Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3144. Dinsdag 30 April 1895. Herbesteding. t®f iif QOmtVB. 35* Jaargang. herbesteden Binnenland. ABONNEMENT; Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,824- Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van PHILIPPINE, zullen op Zaterdag deu 4en Mei 1895, des namiddags te 3 uur, op het gemeentehuis in het openbaar De verdieping der haven in de gemeente. De aanwijzing zal plaats hebben op denzelfden dag, des voormiddags te 11 uur. inlichtingen te bekomen bij den Rijksopzichter te Sas van Gent. Gewijzigde bestekken zijn verkrijgbaar bij den Gemeente-secretaris tegen 0,60. Philippine, den 24en April 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. B. DHOOGE. De Secretaris, L. N. STUBBti lr*olitieli Overzicht. Het optreden der mogendheden tegen Japan heeft niet nagelaten indruk te maken in China. De Chineesche oorlogspartij steekt het hoofd weder op, en rekenend op den steun van Rusland, wil zij de vijandelijkheden voortzetten. De censoren, wier oordeel Li-Hung-Chang meende ontgaan te hebben, door de bekrachtiging van het tractaat over te laten aan den keizer, keuren ook dit af. Zij vinden het verschrikkelijk, dat Li zulke vernederende voorwaarden heeft kunnen aannemen. Thans heeft de Russische gezant, te Peking aan de regeering verzocht het tractaat voorloopig niet te bekrachtigen. Dit verzoek zal er zeker toe bijdragen om China in zijn verzet te sterken. De beslissing van den Keizer moet uiterlijk bekend zijn den 8"ten Mei, den dag waarop de wapenstilstand eindigt. Het is nog onzeker wat Japan doen zal, indien het tractaat niet goedgekeurd mocht worden. Zal de oorlog worden voortgezet, of zullen onderhandelingen aangeknoopt worden over een nieuw tractraat. Het eerste is het meest waarschijnlijk. In Japan is men zeer ingenomen met de houding van Engeland, en men rekent zelf op den actieven steun van de Vereenigde Staten en van Engeland, wanneer dit noodig mocht blijken FB UILLBTON. TWEEDE DEEL. 20) „Hoe Chlumecky Stanislas Chlumecky Hij gaf zich voor een Pool uit?" „Ja! Hij sprak echter zeer goed Duitsch, waardoor wij in de meening kwamen, dat hij uit Pruisisch-Polen stamde, alhoewel hij beweerde een volbloed Pool te zijn. Kent ge wellicht iemand met dezen naam nNeen verder maarhij sloot zich bij de goudgravers aan //Ja, alhoewel hij geen middelen bezat; de avonturiers namen hem in hunnen bond als technisch leider, als deskundige. Mijne beden- kingen werdeu niet geteld, mijne waarschuwingen in den wind geslagen. Ik gevoelde een onverklaar- baren, maar onoverwinnelijken af keer van Chlumecky en liet hem dit, dwaas genoeg, merken. Toen hij mijuen naam hoorde, schnkte hij letterlijk terug en staarde mij als verbijsterd aandaarna barstte hij in een luiden lach en vroeg of ik wellicht familie was van den koopman Tauffer te Hamburg, die een jeugdige hupsche weduwe had achtergelaten Zoo vernam ik op wel vreemde wijze uit den mond van dien man den dood mijns vaders, alsinede het tweede huwelijk zijner weduwe met een- rijken Zweedschen graafvernam verder dat zij in Zweden verdronken en het vermogen mijns vaders in handen van dien graaf overgegaan wasIk had gezworen slechts als een rijk man de vaderstad weer te willen zien, alhoewel De Times verklaart, in hoofdzaak reeds het antwoord van Japan op het protest der drie mogend heden te kennen. Het zou verklaard hebben, dat het Japansche volk in opstand zal komen, wanneer de regeering aan de eischen der mogendheden voldeed. Intusschen houdt men vol, dat Rusland in geen geval met deze afwijzing genoegen zal nemen. Zeker is 't, dat de Russische pers het scherpst en het meest beslist een kras optreden tegen Japan bepleit. De Novosti bijvoorbeeld zet op den voorgrond, dat Rusland, Prankrijk en Duitschland niet slechts hunne eigen belangen verdedigen, maar die van gansch Europa, die be- dreigd worden door de toekomstige worsteling met het gele ras. Het blad betreurt't, dat „sommige mogendheden, die er later berouw van zullen hebben, den ernst van het huidige historische oogenblik niet hebben begrepen." Deze taal steekt scherp af bij die van de Fransche bladen, waarin evenals in de Duitsche wordt betoogd, hoe Frankrijk, door mee te doen aan de interventie, de kastanjes voor anderen uit het vuur haalt en zichzelf benadeelt. Evenmin als de Vereenigde Staten, hebben Oostenrijk-Hongarije en Italic, die toch ook belangen hebben in Oost-Indie, zich tegen het tractaat verzet, Japan heeft daar nadrukkelijk de aandacht op gevestigd. Uit Tokio wordt ook gemeld, dat de Japanners vooral pijnlijk getroffen zijn door de tusschenkomst van Duitschland, daar zij overwegen, dat de oorlogsopleiding door Duitschland de Japansche legers tot de overwinning heeft gevoerd De Japansche regeering blijft hopen, dat de drie mogendheden, wier nota's trouwens afzonderlijk overhandigd zijn, niet eendrachtig zullen kunnen blijven. In bedoeld protest wordt betoogd, dat de afstand van het schiereiland Liautong als een gevaar voor Peking, de onafhankelijkheid van Korea en den vrede in Oost-Azie moet worden beschouwd. Het is meldt Reuter uit Yokohama in zoodanigen vorm ingediend, dat het eer als een vriendschappelijke raad dan als eene bedrieging moet worden opgevat. De Engelsche regeering heeft in het Lagerliuis verzekerd, dat er van eene geheime overeenkomst tusschen Engeland en Japan geen sprake is. Wel bestaat er een tractaat van 1858 tusschen Engeland en China, dat aan eerstgenoemden Staat de rechten van meestbegunstigde verschaft. In den Duitschen Rijksdag werd verzekerd, dat in het centrum eene sterke strooming tegen het Umsturz-ontwerp ontstaat, tengevolge waarvan dit in geen enkelen vorm zal worden aangenomen. ik na die mededeelingen grooten lust kreeg om naar Duitschland terug te keeren. Ik bedwong het heimwee, want ik wilde goud verwerven en ging naar de ^Sierra Nevada," waar mijn lot een ongedachte wending zou nemen." ,,Goud goud riep de kluizenaar op verachte- lijken toon. ^Hoe kunt ge de menschen haten en toch hunne dwaasheden en ondeugden bemin- nen Bah Man, die vrouw welke u verliet, om den geldbnidel uws vaders te huwen, verdient noch liefde, noch haatGij waart een onrijpe knaap, die de wereld inliep, in plaats van te blijven en te strijden om de erfenis Haha hoe zot, den haat te begraven en naar goud te zoeken Gij zijt het medelijden niet eens waard, onzinnig menschenkind //Gij oordeelt hard en onrechtvaardig. Kon ik ginds blijven, en haar aan wie mijn hart met iedere vezel hing, zien als de vrouw mijns vaders, haar moeder noemen en als zoodanig achten en eeren Neen, dat had alleen een idioot of een schurk kunnen klaar spelen „Neen, gij kondt er niet blijven, gij zijt er reeds te lang gebleven, gij hebt uw vlucht te traag genomen Laat die vrouw rusten, die haar loon ontvingverhaal mij uwe avonturen in California." Wilhelm streek zich met de hand langs het voorhoofd en ademde diep op de spot en de hoon van den man, aan wien hij zijn leven dankte, hadden hem gewond en vernederd, en toch durfde hij fier het hoofd omhoog houden, omdat hij, de zwakke knaap, de onvolwassen man, den strijd met het leven aanvaard en als een held gestreden en gezegevierd had. De gouverneur Achenbach, die (gelijk men weet) den Berlijnsclien Raad verbood eene protest-motie tegen het ontwerp aan den Rijksdag te zenden, vindt in de Nordd. Allg. Zeitung eene verdedigster. Het officieuse blad betoogt, dat de raadsleden een der adressen tegen het ontwerp hadden kunnen teekenenals stedelijke corporatie hebben zij er echter niets mee te maken. Alleen dan hebben zij zich met de groote politiek te bemoeien, wanneer het wetsontwerpen geldt, voor hunne gemeenten van bijzondere beteekenis. Dit is volgens de Norddeutsche hier niet het geval. De strijd is thans eerst recht ontbrand. Want ondanks het nadrukkelijk verbod van den gouverneur, op straffe van 300 mark boete, is het adres (luidens berichi uit Berlijn) nu toch in zee gegaan. De Raad van Charlottenburg heeft er zich met algemeene stemmen bij aangesloten. Men verwacht nu, dat de regeering tot ontbinding van den gemeenteraad zal overgaan. Tegen het voornemen om de Umsturz- Vorlage op 1 Mei in behandeling te nemen, hebben de sociaal-democraten protest aangeteekend, en wel op grond, dat de voorzitter van den Rijksdag ver- plicht is, rekening te houden metde viering van den l"len Mei-dag De rijkskanselier Von Hohenlohe moet de moeilijk- heden over de Umsturz-ontwerpen thans op rekening schuiven van den Pruisischen Minister-President on Koller, die numero edn zou worden van de slachtoffers van het onder rampspoedig gesternte geboren ontwerp, waarvan men vreest, dat het nog wel meerderen in zijn aanstaanden val zal meesleuren. Omtrent de reis onzer Koninginnen naar Engeland, meldt men uit Queensboro De Koninginnen zijn eergister te 10 uur 15 min. geland. De steiger was geheel met Nederlandsche vlaggen versierd. Voor de vorstinnen het schip verlieten, wisselden zij enkele woorden met de officieren van het schip en kapitein Lucas. De muziekkapel, welke aan boord der ,/Valk" was, speelde het Nederlandsche volkslied. Evenals het havenhoofd, was ook het station met vlaggen versierd. De kade was tot aan den Koninklijken salon met een rood tapijt belegd. De burgemeester van Queensboro en de hooge autoriteiten der spoorweg- maatschappij wachtten H.H. M.M. op; in den eere-salon stonden twee prachtige bouquetten, Hij vervolgde: ;/Mijn Duitsche landslieden hadden niet te veel beloofdwij vonden niet alleen een rijke mijn, maar tevens in een geheime, misschien nog slechts door de Roodhuiden betreden rotskloof een beek, die buitengewonen buit beloofde. De Pool Chlumecky verstond voortreffelijk de kunst, al de eigenlijke arbeiders te exploiteeren en zonder verdere complimenten het ambt van kassier voor zich te nemen, terwijl hij geen hand aan het werk sloeg. Toch was het mij niet mogelijk, mijnen verbliuden landgenooten maar een vonkje van het wantrouwen in te blazen, dat mij van het begin af tegen den dagdief vervulde. Ik moest daaren- tegen maar al te spoedig tot de ervaring komen, dat hij de spits op mij gericht had en mijne eer op zoodanige wijze aanrandde, dat mij slechts de keus bleef been te gaan of den verdachtmaker ter verantwoording te roepen. Mijne medearbeiders begonnen mij allengs te wantrouwen en zich van mij terug te trekken. Ik maakte kort proces, vroeg hen regelrecht op den man af om opheldering, en kwam achter de waarheid. Chlumecky was naar Sacramento afge- reisd, om een deel van onzen buit bij een bankier te beleggen. Ik had daar uitdrukkelijk tegen geprotesteerddoch men had mij uitgelachen Ik was onmacktig tegenover den schurk en de lichtgeloovigheid der arbeiders Dat hij mij uit den weg moest en wilde hebben, was natuurlijk, ik moest op alles voorbereid zijn. Maar ik twij- felde sterk aan zijn terugkeer. Ik had mij verrekendde si uwe vos kwam weerom, omdat hij den buit geheel en onverdeeld wilde hebben. In tegenwoordigheid mijner landge nooten riep ik hem ter verantwoording, wijl hij versierd met linten in de Nederlandsche kleuren, een attentie van den president en de directeuren der spoorwegmaatschappij. Om 10 uur verscheen H. M. de Koningin, ge- kleed in een langen mantel, op de brug der „Valk" H- M. de Koningin-Regentes bevond zich in haar nabijheid en vriendelijk groetten zij de menigte op het havenhoofd. De Koningin volgde met aandacht de toebereidselen voor de ontscheping. H. M. de Koningin-Regentes, in het zwart gekleed, droeg een bouquet van gele rozen. Alle officieren van de Valk waren gekleed in groot tenue. Om half elf vertrokken H.H. M.M. van Queensboro. Londen De Koninginnen zijn te 11 uur 45 min. aan het Victoria-station aangekomen. Het perron, met een rood kleed bedekt, was afgesloten door barrieres, waarachter honderden personen zich verdrongen. Toen H.H. M.M. uit den trein waren gestegen, werden zij begroet door den hertog van Saksen- Coburg, Prins Alfred van Edinburg, de hertogin van Albany met twee kinderen, Baron en Barones Goltstein, het personeel van het gezantschap, den consul-generaal en het personeel van het consulaat. Het kleine dochtertje van de hertogin van Albany overhandigde de jonge Koningin een bouquet van roode rozen. Het hooge gezelschap begaf zich daarna naar de koninklijke wachtkamer, waar H.H. M.M. har- telijk werden begroet door den Prins van Wales, die zich een kwartier lang met haar onderhield. Er werd opgemerkt, dat de Koningin en Prins Alfred een langdurig gesprek met elkander voerden. Onder hoera-geroep van het publiek geleidde de Prins van Wales H.H. M.M. naar haar rijtuig, waarmede zij onmiddellijk naar het Brown-Hotel reden. Het Brown-Hotel was prachtig met bloemen versierd. De Koninginnen gebruikten met de hertogin van Albany en haar kinderen een lunch in het hotel en bezochten daarna het Britsch museum. H. M. de Koningin en de Koningin-regentes hebben bij haar vertrek uit Amsterdam aan den burgemeester de volgende giften ter hand gesteld van de Koningin voor de algemeene armen 2000, voor het Nederl. Tooneel 100, voor het weduwen en weezenfonds van „Arti et Amicitiae" 250, voor de Diamantslijpers weduwen- en weezenfonds 50 van de Regentes voor het Politiefonds /400, voor het Brandweerfonds 100, voor de jongelin^s- vereeniging Exelsior 60, voor de Leemansmls- gezegd had, dat ik mij in mijn vaderland aan roof had schuldig gemaakt en toen gevlucht was. ,/Nu antwoordde hij boosaardig, ^is het gelogen, dat gij uw grijzen vader bestolen hebt en toen heimelijk de wijde wereld zjjt ingegaan? Ik ken den ouden man, die uit hartzeer over den eerloozen zoou Verder liet ik hem niet komen; buiten mij zelven van toorn en drift wegens zooveel laaghar- tigheid en laster, wierp ik mij op den schurk en wilde hem de keel toeknijpen, hem verwurgen maar tien vuisten tegelijk grepen naar mij, en in het volgend oogenblik gevoelde ik een hevige pijn in de zijde, die mij bewusteloos maakte I°en ik weer tot mij zelven was gekomen zag ik een jongen man naast mijn hard leger gekuield het was de jongste van ons gezelschap, de achttien- jarige neef van een oilzer beste mijnarbeiders. Deze jonge man, Weiss was zijn naam, kwam uit het Beiersche gebergte, waarnaar zijn eerlijk hart een onverwinnelijk heimwee koesterde. Hij was heimelijk tot mij gekomen en deelde mij mede, dat ik een dolkstoot in de zijde had ontvangen en dat geen van alien het gedaan wilde hebben; dat hij echter vast en zeker geloofde dat dit het verraderlijk werk was geweest van den Pool, die altijd een dolkmes bij zich droeg. Zijn oom, de oude Lucas, die mij verbonden en voor mij gezorgd had met vaderlijke liefde, was van hetzelfde gevoelen, maar te vredelievend om Chlumecky bepaald aan te klagen. Ik gevoelde mij buitengewoon zwak en bereidde er mij reeds op voor, om in dezen lioek der wereld als een bond verstooten, te sterven. Wondkoorta TER lEllZENSCHE (OIRWT. Ilit lilad verscliijnt Jlanndag-, lVoensdas- en V'rijdagavoDd bij den uitgever I*. J. V A S II K g A N D E te Ter Keuien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1