Aigemeen Nienws- en Adverfcentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 3120. Zaterdag 2 Maart 1895 358 Jaargang. Een gevaarlijke minnaar. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82^. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTIlN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letter! worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. .Politieli Overzicht. Het wetsontwerp, waarbij de Congostaat aan Belgie wordt overgedragen, is tlians bij de Belgische Kamer ingediend. Met de memorie van toelichting beslaat het 212 kwarto bladzijden. De overeen- komst dagteekent van 9 Januari jl. In de toelichting wordt gezegd, dat de regeling met Frankrijk (van 5 Eebr. jl.) alle moeilijkheden voor de toekomst uit den weg ruimt. *Aan Erankrijk wordt recht van voorkenr toegekend ingeval Belgie het geheele gebied of een deel wil afstaan tegen bezwarenden titeleveneens voor ruil van grond- gebied, concessies of verhuring aan een vreemden staat of een maatschappij met rechten van souve- reiniteit, waarvoor in alien gevalle voorafgaand overleg met Frankrijk vereischt zal worden. Boven- dien verbindt Belgie zich van het gebied niets bij wijze van schenking af te staan. Geschillen daarover worden langs den weg van bemiddeling of scheidsrechtelijke uitspraak beslist. Belgie neemt alle bestaande verplichtingen van den Con gostaat over, zal zich beijveren de iuboorlingen te beschaven, zal vreemdelingen met eigen landge- nooten gelijk stellen, zonder differentieele rechten te heffen of monopolien of privileges toe te staan. Alleen blijven het invoerrecht van 10 pet. gehand- haafd en de beperkende bepalingen over den liandel in wapenen, oorlogsvoorraad en sterke dranken. Het bezoek van Keizer Wilhelm aan Weenen, om de begrafenis van aartshertog Albrecht bij te wonen, heeft in Oostenrijk algemeene voldoening gegeven. Men ziet er terecht of ten onrechte een bewijs in voor de hechtheid van het Drievoudig Verbond en eene afdoende tegenspraak van de onlangs verspreide geruchten, dat het Verbond niet zou worden hernieuwd. Frankrijk en Duitschland zijn er tegenwoordig op uit, elkander beleefdheden te bewijzen. De Duitsche keizer heeft onlangs Frankrijk uitge- noodigd, bij de opening van het Baltische kanaal tegenwoordig te zijn. De Fransche regeering heeft nog geen antwoord gegeven, maar het is waarschijn- lijk, dat zij de invitatie zal aannemen en twee oorlogschepen naar Kiel zal zenden. Aan den anderen kant zal waarschijnlijk binnen- kort Duitschland worden uitgenoodigd, om aan de wereldtentoonstelling van 1900 te Parijs deel te nemen. En ten slotte heeft de Vereeniging van Fransche schilders die op het Champ de Mars tentooustelden, besloten schilderijen te zenden naar de Berlijnsche expositie. Voor eenige jaren deed ex-keizerin Frederik in eigen persoon vergeefsche FE UILLETON In het groote woud, dat zich tusschen Nevers en Autum uitstrekt, en door hetwelk de weg naar Lyon voert, stond voor tijdeu een eenzaam klein logement, genaamd //De zwarte ever." De meeste reizigers gingen of reden voorbij, want het zag er niet zeer aanlokkelijk uit en stond in den omtrek in geen besten reuk. Op eenen regenachtigen voorjaarsavond van het jaar 1722 was in de dompige, lage gelagkamer, die slechts/ door een enkele walmende vetkaars verlicht werd, een man met den waard in een druk gesprek gewikkeld. Deze gast had het voor- komen van een reizend kramer, maar was geenszins wat hij scheen te zijn. Door eene handige ver- kleeding, vooral door eene grijsachtige pruik, had hij zich aanmerkelijk ouder gemaakt. z/Laat den moed niet zakken, vriend," zeide de waard fluisterend. ,/Er kunnen weer voor u, voor mij, voor ons alien even vroolijke tijden komen als toen de generaal nog leefde." //Herirmer mij niet aan hemmurmelde de gast. Heeft hij niet het verderf over ons uit- gestort? Ook gij, Bonhomet, zijt, hoewel zeer verwijderd van het tooneel van dit omvangrijk onderzoek, toch niet gevrij waard voor ontdekking. Het is mogelijk, dat de een of ander u aanwijst. De pijnbank is een scherpe examinator. De waard huiverde onwillekeurig en zag om zich heen. Maar niemand was in de nabijheid, geen verdacht geluid te hooren. Alleen de heftige pogingen, de Fransche schilders tot dezen stap over te halen. In Noorwegen blijft de toestand hoogst ernstig en wordt voor Koning Oscar steeds hachelijker. Hij heeft al 't mogelijke gedaan om het afgetreden kabinet te bewegen op zijn besluit terug te komen. hij heeft toen dat pogen mislukt was, aangedrongen bij Sverdrup, den leider der gematigde linkerzijde, dat deze 't eens zou probeeren, doch alles tever- geefs. Of 't nu wel verstandig is dat Stockholm den mismoedig uit Christiania terugkeerende koning een grootschte ontvangst bereidt, mag worden betwijfeld een dergelijke demonstratie is recht- streeks tegen Noorwegen gericht en :dat terwijl dit land zich steeds beslister kant tegen de unie met Zweden 't Blijkt, dat China's regeering reeds sinds lang toegedichte vredesgezindheid, meer schijndan werke- lijkheid is geweestwel heeft de Keizer Li-Hung- Chang driemaal ten gehoore ontvangen en heeft hij hem zelfs belast met de zending tot sluiting van den vrede, doch slechts in beginselvoorwaarden zijn er nog niet genoemd en niet eens is aangewezen de plaats, waar de onderhandelingen moeten worden gevoerd. Ook heeft de groote raad des rijks, het Tsung-li-yamen, Zondag 1.1. eerst beraadslaagd over de wenschelijkheid vrede te sluiten of den oorlog voorttezetten en na 5 uur discussies besloot men de provinciale autoriteiten eens te hooren. Ondertusschen weet men, dat dezen in meerderheid den vrede wenschen, als 't maar niet te duur komt! Ten vervolge op zijne circulaire van 9 Febr. j.l. heeft de Comissaris der Koningin in Zeeland aan de burgemeesters der grensgemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen eenige bladen gezonden van het register, bedoeld in art. 11 der bij genoemde circulaire gevoegde regelen betreffende de beweiding en bemesting van grenslanderijen. Onder opmer- king dat bij dagelijkschen terugvoer van het vee naar Nederland de belanghebbende zich, evenals dit tot nu toe plaats vond door hunne tusschen- komst tot hem zal kunnen wenden om eene ver- gunning wil hij gebruik maken van de bepalingen vervat in de artikelen 11 en volgende der genoemde z/regelen" enz. dan verwacht de Commissaris der Koningin, in verband met artikel 14, van de burgemeesters daartoe eene aanvrage. Daar de circulaires, opgenomen in de Prov bladen n°. 67 van 1877 en n°. 74 van 1878- (Voorschriften omtrent het houden van het register wind zweepte de regendruppels tegen de vensters z/Het is reeds zoo lang geleden, dat ik wel niets meer te vreezen heb," zeide hij toen. ,/Den achtentwintigsten November van het vorige jaar werd Cartouche, onze groote generaal, geradbraakt. Hoeveel van zijn kameraden wees hij aan z/Ongeveer honderdvijftig, dit is dus bijna de helft. De ellendelingOm zijne terechtstelling eenigen tijd te vertragen, verried hij ons, naar hij voorgaf, omdat wij hem niet met geweld bevrijdden, wat immers bepaald onmogelijk was. Hij wees nauwkeurig onze schuilhoeken aan, onze herkenningsteekens, alles. Slechts weinige gelukte het zooals ik te vluchten." z/Waar wilt gij nu heen, Jean Pelissier z/PstNoem niet onoodig mijne naamIk wil naar het zuiden, naar de Italiaansche grens." z/Hebt gij reisgeld p" ,/Weiiiig." z/Helaas ik kan u ook niet helpen, want ik heb zell weinig baar geld en moet overmorgen belasting betalen. De drommel hale alle pachters van belastingen Maar gij zijt immers een verstandig man, rijk aan listen en streken dit gunstige getuig- schrift gaf generaal Cartouche u zelf. Kunt gij niet op eigen hand opereeren z/Waar vind ik eene schaar van dappere mannen als die, welke thans in handen van de justitie gevallen zijn en in de kerkers smachten, t.otdat men hen naar het schavot of naar de galeien zendt //Gij moet juist, om groot te worden, klein be- ginnen. Maar wat is dat, wie komt daar Voor het huis was 't druk. Men riep en schreeuwde door elkander //Gaspard, Gaspard lvom spoedigschreeuwde de vrouw van den waard. van verlofgangers, enz.) herhaaldelijk uit het oog worden verloren, waarvan onnood'ge'liriefvn ssel ing het gevolg is, heeft de Commissaris der Koningin in Zeeland, met intrekking der vroegere aanschrij- vingen een en ander opnieuw bij circulaire onder de aandacht der burgemeesters gebracht en hen voor zooveel noodig verzocht eene nauwkeurige naleving daarvan te bevorderen. De aanschrijving bevat voorts eene uitgebreide toelichting hetreffende het bewerken en bijhouden van genoemd register en andere tot de verlofgangers betrekkelijke formaliteiten. Ten slotte verzoekt de Commissaris der Koningin bericht van de burgemeesters, indien hun blijken mocht dat door verzuimde opgaven van een hunner ambtgenooten of van een korps-commandant, de richtige bijhouding van het verlofregister hunner gemeente gevaar zoude kunnen loopen. De heer J. P. I. Buteux, te Middelburg, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, is, naar we vernemen, sedert eenige dagen zeer ernstig ongesteld. Tot dusver zijn bij de Tweede Kamer in zake Let tarief van invoerrechten ontvangen 229 adressen van protectionnistische strekking, waar- onder 25 houdende adhaesie aan de motie-Dobbel- man en 183 houdende adhaesie aan de adressen van de Nederl. Protectionnistische Landbouw- vereeniging, zoomede aan genoemde motie. Daarentegen wordt in 25 adressen verzocht om den invoer van granen vrij te laten. Aan de Kon. Maatschappij ,/De Schelde" te Vlissingen is door het Departement van Marine de wijziging van een stoomleiding opgedragen, voor een bedrag van f 610. Men meldt uit Middelburg Woensdag vierde de heer Mr. G. N. de Stoppelaar alhier zijn 70"ten jaardag, onder talrijke blijken van belangstelling zijner mede-ingezetenen, die dien hoogst verdienstelijken stadgenoot meer dan een blijk van erkentelijkheid en hoogschatting aanboden. Wat de heer De Stoppelaar voor Middelburg en de Middelburgers gedaan heeft, op onderscheiden gebied, zou een lange lijst vormen, te lang om liier eene plaats te vinden. Alleen noemen we het vorstelijk geschenk door hem aan het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen vereerd, het fraaie cadeau aan de confrerie van St. Sebastiaan, den financieelen steun aan de vereeniging tot bevordering van het vreemdelingen-verkeer in Walcheren, de ruime gave die de oprichting van een kinderspeel- liuis mogelijk inaakte en tal van andere zaken, waardoor hij ten voile recht heeft op de dankbaar- z/Zouden bet de gendarmen zijn fluisterde Jean Pelissier en greep naar het pistool onder zijne jas. z/Dat geloof ik niet, die zouden niet zooveel leven maken, als zij op het goede spoor waren. Ik hoor het knarsen van raderenhet moeten reizigers zijn." Hij snelde naar buiten. Zijn gast trok zich in den donkersten hoek der gelagkamer terug. Na een poos kwam de waard met een fijn ge- kleeden kleinen heer met oude gelaatstrekken bin nen aan zijnen arm geleidde bij eene jonge dame van bijzondere schoonheid. z/Het ziet er hier recht onvriendelijk uit," zeide deze angstig. z/Ja, inderdaad, Melanie," antwoordde de kleine heer en wendde zich dan vragend tot den waard z/Hebt gij geen geschikter kamer voor ons z/Ik heb nog wel eene woonkamer voor mijn eigen gebruik." z/Nu, geef ons die dan." z/Als mijne vrouw het toestaan wil." z/En waarom zou zij het niet toestaan Weet gij, mijn waarde, met wien gij te doen liebt Ik ben de werkelijke geheime staatsraad Dagobers Jovin, intendant der koninklijke financien te Lyon." Bonhome boog zich diep. //Men zal u goed betalen. Geef ons dus de mooiste kamer, die gij liebt." //Om u te dieneu, genadige heer De kleine heer, de schoone jonge dame en de waard verlieten de gelagkamer. z/Parbleu murmelde de gast in zijnen hoek in eene soort van verrukking, //dat is op mijn woord het schoonste meisje, dat ik ooit gezien heb. Zij ziet er uit als eene prinses heid van alien, die het met Zeelands hoofdstad wel meenen. Geen wonder dan ook, dat toen zich uit de verschillende besturen, waarin de heer De Stoppelaar zitting heeft, een commissie vormde en een beroep deed op de Middelburgers om van hunne erkente lijkheid blijk te geven, ruim drie honderd en vijftig ingezetenen eene bijdrage schonken, om een passend geschenk den heer De Stoppelaar aan te bieden. Heden middag begaf die commissie zich ten huize van den jarige, bracht hem, bij monde van den heer J. J. H. Doorenbos, de gelukwenschen over van zijne stadgenooten met de toezegging dat op de goud- en zilverfabriek van den heer C. J. Begeer te Utrecht een gouden gedenkpenning in bewerking is, die van de eene zijde het borstbeeld van den jubilaris vertoonen zal en aan de andere zijde ten opschrift zal hebben Middelburgs inge zetenen aan Mr. G. N. de Stoppelaar 27 Februari 1825—1895. Van dezen gedenkpenning zullen den heer De Stoppelaar exemplaren in goud, zilver en brons worden aangeboden met het er bij behoorende stempel. Bovendien zal bij dit geschenk gevoegd; worden een artistiek album met de namen der deelnemers benevens een fraaie standaard in stijl. In de hoofdstraat, waar de heer De Stoppelaar woont, wapperde van bijna alle huizen de nationale driekleur. Men schrijft ons uit Zuid-Beveland Op sommige dorpen wordt goed in den nood der armen voorzien, evenals in den winter van 1890 op 1891 het geval was, toen op een der dorpen met een bevolking van slechts 2000 zielen, onge- veer f 3500 aan brood, spek en steenkolen werd uitgereikt. Dat dergelijke ondersteuningen den arbeiders ten goede komen is licht te begrijpen, als men weet dat de meesten hunner in het andere deel des jaars niet in de gelegenheid zijn zooveel te verdienen, dat zij, behalve het gewone dagelijksch onderhoud, ook nog zouden kunnen overgaren voor den winter, vooral niet in een zomer als die van 1894, toen het zelfs moeite kostte om in den zomer behoorlijk rond te komen. In het slechte jaargetijde trachten zij bij bakker en winkelier op crediet te verkrijgen, doch duurt een winter wat lang en zijn de arbeiders niet in de gelegenheid door spitten, dorschen of houthakken wat te ver dienen, dan kunnen zij ook niet langer op die wijze geholpen worden, daar de ervaring leert, dat de in den winter gemaakte schulden moeilijk betaald kunnen worden. En eene zucht slakend, verzonk hij in diep nadenken, waarin hij eerst na vrij langen tijd ge- stoord werd door den waard, die met eene Jlesch wijn binnenkwam." z/Nu? Wat moet dat alles beteekenen vroeg Pelissier. //Waarom betrekt zulk een voorname staatsraad en intendant uw arazalig huis?" z/Dat heeft eene bepaalde reden. Een as van zijnen wagen is gebroken en moet hersteld worden." z/Er woont immers geen rijtuigmaker in de nabijheid." z/Zijn bediende, een zeer sterke knaap, is een soort duizend-kunstenaar, die van mij allerlei ge- reedschap geleend heeft en daarmee bezig is, de as weer te repareeren." z/Blijven de vreemdelingen van nacht hier?" z/Zij willen zoo vroeg mogelijk weer vertrekken, tegen drie of vier uur in den morgen." z/Dan is het nog zeer stil op den eenzamen weg." Pelissier maakte eene pauze en ging dan voort z/Waarom rijden eigenlijk de reizigers langs dezen weg door het woud, in plaats van op dengrooten heerweg te blijven z/Omdat de brug over de rivier hersteld moet wordendat vernam ik van den koetsier. Hij heeft mij ook verteld, dat zijn heer in de beide valiezeu groote geldsommen met zich voert." De oogen van Pelissier begonnen plotseling van begeerte te fonkelen. vWaar zijn de valiezen thans?" z/De kleine heer zit er op en bewaakt den achat als een draak." (Word Vervolgd.) TER NEllZEliSCHE (0IR1VT. Mit Itlail versrliijjnt namnlaa-. Woensilas- en VrijilaR-avontl l»ij den oltfever I". 3. V A Si H K S A W D E le Ter Menien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1