Algemeea 55ieuws- en Adverteatiebiad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 3126. Zaierdag 16 Maart 1895 35' Jaargang. Kanaal van Ter Neuzen naar Gent., Landbouvvberichten. Gemengde berichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. Binrtenland. Telegrafische berichten. ABONNEMENT Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Eranco per post Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. De Commissaris der Koningin in Zeeland maakt bekend, dat de scheepvaart door de West Sluis op het kanaal van Ter Neuzen naar Gent, te Ter Neuzen, te beginnen met 1 April aanstaande, gedurende twee en veertig dagen zal zijn gestremd. Het beneden pand zal worden afgelaten, gedurende de eerste tien en de laatste zeven dagen tot 1 meter, en gedurende de vijf en twintig overige dagen tot 2,50 meter beneden den gewonen waterstand, waarbij de diepgang van de door de Oost Sluis varende schepen wordt vastgesteld op respectievelijk 4,50 tot 3 meter. De Commissaris der Koningin voornoemd, DE BRAUW. In de Tweede Kamer verdedigde de Minister van oorlog uitvoerig de gewerenwet. Hij verzekerde dat het gekozen stelsel het beste was, dat aamnaak in Nederland ondoenlijk was gebleken, maar hij bereid was eventueele aanvragen te overwegen, en dat de Kamer volkomen vrij bleef in hare beslissing over de latere aanschaffing voor de schutterij. Het ontwerp nieuwe geweren werd daarop aan- genomen met 54 tegen 31 stemmen. Daarna werd aangevangen de discussie over de motie Dobbelman. De herziening der tarieven in het belang van den landoouw en de industrie werd door den voorsteller uitvoerig verdedigd. Men heeft een interessant praatje verzonnen, om de gewerenwet als een onvermijdelijk kwaad te doen aannemen. De Duitsche Keizer zou aan onze Regeering hebben laten weten, dat hij de militaire positie van zijn rijk niet verzekerd acht, als Nederland zich niet met klein-kaliber geweren wapent, ten einde eventueel een krachtige neutrale strook te vormen tusschen Duitschland en Erankrijk. 't Ontbreekt er nog maar aan, dat men er bijvoegde, dat Z. M. daarom in Augustus weer eens zal komen kijken, hoever we er mee zijn. We hadden in langen tijd niets van annexatie- dreigementen hooren bazelen. Naar men meldt, heeft de Regeering 14000 betaald voor den zilveren beker, welke door de Staten aan den admiraal Tromp werd vereerd. Volgens deskundigeu moet de beker dat bedrag wel waard zijn. Op bijna 78jarigen lfceftijd is te 's Graven- hage overleden de heer Mr. Daniel van Eck, oud- lid van de Tweede Kamer. Geboren te Hontenisse, vestigde de heer Van Eck zich na zijn studien volbracht te hebben als advocaat te Middelburg, waar hij evenwel slechts weinige jaren verbleef. In Februari 1849 door het hoofd-kiesdistrict naar de Tweede Kamer afgevaardigd, verwisselde hij van woonplaats en bleef nadat hij in October 1850 als vertegenwoordiger van Middelburg was gekozen, onafgebroken vier en dertig jaar in de Kamer de belaugen des lands voorstaan. Terwijl hij als advo caat bij den Hoogen Raad zich mocht verheugen in een uitgebreide rechtskundige praktijk. Na de verkiezingen van 1884 werd hij door Mr. Keuchenius als Kamerlid vervangen, en trok zich toen uit het politieke leven terug. Een der stichters en sedert jaren voorzitter van den Nederlandschen Vredebond stond hij met warmte de belaugen van den vrede in het parle- leinent en daarbuiten voor, en hij was een der eersten, die jaren geleden in de Kamer de arbitrage- clausule in tractaten verdedigde. De radja van Lombok is gevaarlijk ziek. Aldus werd eergisteren uit Batavia aan het Nieuws geseind. Deze tijding zal wel niet veel verwondering baren. Na al wat de radja in de laatste maanden heeft moeten ondervinden, na de diepe veriiedering, die hij onderging, is het begrijpelijk, dat hem niet veel levens meer was toebedeeld. Een inlander van meer dan 80 jaar is trouwens een groote zeldzaamheid. Ratoe Agoeng Agoeng G' De Ngoerah Karang Asem, de oude despoot, zal nu zijn dagen wel eindigen in het liuis op Tanah Abang, onder toezicht van den sellout van Batavia. Zijn bloed- verwanten en poenggawa's zullen dan alleen naar Padang (Sumatra) in ballingschap vertrekken. De Temps beweert, dat de Nieuwe Afri- kaansche Handelsvennootschap te Rotterdam der regeering van de republiek Liberia een tweede kanonneerboot, De Rocktown, heeft verkocht. Daar de republiek geen geld heeft, zou de betaling van deze boot geschieden door middel van afschaffing der in- en uitgaande rechten op Nederlandsche producten. TER NEUZEN, 15 Maart 1895. O. m. slaagden te 's Hage voor de acte nuttige handwerken de dames J. Vooren en M. Scheele alhier, beiden leerlingen van Mej. Eijke, oiulerwijzeres aan school A dezer gemeente. Voor de normaallessen te Axel zijn na gehou- den examen toegelaten Tot de 3e klasseJ. F. Hertog en L. A. Jansen, beiden te St. Jansteen. Tot de 2e klasseM. Maandag te Ter Neuzen, G. Odink te Zaamslag, en E. van Meulebroek te Westdorpe. Tot de le klasse M. C. Casteleijn te Zaamslag, K. W. Geul en C. D. van Putte, beiden te Sas van Gent, A. Plassaert te Westdorpe, E. F. Zwartele en A. J. Zwartele, beiden te St. Jansteen, C. A. Cattoir en A. E. J. Janssens, beiden te Hulst, H. G. P. Vervenne te Overslag, A. de Bock te St. Jansteen en Maria E. Scheffelaar Klots te Ter Neuzen. 2 candidaten werden afgewezen.* Benoemd tot gemeente-veldwachter te Dieren, gemeente Rheden (Gelderland), de heer H. Sonnevylle, marechaussee te Zundert, vroeger alhier. De beperking van het verroer over alle kunstwegen in Zeeuwsch-Vlaanderen is opgeheven, te beginnen met middernacht tusschen 14 en 15 Maart 1895. 's Gravenliage, 15 Maart. Tweede Kamer. Bij behandeling der motie Dobbelman verklaarden zich sterke voorstanders van beschermende rechten de heeren Thooft, Zijlsma, Travaglino en Lambrechts, omdat zij daarin zagen het middel tot opheffing van den landbouw en vermeerdering van arbeid. De heer De Boer was tegen de motie, omdat hij de oorzaak van den slechten toestand zocht bij de hooge pachten, alleen tegen te gaan door wijzi- ging der agrarische wetgeving. De heer Van Alphen was er eveneens tegen, ook om politieke gevolgen bij aanneming. De heer Van Kerkwijk was er voor uitsluitend om tijdelijk den landbouw te helpen, zonder protectie voor te staan ook niet voor de industrie Kantongerecht te Ter Neuzen. Door elken oogst verliest de grond veel planten- voedende stoffen, maar ook door uitlooging van den grond gaat veel verloren wat den planten had kunnen dienen. Van de kali gaat op deze wijze niet veel weg en van het phosphorzuur nog minder, maar het verlies aan kalk is beduidend, gelijk tal van proeven bewezen hebben. Dat weggaan van de kalk naar den ondergrond is o. a. ooraak van te kleine oogsten en waarschijnlijk van //klaver- moede", ,/erwtemnoede" etc. De vlinderbloemige gewassen houden van kalk en waar ze die niet vinden laten ze zich in hun groei onbetuigd en zullen de aan hun wortels zoo zeer gewenschte knobbeltjes tot een bescheiden minimum beperkt blijven. De noodlottige brand te Amsterdam. O&trent de ramp op de De Wittekade deelt men nog mede, dat de namen der slachtoffers zijn Geertje van der Mik, huisvrouw van Johannes Bernardus Kloppers, 83 jaaren hunne kinderen Johannes Bernardus, oud 10 jaarJan, oud 6 jaar Dirk, oud 2^ jaar. De vader van het ongelukkige gezin staat nu met zijn eenig overgebleven ziek kind geheel op straat. Zijn verdiensten zijn niet groot en de inboedel was niet verzekerd. Aan hen, die hem eenige ondersteuuing willen verschaffen, zij vermeld, dat Kloppers tijdelijk woontTollenstraat 73, Amsterdam. Op een perceel land, dat te Nijeveengeveild werd, boden de liefhebbers tot f 800, welk bod ook de waarde vertegenwoordigdetot ieders ver wondering werd eensklaps f 3000 geboden. Na beraad met de verkoopers maakte de fungee- rende notaris aan het publiek bekend, dat zijn principalen zooveel geld niet verlangden en het bod niet aannamen. Een ineisje van zes jaar, dat om een klein vergrijp op een bewaarschool te Scheveningen in een donkere kast werd gestopt, werd zoo door angst bevangen, dat men bet arme kind eenigen tijd later overleden vond. Ontboden geneesheeren verklaarden, dat het arme schaap door angst gestorven was. Dinsdagavond vervoegde zich zekere M. ten huize van den heer S. te Zeist en verzocht ge- noemden heer te mogen spreken. Na even met dezen gesproken te hebben, haalde M. onverwachts een revolver voor den dag en loste op den heer S. drie schoten, waarvau een op den horlogeketting afstuitte en de andere twee door de kleerenheen- drongen, eh iff "de borst twee onbeduidende wonden veroorzaakten, waama hij het wapen tegen zich keerde en een fchot in den mond loste. De politie, die onmiddelijk ter plaatse verscheen, vervoerde M. naar het bureau van politie, alwaar dr. S. geneeskundige hulp verleendeop diens last werd M. naar het ziekenhuis te Utrecht ver- voerd. Gelukkig was het wapen, hetwelk hij had geleend (natuurlijk voor een ander doel) van een klein kaliber en van zeer slechte constructie. Door de politie, die terstond een nauwkeurig onderzoek heeft ingesteld, is van een en ander proces-verbaal opgemaakt. Naar men verneemt, is de toestand van M. niet buiten gevaar. Uit Losser wordt het volgende aan de Zwol- sche Ct. gemeld Zondagavond te 10 uur is er in de onmiddellijke nabijheid der Nederlandsch-Pruisische grens, doch op Pruisisch grondgehied, een moord gepleegd. De oudste zoon van een welgesteld landbouwer, genaamd Gerhard Briiggemann te Bardel had met nog eenigen zijner vrienden een familielid per wagen naar Gronau gebracht. Op den terugweg kwamen zij, niet ver van de woning van genoemde Briiggemann, in aanraking met Duitsche Ausherren of kommiezen, die hun geboden stil te houden, ten einde gevisiteerd te worden. Een der kommiezen, W. Miiller, kreeg woorden met G. Briiggemann, maar het bleef voorloopig hierbijde kommiezen verwijderden zich en Briigge mann en diens gezellen gingen in de nabijzijnde herberg van Scheapers een borrel drinken. Miiller, die met zijn coll eg* weg ging, zei tot dezen „ga maar vooruit, ik moet hier nog wat verrichten". Hierop ging hij naar zijn woning, kreeg zijn geweer en begaf zich naar de woning van Scheapers. Toen de deur werd geopend en Briiggemann buiten kwam, werd hem op 't zelfde oogenblik door Miiller de loop van het geweer op de keel gezet, het schot ging af en Briiggemann zonk dood neder. Daarop richtte hij het geweer op den broeder van den getroffene, maar de inipiddels toegeschoten boeren wierpen zich op den kommies en beletten dit. Hij werd verschrikkelijk toege- takeld bij deze worsteling. CORRESPONDENTIE. Door den grooten toevloed van advertentien zijn we genoodzaakt verscheidene berichten tot een volgend nummer te laten liggen. Ook de uitslag der loterij, het feuilleton en het verslag van de laatste zitting van den gemeenteraad moesten wij tot Maandag uitstellen. Red. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 16 Maart 5.3 5.23 Zondag 17 5.44 6.6 Maandag 18 6.30 7.1 Dinsdag 19 7.37 8.24 Woensdag 20 9.21 10.19 Donderdag 21 n 11.8 11.44 Vrijdag 22 12.11 Op Zondag 17 Maart hopen onze geliefde ouders en behuwdouders PIETER SCHEERDERS en JACOMINA SUZANNA MOLENGRAAF hun 25jarige echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Ter Neuzen, Maart 1895. Ondergeteekende betuigt, ook namens zijne echtgenoote, kinderen en klein kinderen, zij 11 oprechteu dank voor dezeervele bewijzen van deelneming op zijn 85sten jaardag, den 11 dezer, ondervonden. Ter Neuzen, 14 Maart 1895. A. DE FOUCHIER. Van 1,15 8,30 IEIIZEISCHE <01111VI ■fit blacl verscliijnt ^laaiuta^-, lVoensda?- en Vrijdafavand bij den ui^ever n x "WAM li E SAMOE te Ter Keuzen. Zitting van 15 Maart 1895. Vcroortleelsl 1 J. A. C., tisscher te Ter Neuzen, ter zake van overtreding der jachtwettot eene hechtenis van 7 dagen, met verbeurdverklaring en vernieling van het in beslag genomen gevreer. A. G. d. E., werkman te Ter Neuzen, ter zake als voren tot eene boete van f 5, subs. 4 dagen hecht. P. D., arbeider te Bouchaute, ter zake van 1visschen met ongeoorloofd vischtuig en 2. door het bevoegd gezag naar zijn naain gevraagd een valschen naam opgeveu tot eene boete van 2 en eene van 10, subs. 2 «n 10 dagen hecht., met verbeurdverklaring en vernieling van het in beslag genomen vischtuig. I). J. A. v. d. E., bierhuishouder te Ter Neuzen, ter zake van overtreding der spoorwegwettot eene boete van f 1 subs. 1 dag hecht. J. L., zonder beroep te Ter Neuzen, ter zake als voren tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. T. C. H., te Ter Neuzen, ter zako als voren; tot 4 dagen hecht. J. J. H. v. I)., zonder beroep te Ter Neuzen, ter zake als vorentot 5 dagen hecht. J. E. v. d. B., zonder beroep te Ter Neuzen, tot 20 dagen hecht. P. F. W., mosselhandelaar te Philippine, ter zake van het zonder daartoe gerechtigd te zijn loopen over eens anders grondtot eene boete van 9, subs. 3 dagen hecht. C. H. en C. v. d. V., werklieden te Zaamslag, ter zake van het zonder daartoe gerechtigdte zijn loopen op bezaai- den grond; ieder tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. N. P. R. en F. H., schippersknechten te Ter Neuzen, ter zake van straatschenderij ieder tot eene boete van f 0,50, subs. 1 dag hecht. S. L., koopman te Ter Neuzen, ter zake van het op een openbaren weg een trekdier laten staan zonder voorzorgs- maatregelen tot eene boete van f 1. subs. 1 dag hecht. T. T., koopman te Axel, ter zake van het op een openbaren weg aangespannen honden niet van muilkorven voorzien toi eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. H. E., gezagvoerder van het Eng. s.s. .Cuxhaven'le Goole', ter zake van het als schipper niet in acht nemen de wettelijke voorschriften, vastgesteld tot voorkoming van aanvaring of aandrijving; tot eene boete van f 50, subs. 10 dagen hecht. E. H. S., visscher, en J. F. A., beiden te Philippine, ter zake van overtreding der wet van 21 Juni 1881 (Stbl. 76); de eerste tot 2 boeten elk van f 5, subs. 5 dagen hecht. voor iedere boete, de tweede tot eene boete van 3, subs. 2 dagen hecht. K. v. P., M. d. D„ K. B., P. d. R., J. v. C. en P. H., werklieden, alien te Ter Neuzen, ter zake van het rapen van schelpvisch zonder consentieder tot eene boete van f 0,50, subs. 1 dag hecht. C. d. H., vrouw van A. B., te Ter Neuzen, ter zake van het onbevoegd uitoefenen der verloskundetot 3 boeten elk van f 8, subs. 6 dagen hecht. voor iedere boete. A. V., timmermansknecht te Ter Neuzen, ter zake van openbare dronkenschaptot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. J. J. d. N., schilder te Ter Neuzen, ter zake als voren; tot eene boete van 2, subs. 1 dag hecht. A. L., werkman te Sas van Gent, ter zake als voren; tot eene boete van 3, subs. 3 dagen hecht. K. v. d. M., barbier te Ter Neuzen, ter zake als voren bij eerste herhaling; tot eene boete van f 5, subs 3 dagen hecht. H. V. J gep. O.-I. militair te Sas van Gent, en J. v. D., schippersknecht te Ter Neuzen, ter zake als vorenieder tot 3 dagen hecht. P. J. 1. R., klerk te Ter Neuzen, ter za^e als voren bij tweede herhaling; tot 14 dagen hecht. C. P. K., tjalkschipper, ter zake als voren op twee tijd- stippen gepleegd tot 2 maal 7 dagen hecht. Allen in de kosten. (lutslaiieu van reclitsvervolging i B. F., werkman te Ter Neuzen, ter zake van het rapen van schelpvisch. Vrijgeiproken s A. V., schipper te Philippine, ter zake van overtreding der wet op de besmettelijke ziekten. De kosten voor den staat. Vilsesteld de zaken tegen M. L., J. J. d. N., P. H., II. d. B. en O. d. P., alien te Ter Neuzen, tot de volgende strafzitting.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1