Algemeen Hieuws- en Advertentiebiad voor Zeenwsch- Vlaanderen, 35° •laargang. (No. 3122 Donderdasr 7 Maart 1895 Een gevaarlijke minnaar. i Binnenland. ABONNEMENT' Per drie maanden biunen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Araerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaais, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. SI Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. folitiefa: Overzicht. Het nieuwe wetsontwerp nopens de verkiezingen voor de gemeenteraden in Belgie is thans in druk verschenen. De voornaamste bepalingen van het ontwerp luideu als volgt Kiezers zijn burgers, die den leeftijd van 30 jaar hebben bereikt en ten minste drie jaar in de gemeente wonen. Eene stem meer krijgt elke kiezer van 35 jaar, die getrouwd is, of weduwnaar zijude, wettige nakomelingschap heeft en in hoofd - som en opcenten ten behoeve van den Staat betaalt minstens 5 frank personeele belasting naar de huurwaarde in gemeenten beneden de 1000 inwo- ners, minstens 10 frank in die van 1000 tot 10,000 inwoners, minstens 15 frank in die van 10,000 tot 25,000, en minstens 20 frank in die boven de 25,000. Kiezers die onroerende goederen bezitten met een inkomen volgens het kadaster van 150 frank krijgen ten minste een stem meer. Hoe deze toepassing van het beginse] van meer- voudig kiesrecht, samengekoppeld aan den census, door de democratic in Belgie wordt opgevat, is reeds genoegzaam gebleken. Ook de voorgestelde leettijd zal grooten tegenstand ondervinden. lloogstwaarschijnlijk zal het der regeering niet gelukken eene meerderheid voor haar ontwerp te vinden. Omtrent de Congo-zaak wist eergisteren een der Brusselsche bladen mede te deelen, dat de regeering voornemens zou zijn, het naastingsontwerp in te trekken, met het oog op de oppositie welke het van zoo vele zijden heeft ondervonden. Aan het oordeel der Kamers zou een overgangsvoorstel worden onderworpen, met de strekking den Congo- Staat tot 1990 de middelen te verschaffen, welke voor zijne instandhouding zijn benoodigd. Het voorstel zou, vergezeld van eene koninklijke bood- schap, aan de kamer worden medegedeeld. Het is gebleken, een van alien grond ontbloot sensatiebericht te zijn. De regeering is vast besloten, om de iongo-zaak, nu zij eenmaal aan de orde is gesteld, door te zetten. Ook het gerucht, dat Koning Leopold zou aftreden als de Kamer het ontwerp mocht verwerpen, is uit de lucht gegrepen. De Eransche regeering heeft eindelijk haar besluit genomen ten aanzien van de tot haar door Keizer W ilhelm van Duitschland gerichte uitnoodiging twee pantserschepen en een adviesjacht zullen, onder bevel van een vice-admiraal, in Juni van dit jaar tegenwoordig zijn bij de inwijding van het Noord-Oost-Zeekanaal. Eergisteren in den FEUILLETON. 8) yVoorallesmag de jonge dame niets geschieden ,/Waarom niet //Dat zijn mijn zaken, waarde vriend 1" Met mijn aandeel in den buit rust ik mij uit als een fijn cavalier; gij weet dat ik het versta, mij zoodanig voor te doen." //Ja, gij hebt vroeger reeds dergelijke rollen ge- speeld, evengoed als de fijnste cavalier." //Ik heb ook legitimatiepapieren op den naam van een ridder De Ronae." ,/Parbleu, een prachtig plan Gij wilt dus te Lyon als ridder De Ronac optreden en de doch- jelj D°uwell» nadat gij den vader uitgeplunderd z/Dat is mijn plan z/Er is maar een leelijk bezwaar bij deze zeld- zame onderneming, waarmee ik u overigens veel geluk wensch." z/Welk bezwaar?" "Hrn, gij draagt onuitwischbaar het brandmerk der justitie, dat men voor eenige jaren op u ge- drukt heeft, voordat gij uit de gevangenis van Toulon kondt ontsnappen." Jean Pelissier schrikte en murmelde „Het is waar, ik ben gebrandmerkt." Ziet gij daarin niet een groot bezwaar?" //Neenwant als het later ontdekt zou worden, zou men wel moeten zwijgen." //StilIk hoor een rijtuig." namiddag heeft Minister Hanotaux (buitenlandsche zaken) er graaf Von Minister, den Duitschen gezant te Parijs, kennis van gegeven. De inlioud dezer beslissing zal geen verbazing of agitatie wekken, dan wellicht bij hen, die de sensatie-pers, de organen der zoogenaamde patriotten, beschouwen als weergevende de openbare meening, den wil des volks. Die campagne der kabaalmakers en chauvinisten, had men wel niet kunnen voor- komen, doch de regeering had haar toch tot een minimum kunnen reduceeren, indien zij niet zoo lang had gedraald met haar antwoord, welk door niets gemotiveerd uitstel, inderdaad den schijn heeft gewekt, dat de Ministers zelven niet goed wisten wat liun te doen stond. Het bezoek van de Eransche schepen aan de haven van Kiel in vereeniging met eskaders van Rusland, Oostenrijk, Italie, Spanje, Engeland enz. is niets anders dan een beleefdheidsvisite, bedoelt niets anders en kan niets anders zijn. Door de afzending van drie vaartuigen naar een Duitsche haven, vernedert Erankrijk zich evenmiu of kan haar evenmin worden toegedicht, het voornemen alles te vergeven en te vergeten, als met betrekking tot de officieele deel neming indertijd aan de begrafenis van Keizer VV ilhelm I eerst, van Keizer Erederik later. Erankrijk heeft immers indertijd ook officieel deel- genomen aan Keizer Wilhelm's uitnoodiging voor de internationale conference over de arbeidsvraag- stukken en 't is toch alleen in de hersenlooze bollen van eenige Parijsche chauvinisten opgekomen, dat de groote Republiek daardoor eigenlijk zich- zelve onwaardig werdHet een zoowel als het ander gaat niet buiten de grenzen de doodgewone beleefdheden en internationale verplichtingen der mogendheden onderling. Erankrijks deelneming aan de feesten te Kiel bewijst niets, herroept niets en loochent niets, en met een weigering tot deelneming op de be- leefde uitnoodiging zou 't eigenlijk niet zoo heel anders zijn geweest. Het weigeren stond immers elkeen evenzeer vrij als het aannemem, alleen zou de regeering door een weigering nu eerst, na twee wekeu toeveus, den sensatie-organen als Intransi- geant, Gil Bias, Libre Parole en Patrie gewonnen spel hebben gegeven of den schijn ervan tenminste. Do divisie van generaal Nodzu trekt thans ge- stadig voorwaarts en drijft de Chineesche troepeu voor zich uit. Nabij Niu-Chuang is het tot eene botsing gekomen tusschen beide legers, waarbij zooals men weet de Chineezen het onderspit dolven, maar in goede orde terugtrokken. Nu besloot generaal Nodzu zelf tot den aanval over te gaan. z/Gij hebt gelijk. OpgepastDe wapens gereed Weinige minuten later kwam een met vier paarden bespannen rijtuig aanrollen. Pelissier sprong op den weg en riep gebiedend //Halt De Duitsche bediende, die op den bok naast den koetsier zat, haalde zijn karabijn te voorschijn en riep: //Pierre, neem de zweep, jaag de paarden over den schurk heen In hetzelfde oogenblik schoot de achter het struikgewas verborgen roover zijn geweer af, en in t hart getroffen viel de trouwe bediende dood neer. Thuriot kwam nu ook te voorschijn. Beide bandieten hadden zwarte maskers voor het gelaat. De bevende koetsier zat als 't ware versteend op den bok. z/Kom naar beneden gebood Pelissier. //Leg u met het gelaat op den grond, of ik jaag u eveneens een kogel door het hoofd 1" De koetsier gehoorzaamde terstond. De indendant had intusschen het portier geopend en riep, terwijl hij een pistool in de hand hield z/\\at is liier te doen? Wat' Vermeet gij up" //Zwijgriep Thuriot. ,/Gij zijt ook een van de bloedzuigers, die zich mesten van het zweet van het arme volk. Wij willen uw geld of wij maken u koud 1" Dagobert Jovin schoot zijn pistool af en trof Thuriot in het been. z/Dat zult gij mij betalen, bond I" riep Thuriot woedend en wilde den intendant neerschieten, maar zijn kameraad belette hem dit. Laat mij dat doen Hij ging naar het portier en sloeg den kleinen leer met de kolf van het pistool op het hoofd, zoodat deze bewusteloos neerviel. De jonge dame Jongstleden Donderdag greep hij, ondanks een he- vigen sneeuwstorm, de Chineezen aan. Na een artilleriegevecht van meer dan een uur wierp de vijfde Japansche brigade zich verwoed op den rechtervleugel der Chineezen. Deze kon geen stand houdeu en vluchtte in wilde verwarring naar Tai- sutu met achterlating van het vaandel. Het gros, onder bevel van generaal Nodzu zelf, rukt op het centrum der Chineezen aan, dat bij het dorp Hotai was opgesteld. De Japansche infanterie nam de eene stelling na de andere en dreef den vijand in de richting van Karichan terug. De rechtervleugel der Japam ners verjoeg den vijand uit zijne positien in de dorpen laugs den weg naar Liao-Yang, sloot zich daarop bij het gros aan en bezette daarmede Tun- Gyentai. Vrij dag bezette generaal Nodzu het geheele district tot Sai-yen-tai en Tai-sutu. De Chineesche strijdmacht die de opdracht had generaal Nodzu uit Niu-Chuang te verdrijven, was 18,000 man sterk en voerde 20 stukken geschut mede. Hierover had generaal Yik het opperbevel. De Chineezen verloren 150 dooden en 200 gekwetsten, de Japanners lO.dooden en 100 gewon- den. Zaterdag zette generaal Nodzu zijne tocht voort. Generaal Nogis trekt op Yankow aan. Volgens^ het Vaderland moet het thans vast staan, dat de Kouinginnen in de tweede helft van Mei Noord-Brabant (ook den Bosch) en Limburg zullen bezoeken. Het wetsontwerp tot heffing van invoerrechten naar de waarde der goederen was in de zitting der Tweede Kamer van gisteren aan de orde. De Minister van financien deelde mede, dat een 'erleg met de commissie vruchten had gedragen in dien zm, dat het maximum der schadevergoeding door het Rijk aan de invoerders te betalen bij oponthoud der goederen tot 15 percent zal worden verhoogd en dat met het oog op het tijdelijk karakter, dat hij aan deze wet thans geeft, het reclit op volledige schadeloosstelling bij den rechter is losgelaten. Thans zal schadevergoeding alleen op billij kheidsgronden worden toegekend. De comissie was nu tevreden, maar de heer Borgesius vreesde van die verhooging der schade vergoeding groote schade voor de schatkist, daar de ambtenaren bevreesd zouden worden voor het doen van verhoogingen of benaderingen en zij het slaakte een schrillen kreet en viel eveneens bewuste loos achterover. z/Dat gaat goed murmelde Pelissier. //Waar- lijk, zij is bekoorlijk. Maar ik heb thans geen tijd om haar het hof te maken. Tot weerziens, schoone MelanieHij wierp de beide zware valiezen uit het rijtuig en ging toen weer naar zijn kameraad. //Zijt gij zwaar gewond, Paul vroeg hij dezen. z/lk weet het niet. Ik heb verschrikkelijke pijn //Wij kunnen de wonde thans nietonderzoeken, want wij moeten voort. Kunt gij loopen z/Dat zal mij moeilijk vallen." z/Dan nemen wij twee paarden mee." Ilij sneed de halsters van twee paarden los, hielp den kameraad op het eene en besteeg zelf met de valiezen het andere. Daarop reden de bandieten het eerste zijpad in, den van angst sidderenden koetsier, de bewustelooze jonge dame en den bewusteloozen intendant aan hun lot over- latende. Nadat de bandieten twee uren lang zoo snel mogelijk doorgereden waren, verklaarde Thuriot rermend, dat hij rusten moest, zijne wonde ver- oorzaakte hem eene vreeselijke pijn, hij kon niet erder. 1 elissier zag hem onderzoekend aan en Demerkte, dat zijn vriend er doodsbleek uitzag. 1 lij hielp hem van het paard en onderzocht nu opmerkzaam, zoo goed hij kon, de wonde. De kogel was oogenschijnlijk in het been gedrongen. //Aervloektbromde hij. //Men zal ons vervolgen en het geheele woud doorzoeken. Een domme ge- schiedenis. Wat moet ik doen. He' daar, Paul I liuriot antwoordde niet. Hij was bewusteloos geworden. slachtoffer zouden kunnen worden van bandelingen der aangevers. De Kamer vereenigde zich zonder stemming met deze wijziging, alsook met het vaststellen dezer wet voor een tijdvak van 4 jaren. Donderdag eindstemming. De Kamer ging daarna over tot de beliandeling van het verzoek om haar medewerking voor den N oord-Oosterlocaalspoorweg. Een telegrafisch bericht uit Batavia meldt, dat pater Gerardus Smit (S. J.,) die als aalmoezenier van het leger op Lombok pastoor Yoogel bij diens vertrek naar Batavia is opgevolgd, overleden is. De Koninklijke Maatschappij de Schelde te Vlissingen zal met een nieuwe spoorlijn met het spoorwegstation aldaar verbonden worden. Bij kennisgeving van den directeur der IJzendijksche Stoomtramweg-Maatschappij is de ji enst tusschen Schoondijke-IJzendijke wederhervat. Door het hoofdbestuur der schippersver- eeniging Schuttevaer zijn aan den minister van waterstaat, liandel en nijverheid de volgendeadressen verzonden, waarin nogmaals wordt aangedrongen op 1. eene telephonische of telegraphische verbinding van het eiland brk met den vasten wal. 2. Maatregelen tot eene blijvende verbetering van den toestand van het vaarwater te Bieningen 8. Opruiming der gevaarlijke en hinderlijke wrakken op de rivier het Krammer. De Belgische Moniteur meldt, dat met afwijking van het besluit van 17 Juli 1894 onder zekere sanitaire voorwaarden, het vergund is schapen uit N ederland in Belgie in te voeren, als zij bestemd zijn voor de slachthuizen te Brussel, Antwerpen Gent, Luik of Brugge. llet kanaal door Zuid-Beveland van Hansweert tot Wemeldinge i? opengebroken en dus de vaart daardoor weer hervat. Langs de rivier voor Rotterdam werd gisteren vrij veel drijfijs zeewaarts afgezet. De stoomvaart naar beneden heeft nu weer vrij geregeld plaats. De stoomvaart van en naar boven is aanmerkelijk verbeterd. De Goudsche boot ging eergisteren en gisteren van Gouda naar Rotterdam en terug, doch ondervond, vooral eergisteren, nogal oponthoud door het ljs. Gisteren hebben ook de „Ouderkerk a/d lJsel" en Woerdensche boot den dienst op Rotterdam hervat. Gisterenmiddag trachtte de „Merwede III" der reederij 1 op Smit Co. van Rotterdam uit, Jean Pelissier dacht een oogenblik na. Toen nam hij de wapens van den kameraad en doorzocht diens zakken. Daarbij kwam de gewonde weer tot bewustziju. z/W at doet gij vroeg hij bezorgd. z/Ik neem uwe wapens in bewariim." z/Waarom //Waarde vriend, gij kunt ze immers toch niet meer gebruiken." W at moet dat beteekenen "Hm, gij moet verstandig zijn en bedenken, dat gij in uwen beklagenswaardigen toestand niet met mij kunt vluchten. Wij zouden beiden gevat worden." z/Gij wilt mij dus iii den nood verlaten?" i/Ieder is zich zelf het naast, mijn waarde." //Jean Pelissier, gij zijt een onvergelijkelijke schurk. De verrader Cartouche was een engel vergeleken bij u." z/lk tracht mij steeds te volmaken. Cartouche zou in een gelijk geval zeker eveneens gehandeld hebben. W ees verzekerd, dat, als mij iemand hier vindt, ik u verraden zal." z/lk zal er wijselijk voor zorgen, dat het niet gebeurt, sprak Pelissier bedaard en legde aan. //(Schurk, wilt gij mij dooden ,/Ja want anders zoudt gij mij verraden, als iemand u vindt, gij hebt het immers zelf gezegd. oterl dus." Met deze woorden schoot Jean Pelissier. ,/De compagnieschap is afgeloopen. Ik ben voor ver- raad gewaarborgd. De geheele schat is de mijne. Nu is het zaak behouden en zonder opzien naar /yon te komen. \EIIZEIMSC) (0IK4 S>it hlad TertiCliijn« Jlaamlag-, tVoeiisilag- en Vrljdngatvoml bij den uitg-ever I*. .a. V A W IS E S A V IS E te Ter Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1