AlgemeeD Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Ylaanderen No. 3141. Dinsdag 23 April 1895. 35e Jaargang. fojt Binnenland. ABONNEMENTt Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regeis/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Sr*olitieli Oyerzicht. Het schijnt vrij zeker, aldus zegt het Handelsbl dat tegen de bepalingen van den vrede van Simonoseki protest zal worden aangeteekend door Rusland, wellicht gesteund door Frankrijk. Ruslani is niet geneigd toe te staan dat China grondgebied op het vasteland afstaat aan Japanhet acht dit een gevaar voor de veiligheid van zijn bezittingen in Siberie. Tegen dien afstand zal het eerst langs diplomatieken weg protesteeren en zoo dat niet Iieipt, tot andere middelen overgaan zegt de Polit. Corr. Japan heeft op dit optreden van Rusland gerekend. Een Japansch leger is in Korea saamgetrokken in de nabijheid der Russische grens. En ook op andere wijze toont Japan niet voor Rusland vervaard te zijn. Zoo verneemt de Kronstadtsky Wjestnik uit Shanghai, dat de regeering van den Mikado be- sloten heeft vreemde oorlogsschepen slechts in klein aantal, behoudens bij gevaar op zee, in de havens toe te laten. Dit besluit is officieel ter kennis gebracht van den commandant van het Russische eskader in de Stille Zuidzee. Voor Rusland is dit een zeer onaangename maatregel, zoolang het in den Stillen Oceaan geen ijsvrije havens bezit. In de haven van Nangasaki mogen niet meer dan twee Russische oorlogsschepen tegelijk verblijven. Het Russische eskader moet dus de Japansche wateren verlaten en in Wladiwostock een groot gedeelte van het jaar opgesloten zijn door het ijs Het is vooral de Russische correspondent van de Pol. Corr. die een droef tafereel ophangt van de toekomstige gebeurtenissen in Oost-Azie. Rus land is druk bezig zijn legermacht in Siberie te versterken en weldra zullen daar zooveel troepen bijeen zijn, „dat de stem van Rusland gehoord zal moeten worden in Tokio." Rusland zal niet terugdeinzen voor een ernstig conflict met Japan, als andere middelen niet baten om de wenschen die het koestert tot vervulling te brengen. Berichten uit Parijs verklaren dat de Eransche regeering besloten is in deze kwestie met Rusland samen te gaan. Daardoor zou de toestand in Oost-Azie hoogst ernstig kunnen worden, zegt de correspondent; en het is te hopen dat Japan, wetend welke ge- wichtige plannen Rusland koestert, zijn eischen zal matigen. De uitingen van dezen correspondent van de Polit. Corr. hebben te meer waarde, wijl de schrijver bekend staat als bevriend aan het Rus sische departement van buitenlandsche zaken. Meermalen bleken zijne artikelen door dat depar- FEUILLETON. EERSTE DEHL, //Iloe zag de heer er uit, die u plotseling uit het in aanbouw zijnde huis voorbijging? Stel u dat eens goed voor. Zoo ongeveer als een hoogere beambte i/O neen dat was hij nietHij droeg een breeden hoed, diep op het hoofd gedrukt en een langen rok. Hij was een groote mijnheer, ik bedoel van gestalte, met een zwaren knevel en stekelige oogen. Wij keken elkaar juist bij eene lantaarn aan, anders had ik hem niet zoo nauwkeurig kunnen opnemenzijn blik scheen mij te willen doorboren." ,/Een knappe man?" O ja, hij zag er goed uit, dat is wat men mooi noemt, een recht fijne mijnheer, heel deftig; ik vertrouwde hem niet, omdat hij zoo vreemd deed en zelfs door de modder ging." z/Zoudt ge hem weer kennen z/Dat geloof ik bepaald." z/Stel u den persoon dikwijls levendig voor oogen, opdat ge er een duidelijk beeld van houdt." z/Dat, zal gebeuren Buiten op de straat bleef de jonge man staan en schudde het hoofd. z/Wie had dat gedachtmompelde hij. //Een werkelijk vriendelijk manWat hij tocli wel met den vreemden heer voorheeft Ik geloof bepaald, dat ik dien wel uit duizenden zou kunnen herkennen Nu kon ik wel eens naar oom tement ge'inspireerd te zijn, en de toon van zijn schrijven doet vermoeden dat dit ook thans het geval is. De Pol. Corr. maakt verder de op- merking, dat geen der officieele berichten over de vredesvoorwaarden spreekt van een bondgenootschap tusschen China en Japan. De oneenigheid onder de Unionisten in Engeland wordt steeds sterker en eene volledige afscheiding tusschen de conservatieve en de liberale elementen is welhaast te wachten. Chamberlain heeft reeds gedreigd, dat hij zich uit het parlement zal terug- trekken en onder het volk propaganda zal maken voor zijne hervormingsplannen, tenzij eene over- eenkomst met den leider der Tory-partij tot stand komt. In verband met een en ander gaat het gerucht, dat het Lagerhuis na den terugkeer der koningin zal worden ontbonden, daar de regeering van de onderlinge verdeeldheid der Unionisten gebruik hoopt te kunnen maken om haar eigen tamelijk zwakke positie te versterken. Uit Armene komen berichten van een beraamden opstand. De onderdrukkingen van de Turken hebben onder de Armeniers een verbittering doen ontstaan, die zich in daden uiten wil. De op- standelingen zijn in het bezit van geld en van vuur- wapenen. In Mei zullen in het geheele Turksche rijk de Ameniers opstaan. De leiders hebben aan de bevolking van het Oostelijk deel van Armenie beloofd, dat de hoofdaanval in Konstautinopel zal plaats hebben. Dit zal de opstandelingen in Van, Bitlis en Moesh tot hardnekkiger verzet aan- sporen. Er is zelfs sprake van dat tot den aanval op het paleis van den Sultan besloten is, en dat men hoopt aan de regeering van Abdul Hamid een einde te maken. Een groot aantal Martini- Henry geweren, men spreekt van 3000, zijn ver- borgen in het gebergte bij het meer Van. Belialve dat het plan van de ongeoefende en slecht gedisciplineerde Armeniers om den strijd met de ruim 300,000 man Turksche troepen aan te binden, nogal dwaas is, bestaat er nog een groot bezwaar tegen de geloofwaardigheid van dit bericht. Indien de Armeniers werkelijk zulk een opstand van plan waren zou het dan niet beter geweest zijn dit plan ten strengste geheim te houden, tot het laatste oogenblik toe. De mededeeling ervan in Engelsche bladen zal er vermoedelijk niet toe bijdragen om den opstand te doen slagen. Wegener gaan," dacht hij plotseling en sloeg zonder aarzelen den weg naar //De gouden Druif" in, waar het dezen avond niet zoo levendig toeging als gisteren. Hij vernam in de woonkamer een vreemde mannenstem, die zijn nieuwsgierigheid opwekte. z/Zal ik het kind liier lialen hoorde hij nu den waard vragen. //Neen, laat dat maar," antwoordde de vreemde- ling//gij wilt het dus werkelijk als uw eigeii kind behouden z/Zeker; rnijn vrouw staat het tot geen prijs weer afhet arme schaapje moet zelfs nooit weten, van welke afkomst het is, en zijn vader //Gij hebt daar een goed werk mee verricht; ik heb aan zoo veel edelmoediglieid niet kunnen gelooven, en daaroin kwam ik hierheen. Ik stel die schoone menschlievendheid op zoo hooge prijs, dat ik u verzoek uit mijne hand deze geldsom aan te nemen Hij haalde bij deze woorden zijne portefeuille te voorschijn. z/Laat dat, mijnheer, laat datWij hebben genoeg voor het kind en nemen geen geschenken aan. Het is zeer mooi en goed van u, maar wij bedanken er voor." De jonge hoedenmaker hoorde dit gesprek, en zijne nieuwsgierigheid dreef hem onweerstaanbaar naar binnen, om den vreemdeling, die zooveel belang in de kleine Feodora stelde, van aangezicht te zien. Hij klopte daarom aan en trad binnen maar deinsde verrast terug, toen hij zijne oogen op den vreemden heer richtte, die een onverschil- igen blik op hem wierp, den waard ten afscheid toeknikte en de kamer verliet. Men schrijft uit Amsterdam van 20 April Te 3 uur deed het eerste kanonschot zich hooren, dat de komst aankondigde van de Koninklijke trein, bestaande uit twee salonrijtuigen. Te 3,5 (stadstijd: stoomden zij het station binnen. De heeren van Swieten, ingenieur van tractie, Lockhorst, inspecteur van mouvement, en Nierstrasz, chef van de afdeeling vervoer, bevonden zich op de trein. De Koninginnen begaven zich, na alien vriendelijk te hebben begroet, naar het Koninklijk paviljoen, dat sierlijk met bloemen, planten en tapijten was getooid. Een kleindochtertje van den heer Wester- woudt en een zoontje van den heer Roell boden der Koninginnen fraaie bouquetten aan. Uit het paviljoen begaven H.H. M.M. zich naar de gereedstaande rijtuigen. Zij namen plaats in een victoria, bespannen met twee paarden van den bok gereden, terwijl de stoet voorafgegaan werd door de rijtuigen van den hoofdcommissaris van politie en den burgemeester. Drie huzuren gingen het rijtuig der Koninginnen vooraf en drie volgden. Ter zijde reed een stalmeester. Toen men over het Stationsplein, dat gelieel was afgezet, stapvoets had gereden, reed de stoet langs het Damrak waar duizende en duizende menschen de Koninginnen jubelend begroetten. Op den Dam gekomen, die, voor een gedeelte, was afgezet, steeg de jubel nog luider omhoog, terwijl de muziek van het 7° reg. infanterie het Wilhelmus deed hooren. Aan de traditiegetrouw, vertoonden de Koninginnen zich weldra op het balcon en toen ging er van den Dam een reusachtige begroeting omhoog, die schate- rende opsteeg tegen het Paleis en de hooge huizen. Ongeveer kwart voor drieen hield voor de-druk- kerij van Recht voor Allen op het Damrak een gesloten rijtuig stil, waarin eenige mannen stapten. Dit rijtuig keerde later geopend terug en de per- sonen, die er m zaten, waren toen vennomd, droegen varkenskoppen, terwijl een hunner met een helm van een politieagent getooid was. Zij reden eerst door de menigte, langs de levendige zijde van het Damrak, overal minzaam groetende, vervolgens langs het postkantoor en de stille zijde, totdat zij op de hoogte van het politiebureau aan de Oude Brug, op een menigte stuitte, welke het rijtuig tegenhiehl. De koetsier wilde omkeeren maar uit het politiebureau kwam een sterke macht politieagenten aanrukken, die met de sabel in de vuist ruim baan maakte, en het rijtuig en de passagiers in beslag nam. Baumer zag hem verwonderd na. //Kent ge dezen heer vroeg hij Wegener snel. z/Neen, rnijn jongen lachte de waard. z/IIij schijnt mij een luierende Engelschman te zijn, die niet van zijn geld kan afkomen Hij heeft reeds, toen de geschiedenis passeerde, die ons Feodora bracht, een praatje gemaakt met Hein, en wilde het niet gelooven, dat men zulk een arm worpje uit barmhartigheid bij zich kon houden. Nu, hij heeft het ondervonden, toen ik ziin o-eld afweesJ Baumer was opgewonden. Hij gevoelde nu al het gewicht van de rol, die de plicht hem gebood te spelen. Plotseling nam hij een besluit. Verschoon mij, oom Wegener, ik heb nog een gewichtige bestelling vergeten En weg vloog hij als een bliksemstraal. //Nu, dat is een gekke historieWat zou den bengel daar in den zin zijn gekomen bromde de waard. //Hij ging naar de keukenBaumer zocht luiten den vreemdeling weerHij schold zichzelven eenen ezel, dat hij den heer niet op den voet was gevolgd. Nu kon hij hem nakijken Onweerstaanbaar werd hij naar den officier van justitie gedreren, bij wien hij na weinige minuten wederom onder vier oogen was. //Nu, vriend, is u nog iets bijzonders te binnen geschoten vroeg de man der wet vriendelijk. //Ja, mijnheerZeer bijzondersHoogst be- langrijk Ik heb zooeven den bewusten heer weer- gezien." //Waar?" //In //De gouden Druif" waar hij naar het kind informeerde." Een hunner wist te ontvluchten, maar de anderen, waarvan er een een geduchten sabelhouw op het hoofd ontving, werden het politiebureau binnen- gesleept. Een sterke macht politieagenten stelde zich toen voor de drukkerij van Recht voor Allen op. Duizenden en duizenden stroomden toe en het jonge groen der grasperken van het Damrak werd meedoogenloos vertreden. Toen de politie eindelijk aftrok werden onmiddellijk uit ramen der drukkerij honderden en honderden exemplaren van Recht voor Allen en van andere socialistische geschriften geworpen, die gretig werden eegrepen. Troepen jongens en jonge mannen trokken rond, zingende het Mariannelied. De politie liet ze echter onge- moeid. In de botsing, welke plaats had, toen het rijtuig in beslag werd genomen, werd een der verslaggevers van het Handelsblad, niettegenstaande hij zijn bouton de presse duidelijk zichtbaar droeg, en in weerwil van zijn luid protest, door de politie aangevallen, mishandeld en binnen het bureau gesleept. Men heeft hem natuurlijk later moeten loslaten, maar indien de politie in deze woelige dagen niet meer kalmte betracht, dan zijn er ergerlijke too- neelen te voorzien. Blijkens telegraphisch bericht van Hr. Ms. gezant te Brussel, bevat de Belgische Moniteur van 20 dezer de bekendmaking, dat de Belgische grens den 27sten April a. s. weder voor den invoer van rundvee en schapen uit Nederland zal worden gesloten. Op verzoek is aan den heer II. G. Hammacher eervol ontslag verleend als majoor-commandant van het 4de bataljon en aan den beer T. J. Stubbe als eerste luitenant-adjudant bij het 5de bataljon der rustende schutterij in Zeeland; en is benoemdtot majoor-commandant van het 4de bataljon boven- genoemd de heer F. Plankeel, thans kapitein. Door den minister van financien is, met ingang van den 1 Mei a. s., opgeheven het stationnement van kommiezen te Biervliet en is dat stationnement ingedeeld bij dat te IJzendijke. Naar de N. R. Ct. verneemt, zijn de rijks- ontvangers aangeschreven, om de politie-autoriteiten telkens in kennis te stellen van den dag eener voorgenomen executoriale verkooping. Het wordt namelijk wenschelijk geoordeeld, die verkoopinmm te houden op dagen, welke door gemelde autoriteiten daartoe het meest geschikt worden geacht. De poppententoonstelling te Middelburg, ten behoeve van de kindervoeding, heeft 2901) opgebracht. Stieglitz zag den hoedenmaker ongeloovig aan. z/Dat bericht is goud waard, vertel mii eens." Baumer deelde alles mede wat hij wist, zoo nauwkeurig en waar mogelijk. z/M aarom zijt ge hem toch niet op staanden voet gevolgd z/Ik heb helaas de eerste minuut verzuimd en toen was de vogel nergens meer te ontdekken." z/IIij heeft u herkend en zich daarom dadelijk uit de voeten gemaakt en verborgen zulke vossen kennen elken schuilhoek. Maar geen nood, wij zullen hem in de klem krijgen De eerstvolgeude trein gaat naar Bremen, tegen 9 uur; ge" hebt geen tijd te verliezen. Neem op rnijn kosten een rijtuig en laat u zoo snel mogelijk naar het Parijzer station brengen, waar gij den daar gestationeerden agent dit bevel tot inhechtenisneming overhandigt ZiehierNu spoedig, vriend Ge zult het u niet beklagenUit Hamburg ontkomt hij ons niet meer De hoedenmaker kweet zich met loffelijken spoed van zijne gewichtige taak, was na zeer korten tijd aan het station op zijn post en wachtte te vergeefs op het voorwerp zijner belangstelling. De trein naar Bremen rolde weg, maar de vreem deling was niet ontdekt. //Nu, laat het hoofd maar niet hangen," schertste iStieglitz, toen hij de teleurstelling van den hoeden maker zag ,/wij weten immers, dat de rat nog in Hamburg zitwij zullen hem de val aan alle uitgangen openzetten In de 4" klasse van den daarlieen rollenden trein zat een man op een kleinen koffer, de breede Hep van zijn pet diep over de oogen gedrukt, NEGZENSCBE COI IIAVT Hit blad verscliijnt Maamlag-, Woeasdas- en Vrijdagavund bij lien ui(«ever I". J. V A 1 1) K g A X D E te Ter Weuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1