Algemeen Hieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 3134. Donderdag 4 April 1895. 35 Jaar^ang;. W UITE.5>TE abonnement- Binnenland. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,82$. Men abonneert zich bij afle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en njeer per jaar, tot veel verminderdon prijs. Inzending van sLcLvsrtsiTtisn. voor 3 uron op don dag der nitgavo. JPolitieb Overzicht. In de Belgische Kamer werd eergisteren weder een heftige aanval gedaan op de vierde stem bij de raadsverkiezingen. De heer Defnet verklaarde niet te kunnen begrijpen, dat de katholieken daar- in berusten. De regeering, zeide spreker, wil, om de socialisten te weren, een revolutionnair werk doen; het gaat niet aan zich te verzetten tegen den wil des volks. Daarna was een der verdedigers van het regeenngs- voorstel aan het woord. De oud-voorziter, De Lantsheere, gaf een historisch overzicht van de totstandkoming der grondwetsherziening. Daarbij is men uitgegaan van deze beide beginselen be- lioud der constitutioneele monarchic en van het privaat bezit. In de aanhangige wet is hetzelfde beginsel neergelegd. Spr. verdedigde den 30jarigen leeftijd, het driejarig verblijf in de gemeente en de vierde stem. Nadat de heer De Furnemont de socialisten verdedigd had tegen de beschuldiging geweld te willen uitoefenen, en zich verklaard had voor een kieswet op de basis der kieswet voor de Kamer begon de heer De Burlet, de Minister-President, een redevoering tot verdediging van het ontwerp. Te Ronse zijn bloedige botsingen voorgekomen. "Werkstakers trokken door de straten. De gendar- men werden met steenen geworpen. Zij schoten eerst in de lucht, maar zagen zich genoodzaakt een charge te maken, doch werden desniettemin met de manschappen der politie binnen het stad- huis gedreven, van welks balcon de commissaris, onder het luiden der klok, de drie gebruikelijke eommaties deed. Hij werd niet aangehoord. I oeu riep de luitenant der gendarmen Dat alle nieuwsgierigen en de ordelievende menschen henen gaan want wij zullen schieten. Lafaards, leegloopersriep men hem toe. De gendarmerie gaf vuur. Vreeselijk was de paniek. Hier en daar viel een man neermen kermde, huilde, vluchtte en degenen, die gevallen waren, werden in de huizen der buurt binnen gedragen. Arme ongelukkigen zegt de Union democratique van de een was de buik, van den ander een been doorgeschoten! Een der gekwetsten was een 15jarige jongen die voor zijne moeder boodschappen deed. Een andere stierf in het huis, waar men hem had binnen gedragen. De gekwetsten waren ten getale van zes. De correspondent van gezegd blad zegt ,/Ik kon mijne traneri niet weerhouden, toen de jongen mij zeide "FBUIL L ETON. Ik gevoel dat ik zal sterven, mijnheer. Wat zal mijne moeder zeggen, als ik dezen avond niet thuis kom Zondagavond ontstond eene nieuwe botsing. Een hagel van steenen werd naar de gendarmen ge worpen en opnieuw werd een charge te paard en met den blanken sabel bevolen. Twee werk stakers werden gekwetst. Te Gent heeft de stedelijke overheid aan de aannemers en metselaarsbazen bevolen, de steenen, sparren, planken, welke aan onvoltooide huizen op straat liggen, weg te nemen. Men verhaalt, dat eenige nijveraars voornemens zijn, de werklieden welke aan de staking zouden deelnemen, nog evenveel dagen weg te zenden, als zij van het werk afwezig zijn gebleven. De liberate Werkersvereeniging heeft besloten aan de staking geen deel te nemen, doch Woensdagnamiddag ten 4 ure eene groote manifestatie in te richten. De toestand is onveranderd gebleven. Alles is rustig. Bismarck's verjaardag is Maandag door geheel Duitschland en ook overal buiten Duitschland waar Duitschers wonen, feestelijk herdacht. Te Friedrichsruhe was het een dag van jubelen zonder eind. Na de ontvangst der officieele afgevaardigden van vorstelijke personen en der deputaties, werd de oud-kanselier gelukgewenscht door de rectoren der Duitsche hoogescholen, door de studenten en door vele vertegenwoordigers der burgerij van HambuTg, die een fakkeloptocht hadden georga- niseerd. De stroom van gelukwenschen zal waar- schijnlijk de geheele week voortduren. Te Berlijn gaf de Keizer ter eere van den oud-kanselier een gastmaal ten hove, waaraan ook de nieuw benoemde bestuursleden van den Rijksdag zouden deelnemen. De satire, die in deze uit- noodiging gelegen was is natuurlijk in Duitschland niet onopgemerkt gebleven. De Freis. Ztg. stelt er prijs op, mede te deelen, dat de eerste vice-president, de heer Schmidt, het diner en de audientie niet bijwoonde, en dat hij zich had verontschuldigd, niet door ongesteldheid of dringende bezigheden of afwezigheid voor te wenden, maar uitsluitend op grond van politieke overwegingen, omdat hij het niet oirbaar vond, deel te nemen aan een gastmaal ter eere van Bismarck. Zijn partijgenooten keuren deze houding van den vice-president volkomen goed. Uit nadere berichten blijkt nu dat de uit- drukking „onvoorwaardelijk", die voorkwam in de eerste berichten over het sluiten van den wapen- EERSTE DEEL. a stilstand in Oost-Azie, niet al te letterlijk moet worden opgevat. Na de aankomst van Li-Hung-Chang te Simonoseki werd terstond onderhandeld over het schorsen der vijandelijkheden. De Japanners stelden daarbij de volgende voorwaarden 1. de bezetting van Shan- Hai-Kwan, Takoe en Tientsin, door Japansche troepen2. het toezicht op den onvoltooiden spoorweg van Shan-Hai-Kwan naar Tientsin 3. de bezetting der fortenen versterkingen met de zich daarin bevindende wapenen en ammunitie. Boven- dien moest China het onderhoud betalen der troepen, die met deze occupatie belast werden. Tevergeefs trachtte Li-Hung-Chang gematigder voorwaarden te bedingende Japanners wilden liever den oorlog voortzetten dan toegeven. 10) De stoomboot bracht het jeugdige paar behouden naar de kust van Zweden, waar zij aan den arm van haren man liet land betrad, dat van nu af haar vaderland zou zijn. „0, voorzeker, zij had de huwelijksreis zich anders gedacht, en het anders gewildParijs was haar verlangen geweest en het zonnige Zuiden. Maar ook Stockholm lachte haar toe, en zoo ging het verder met den spoortrein naar boven, naar het adellijk slot, dat haar als nieuw lid van het hoog-adellijk gravengeslacht zou opnemen. Zij bereikten de stad Jonkoping aan het Wettermeer, waar de grafelijke equipage het gelukkige bruidspaar jaou afhalen. Toen deze nog niet aanwezig was, liet de graaf zich met zijne gemalin en de kamenier naar het hotel rijden, terwijl de bediende liet grafelijk rijtuig afwachten en dadelijk na de aankomst hiervan bericht brengen zou. Het jonge paar dineerde, rustte een weinig uit en besloot daarna een wandeling door de stad te doen. Het was bij uitzondering een heldere, schoone dagde lucht frisch en de wind tamelijk krachtig; maar helder straalde de zon aan den onbewolkten hem el. Zij stonden aan de haven en blikten over het prachtige wijde meer. De graaf was geheel en al bewondering en ademde, zooals hij opmerkte, met wellust de vaderlandsche lucht in. Behalve leden van de Provinciale Staten en van de meeste gemeenteraden, treedt dit jaar ook een derde af der leden van de dijkraden voor de waterkeeringen van calamiteuse polders of waterschappen. Even als de heeren Buteux en Van Uije Pieterse, wenscht ook de heer Van der Bilt, bij de a. s. verkiezing voor leden der Provinciale Staten niet meer in aanmerking te komen. Eergistermorgen is mgr. P. M. Snickers, sedert 23 April 1883 aartsbisschop van Utrecht, in den ouderdom van 78 jaren overleden. Naar men verneemt bestaat het plan om de nieuw aan te bouwen kruisers voor de marine te noemen naar de provincien des rijks. De thans op de begrooting toegestane schepen zullen de volgende namen dragen die welke wordt gebouwd op 's rijkswerf te Amsterdam Holland, die welke wordt gebouwd bij de Ned. Stoomboot- maatschappij te Rotterdam Friesland en die welke wordt gebouwd bij de Kon. maatschappij De Schelde te Vlissingen Zeeland. De eventueel verder aan te bouwen schepen van dat type zullen de namen krijgen van de andere provincien. Tentoonstelling voor hotel- en reiswezen Het comite van Oud-HoPand heeft pogingen in het werk gesteld zich den steun van verschillende te Amsterdam bestaande gymnastiek-vereenigingen te verzekeren. Met den besten uitslag zijn deze bekroond. Er zal n. 1. een vendel soldaten, muske- tiers en piekeniers gevormd worden, waarover HH. MM. de Koninginnen, bij Haar eventueel bezoek aan de tentoonstelling een wapenschouwing zullen houden. De manschappen van dit vendel „Mijn hemelriep de jonge gravin verwonderd uit, //het schijnt wel dat men voor de wijde zee staat; zoo ver het oog reikt, niets dan water, en dat zal een landmeer zijn ,/0, zekerspak de graaf. Zweden is rijk aan water en bergenWat dunkt u, dierbare, als wij eens een tochtje deden op het meer, wij beiden geheel alleen Dat zou heerlijk zijn Marie z/Maar zeer gevaarlijk, Rudolf I" zei Marie angstig. //Zie, hoe de booten door de golven geschommeld worden, zelfs de groote schepen, en dan zulk een klein notendopje z/Wel, ik ben een bekwaam, geheel volleerd roeier, een handig bootsman, en gij zult toch ook zeker wel eens een klein roertje hebben geregeerd op de Alster." ,/0 jariep zij gevleid uit, ,/ik was altijd de eerste bij de partijen op de Alster en de Elbe Ziet ge wel, huichelares Als gij den Zweed- schen volksaard wilt ovememen, dan moet gij moed toonen tot dolle koenheid en doodsverachting toeKom, het geldt de eerste proeve van uw aristocratisch talent De jeugdige gravin zou gaarne van deze proeve verschoond zijn gebleven want eene onver- klaarbare, maar ontzettende schrik voor het lichtbe- wogen meer greep haar plotseling aan. loch behielden hare ijdelheid en de vrees om in de oogen van haren man bang te schijnen, de overhand. Graaf Svenson koos een sierlijke boot, liet de ankers lichten en bedankte voor de begeleiding van den visscher. z/Er gaat een sterke bries," merkte de oude zeeman hoofdschuddend op//de genadige heer kon licht in gevaar komen." ,/Ik ken 't water, oude lachte de graaf. ,/Ik versta de kunst om eene boot te regeeren ik heb geen hulp noodig, want ik heb zelf pleizier in't roeien De oude visscher legde de rechterhand over de oogen en blikte bezorgd naar het noordoosten. z/Ziet de genadige heer de witte wolk daarginds Zij voorspelt niet veel goeds z/Bah Gij zijt een slechte weerprofeet, oude uilriep de graaf ongeduldig. //De lucht is zoo helder mogelijk." z/Nu, neem mij niet kwalijk, maar ik waarschuw u," sprak de bootsman gekrenkt. //Vader Land kent de voorbodeu van den storm zoo goed als iemandik moet van den genadigeu heer een pand hebben, anders mag ik de boot niet laten gaan met beiden alleen." De graaf lachte spottend, nam eenige goudstukken uit zijne beurs en wierp die den schipper toe, terwijl de gravin, die van het gesprek in het plat Zweedsch geen woord verstond, angstig over het wijde meer staarde. //Is de tocht gevaarlijk, Rudolf vroeg zij onrustig. //Kom, laten we terugkeerenik heb schrik voor dat water z/Wees toch niet dwaas, vrouwtje Wilt ge u belachelijk maken in het oog van deze lieden aristocratisch bloed moest zich thans juist toonen Marie liet zich zwijgeud in de boot geleiden en perste de lippen op elkander om haren angst te overwinnen. De ranke boot schoot in het volgend oogenblik over de dansende wateren daarheen z/Nu, hij verstaat zijn handwerk, vader Lund meende een jonge schipper. zullen gekleed zijn uit den tijd van Prins Maurits. Ter begeleiding van Hare Majesteiten zal een eere- wacht van honderd personen worden geformeerd. Eenige offieieren zullen de leiding op zich nemen. Te Esschen is een geval van mond- en klauwzeer geconstateerd bij eene koe, afkomstig uit Zutpheu. In denzelfden trein bevonden zich nog 154 stuks vee, die, alhoewel gezond, wegens dit enkele geval te Esschen niet mochten door- gezonden worden en tot groot nadeel der betrokken veehandelaars, Maandagavond alle naar Holland zijn teruggezonden. Te Roozendaal wordt dit vee op 's rijks kosten op nieuw gekeurd. Ten gevolge van den hoogen waterstand der rivieren zijn tal van overstroomingen te melden. De Rijn heeft laag gelegen gedeelten van Keulen, Bonn, Coblenz en Ruhrort overstroomd. Zaterdagmiddag steeg de rivier tusschen deze plaatsen nog steeds. De Boven-Rijn was toen echter dalende evenals de Main en de Neckar. De Moezel begint echter opnieuw te stijgen. Te Miilheim is ten gevolge van den sterken stroom de nieuwe havendam vernield. De Weichsel stijgt bij sterken ijsgang nog snel. Een gedeelte van Thorn staat onder water. De Moldau stijgt. Ook in Hongarije is de waterstand in de rivieren zeer hoog. Vele stroompjes zijn buiten de oevers getreden, op tal van plaatsen zijn de dijken doorgebroken. Een groot aantal huizen zijn beschadigd. De stad Trebitsch aan de Iglawa staat voor een deel blank. Uit Grave meldt men Ten gevolge van den aanhoudenden was der Boven-Maas is hier bet water dermate gestegen, dat eergisternamiddag 6 uur de peilschaal aanwees een rivierstand van 10.37 M. -|- N. A. P. Reeds zijn alle oeverlanden, zoomedede Veerstraat aan den Gelderschen oever overstroomd het water staat nu van dijk tot dijk, en de overtocht geschiedt thans met halve pont en roeiboot naar de Brouwerij, eene herberg aan de Neerasseltschen dijk. Ten einde bij zeer hoogen waterstand niet al te spoedig de schade te ondervinden van het wassend water, is het den bewoners der landen, in de nabijheid der Beersche Overlaat gelegen, vergund eene keerkade in den Benedenmond der Beersche Maas te leggen, bestaande in eene kad.e, die telkens weder moet worden geslecht, zoo spoedig de Maas is gevallen. Eergistermiddag waren honderdzestig personen bezig met het aanbrengen en verwerken der materialen tot het opwerpen van deze keering. z/Dat wel Ralph Jung," sprak de oude//als die wolk ginds in 't noordoosten hem maar niet te pakken krijgtHet spijt mij van de beangstigde vrouw, ja, ja het spijt mij, want met het Wetter meer valt niet te spotten." Nog eenige oogenblikken zagen zij het lichte vaartuig na, dat zich al verder en verder van den oever verwij derde en spoedig nog slechts als een witte zeemeeuw in den helderen zonneschijn voort scheen te vliegen. De visschers gingen eene herberg binnen, terwijl de witte wolk in het noordoosten langzaam maar gestadig grooter werd, en de jonge schipper zijne goudstukken bekeek en den stillen wensch koesterde, dat de rijke waaghals de boot er voor mocht behouden. Het was koud daar op het water, zeer koud, en de tocht volstrekt niet plezierig, wegens overmaat van frischheid. De wind gierde al heftiger en heftiger en nam meer en meer een dreigende houding tegenover het kleine vaar tuig aan. Doch onvervaard liield de hand van den graaf het reeds slingerend roer, zoodat het scheepje als een pijl over de hooger en hooger gaande golven schoot. z/Laten wij terugkeeren, RudolfIk bid, ik smeek er u uitdrukkelijk omIk sterf van angst en koude z/Ha schoon liefje dat doet me genoegen riep de graaf met een zoo honend gelach, dat zijn jonge gade hem verbaasd en verschrikt aanzag. z/In Hamburg hebt gij uwen wil doorgezet hier ben ik gebieder, ben ik meester van uw leven en dood <01IUM I»i« b I ml verscl.ijnl Maamlas-, Woensdag- en Vrijilagavond h.J »len i.Kgewr 1 JV A IV It E S A IV II E te Ter Weuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1