Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen 1J it., No. 3139. Donderdag 18 April 1895. 35e Jaargang. ?0F RUT QIITSBtTB. Binnenland. ABONNEMENT- Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elkenregel meer 0,10. Grootere letters worden naai plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. i-^olltleli Overzicht. De verwachtingen, dat er nog v6or het einde van den tusschen China en Japan gesloten wapen- stilstand een oordeel zou zijn te vellen over de door den overwinnaar gestelde en door den overwonnene ingewilligde eischen, over den aard van het vredesverdrag dus, zijn niet verwezenlijkt het eigenaardige verschijnsel, dat zich heeft voor- gedaan in 't begin der vijandelijkheden, herhaalt zich nu met betrekking tot de beeindiging van den strijd over Changai wordt bericht, dat het vredestractaat werkelijk Zaterdag 11. is gesloten en over Yokohama, dat de beslissende conference, tegen dien dag bepaald, door de gevolmachtigden niet is gehouden. Wat is waarheid en wat is logen of ligt de waarheid misschien in 't midden zijn de heeren wel saam geweest, doch hebben ze 't niet op een accoord kunnen gooien P Dat de periode van onzekerheid niet heeft bijge- dragen om het weetgierige menschdom te brengen tot een goed begrip der dingen, is natuurlijk de menschen met een rijke fantasie, zijn danig in de weer geweest. Zoo werd zonder opgaaf van bron en zonder datum (dus in heel verdachten vorm) verteld, dat de Japansche regeering den Chineeschen gevolmachtigden voor een ultimatum had gesteld de vredesvoorwaarden moesten worden aangenomen of verworpen binnen 24 uur. Dat leek vrij verdachtwaartoe die haast, die overijling de wapenstilstand eindigt immers eerst Zaterdag a. s. Hoe 't staat met den eisch aangaande den afstand van een dee] der Manschoeri, is ook niet met zekerheid te bepalen er is reeds gesproken van een afzien van dezen eisch h raison van een enorme schadeloosstelling en er is ook gesproken van een verlaging der oorlogsschatting met 100 millioen berichten, die moeilijk met elkaar te rijmen zijn. Terwijl dus uit het verre Oosten de eene mede- deeling de andere te niet deed of terugbracht tot het terrein der onwaarschijnlijkheden, is er tijd en gelegenheid geweest om de door Japan gestelde algemeene eischen eens nader aan een onderzoek te onderwerpen. Bij dat munitieuse onderzoek hebben de door Japan schijnbaar zoo onbaatzuchtig gestelde voorwaarden, er niet op gewonnen men is aan 't nadenken gegaan en men is tot de conclusie gekoinen, dat China bij vrijen invoer van machines en vrije vestiging van nieuwe takken van industrie, een revolutie tegemoetgaat. 't Moet daardoor komen tot een algeheelen ommekeer in de sociale verhou- dingen. Vele millioenen (de groote meerderheid F KIJ ILlIsTON EERSTE DEEL. i5) Na vele vergeefsche pogingen opende de notaris met een krachtigen ruk het medaillon, en staarde op een fijn en schoon damesportretdie dame moest nog zeer jong zijngoudblond haar omgaf het edele voorhoofd, waaronder een paar diepblauwe oogen peinzend de wereld inkeken, terwijl de guitige trek om den mond kinderlijke schalkschheid teekende. z/Prachtig riep Rosalie getrolfen uit. *Op wie gelijkt deze lieve beeltenis ffJa, wie ons dat terstond kon zeggen lets be- kends heeft het portret ook voor rnij." /Feodora ook graag zien, tante Salie Deze wendde zich tot de kleine, vergeleek haar met het beeld en riep verwonderd uit//Zij gelijken op elkander Kijk Feodora maar aan z/Waarlijk, ge hebt gelijk sprak de oude lieer bewogen //het blonde haar, de oogen z/Hemel voor welk een ondoorgrondelijk raadsel staan wij hier ,/Waarom, vriend, hebt ge niet dadelijk de politie kennis gegeven van uwe ontdekkiug P Dat was uwe dure plicht geweestgij hebt door dit te verzuimen ten zeerste misdreven, door de ontdekkiug der misdaad onmogelijk te maken." Baumer sclirikte hevig. ,/Ik wou, dat ik het onzalige ding in het water had geworpen riep hij uit. //Ach, had ik er toch niemand ter wereld iets van gezegd't is zoo der Chineezen) leven van handenarbeid richt men nu te midden van die nijveren fabrieken op met toepassing van alles wat de vindingrijkheid en het vernuft hebben uitgedacht, dan komt men tot een niet geleidelijke, doch plotselinge desorganisatie der maatschappelijke toestanden. Wat daaruit zal voortvloeien, valt zelfs niet door den knapsten staathuishoudkundige met volkomen zekerheid te zeggen. De Duitsche regeering verklaart zich bereid tot aansluiting bij elke mogendheid, die tegen de voorwaarden op handelsgebied protesteeren wil en Rusland blijft zich verzetten tegen den afstand van een dee! van het Chineesche vasteland, in welk verzet mag worden gerekend op den steun van andere mogendheden, welke alien Japan vrij willen laten in de annexatie van eilanden, doch voornemens zijn hun gezag te doen gelden tegen uitbreiding van Japan's gezag op Azie's vasteland. Alles saamgenomen lijkt 't wel of met de sluiting van den vrede op de door Japan gestelde voorwaarden, voor den mikado de moeielijkheden eerst recht zouden beginnen De Kamer van Frankrijk is in het conflict met den Senaat niet de minste, doch de wijste geweest. 's Morgens kwam de Senaat samen en gaf op een enkel punt toe, 's namiddags kwam de Kamer weer bijeen en toonde zich rojaalna eenige discussie werd de begrooting in haar geheel in de lezing van den Senaat, aangenomen met 411 tegen 48 stemmen, nadat de socialistische afgevaardigde Mirman, 't noodig oordeelende zijn stem tegen de begrooting te motiveeren, eenige fanfaronnades had uitgeschreeuwd over de vernedering van Frankrijks fierheid te Kiel, over zijn eigen eerlijkheid en over de joden. Nadat dus de begrooting van 1895, die bijna dertien maanden in behandeling is geweest, zonder dat de groote financieele hervormingen er in zijn opgenomen, was goedgekeurd, gingen zoo wel de Kamer als de Senaat op reces tot 14 Mei. Eergisteren heeft in het Elysee een ministerraad plaats gehad onder presidium van Faure en bij die gelegenheid heeft de Minister van financien een expose gegeven, rakende de begrooting voor 1896, dat niet heel verblijdeiid luidde. Er is nu reeds een tekort van 150 millioen en op de bij- zondere inkomsten, waardoor men de begrooting van het loopende dienstjaar heeft doen kloppen, behoeft men voor 1896 niet te rekenen. Bezuinigen zal dus het parool zijn voor de naaste toekomster komt minder in en er wordt steeds meer uitgegeven een statiek, die met de grondregelen in eener goede huishouding lijnrecht strijd is gekomen," vervolgde hij na eenige zuchten, z/ik moest nog denzelfdeu avond voor mijn vader naar Kiel en vandaar met de stoomboot naar Kopenhagen, van waar ik eerst gisteren ben terug- gekeerd." z/Dat verontschuldigt u zeker, maar 'tis toch ontzettend jammer. Waarom kwaaint ge er dan nu toe, om het aan Wegener te vertellen z/Ik hoorde de moordgeschiedenis, die mij aan dien avond herinnerde. Mijn oom Wegener ver- telde mij van u, mijnheer, en nu, toen wilde ik het u vertellen." z/Waaraan gij zeer wel hebt gedaan. Mag ik het medaillon een tijdlang behouden //Met het grootste genoegen, mijnheer Mij brandt het als vuur in de hand Maar notaris, u brengt me toch in geen onaangename verhouding tegenover de politie z/Zeker niet, mijn vriendZonder uwen ijver liadden wij dit //corpus delicti" (voorwerp, dat op misdaad wijst) niet bezeten. Houd nu verder uw mond en geef mij uw adres." Baumer voldeed hieraan, nam afscheid van den notaris, boog zeer nederig voor Rosalie, en ging. Deze nam het medaillon uit de hand van Herder, om het de ongeduldig trippelende Feodora te laten zien. Het kind beschouwde het opmerkzaam en haar oogen werden al grooter. //O, mama zeide zij plotseling zacht, //Feodora heeft u toch lief Rosalie en de notaris keken elkander verbaast aan. z/Herkent gij uwe mama, lieve Feodora vroeg Rosalie diep bewogen. De kleine kuikte. z/Mama bij Feodora blijven altijd altijd Nader verneemt men, dat in het vervolg bij aanbieding van rekesten aan H.II. M.M. de Konin- ginnen op den openbaren weg, den belanghebbende zal worden verzocht het verzoekschrift af te geven ten paleize, alwaar dit rechtstreeks H. M. de Koningin-Regentes bereikt. Het is bovendien regel, dat alle rekesten door H. M. zelve worden geopend. Bij circulaire van 13 April heeft de Commis- saris der Koningin in Zeeland aan de burgemeesters van gemeenten in deze provincie waar uit zee binnenkomende schepen kunnen binnenvallen of stranden, medegedeeld de beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende be- smetverklaring van Santos wegens het epidemisch lieerschen der gele koorts aldaar. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben, voor wat betreft een 6tal gemeenten in hun besluit van 4 Januari jl., tot tijdsbepaling voor den herijk der maten en gewichten in 1895, eene wijziging gebracht en dat tijdstip thans nader bepaald als volgt te Rapenburg (gem. Stoppeldijk) voor de gemeenten Stoppeldijk, Hengstdijk en Boschkapelle, 19 Augustus te Graauw, 20 Augustus; en te Kloosterzande (gem. Ilontenisse) voor de gemeenten Hontenisse en Ossenisse, 21 en 22 Augustus. Volgens het Bat. Nieuwsblad is de radjah van Lombok ernstig ziek, zoodat binnen hoogstens een paar maanden zijn dood wordt tegemoet gezien. Sedert eenigen tijd reeds, is waterzucht bij hem ingetredeu zijn lichaam is pijnlijk en gezwollen hij is half versuft en moet door de zonderlingste middelen, welke zijn omgeving op hem toepast, eenigszins in opgewekte stemming worden gehouden. Reeds hebben de poenggawa's een verzoek tot de Regeering gericht, om bij overlijden het lijk van den vorst naar Lombok te mogen vervoeren, hetgeen te recht van de hand is gewezen. Naar aanleiding van het koninklijk besluit van 19 Maart j.l., komt de koninklijke mare- chaussee op eene sterkte van 2 luitenant-kolonels, 2 majoors, 14 kapiteins of luitenants, 1 luitenant- kwartiermeester, 564 onder-oflicieren en manschap- pen te paard en 203 te voet. Donderdag werd in het Kunstmuseum te Middelburg geopend de Zeeuwsche Poppententoon- stelling. Zeldzaam schoon is alles daar geexposeerd en met groote voldoening mag de commissie op deze tentoonstelling nederzien. Het doe! dat daar- mede beoogd wordt, is een belangrijke geldelijke z/Dan weent de nieuwe mama, twee mama's mag men niet hebben; wilt ge de doode of de nieuwe mama behouden Het kind wierp een verlangenden blik op het portret en fluisterde dan onder traantjes//De nieuwe mama //Zoo is het goed, liartje Daarover zal zich de doode mama in den hemel verheugen." Feodora staarde nog eenige oogenblikken op het beeld en drukte dan de lieve lipjes op het zoete gelaat, welks verjeugdigd evenbeeld zij scheen te zijn. De notaris stak het medaillon bij zich en verliet na eenige minuten met Rosalie het huis, terwijl de kleine in de gelukkige vergetelheid der jeugd weer blijde tot haar nieuwe pop terngkeerde #Daar hebben we dus een spoor van den Pool- schen arbeider, wiens gemalin deze vrouw moet zijn," sprak onder de wandeling de notaris tot Rosalie. z/Ik huiver van het dramafluisterde deze. z/Ach, dat het lieve kind, dat bepaald uit hoogere kringen stamt, zoo in lagere sferen moest afdalen //Zij had in slechtere handen kunnen vervallen juffrouw Wegener mag de fijne beschaving derven, ruw is zij nietzij zal eene goede moeder zijn voor het weesje. Ware liefde, zooals hier het verlaten kind ten deel valt, weegt tegen alle deftige beschaving en fijne vormen wel op." //Wel waar Maar de vrouw is in hare liefde ook geheel despotisch en ijverzuchtig op hare moederrechten. Ik zou niet gaarne met haar in conflict komen z/Zeker nietDaar kan Wegener ook een liedje van meezingeu Maar zij is braaf en heeft een goed hart ondersteuning te bezorgen aan de Vereeniging Kindervoeding te Middelburg. Men schrijft uit Sliedrecht aan de N. R. Ct. De eerste-ambtenaar ter secretarie alhier, die voor 5 weken in zijne betrekking was geschorst, is in de afgeloopen week, nu het college van B. en W. weder voltallig is, door het dagelijksch bestuur ontslagen. Overigens schijnt de zaak het stadium van rust te zijn ingetreden, dat gewoonlijk aan de verwijzing naar de openbare terechtzitting voorafgaatalthans wij vernemen, dat de instructie tegen bovenbedoelden ambtenaar gesloten was. Toch schijnt nog niet alles opgehelderd en hoort men vele geruchten omtrent een onderzoek naar allerlei zaken, die in verband staan met de hier geheerscht hebbende veeziekte, het mond- en klauwzeer. Zooals men zich herinnert, is in December van het vorige jaar de Strijenhampolder onder Poortvliet door de doorbraak van den zeedijk ge heel overstroomd, ten gevolge waarvan vele huizen van arbeiders werden vernield. Eigenaren van den polder hebben een nieuwen afsluitdam laten leggen en deze is thans, dank zij den krachtigen maatregelen van den aannemer, reeds opgevoerd tot een hoogte van 1.55 M. boven peil of tot 3.03 M. boven A. P.het binnenbeloop daarvan is belangrijk aangereden met poldergrond de buiten- kant vindt van onderen reeds voldoende steun in een uitgevoerde zandbestorting, en heeft ook door het dichten van de gevallen openingen met schorgrond, het aanzien dat men met de afsluiting volkomen zal slagen. In verband met het verzanden van de vaargeul op de Bieningen, zijn daar vanwege den waterstaat opmetingen gedaan. Men verwacht, dat spoedig met baggeren zal begonnen worden. Het vorige jaar werd daar 12,000 verwerkt, zonder dat het vaarwater iets beter is geworden. In Indie loopen de onderwijzers elkaar in den weg. Op dit oogenblik zijn er, volgens het Bat. Hbl. te Batavia een 20, die geen plaatsing kunnen vinden en die dus op hun wachtgeld van 150 per maand leven. Voor sommigen zit er minstens een jaar wachtens op. Afgescheiden van het kwaad, aan niets doen en werkeloos rondloopen, verbonden, staan zij voor het booze feit dat zij van hun wachtgeld van 150 niet kunnen leven. Hier heerscht krimp en in Indie overdaad, tot schade van 's lands schatkist en van de personen zelve. z/Doch ik ik zal haar helpen waken Het schijnt mij toe, alsof de arme doode moeder hedenavond gekomen is, om voor haar kind te bidden Zij stonden voor het huis van den bankier en na een hartelijken handdruk trad Rosalie binnen. De notaris wandelde langzaam verder. Zijne gedachten waren bezig met het verhaal van den jongen Baumer en hij ging de bijzonderheden nog eens nauwkeurig na. De avond was koud en helder. Hoog boven in de zuivere lucht stond de maan en spiegelde zich in het donkere water van den Alster. Herder peinsde over den deftigeu heer, van wien Baumer sprak, die zoo plotseling voor den nieuwsgierigen hoedenmaker opgedoemd was, toen hij den geheiinzinnigen werkman, naging op diens schreden. Huiverend ging hij verder, toen hij plotseling zijnen naam hoorde aanroepen en verschrikt staan bleef. z/U stapt immers zoo regelmatig als een slaap- wandelaar, mijn waarde Herder Wat maakt u zoo peinzend tegen uwe gewoonte z/Ach is u dat, mijnheer Stieglitz U heeft me bepaald doen schrikken //Sinds wanneer zijt gij zoo zenuwachtig geworden, ouwe vriend?" schertste de officier van justitie Stieglitz, hem met zijn verstandige, doordringende oogen opmerkzaam gadeslaande. Wat is u gepas- seerd Hij nam zijnen arm en leidde hem langzaam verder. z/Wel, mij is persoonlijk niets gepasseerd Men is in de wereld nog altijd niet egoist genoeg lachte de notaris. //Altijd kwelt men zich met crimineele gedachtenOverigens evenals de wolf in de fabel komt gij als geroepen TER NEIIZENSCHE (01RAVT. Dit lilml verscliijiit Haanilag-, Woensdag- en Vrijdttgavonil bij den uit^ever H. J. V A M It K 8 A H D E te Ter Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1