Algemeen Nieaws- en Ad vertentie blad voor Zeeawsch-Ylaanderen. No. 3121. Dinsdag 5 Maart 1895 358 Jaargang. Opeitbaar lager Onderwys Een gevaarlijke minnaar. Binnenland. ABONNEMENT- Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,_. Eranco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADYERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elkenregel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich a'bonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. TER. NEUZEN. Aanvragen om toelating tot de openbare lagere dagscholen in de gemeente TER NEUZEN kunnen worden gedaan tot 16 Maart 1895, ter gemeente- secretarie. Alleen kunnen worden toegelaten kinderen minstens 6 jaar oud of althans in den loop van het jaar dien leeftijd bereikende. Ter Neuzen, 4 Maart 1895. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. YAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. folitiok Ovp^ioht In den laatsten tijd wordt in Erankrijk weer meer gesproken over militairisme en over alles. wat vroeger geleid heeft tot de Boulangistische beweging. En vroegere anti-Boulangisten, merkt Arthur Meyer in den Gaulois op, zijn het, die thans het denkbeeld van een dictatuur niet zoo verwerpelijk achten. Er schijnt sprake te zijn van een cyndicaat, dat het denkbeeld van een dictatuur zou willen verwezenlijken. Enkele bladen zouden zich, moyennant finance, tegen behoorlijke betaling natuurlijk, beschikbaar hebben gesteld, om tot dat resultaat mee te werken. Onlangs publiceerde de Eigaro een artikel, dat nogal sensatie maakte, ge- titeld //de herleving van het bonapartisme." Een gei'llustreerd dagblad wijdde aan prins Victor, die de rol van Boulanger, belachelijke nagedachtenis, zou moeten vervullen, een groot deel van zijn blad. Er kwamen illustraties en een levensbe- schrijving van den nieuwen pretendent in voor. Nu er weer over het Boulangistisch avontuur gesproken wordt, is ook ter sprake gekomen, wie de millioenen gegeven heeft, noodig voor de propa ganda. Het is thans ten stelligste gebleken, dat de hertogin d'Uzes drie millioen aangeboden heeft, welke door den graaf van Parijs aangenomen werden, op voorwaarde, dat ze terug gegeven zouden worden, zoodra hij den troon van Frankrijk besteeg. Ook voor zijn afstammeliiigen verbond de graaf zich. De notarieele acte, waarbij al de voorwaarden ge- regeld zijn is bij een notaris te Londen gedeponeerd. Wat overigens de nieuwe beweging betreft, men bedenke, dat slechts een klein clubje met gekochte dagbladen deze bevorderd en alleen Eran- schen tracht wijs te maken, dat zij zelf ook de FEUILLETON z/Weet gij zeker, dat er goud in is z/Ja, de domme koetsier heeft het mij uitdruk- kelijk verzekerd, toen wij de paarden in den stal brachten. De kerel is lafhartig en zeer bang hier in onze bosschen. Natuurlijk stelde ik hem gerust. Ik geloof, dat de schat honderdvijftig a honderd- tachtig duizend livres bedraagt. Naar het schijnt, heeft de intendant dit geld van Auxerre gehaald het zal waarschijnlijk tot betaling van den bouw eener kazerne gebruikt Worden." z/Alle drommels, dat ware een goede vangst W aarachtig, dat meen ik ook Bovendien ik haat dien intendant." z/Welnu, laat ons dan van nacht deze zaak gemeenschappelijk z/Pstllier in huis z/Wel zeker z/Daaraan valt niet te denken. Mijne vrouw laat het niet toe." z/Het is waar, arme Bonhomet, gij staat jam- merlijk onder de pantoffel." z/Ja, als mijne eerste vrouw nog maar leefde Die was in zulke zaken niet zoo teergevoelig, maar mijne tegenwoordige vrouw wil niets van zoo iets hooren." z/Welk een domheid, zulk eene vrouw te trouwen z/Ja, dat heb ik later ook ingezien. Maar nu is het helaas te laat." w floor eens Leg u ver van hier met mij in republikeinsche instellingen moede zijn. Zoo zullen er zeker zieltjes gewonnen worden, doch of het getal zoo groot zal zijn, dat werkelijk een afstammeling van een der vroegere regeerende huizen ooit den troon zal beklimmen, mag betwij- feld worden. Voor onwetenden is het zeker een treurige tijd, daar zij vast overtuigd moeten zijn, dat de wereld thans slechter is dan ooit. Toch kan men gerust zeggen, dat het vroeger even erg was. De chantage o. a., waar in de laatste tijden zooveel over te doen geweest is, hoe treurig ook, was toch slechts, grootendeels althans, gericht tegen directeuren van speelholen enz., personen, die bijzonder veel vat op zich geven. Een hoogere rechtbank heeft de firma Allez alleen schuldig verklaard aan achteloosheid, niet aan oueerlijkheid. Het keizerrijk of een lejitiinistisch koningschap althans zal in die toestanden geen verbetering brengen. Men zegt, dat Portalis, die, volgens sommigen te Parijs vertoeft, geen lust gevoelt, om een tweede Aron te worden en dus zichzelf ter beschikking zou stellen van de rechterlijke macht, maar tegelijk menig document zou overleggen waardoor velen, die thans nog op vrije voeten verkeeren, groot gevaar loopen. In het Parijsche Journal wordt de gewezen premier Dupuy beschuldigd, geen voldoende inaat- regelen genomen te hebben ter bescherming van Carnot, terwijl hij toch een groot aantal dreigbrieven ontvangen had, waarvan hij den president geheel onwetend liet. Herhaaldelijk heeft de Keizer van Duitschland het handelstractaat met Rusland geprezen en zijne goede werking, vooral in Oost-Pruisen, geroemd. Toch hebben de jonkers te Koningsberg goedge vonden, nog eenmaal hunne afkeuring over dat tractaat uit te spreken en dit is daarom merk- waardig omdat aan deze demonstratie dertien landraden hebben deelgenomen. Ja, de opperpre- sident der provincie, vroeger een verdediger van het tractaat, is tot de agrariers overgeloopen en thans een voorstander van het ontwerp Kanitz, dat beoogt van den graanhandel en rijksinonopolie te maken. Bij den Oost-Pruisischen Landdag was een verzoek ingekomen om subsidie voor eene tentoon- stelling en daarin werd op de gunstige werking van het tractaat gewezen. Dadelijk protesteerden 29 led en, onder welken 13 landraden, tegen den lof aan het Russische handelstractaat toegekend. Een der protesteerders sprak aandoenlijk over den nood van //den voornaamsten stand". Het protest werd met 39 tegen 30 stem men aangenomen. hinderlaag, dan wachten wij daar het rijtuig af!" z/Ik kan niet, Jean. Mijne vrouw zou er achter komen, en zij zou in staat zijn, mij aan de justitie over te leveren. Als gij het wagen wilt, probeer het dan alleen. Maar niet al te dicht bij mijne herberg De kleine heer is een sukkel, de koetsier een lafaard, alleen de Duitsche bediende zou u wat te doen geven. StilIk geloof, dat mijn vrouw mij roept." Bonhomet verliet de gelagkamer weder. Pelis- sier daarentegen dronk het eene glas na het andere van den voortreffelijken Bourgongnewijn en geraakte daarbij in eene opgewekte stemming, waarin hij plannen voor de toekomst ontwierp. //Ilet zou een mooie slag zijn, als het mij gelukte murmelde hij. //Een "slag, zooals zelf Louis Dominique Cartouche, de gro otste meester van ons vrij beroep, niet beter geslagen heeft. Ik moet eetst den ouden staatsraad het geld ontrooven, om dan als rijk elegant cavalier op te treden en de schoone jonge dame te trouwen. Een prachtig plan zou ik meenen." En hij verzonk opnieuw in gepeins. Na een half uur afwezig te zijn geweest kwam de waard z/Hoe maken de vreemdelingen het?; terug. vroeg Pelis- sier terstond. De kleine heer bewaakt het goed zoo zorgvuldig als een nachtuil, en de jonge dame slaapt in mijne Jesten leunstcel," antwoordde Bonhomet. //Is de wagen hersteld z/De bediende is er nog niet mee klaartoch gaat het werk hem Sink van de handhet is een handige knaap." z/Heeft hij wapens P" Nu moet men weten, dat een Keizerlijk besluit. van 1881 heeft bevolen, dat de landraden de politiek des Keizers moeten verdedigen. Heerscht in binnenlandsche politiek tegenwoordig de bond der landbouwers, of heerscht er de anarchie vraagt de oss. Ztg. Wij vragen vorst Hohenlohe, of bij ziilke voorvallen nog iemand aan de z/solidariteit en //homogeniteit" der regeering kan gelooven en of men nog aan eene vaste politiek van het ministerie kan gelooven. Buitenlands en binnenlands moet men denken, dat er in het ge heel geen regeering meer is. De gezant van Japan te Berlijn heeft aan een redacteur van den Berliner Lokalanzeiger verklaard, dat Japan slechts vrede wil sluiten op voorwaarde, dat China een groot gebied afstaat en eenbelang- rijke oorlogsschatting betaalt. Volgens den gezant brengt Japan in toepassing de bekende Monroe- theorie Oost-Azie voor de Oost-Aziaten, m. a. w. de Europeesche mogendheden hebben met den toe- stand in het verre Oosten niets te maken. Te Maastricht hebben Burgemeester en Wet houders alle vereenigingen en societeiten aldaar, die wenschen mede te werken tot eene feestelijke ontvangst van de Koninginnen, uitgenoodigd op- gaat te doen aan welke der daarbij genoemde ca tegories van uitvoering zij hunne medewerking wenschen te verleenen. Die categories zijn de algemeene versieringen en illuminatien de muziek- uitvoeringen en wat daarmede in verband staat; en het organiseeren van eventueel te houden op- tochten, sportfeesten en dergelijke. De waarde van alles wat op den radja van Lombok is buitgemaakt, wordt globaal geschat op ruim drie millioen. De kosten der expeditie be- dragen meer. Bij kennisgeving van den directeur der IJzendijksche tramweg-maalschappij, is de dienst tusschen Schoondijke en IJzendijke voorloopig ge- staakt. Vrijdagmorgen kwam de Burgemeester Den Tex te IJmuiden binnen. Het eerste blijk van waardeering kwam van een onbekenden gever en bestond uit 36 horlogekettingen. Daaraan hingen medaillons met beeltenissen van Scheuer, Vetter en Van Ham. Het portret van Scheuer droeg tot achter- schrift zijn geliefd deuntje //alles kost een dub- beltje". z/Eene korte karabijn." z/Het regent nu niet meer zoo hard, naar het schijnt. Hebben wij van nacht lichte maan vJa om elf uur komt de maan op. Wanneer wilt gij vertrekken, Jean z/Een uur voordat de vreemdelingen vertrekken. Thans wil ik eerst nog wat slapen." z/Ik zal u wekken, zoodra het tijd is." z/Dank u, Bonhomet. Het zal geen schade voor u zijn, als ik ooit weer in deze streek kom." z/Hoor eensDe waard zag voorzichtig om zich heen en zeide dan op fluisterenden toon z/Ongeveer driekwart mijlen van hier, waar twee smalle paden op den weg uitkomemen en rechts de met struikgewas begroeide dijk is, ware mijns inziens de gunstigste plaats." Pelissier knikte. Dan strekte hij zich op een met ledere kussens bedekte bank uit, om te slapen. Om twee uur werd hij door Bonhomet gewekt. Hij zag naar zijne pistolen en een lang mes, welke wapens hij zorgvuldig onder zijne jas ver- borgtoen dronk hij haastig een. groot glas irandewijn. Nadat hij een klein bundeltje over den rug had gehangen, verliet hij de herberg. Snel liep hij langs den weg door het woud in zuidelijke richting. De maan scheen door de boomen, bet regende niet meer, maar de grond was week en glibberig. Na een goed uur bereikte hij de door den waard aangewezen plaats, en na met een zaakkundig oog den omtrek onderzocht te hebben, besloot hij achter een dicht begroeide plaats zich in hinderlaag te leggen. Eensklaps hoorde hij eene diepe basstem //Halt, of gij zijt een kind des doods Uw beurs lier, als gij uw leven lief hebt Achter Vetters beeltenis stonden de woorderi //Held van Lombok", terwijl achter het portret van an Ham de datum van zijn sneuvelen op 15 Augustus was aangebracht. Voorts was gearriveerd een geschenk, bestaande uit een mand witten wijn. De firma WedJ. C. Massee en Zoon te Goes, spe- cialiteiten in machineries en gereedschappen voor landbouw, veehouderij, zuivelbereiding en nijverheid, heeft een zeer practisch en grondig bewerkt hand- boek uitgegeven, getiteld//Wetenswaardigheden voor practische landbouwers, veehouders en zuivel- bereiders." Het is verdeeld irt drie afdeelingen, die ook ieder afzonderlijk verkrijgbaar zijn als Akker- en weide- bouw, veevoedering en zuivelbereiding. Nagenoeg alle machines en werktuigen in die vakken te ge- bruiken, worden duidelijk beschreven, en meest door goede afbeeldingen opgehelderd. Bovendien worden vele nuttige lessen gegeven over de wijze, waarop de genoemde bedrijven behooren te worden uitgeoefend, zoodat aan ieder, die belang heeft, op de hoogte van zijn tijd in die vakken te zijn, dit boek gerust kan worden aanbevolen. Bij vele slagers in Eriesland heerscht tegen woordig eene ongewone bedrijvigheid, daar men nachten achtereen doorwerkt. Deze ongewone drukte bestaat in 't slachten van nuchtere kalveren, die naar Londen worden verzonden, dat buitengewoon snel in zijn werk gaat, opdat het vleesch niet bederve, maar frisch blijve. Nauwelijks zijn de kalveren geboren, of zij worden per tram of kar naar de slagers, die ze bij voorkoop opkochten, bezorgd en zoo spoedig mogelijk, in groote manden gepakt, verzonden. Kalveren, den vorigen dag in Friesland geboren, zijn te Londen den volgenden dag reeds geslacht aan de markt, als alles op zijn snelst gaat. Er zijn slagers in kleine dorpen, die nu 3 al honderd kalveren per week uitvoeren. Ofschoon er belasting op dit geslacht is, profiteert de fiscus van deze slachting niet op groote schaal. Wei moet eerst daarvan de belasting betaald worden, doch later volgt terugbetaling, daar het vleesch naar't buitenland wordt gezonden en't getal kalveren boven de 20 is. Sommige slagers koopen de kalveren naar den prijs, die Londen geeft en voor dezulken is deze export-slachterij eene winstgevende zaak, daar zij op elk kalf, hetzij dan ook eene keinigheid van 25 tot 40 ct., verdienen. Door de groote massa wordt dit per week eene' nogal belangrijke som, althans een fiinke vergoeding voor de groote drukte aan den uitvoerhandel verbonden. Een lange geweerloop daalde dreigend op zijne borst. Van den eigenaar van dit geweer was alleen het hoofd zichtbaar, terwijl het gelaat door een zwart masker was bedekt. Jean Pelissier begon te lachen, terwijl hij in zijn jaszak greep, alsof hij zijne geldbeurs te voor- schijn wilde halen. //Bravo riep hij vroolijk. //Maar gij vergist u werkelijk in den persoon, beste vriend. Ik be- hoor immers zelf tot de partij." Hij haalde een zwart masker uit den zak en toonde dit. z/Alle drommels, is het mogelijkzeide de ander. z/Als ik mij niet bedrieg, zijt gij Paul Thuriot", zeide Pelissier. z/Ik ben het levensgroot", bevestigde deze en deed het masker af, waarop een gebaard gezicht te voorschijn kwam. z/Nu, en gij kent uwen besten vriend niet meer //Die stem Waarachtig, gij zijt Jean Pelissier, of de duivel z/Ik heb slechts de eer, de eerstgenoemde persoon te zijn", zeide Pelissier lachend, terwijl hij zijn pruik afnam, zoodat een aardige bruine krullekop verscheen. z/Alle drommels," zeide Thuriot vergenoegd z/ik meende, dat de Parijsche justitie u ingere- tend had." z/En ik meende, dat hetzelfde geluk uw deel was geworden. Hoe prachtig treft het nu, dat wij elkander hier onverwacht ontmoeten, juist op den geschiksten tijd Hebt gij geld //Welk een vraagIk heb geen stuiver. Ik ig hier op den loer, om geld te krijgen. Gij TER COtlRANT. Hit blad verscliijnt Waanday^ Woensdatr- en Vrijdajfavond bij den nitg-ever I*. VIM II K S A I F, te Ter Aenien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1