waren, waarop door den Voorzitter ontkennend wordt geantwoord. De heer Geelhoedt zou dan ook voor den Groote Huissenspolder geen teekenborden aanschaffen, bovendien een onderwijzer, die teekenen kan, zal even goed op een gewoon bord teekenen als op een schoolbord. Op zijn vraag, omtrent het verschil in kosten, antwoordt de Voorzitter, dat dit verschil al zeer weinig kan zijn en alleen kan bestaan in het schilderen van de ruitjes, dat toch maar weinig kosten kan. De heer Geelhoedt acht het een te groote weelde om teekenborden aan te schaffen, bovendien zou hij wel eerst willen onderzocht zien of het wel noodig is nieuwe aan te schaffen, dan wel of de oude nog niet kunnen worden opgemaakt, het hoofd der school zou ook nog kunnen worden gewezen op de andere scholen, waar geen borden aanwezig zijn, afzonderlijk voor teekenonderwijs. Met 4 stemmen werd besloten aan Burg, en Weth. op te dragen eerst een onderzoek in te stellen naar de noodzake- lijkheid tot aanschaffing. Tegen de Voorzitter en de heer Dekker, welke laatste van oordeel was, dat even goed nu de zaak kon worden uitge- maakt, daar het hoofd der school natuurlijk toch zal zeggen, dat hij ze noodig heeft. De af- en overschrijving ad y 11 voor do schoolbibliotheek te Othene werd toegestaan. 7. Burgemeester en Wethouders stellen voor aan J. Knijff alhier onderhandsch aan te besteden de herstelling van de zuidwestelijke fronte-pieces van den gemeentetoren voor de som van f 30. Nadat besproken was de aan de herstelling zijnde moeilijk- heden en gevaren werd met algemeene stemmen overeenkomstig voornoemd voorstel besloten. 8. Vervanging der klinkerbestrating in het dorp door eene andere kunstbedekking. De Voorzitter deelt mede, dat de kosten van aanleg eener keiweg bedragen f 1000.van een nieuwe klinkerweg 800,en van de vervanging der klinkerweg door be- dekkiDg met mac-adam 250,mits dat dan de oude klinker als bevloering worden gebruikt. Op daartoe door den heer Geelhoedt gedane vragen antwoordt de Voorzitter, dat onder de 250 voor bedekking met mac adam alles begrepen is, vervoer, verwerken enz. en dat aan een weg van mac-adam weinig onderhoudt is en voorts dat ook de geschonden steenen als bevloering kunnen worden aangewend. De Vuorzittter vraagt voorts machtiging van den Raad op Burg, en Weth. om de benoodigde hoeveelheid van 25 M5 mac-adam onderhandsch te koopon, het vervoer te gunnen aan de vrachtrijders alhier en het overig te doene werk aan te besteden. De heer Geelhoedt zegt dat het een lastig geval is om niet pnbliek aan te besteden, het werk van de ambachtsmans binncn de gemeente wordt pnbliek aanbestecd en nu zou aan iemaml die buiten de gemeente woont eene levering onderhandsch worden besteed, bovendien moet, volgens een vroeger genomen besluit alle werken publiek worden aanbesteed die boven de f 10,— kosten. De Voorzitter zegt, dat juist daarom de machtiging van den Raad gevraagd wordt, dat het leveren van 25 M3 mac adam toch maar een kleinigheid is, dat hij van een vertrouwd persoon de toezegging heeft gekregen deze te leveren voor f 3,95 per M1, terwijl die dan ook nog zou toezien op de verwerking, dat een schipper hem zei dat de goede mac-adam kostte f 5,per M3 en de mindere soort 3,50 per M3 en voorts, dat men van een besluit kan afwgken in de gevallen waarvoor men dit verkiest; hij, Voorzitter, staat er ook niet voorin, dat er bij publieke annbesteding goede materiaal zal geleverd worden. De heer Geelhoedt vindt het nog al kras om van een beslui; af te wijken voor iemand van buiten de gemeente, bovendien wordt de levering van grind ook wel publiek aanbesteed, hij vraagt of er geen in de gemeente zijn, b. v. Eijke of Van der Beek, die verstand hebben van het leggen van mac-adam wegen, hij zou liever in plaats van f 250 in dit geval f 275 uitgeven (n. 1. f 25 meer voor aanstelling van een opzichter over het werk) dan staan tegenover het geval dat de am bachtsmans dezer gemeente door publieke aanbesteding der werken beknibbeld worden. De Voorzitter zegt, dat grind bij een groote massa tegelijk wordt geleverd en er nu slechts 25 M3. mac-adam noodig is en voorts, dat er geen opzichter voor het werk noodig is dan alleen voor het keuren der mac-adam. De heer Geelhoedt zou dan daarvoor een opzichter nemen. Met algemeene stemmen werd daarna besloten de klinker bestrating voormeld te doen vervangen door eene bedekking met mac-adam en met 5 tegen 2 stemmen die van den heer Riemens en de Voorzitter om alle9 publiek aan te besteden. Burg, en Weth. worden gemachtigd om in de aanbesteding tevens te doen opnemen de levering van voor het werk be noodigde zand. 9. De schutterij-commissien voor 1895 worden samengesteld evenals het vorige jaar, n. 1. a. Tot leden der commissie van onderzoek naar de redenen van vrijstelling en uitsluiting van den schutterlijken dienst, de heeren C. de Bokx en L. J. Geelhoedt, tot plaatsver- vanger A. Riemens en tot secretaris E. H. Wortman. 4. Tot leden der commissie, belast met het toezicht over de loting voor de schutterij, de heerenK. de Kraker en L. J. Geelhoedt, tot plaatsvervanger D. Dekker. 10. Tot stemopnemers voor de a. a. verkiezing voor 4 leden van de I'rov. Staten worden benoemd de heeren De Kraker en Dekker en tot plaatsvervangers de heeren Riemens, Geelhoedt, De Klerk en Van de Ree. 11. Aan de orde is de door het Algemeen Burgerlijk Armbestuur overgelegde rekening wegens ontvang en uitgaaf over 1894. De heeren Riemens, voorzitter, en Geelhoedt lid van voor noemd bestnur, verlaten de vergadering. De rekening wordt door den secretaris voorgelezen en de verschillende stukken door de leden nagezien. Zonder aanmerkingen wordt voormelde rekening goedgekeurd op een bedrag in ontvang van f 1963,86 en in uitgaaf van f 1902,52$, derhalve met een goed slot van f 61,33). De heeren Riemens en Geelhoedt keeren ter vergadering terug. 12. De Voorzitter deelt mede, dat de krankzinnige Jozina Ysebaart zal worden overgebracht naar het geneeskundig gesticht Coudewater te Rosmalen, waarschijnlijk a. s. Maandag. 13. Ten slotte deelt de Voorzitter nog mede, dat aan het straatje, achter de gemeenteschunr, naar hij meent op grond der gemeente, boomen zijn geplant door den landbouwer P. J. Michielsen en ten vorigen jare een heining. Hij is van meening, dat de grond behoort aan de eigenaars der gebouwen, die aan het straatje uitkoraen en vraagt wat in deze moet worden gedaan, Na bespreking dezer zaak, waarbij werd gewezen op het verjaren door 30 jaren ongestoord gebruik werd aan Burg, en Weth. opgedragen een nader onderzoek in dezen in te stellen om dan in eene latere vergadering een besluit te nemen. Niets meer te behandelen zijnde werd de vergadering gesloten. Ter S'cnzen. Huwelijks-aangiften. 26 April. Louis Ferdinand Geill, oud 29 j., jm. en Pieternella Catharina Buijze, oud 23 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 24 April. Desire Pierre Solle- veld, oud 22 j., jm. en Suzanna Elisabeth Johanna Pauwels, oud 24 j., jd. Geboorten. 21 April. Janna Elisabeth, d. van Izaak Brakman en van Josina Loof. 22 April. Jan, z. van Simon van Hoeve en van Maria de Putter. Julia, d. van Alexander de Ridder en van Rosalia Willems. 23 April. Janna, d. van Gelein van de Velde en van Pieternella Maria Lensen. Christina Adriana, d. van Johan Karel Ribbens en van Lub- begien de Koning. 27 April. Pieter, z. van Helena de Doelder. Overlijden. 23 April. Pieter Matthijs Koevoets, oiul 8 m z. van Godefriedus Josephus en van Maria van Aalst. Abraham de Kraker, oud 7 m., z. van Cornelis en van Maria Verstrate. Cornelis Kaijser, oud 2 j., z. van Willem Frederik en van Tona Frederiksen. 26 April. Jacobus Adriaan Fos ter, oud 5 m., z. van Jan en van Catharina Verstrate. 27 April. Jan de Smidt, oud 72 j., echtg. van Jacoba Maria Jansen. VLAG. NAAM. M'. Van Lading. Eng. s.s. Eng. s.s. idem Eng. s.s. idem 28 Eng.3m.sch. Van Ter 1%'euzen Hailing I 2199 I Londen Voor f>!ent Dinnington I 1085 1 Goole Torpedo 1376 Hull Vail dent Dinnington I 1085 I Goole Torpedo 1376 I Hull Voor Selzaete t Alembic I 721 j Algiers stukg. stukg. idem stukg. idem creosoot 3

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 3