Algemeen Hieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vla&nderen. Dinsdag 12 Maart 1895 35e Jaargang. BEKENDMAKiNG. 3124 TfOif Kit? (OTimi. Do Uuryemeesler der yemeente Ter i\euzen Binnenland. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. FEUILLETON. EERSTE DEEL. 1) I. De vrouw beschouwde hem met een zekere huivering, met een schuwen angsthare donkere oogen drukten een onbeschrijfelijken jammer uit, ter wijl zij metgeweld de opwellende tranen terug drong. \EIZE\S<HK (1)1 IUM. A. BONN E M E N T Per drie uiaandeu binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederlaud t 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhaiidelaars, Postdirecteuren en Brieven- Oushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regeis/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Hit bind verseliijnt tlnamlah'., Woensdajj- en Vrijdngnvwnd l»ij den uilgcver S*. J. V A M II E 8 A Hi II E te Ter Nenzen. nMr-rT,„. - maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag den 14 Maart 1895, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 11 Maart 1895. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Overzieht. Eindelijk is dan de beslissing gevallen over de veelbesproken paragraaf 130 van de „Umsturz- vorlage," vaststellend de straffen, te beloopen door aanvallen op den godsdienst, op de monarchie en op het liuwelijk. De eene partij gunde aan de andere niet wat zij zelve niet kon verkrijgen en om aan de Babylonische beprips- en woordver- warring de kroon op te zetten, werd ten slotte met alle stemmen tegen die der nationaal-liberale leden der commissie, plus een eenzaam vrij-conser- vatief, besloten paragraaf 130 te schrappen. Zoo kail dus niemand er plezier van hebbende centrums- mannen niet en de regeering evenmin de twistappel tusschen de verscliillende fracties is door de uit- lichting van de veelbestreden paragraaf ook niet weggenomen. Er is in de zitting van Vrijdag een ware slachting gehouden onder de amendementen van rechts en van links, waarbij de vrijzinnige commi'ssie-leden en de sociaal-democratische, tot liet toeschouwend en geuietend publiek behoorden 't kan bun alles vrij onverschillig zijn. Een centruinslid wilde dr. Rintelen's amendement nog wel wat versterkt hebben, een vertegenwoordi- ger der nationaal-liberalen sprak van het plan van zijn partijgenooten om tegen het regeeringsvoorstel te stemmen als 't niet naar hun zin mocht loopen, om zoo de kans te openen op een nieuw wetsplan, meer aannemelijk dan het nu in behandeling zijnde. Na vrij breedvoerige bespreking, waarbij elk der partijen de beste paardjes van stal haaide, werd het eene amendement na het andere ten grave ge- dragen en toen vermoordde men, in wreede zucht om te dooden, ook het voorstel in de oorspronke- lijke lezing der regeering. De hoop, dat onder den ireuwen Czaar een betere tijd in Rusland zou aanbreken, blijkt meer en meer ijdel te zijn geweest. Vooral de pers moet het ondervinden. Een te Petersburg ver- schijnend liberaal tijdschrift heeft eene waarschuwing ontvangen, omdat de Minister van binnenlandsche Een koude Novemberavond, troosteloos en nevel- grauw. Langzaam en onophoudelijk ruischte de regen neder, en het lielle gaslicht spiegelde zich in het neergevallen water. Aan het Berlijner station te Hamburg heerschte een ongewone beweging. De stroom der reizigers, die zooeven waren aangekomen met den trein, drong zich naar den uitgangrijtuigen werden in beslag genomen, wegwijzers geengageerd en weldra was de grootste drukte voorbij, waren de dooreen- klinkende geluiden verstomd. Op het perron stond nog altijd een armoedig gekleede, jeugdige vrouw, met een driejarig kind, een meisje aan de hand. Straks met den Berlijnschen trein aangekomen, had de arme vrouw eene verre reis in de vierde klasse afgelegd en hood nu, daar radeloos staande met haar dochtertje, een droevig, tot diep medelijden stemmend schouwspel aan. Eindelijk, na lang te vergeefs wachten, schreed zij verder, om het station te verlaten. Buiten het gebouw werd haar blik nog wanhopiger, en vol vertwijfeling rondstarend, dwaalde haar oog hopeloos roml. Het doffe gedruisch der groote liandelsstad klonk liaar in liet oor, en een ont- zettende angst, het treurig gevoel der verlatenheid, drukte loodzwaar op haar hart. Het kleine kind, dat zij zorgvuldig aan de zaken in een artikel over de sociaal-democratie in Duitschland eene poging geliefde te zien, om de sympathie van den beschaafden stand voor het socialisme op te wekk'en. Een blad te Kiew is gestraft, omdat het de invoering van verplicht onderwijs heeft verdedigd en te Petersburg is eene brochure in beslag genomen, die met goedkeuring van den censor was verschenen, maar waarin later werd ontdekt, dat de hoop was te kennen gegeven, dat Nikolaas II steeds een open oog zou hebben voor hetgeen zijn volk noodig had. In Egypte is het nog altijd onrustig, al wordt verzet tegen de Engelschen openlijk niet meer gewaagd. De Daily News verneernt uit Cairo, dat door de autoriteiten is ontdekt, dat zeer vele inlanders en Europeanen zich van wapenen voorzien. Ofschoon het doel hiervan misschien is, zich bij het voorkomen van ongeregeldheden te kunnen verdedigen, is het toch ook mogelijk dat het om andere redenen geschiedt. Maatregelen worden genomen om een opstand snel en krachtig te onderdrukken. Sommigen vreezen, dat de ontevredenen Dinsdag van de begrafenis van den oud-khedive Ismail zullen gebruik maken om ongeregeldheden te ver- oorzaken. Engelsche troepen zullen den geheelen weg afzetteu, dien de lijkstoet gaat. In de Kamer van Spanje zijn aan de regeering inlichtingen gevraagd over de houding der Ver- eenigde Staten met betrekking tot Cuba. De Minister van kolonien antwoordde, dat hij met den Amerikaanschen gezant alleen over de straffen had gesproken, die wegens deelneming aan den opstand aan Amerikaansche burgers waren opgelegd. Hij voegde er, bij, dat de verhouding tusschen Spanje en de groote republiek voortreffelijk was, hetgeen o. a. was gebleken uit de hartelijke ontvangst, die onlangs een Spaansch oorlogsschip te Tampa, in Florida had genoten. De gouverneur-generaal van Cuba heeft evenwel verlangd, dat de Amerikaansche concul te Havanna zou wordeu verwijderd, en de Ministers hadden besloten, dat verlangen te ondersteunen. De reis van den aartsbisschop van Praag, kardi- naal Schonborn, naar Rome houdt in Oostenrijk voortdurend de aandacht bezig. Het betreft de klachten der hooge geestelijkheid over de weer- spannigheid der lagere, die het gezag der bisschoppen wil afwerpen om onmiddellijk onder den paus te staan. De prelaten klagen ook, dat zij geheel doortrokken is door een Duitsch-socialen en demo- cratischen geest. Het officieuse Eremdenblatt schrijft nu, dat het rechterhanl leidde, terwijl haar linker een klein bundeltje droeg, bibberde van koude en brak plotseling in een klagend snikken uit, dat zelfs een steenen hart moest roeren. z/Arme FeodoraArm hartjezuchtte de jonge vrouw, het pakje nederleggeud om het weenende kindje op den arm te nemen. „Wees nu stil en lief, wij zijn thans gauw bij papa, waar ge een zacht, warm bedje en lekkere melk en nog veel meer zult vinden." z/Waar is papa?" vroeg de kleine snikkend. z/Ge zult hem spoedig zien, Dora," troostte de arme moeder, het kindje aan heur boezem warmend en teeder dekkend met haar verschoten mantel, z/slaap, mijn engel Het kind werd kalmmaar de moeder staarde elk oogenblik ongeruster in den killen avond rond. Het flikkerend gaslicht bestraalde haar doods- bleek, van nameloos lijden verwrongen gelaat, waarover een waas van edele, aristocratische schoon- heid lag, trots de ongehoorde smart en de onbe- schrijfelijke ontbering, die zij had moeten verduren. //Hij heeft mij bedrogeuHij koint niet fluisterden haar bleeke lippen. ,/0, God, wees mij en dit arme schaapje genadig in deze ver latenheid z/Maak plaatsklonk het plotseling barsch achter haren rug, en verschrikt week de arme vrouw ter zijde. Een kruier reed haar met zijn volgepakte kar voorbij en schopte haar armzalig bundeltje uit zijnen weg. //Wat liebt ge hier nog te maken, vrouw?" Met deze vraag trad een politiebeambte, die niet de gewoonte der pausen is, eene beslissing te nemen zonder rijpe overweging en onderzoek. Dit schijnt nu te Rome te gescliieden en men behoort geduldig het besluit des pausen af te wachten. Duitschland heeft te Loremjo Marquez een beroepsconsulaat ingesteld en den bekenden reiziger Pfeil daar tot consul benoemd. Dit zal de Trans- valers aanmoedigen, die hopen in Duitschland een tegenwicht tegen Engeland te vinden. De Koninginnen iu Brabant en Limburg Thans is bepaald dat H.H. M.M. de Koninginnen in de tweede helft van Mei een bezoek zullen brengen eerst aan Noord-Brabant, daarna aan Limburg. Wijl het gouvernementsgebouw te 's Hertogen- bosch in reparatie is, had de burgemeester van Den Bosch zijn fraai laudgoed //Reeburg" te Vucht vroeger eigendon van wijlen Koning Willem II ter beschikking van Hare Majesteiten gesteld, Voor dit aanbod heeft H. M. de Konin- gin-Regentes echter beleefd doen bedanken. De Koninginnen zullen tijdens haar bezoek alleen bij da4 te 's Hertogenbosch verblijven en tevens een kort bezoek brengen aan Tilburg. Men seint ons uit Berlijn Het bezoek van den Keizer van Duitschland aan onze Koninginnen is thans vastgesteld en bepaald op 3 Augustus. Daarna gaat de Keizer tot den 14den dier maaud naar Engel aijd. (Tel.) Naar het D. v. Z.-H. verneernt, zal generaal Vetter, na ingang van zijn ontslag uit den dienst 15 Maart eenigen tijd de gast wezen van den gouverneur-generaal27 Maart of 3 April ver- trekt hij naar Europa. Te Genua verlaat hij de mailboot, om een tocht van vier weken door Italie en waarschijnlijk ook door een deel van Zwitserland te maken. Tegen of in het begin van Juni wordt hij hier te lande verwacht. Den 1 Eebruari is uit Soerabaja aan De Loc. getelegrapheerd Gisteravond is hier van Ampenan aangekomen de stoomer Cycloop, met zestien zieke dwang- arbeiders aan boord. Ook bevond zich aan boord de Rus Maligan. Hij zag er in zijn gehavende plunje zeer onbeduidend uit en scheen ziek te wezen. In zijn bezit werd gevonden een som van 12,000 aan bankpapier en zilver. Nadat hij bij den officier van justitie een langdurig verhoor had ondergaan, werd hij naar de gevangenis over- liaar reeds eenigen tijd bespied had, op haar toe. De ongelukkige verschrikte hevig. z/Ik ben daar straks met den trein aangekomen stamelde zij. z/Nu ja, maar waarop wacht gij dan nog?" z/Op mijn man, die beloofd heeft mij van het station te zullen afhalen," antwoordde zij met bevende lippen. Wie en wat is uw man z/Een poolsch arbeider." //Zijn naam z/Stanilas Chlumecky." //Zijn verblijf?" z/Weet ik niet op te geven." z/Voor wien arbeidt hij dan eigenlijk vroeg de beambte wantrouwend. z/Ook dit kan ik niet zeggen. Hij schreef mij, dat hij werk gevonden had en dat ik overkomen kon; hij zou bij mijne aankomst aan het station zijn." z/Laat mij uwe papieren zien." De taal der vreemdelinge, haar edel orgaan en haar geheele houding en voorkomen, vormden een zoo groote tegenstelling met haar armoedig uiterlijk, dat de veiligheidsbeambte alle reden meende te hebben tot een scherpe controle. De jonge vrouw kon slechts met de grootste moeite, om haar sluimerend kind niet te wekken, een samengevouwen papier uit den zak haleu, dat zij met bevende hand den beambte overreikte. Hij vouwde het open, ging dicht bij een gas- lantaarn staan, zag het onderzoekend door en gaf het daarop met een scherpen blik terug, waarop hij zich langzaam in de wachtkamer der derde klasse begaf. In dit oogenblik voelde de vrouw zich bij den gebracht. Blijkens het onderzoek heeft Maligan hier vroeger zaken gedaan met industrieelen, van wie hij beweert nog veel geld te moeten ontvangen. Daarna kwam hij in aanraking met Danielsen en Paige. Te zamen voerden zij op Lombok vuur- wapens in langs clandestienen weg. De Rus Maligan onderging 2 Eebr. weder een lang verhoor, dat zes uur duurde, bij den officier van justitie. Hij moet omtrent Goesti Djilantik belangrijke mededeelingen gedaan hebben. Eerst tegen den avond werd hij in 's lands gevangenis opgenomen. Bij visitatie aan den lijve werd bijna vijf duizend gulden aan goud- en zilvergeld bij hem gevonden. Later is hij doodziek naar het hospitaal vervoerd. De eerste drie schepen met materiaal voor de gebouwen der wereldtentoonstelling zijn eer- gistermiddag uit Antwerpen op de Stadhouderskade te Amsterdam voor de bierbrouwerij aan den steiger gekomen. Nog 25 anderen zullen volgen. Het heeft heel wat moeite gekost om Amsterdam te bereiken, want de schepen geraakten bij Hans- weert aan de Wester-Schelde in het ijs bekneld en hadden er ongeveer zes weken te overwinteren. De drie, die aankwamen, waren de eerste schepen, die van de Schelde uit het ijs loskwamen. Zij waren Dinsdag jl. van Hansweert vertrokken en werden tot den aanlegsteiger gesleept. Voor de steiger bereikt werd, had het eerste der drie vaartuigen toch nog in Amsterdam met eenige moeilijkheid te kampen, daar het in de brug voor het Oosteinde vastraakte. De sleepboot kon het schip met geen mogelijkheid loskrijgen; eerst toen een sleepbootje van de kaarsenfabriek, dat van de stad kwam, zich er voorspande, kreeg het vaartuig schot, maar de brug had meer dan een uur geopend moeten wezen. Het plan om voor de gecombineerde dorpen 't Meer, Beneden- en Bovenknijpe een onderlinge maatschappij voor brandverzekering op te richten, vindt bij de ingezetenen algemeen instemming. De voorloopige commissie heeft de volgende bereke- ning gemaakt. Genoemde dorpen zijn voor de waarde van 1,250,000 verzekerd. Men betaalde tot heden aan premie per jaar f 2500, of 2 voor elke duizend gulden, dat in 20 jaren tijds 50,000 bedraagt. Aan brandschade is echter in dat tijdvak slechts 4500 uitgekeerd, zoodat een onderlinge verzekering duizenden guldens had kunnen besparen. Om een reserve-kapitaal bijeen te krijgen zal men pogingen aanwenden om 100 aandeelen, ieder van f 100, te plaatsen. arm gegrepen en in de donkerheid voortgetrokken. z/Hernel z/Stilklonk een zachte, gebiedende stem. //Geen woord, Regina In het volgend oogenblik hielp hij haar in een huurrijtuig en nam naast haar plaats. Het portier werd dichtgeslagen en het rijtuig rolde verder. z/Nicolaas fluisterde de vrouw, ,/gij zijt heto, spreek wat moet deze geheimzinnigheid beteekenen z/Ge schijnt zeer vergeetachtig te zijuBen ik dan geen vluchteling, op wiens lioofd een prijs is gesteld Wat wilde de beambte van u z/Hij wenschte mijn papieren te zien." z/Liet ge hem den pas zien, dien ik u overzond." z/Ja; hij scheen er tevreden over te zijn." De man hij was de echtgenoot der vrouw zag een oogenblik voor zich en keek toen uit het raampje. Zijn gelaat was door de breede klep eener arbeidersmuts bijna geheel bedekt; men zag niets dan den vollenbaard. Zijn overige kleeding, een donkere kiel, grove broek en hooge ruwe laarzen, teekenden geheel den werkman. Zijne gestalte was lang en krachtig, zijne houding een weinig gebogen, terwijl zijne handen, bijna geheel door de lange mouwen bedekt, klein en blank waren. Het huurrijtuig reed lang door een warnet van straten en stegeneen gesprek was bij al het ge druisch en geratel omnogelijk te voeren. (Wordt vfervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1