Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscb-Vlaanderen. No. 3129. Zaterdag 23 Maart 1895. 35e Jaargang. w iit Binnenland. abonnement- Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Eranco per post: Yoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels/"0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Groot ere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. Foiitieb Overzicht. De toestand van Spanje wordt er niet beter op. Van oplossing der ministerieele crisis nog geen sprake. De afgetreden Minister-president Sagasta bedankt gracelijk voor de eer om, onder bepaalde voorwaarden, zijn kabinet voor de zooveelste maal te mogen oplappen, en de Koningin-Regentes gaat nu maar voort met de toongevende politieke leiders te raadplegen. En intusschen is de zaak met de Vereenigde Staten over de Albania nog hangende, tengevolge van de tegenstrijdige verklaringen der betrokken kapiteins, en blijven de berichten van Cuba nog zeer zorgwekkend. Volgens bericht uit Key West breidt de opstand zich in het oostelijk deel van het eiland uit en zouden de nederlagen der regeeringstroepen erger zijn dan de regeering erkent. Maarschalk Martinez Campos, die, ondanks zijn hoogen leeftijd, nog vol jeugdig vuur is, heeft zich aangeboden om naar Cuba te gaan, nu de ongeregeldheden te Madrid, dank zij zijn krachtig optreden, onderdrukt zijn. Met den Engelscben premier, lord Rosebery, gaat bet, naar eergisteren onder telegrammen werd gemeld, minder goed. Zijn toestand is ernstiger dan men aanvankelijk dacht, voornamelijk door slapeloosheid en uitputting, waardoor hij de drin- gendste staatszaken nauwelijks kan waarnemen. Men gelooft dat eene zeereis noodig is tot zijn herstel. Onder deze omstandigbeden wordt het gerucht, dat hij binnenkort zal aftreden als Minister- president, zeer waarschijnlijk. Een definitief besluit is echter nog niet door hem genomen. In de Vereenigde Staten is men zeer ontevreden over bet uitsluiten van Amerikaansche producten in vele landen van Enropa. Feitelijk zijn op het oogenblik alle Europeesche landen min of meer gesloten voor den invoer van Amerikaansch vee, en er bestaat meer vooruitzicht dat de beperkende bepalingen zullen worden verscherpt dan verzacht. De nitvoer van vee is dan ook aanmerkelijk ver- minderd. Wat is natuuTlijker dan dat de betrokken handelaars en nijveren in de V. S. heftig aandringen op represaillemaatregelenDe vraag is of de president, overtuigd vrijhandelsman als hij is, geneigd zal worden bevonden een represaille-politiek te vol gen, maar pressie wordt er genoeg op hem geoefend. De geruchten omtrent eene geheime overeenkomst tusschen China en Rusland krijgen een vasteren vorm, en Engeland zou als derde in den bond FEUILLBTON. EERSTE DEEL. 5) Hij verliet Baden en reisde met zijn vrouw naar Wildbadhoe weinig lust deze er ook in mocht hebben, de man deed hier zijn meerderheid gelden. Zij vierde nieuwe triomfen in dit wildromantisch dal. Tauffers besluit om binnen weinige dagen naar Hamburg terug te keeren stond onherroepelijk vast, en de anders zoo eigenzinnige gade moest zich wel voegen naar dit plan, want eene geheele erfenis stond daarbij voor haar op het spel. Als eenige dochter, door haar ouders van de prilste jeugd af in den grond bedorven, was haar van nature reeds zelfzuchtig karakter tot voile rijpheid gekomen; ijdelheid, behaagzucht, opper- vlakkigheid en wispelturigheid waren de grond- trekken van dat karakter geworden, eigenbelang en zelfzucht haar levensbeginsel. Zij was een vrouw als duizend andere, zonder ware grondbeginselen, zonder de echte beschaving van hart en geest, alleen geschapen om zich op de banden te laten dragen en bet leven op de aangenaamste wijze te genieten. Dat zij de haar getrokken grenzen over- schreed, dat zij baren plicht verzaakte daaraan dacht zij niet, dit kwam niet eens op in het trotsche hoofd. Zoo werd zij de vloek van baren man. Tauffer was nog altijd een hartstochtelijk jager en van harte blij, dat bij in bet Zwarte woud bet jachtroer kon laten knallen, om daannee veel huiselijk verdriet uit bet hoofd te schieten zijn opgenomen, wat zeer goed mogelijk is, in aanmerking genomen de liouding, die Engeland ten opzichte van den oorlog in het Oosten van den beginne af heeft aangenomen. De Parijsche Herald verzekert beslist, dat de Engelscbe en Russische bevelhebbers der eskaders in de Chineesehe wateren bevel hebben gekregen voortaan gemeen- schappelijk op te treden, met de bedoeling, Japan te dwingen zijne eischen te matigen. In geen geval zullen beiden landen dulden, dat Japan vasten voet krijgt in Mantsjoerije of op het schiereiland Liao-Tong. Volgens bericht uit Shanghai zijn de Japanners bezig eene expeditie uit te rusten om in Korea te landen, bezuiden de Russische grens. In het zelfde telegram wordt medegedeeld, dat de Duitsche kapitein Von Hanneken zijn ontslag kreeg omdat eenige leden van den Keizerlijken Raad waren tegen vreemde inmenging bij de leger- aanvoering. Zoodra de Chineesehe vredesonderhandelaars te Simonoseki waren aangekomen, begaf de beer Inouye, de secretaris van buitenlandscbe zaken in Japan, zich aan boord om hem te begroeten. Kort daarop kwam bij met Li-Hung-Chang, den heer Foster en gevolg aan wallangs de opgestelde eerewacht begaven zij zich naar de rijtuigen, die hen naar de woning van graaf Mutsu, den minister van buitenlandsche zaken, brachten. Terwijl in Japan de onderhandelingen dus be- gonnen zijn, gaan de Japanners voort in China maatregelen te nemen om Peking zoo spoedig mogelijk te naderen. Eergisteren verschenen enkele Japansche oorlogschepen voor de haven van Takoe, den toegang tot de rivier de Pei-Ho, welke tot dicht bij Peking bevaarbaar is. Indien de Japanners er in slagen Takoe te bemachtigen, zijn zij zoo goed als meester van de hoofdstad. Vooral daar tevens de legerkorpsen uit het Noorden en Zuiden op Peking aanrukken. Wel zijn de haveuwerken om Takoe voortreffelijk verstrekt, doch na de verovering van Wei-Hai-Wei en Port-Arthur is dat geen reden voor de Japanners om van den aanval af te zien. De mededeeling van de Times, dat geen expe ditie tegen Formosa beraamd wordt, is gebleken onjuist te zijn. De Japanners hebben de haven van Tam-Sui op dat eiland geblokkeerd. De Tweede Kamer heeft gisteren de motie- Dobbelman met 52 tegen 33 stemmen verworpen. Hoe het gekomen was niemand wist het te zeggen genoeg, eenige dagen na zijne aankomst werd hij dood naar huis gedragen Waarschijn lijk was hij met zijn geweer niet voorzichtig ge noeg geweest, want het was ontladen en de oude man aan een scbot overleden Marie keerde als weduwe met het lijk van haren echtgenoot naar Hamburg terug, liet bet aan de zijde van zijn eerste vrouw met alle statie begraven en hulde zich in zwaren rouw, die haar voortreffelijk kleedde meende zij. Tot hare eer willen wij gelooven, dat hare smart om den verloren man, die zoo treurig om het leven was gekomen, eene oprechte smart was, daar hij haar tot eenige erfgename zijner millioenen had gemaakt Hare moeder was oprecht bedroefd over den even plotseliugen als tragischen dood van den ouden heer. Had het dwaze huwelijk haar reeds aan den rand van het graf gebracht, deze laatste droeve gebeurtenis scheen toereikend te zijn om haar levensdraad af te snijden. Nog geen drie maanden later rustte ook zij in het kille graf naast haren man en Marie stond alleen in de wereld, alleen als jonge rijke weduwe, op wie thans de oogen der gezamenlijke trouwlustige mannen- wereld uit de Hamburger geld-aristocratie begeerig gevestigd warenwant de goudviscb was even schoon als rijk en bezat daarmede de twee hoofdeigenschappen van eene begeerenswaardige vrouw IV Achttien maanden waren sedert dien tijd verloopen. Marie Tauffer had de rouwkleeren afgelegd en Ter herinnering diene, dat deze motie luidde wDe Kamer, van oordeel dat een herziening en uitbreiding van ons tarief van invoerrechten tot verbetering van den toestand van landbouw en industrie en in het belang der schatkist dringend noodig wordt geacht, gaat over tot de orde van den dag." Omtrent de behandeling van de geweren-wet in de Tweede Kamer, schrijft de Haagsche corres pondent van de N. Gr. Ct. De oppositie van den heer De Ras, die door de meerderheid zijner partijgenooten in den steek werd gelaten, heeft algemeen een minder aangenamen indruk gemaakt, omdat het te duidelijk was, dat deze oppositie niets anders beoogde dan propaganda te maken voor een z/verbeterd" geweer van een Nederlandsch werkman, die zijn vinding voor een appel en een ei ver- kocht aan iemand, die, zeer toevallig, bij de verkiezing van den heer De Ras tot lid der Kamer, zich ontzaglijk veel moeite heeft gegeven om den tegenwoordigen afgevaardigde voor Maas tricht zijn zetel te verschaffen. En wat bleek nu van de kwaliteiten van dat //Verbeterde" geweer? Men had bet in de sectie-kamer ter bezicbtiging ge- steld en door een der boden, een oudgediende, zou 't eens in zijn uitstekend mecbanisme, aan de leden, die er nieuwsgierig naar waren, worden vertoond, vooral met 't oog op de zooveel betere repetitie-werking. Maar ongelukkigerwijze ging, nadat een der hulzen was //afgeschoten", de tweede niet er uit; lioe de man ook zijn best deed, 't repetitie-scbot weigerde en toen 't na lang talmen gelukte, sprongen al de reserve-hulzen tegelijk er uitIs het wonder dat de clubgenooten van den heer De Ras na dit fiasco niet meer op zijn kompas durfden meezeilen Zoo redde de oppositie de voordracht dus. Zoo wij het eerste gedeelte dezer mededeeling niet onvoorwaardelijk aannemen, zegt de Arnh. Ct., het tweede kan niet verzonnen zijn. Gedeputeerde Staten van Zeeland stelden bij hun besluit van 15 Eebruari 1.1. vast nieuwe bepalingen voor de aanbesteding, de uitvoering en het onderhoud der werken van de zeewering en oeververdediging der calamiteuze polders of waterschappen tn Zeeland, bekend onder den naam A. B. De invoering dezer A. B. zal eene groote bekorting aaii de bestekken geven, daar eerstgenoemde, onder meerdere aanvullingen, ook bevat de bepalingen omtrent de verzekering der werklieden tegen ongelukken. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben, naar aanleiding van een schrijven van den Minister de tranen der droefheid, zoo zij ooit hadden ge- vloeid, waren sinds lang opgedroogd. De oude zaak was met de oude firma in de handen van procuratiebouders overgegaan, wat men in de handelskringen zeer verdacht vond, omdat iedereen bad verwacht, dat in elk geval de bloeiende firma op den onterfden zoon zou zijn overgegaan. Nu werd zij definitief rerkocht, bet groote vermogen der jonge weduwe daardoor nog vermeer- derd, en voor Wilhelm slechts bet overgebleven deel zijner moeder gereserveerd. Marie had het laatste seizoen tot herstel harer geschokte gezondheid op een stille badplaats in Zwitserland doorgebracbt en wel in gezelschap eener bejaarde dame, van deftige familie maar onbemiddeld en door tegenspoed afgedaaldtot juffrouw van gezelschap. Madame Villiers bezat voor deze betrekking inderdaad een groote ge- scbiktbeideen zekere blijmoedige gulheid, een duidelijk gevoel van bare verhouding, tact om met de deftige kriugen om te gaan en toch de onderdanige dienares te spelen en onderworpenheid aan hare meesteres, die zoo naijverig was op hare meerderheid. Hoe afgelegen en verborgen het oord ook ware, waar de dames voor eenigen tijd stil wilden leven, tocli had graaf Svenson, Marie's vriend, sinds een paar maanden haar verblijf ontdekt. Hoe dit was geschied, bleef de jeugdige weduwe een raadsel, genoeg de deftige graaf verscheen plotseling in het kanton Aargau en bracht haar een bezoek, wat Marie volstrekt niet onaangenaam was. Weldra was graaf Svenson de geregelde begeleider der dames, en in de kringen der badgasten werd spoedig van een verloving, als van een //fait accompli" gefluisterd. van Binn. zaken, de gemeentebesturen in deze provincie mededeeling verzocht, of er te hunnent voorschriften bestaan betreffende het onbewooubaar verklaren van woningen, en, zoo ja, of aan de toepassing dier voorschriften behoorlijk de hand wordt gebouden, met verzoek om opgave tevens van het aantal woningen, over elk van de laatste verloopen tien jaar onbewooubaar verklaard. A olgens mededeeling van den Inspecteur over het loodswezen in het 6de district, dd. 18 Maart 1895, is in het Nauw van Bath, een weinig beoosten de spitse ton n°. 26 met kegel, Schelde, 6de district, tengevolge van aanvaring gezonken de tjalk //Ver- trouwen", welk wrak, als liggende zeer gevaarlijk voor de scheepvaart, wordt aangeduid door een wrakton en 's nachts door een vaartuig, toonende de voorgeschreven lichten. Naar men verneemt is den termijn, tot het verkrijgen van concessie voor de kortste verbinding van de eilanden Schouwen en Duiveland met den vasten wal door middel van een stoomtramweg, verlengd tot 5 Mei 1896. Yolgens niet offieieele berichten uit Brussel, zal morgen de grens weder geopend worden voor den invoer van Nederlandsch vee. Men schrijft uit Middelburg Eergister avond werd door de zangvereeniging Tot Oefening en Uitspanning in de Koorkerk uitgevoerd De passions muziek van Bach, volgens het Evangelie van Mattheus. Het ruime kerkge- bouw was, evenals bij de groote repetitie den avond te voren, geheel gevuld. Nietj enkel stadgenooten waren opgegaan om dit zeldzaam kunstgenot te smaken, doch ook uit verschillende deelen der provincie waren personen aanwezig. Zoowel het koor als de solisten en de leden van het orkest kweten zich op uitstekende wijze van bun moeielijke taak, en ieder verliet het kerkgebouw, onder den indruk van met een der verhevenste voortbrengselen der kunst te hebben keimis gemaakt. De bekwame directeur, de heer Joh. Cleuver, heeft wederom bewezen op muzikaal gebied voor geene moeilijklieden terug te deinzen. ler gelegenheid der feestelijke opening van bet Noord-Oostzee-kanaal door den Keizer van Duitschland in de maand Juni a. s. zal, bij ge- noegzame deelneming, door een der viermast-stoom- schepen van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoom- vaart-Maatschappij een excursietocht naar Kiel worden ondemomen, welke ruim een week zal duren. Het voornemen bestaat van Rotterdam uit te gaan, en behalve Kiel, ook Kopenhagen en Achttien maanden weduwenstaat zouden in het oog der wereld dan ook wel voldoende zijn, en de slechte babbeltongen konden bier geen houvast krijgen, hoe de trouwlustige goudzoekers ook ont- stemd waren over den onverwachten loop der zaken. Men moest toegeven, dat mevrouw Marie Tauffer onbeperkte gebiedster over haren rijkdom en mees teres van bare band was, en volkomen bet recht bad om bij keuze van haren toekomstigen gemaal baren smaak een exclusieven smaak te volgen. le was deze graaf Svenson Y an waar kwam hij Uit welk hoog adellijk geslacht was hij ge- sproten Deze vragen fluisterde men in de gezelschappen, die erkennen moesten, dat de vreemdeling een deftig heer was en een aangenamen indruk maakte. Zijne imposante gestalte, zijn fijn aristocratisch gelaat met de gitzwarte, ietwat loerende oogen, zijne hoogst elegante manieren en ongemaakte deftigheid spraken meer dan papieren documenten voor de echtheid der hooge afkomst van dezen man, met welke echtheid de altijd gevulde beurs en de nobele dagelijksche daden uitmuntend harmonieerden. Graaf Rudolf Svenson nam spoedig de hem toekomende positie in de hoogere kringen in, men wist uit zekere bron, dat hij uit een Zweedsch of Koerlandsch adellijk geslacht stainde, ginds uitgestrekte goedereu bezat en de schoone Marie Tauffer uit liefde en niet om hare schatten huwde. Eene door eu door romantische geschiedenis in onzen prozaischen tijd Geen wonder voorzeker, dat de jeugdige weduwe benijd werd door alle jonge dames (Wordt vervolgd.) TER NEIIZENSCHE t <11 111 VI Bit lilad verscliijut Haantla{$-, Woensdas- »'ii %'rij«t»K»vond l»»J ''en uilgever I". J. V A M UK S A N D E te Ter A'enien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1