Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. tat it? omrBBtve l8) r No. 3142. Donderdag 25 April 1895. 35* Jaargang. BKKENDMAKING. Aankondiging. Weill ee Voetpadeu met ie Entrain. Do Buryemeester der gcmeente Ter Neuzen Binnenland. ABONNEMENTt Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,324. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag den 25 April 1895, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 22 April 1895. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter kennis van belang- hebbenden, dat te beginnen op Maandag, (i Mel 1895, van wege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Ter Neuzen, 23 April 1895. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secrelaris. Folillek Overzicbt. De Keizer van Japan heeft eene proclamatie aan zijn volk gericht, waarin bij de overeenstem- ming met China roemt en verklaart, dat zijn vurige wenscli is, den vrede te bevestigen. Hij hoopt, dat de Japanners zich zullen wachten voor zelf- verheffing, maar bescheiden zullen trachten de nationale verdediging te voltooien. Ten slotte beveelt hij eene vriendschappelijke verhouding met China aan, wanneer de vrede zal geratificeerd zijn. Verder zijn aan de vreemde correspondenten eenige inlichtingen verstrekt, omdat misverstand is ontstaan omtrent de uitlegging der vredesvoor- waarden. Die inlichtingen komen bierop neer, dat alle handelsvoordeelen, die Japan van China heeft bedongen, ook voor alle andere mogendheden zullen ge.lden. Het gerucht van een of- en defensief verbond is geheel ongegrond. Daaroin hoopt Japan, dat het vredestractaat de goedkeuriug van alle mogendheden zal verwerven. Zoolang de oorlog duurde, heeft Duitschland eene jegens Japan zeer welwillende onzijdigheid in aclit genomen, maar plotseling is die houding veranderd. Vereenigd met Rusland en Frankrijk, protesteert het tegen de annexation van Japan op liet vasteland. Die veranderde zienswijze wordt FKXTIC I, TETON. TWEEDE DEEL. €l Altijd verder schreed hij het woud in, en altijd hooger rees de schemerende morgen uit de nachtelijke schaduw op. De eerste ochtendgeluiden lieten zich hooren, de eene stem na de andere ontwaakte, tot het gansche koordes wouds in wonderbare harmonieen door elkander jubelde. De eenzaine man bleef staan en luisterde naar de stemmen, die hem lief en dierbaar waren als oude bekenden. Daar stapte een reiger fier en deftig op de ruischende beek toe; de jager zag het, maar verroerde zich niet, alhoewel de hond verwonderd en onrustig met zijn snuit hem aanstiet. nWij schieten heden niet, Castor!" sprak hij, het trouwe beest teeder liefkozend. ,/Kom, wij willen onze wereld eenen groet brengen Welk een wonderwereld Welk eene scheppings- pracht, waar de natuur als een rein onbeneveld kinderoog tot den Eeuwige omhoog ziet. Den hond aan zijn zijde, schreed de kluizenaar onder de groene takken, waaromheen zich een honderdvoudig blad- en bloemenleven slingerde, langzaam voort. Iloe het liier schittert en bloeit in de prachtigste kleuren Hoe het hier geurt en ademt, en de men- schenziel betooverend in de zoetste droomen wiegt. Plotseling, zonder toclit of wind, ging er een eigenaardig geluid door het stille woud, zooals het in de tropen naderende stormen of onweer vooraf pleegt te gaan. door sommigen toegeschreven aan den invloed van den heer Van Brandt, die langen tijd Duitsch gezant in China is geweest. De Voss. Ztg. ziet niet in, wat Duitschland daardoor kan winnen. Terwijl het voor Rusland de kastanjes uit het vuur haalt, verliest liet alle sympathie, die het in Japan had verworven, zonder op dank te kunnen rekenen van Rusland. En wat zal er gebeuren, als Japan weigert toe te geven aan de eischen van het uieuwe drievoudig verbond, en daarbij steun vindt bij Engeland en de Vereenigde Staten Dan raakt Duitschland in verwikkelingen, die het zelf onnoodig zich heeft op den hals ge- haald. Van China heeft het geen dank te wachten en Japan maakt het zich tot vijand. De gevolgen zal de handel dragen. Dat zulk eene onvaste politiek onder vorst Bismarck onmogelijk was ge weest, is zeker. Hij zou bij het begin van den oorlog de richting hebben aangegeven en consequent die richting hebben gevolgd. De Standard heeft uit Petersburg vernomen, dat de regeering van Rusland weldra zal bekend maken, welk voordeel zij uit den oorlog verlangt te trekken. Op de inlijving van een strook van Manschoerije om den Siberischen spoorweg eene betere richting naar zee te geven en een ijsvrije haven zal zij zeker aanspraak maken. Wat zal Engeland onder deze omstandigheden doen Zal het zich afscheiden van de mogendheden of met deze samenwerken De Stand, ziet niet in, waarom Engeland der kat de bel zon aanbinden. Doch er bestaat geen enkele reden, waarom Engeland zich op een afstand zou houden, als er een internationale conferentie wordt belegd om het tractaat van Simonosekie te herzien, zooals dat van San Stefano te Berlijn herzien is. Maar de mogend heden moeten niet verwachten, dat Engeland doen zal wat zij niet durven of willen ondernemen. Te Berlijn, te St. Petersburg en te Parijs acht men de belangen van Europa in gevaar gebracht door de eischen van Japan. Laten dan de mogendheden, die dit meenen, het initiatief nemen tot een interventie. Op een puutslechts zou Engeland tot onmiddellijk optreden bereid zijn en dat betreft de haudels- overeenkomsten. Doch het is onwaarschijnlijk, dat Japan de bepalingen zou schenden, gemaakt voor de meest begunstigde natie. De Chineesche havens, die voor Japan geopend worden, zullen ook open staan voor de geheele wereld. Engeland zal deelen in alle voorrecliten, die Japan krijgen kan. En dat is voldoende. Engeland vraagt geen speciale voorrecliten voor vAch, Castorriep de jager,/we zijn over- rompeld, 't wordt tijd met spoed een onderkomen te zoeken." De hond drong zich angstig tegen zijn meester, toen plotseling een verblindende bliksemstraal nederschoot, die dadelijk gevolgd werd door een krachtigen donderslag, welke het woud van echo's weergalmen deed. Lang en zwaar rolde de donder voorteen diepe duisternis omgaf den jager Thans loeide de storm en met krachtige stooten werden de kruiuen der boomen heen en weer gezweept en door elkander geslingerd de bliksem- stralen kronkelden als vurige slaugen door de zwarte duisternis, en de hemelsluizen zonden hare wateren kletterend op de wild ruischende boomen neder, welker stammen krakend dooreenvielen, met de wortels uit de aarde gescheurd. Alle gedierte schrikte op en het angstgeschreeuw overstemde het oproer der elementen, en van boven en van heneden brulde het als de echo van den chaos terug. Een oogenblik had de betooverende schoonheid van de tropenmacht in ontzetting en verderf omgekeerd, en de eenzame mensch die daar te midden dier vernieling onmaclitig nederzat, gevoelde de almacht des Scheppers in liet kloppende hart. Snel, gelijk het opgekomen was, trok het onweder af. Nog regende het uit de sidderende toppen in zware druppelen op den bodem des woudsmaar reeds schemerde het terugkeerende licht door den zwarten wolkennacht, en met vreugde stond de wandelaar op, om deli morgen te begroeten. Met eene soort woeste vreugde had de man het ontzettend schouwspel gadegeslagen. In dat oproer der elementen, in die verstoring der natuur zichzelf, indien de gegeven rechten slechts gelijk zijn voor alien. In Italie worden opnieuw pogingen gedaan om de liandelsbetrekkingeii met Frankrijk te verbeteren, nu de Frausche handel zeker niet minder dan de Italiaansche onder den tariefstrijd lijdt. Maar zoo lang het koninkrijk niet de politiek der repnhliek wil dienen en trouw blijft aan de twee keizerrijken zullen de pogingen tot verzoening op handelsgebied waarschijnlijk onvruchtbaar blijven. Men schrijft uit Amsterdam H.H. M.M. woonden Zondagvoormiddag de gods- dienstoefening bij in de Nieuwe Kerk onder het ge- hoor van Ds. Schuller tot Peursum, die eene leerrede hield naar aanleiding der schriftwoorden //En gij lieden zijt getuigen van deze dingen." Luc.24 vers 48. (de eerste verschijning van Jezus aan de elven na zijn opstanding.) Gezongen werden ge- deelten van Psalmen 89 en 68. Reeds uren voor den aanvang der godsdienstige samenkomst maakten honderden queu voor de deuren, en te 9 uur was het mime kerkgebouw geheel gevuld. De korte afstand van liet paleis naar de kerk werd in open hofrijtuigen afgelegd. H. M. de Koningin was in het licht, H. D. moeder in het donker gekleed. Te 12 uur werd de eerewacht der infanterie afgelost en vervangen door schutterij, onder staf- muziek, directeur Joh. M. Coenen. H. M. de Koningin, thans in blauw costuum, vertoefde ge- ruimen tijd voor de ramen aan de Damzijde en werd herhaaldelijk met jubelkreten begroet. Te 2,15 kwamen de hofrijtuigen weder voor. In een openrijtuig, bespannen it la daumont, en door een talrijke hofhouding gevolgd, begaven zich de Yorstinnen door Gasthuismolensteeg, langs Heerengracht naar //Artis" (ingang Middellaan). In de ruime vestibule, die kwistig met groen en bloemen versierd was, werden de Hooge bezoeksters door commissarissen, (president de heer M. B. J. Beuker) en den directeur Dr. Kerbert ontvangen, waarna de wandeling door een deel van den tuin plaats had. Na afloop werden H.H. M.M. naar de groote Koningszaal (aan den ingang Fransche laan) gebracht, waarin als gewponlijk, het kostbaarste wat het Genootschap in serres en tuin kweekt, bezit, als in eene bloemen-tentoonstelling voor de vorstinnen was ten toongespreid, en waarover H.H. M.M. scheen hij behagen te scheppen, en of het hart ook hooger klopte hij het aanschouwen der demo- nische kraehten, of de ziel ook de nabijheid van den Eeuwige gevoelde, toch teekende het koene oog geen vreeshij sloot het niet voor de vurige bliksem vlammen, hij kroop ineen voor den ad em der titanische machten, waar tegenover de hulpe- looze mensch als een zwakke speelbal staat. Deze eenzame man, die reeds ontelbare malen zulk een onweder aanschouwde, vreesde den dood niethij kende noch huivering noch beven, maar jubelde hij het verhevene, bij het Goddelijke, in welks schaduw het menschenleven en menschenbe- drijf hem nog ellendiger en verachtelijker scheen. Langzaam, met een zekeren hlik van een Indiaan, kwam hij weer op het smalle pad, dat zijn bijl gebaand had en dat hij dagelijksch breeder trachtte te maken. Met Castor aan de zijde, durfde hij het wel wagen af te dwalen van zijnen weg, was hij vrij zeker in het tooverachtig labyrinth, dat reeds zoo menigen waaghals den dood had berokkend. Plotseling sloeg de hond aan en baande zich jankende eenen weg door de bloemenslingeringen. Zijn meester volgde, niet wetend wat er gaande was. z/Wat is het, Castor? Ah!" De jager bleef als versteend staan toen hij ontwaarde, dat de hond een teraarde liggend wezen besnuffelde en daarna zijnen meester aanzag. Aarzelend trad hij dichter hij, menschen schuwde hij, had hij sinds vele jaren ontvloden, en slechts nu en dan eenen Indiaan veroorloofd zijne hut te betreden, als deze zoon der wildernis hem de noodzakelijkste levensbehoeften uit de verre stad gehaald had. Dit echter was een blank gelaat, een man Hare groote ingenomenheid te kennen gaven. Ver- volgens werd onder eenen kleinen, echter geenszins hinderlijken, doch stofwerenden regen, een rijtoer gemaakt, waarbij ook de eilanden (Katten- Oosten- en Wittenburg) werden bezocht, zoodat H.H. M.M. te 4 uur in 't Paleis terug waren. De menigte langs den weg was zeer groot en het bewijs werd overal geleverd, dat Amsterdam's burgerij de Vorstinnen weder met vreugde in haar midden ziet. Voor de hrandweerkazerne op Kattenburg brachten bij het passeeren van den vorstelijken stoet de brandwaclits het saluutop de Prins Hendrikkade werd bij het voorbijrijden van het wachtschip, waarop de jongens in het want paradeerden en hoera riepen, terwijl op het dek de kapel der marine uit Den Helder, de volksliederen speelde, stapvoets geredenop de kanonneerboot //Zeehond," welke in het Oosterdok lag, werd bij het gaan langs den Oosterdoksdijk, met de vlag gesalueerd overal belangstelling, overal gejuich en gewuif, hoezee- en hoerageroep. Na dezen rit kwam men te vier uur op den Dam terug, waar het uitteraard weder zwart stond van juichende menschen. Maandag 4 uur reden de Koninginnen uit in een open rijtuig met vier paarden a la daumont. Overal waren duizenden op de been. De Oranjestraat en de Willemstraat moesten stapvoets gereden worden wegens de menschenmassa. Een koor van 120 kinderen van //Oranje's Vrien- denkring", onder leiding van Mietje Plug, zong nationale liederen. De begeleidende hoornmuziek kon wegens het gedrang niet blazen. De Koninginnen hielden even stil. Commissarissen met oranjesjerpen waakten voor de orde. Te vijf uur waren H.H. M.M. op het paleis terug. Ter gelegenheid van het verblijf der Ko ninginnen te Amsterdam bevat de groote serre van het cafe-restaurant Krasnapolsky, achter den win- tertuin gelegen, een scliat van prachtige bloemen en planten. De rand van het groote amphitheatersgewijze aangelegde bloembed wordt gevormd door hyacinthen van de nieuwste soorten, daarop volgen eenige tientallen kleine en grootere Azalea's in vollen hloei, die aanslniten aan een collectie prachtige stamrozen, half ontloken of reeds geheel ontplooid. De achtergrond bestaat uit hooge palmen, die zich tot aan het glazen dak verheffen. Het geheel is wondermooi om te zien en bij een bezoek aan de hoofdstad een kijkje meer dan waard. met blonde haren en blonden baard, die verward om zijn hoofd slingerden, een man, die bewe- gingloos aan den machtigen stam van een Ingaboom lag Was hij dood? De kluizenaar stiet een ongeduldigen zucht uit, voer met de bruine hand door den langen baard en zette voorzichtig het jachtgeweer tegen eenen boom, waarna hij zich tot den bewegingloozen vreemdeling nederboog en zijn oor aan diens mond legde. z/De storm heeft hem neergeworpen, als de bliksem hem niet geheel gedood heeft," mompelde hij verachtelijk //armzalig gezelhoe waagt ge u in de nabijheid van den Almachtige, als Zijn adem u reeds nedervelt Hij haalde onwillekeurig een flesch te voorschijn en trachtte den armen man een weinig wijn in de keel te gieten hief hem toen met krachtigen arm omhoog en plaatste hem in zittende houding tegen den boomstam. Nu begon hij alle pogingen aan te wenden om de levensgeesten weder op te wekken. Na een half uur, toen hij bereids alle hoop had opgegeven en zich in zijn hart verheugde, dat een levende blanke hem niet kwam storen in het eenzame leven, nadat hij den ongelukkige reeds onder een eerbiedig huiveren voor dood had ter zijde gelegd, ademde deze uit de diepe borst op en opende de oogen, verward, verwilderd, ontzet, als in eenen droom om zich been starend. //Carambariep de jager, verschrikt terug- deinzend, ffik hield u, daar gij niet luisteren wildet naar rnijne allesbehalve zachte behandeling, voor een dood man De herleefde vreemdeling keek den jager in de duisternis des wouds nog altijd droomend aan en lEllZEISCEE COIR A IT ■lit Iliad versriiijilt Haanilas-, Woeosdai;- en Vrijda^avoud bij den mitgever P. J. V A 1 D K N A A II K te Ter Aeuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1