Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeawsch- Vlaanderen. No. 3111. Zaterdag 9 Februari 1895 35° Jaargang. Vlissingen in 1809. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzem 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- buihoadert. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elkenregel meer/ 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ColitteU Overzicht, Het parket te Gent doet ijverig onderzoek naar de grieven der spinners en weversverscheidene werklieden zijn buiten de fabrieksuren gehoord. Maandag zal de correctioneele rechtbank uitspraak doen in de zaak van elf patroous, beschuldigd de loonen in kroegen of winkels nitbetaald te hebben. Het openbaar ministerie beeft slechts tegen vier hnnner een eisch ingesteld. De Vooruit deelde mee, dat verscheidene wevers waren komeu zeggen, dat zij de vorige week 50 a 75 cent meer ontvangen hebben voor hetzelfde werk dan drie weken geleden het blad voegt er bij, dat in verscheidene spinnerijen het stelsel van wegen en meten gewijzigd is. Nog een ernstig feit wordt door het genoemd blad vermeldEen fabrikant, wiens naam genoemd wordt, zou dezer dagen 14 werklieden, waarvan verscheidene hoofden van gezinnen, die sedert meer dan 20 jaar in zijn fabriek werken, wegge- zonden hebben, onder voorwendsel, dat zij de in de Kamer meegedeelde schandalen zouden geopen- baard hebben. Het Engelsch Lagerhuis heeft eergisteren de discussie over het adres van antwoord op de troon- rede voortgezet. De conservatieve afgevaardigde Bartlett stelde een amendement voor, waarin het betreurd wordt dat in de troonrede geen melding wordt gemaakt van de onrechtvaardige wijze waarop de Engelsche ingezetenen in Transvaal door de Boers worden be- handeld, en dat men de rechten van de Swazi's op onafhankalijkheid en veiligheid niet heeft doen gelden. Dit amendement werd door den unionist John Ross gesteund. De onder-Minister van kolonien gaf toe, dat de toestand der Europeesche bevolking van Transvaal in zekere mate onaangenaam is en de aandacht verdient, maar er is een zekere inconsequentie in het standpunt van hen, die het stemrecht in Transvaal willen hebben en toch Engelsche onder- danen blijven. Spreker gelooft, dat de beste op- lossing zou zijn, als men aan de Engelschen in Transvaal de keus liet, om stemrecht te hebben FEUILLETQN. HISTORISCHE NOVELLE oooa GEORGE KEPPER. 81) „Waartoe mij dan nu als een booze geest ver- schenen ffKom ik u, na al het gebeurde, hier als een booze geest voor Ik hadde slechts mij stil te houdsn en gij waart reeds voor een Hoogeren rechterstoel verschenen. Maar als men afscheid van het leven neemt, dan spreekt men de waarheid. Ik geloof, dat gij zwaar geboet hebt." »De sporen daarvan zijn op mijn vermagerde trekken te lezen." ,/Daar komt iemand uw dochter, Durand I" Hij wierp het wapen ver weg. Werkelijk kwam Franchise met Henri haastig langs de hut heen. #Wat is hiergebeurd?" riep Frangoise gejaagd uit. »Wij msenden in de verte een schot te hooren." sprak Henri. vDoodelijk verschrikt zijn we hier heen gesneld." #Ik meen het ook gehoord te hebben," antwoordde Jane, voordat Van Praet nog een woord had kunnen vinden„het was daar in het bosch Van Praet wierp een dankbaren blik op haar. Frangoise trad op haar vader toe en zag hem vragend aan. //Iloe beeft gij Gij zijt geheel ontsteld Heeft zij, die ik eenmaal moeder noemde //Spreek zoo niet van haar, Frangoise," sprak Van Praet. Jane was in tweestrijd doch die duurde niet lang. Zij had hem het leven geschonkennu mocht zij niet halverwege blijven. h Vroeger hebben je vader en ik elkander in andere omstandigheden ontmoet, Frangoisetwee jaar lang hebben wij hem overleden gewaaud. Gij weet dat de dood aan alles een einde maakt. Gij zijt als uit het graf verrezen," dus vervolgde zij tot V an Praet, #en ons wordt gsleerd, de dooden en burgers van Transvaal te worden, of Engelsche onderdanen te blijven zonder stemrecht. Maar voor de Engelsche regeering is het moeilijk hier tusschen- beide te komen, omdat het zaken zijn die het binnenlandsch bestuur van Transvaal betreffen. Wat de buitenlandsche betrekkingen van Trans vaal betreft, volgens artikel 4 van het tractaat van Londen behoort Transvaal binnen de Britsche sfeer, en daarom kan deze republiek geen verbin- tenissen sluiten met buitenlandsche mogendheden zonder voorafgaande toestemming van Engeland. De regeering kon het aangeboden protectoraat over Swaziland niet aannemen, en daarom meent zij dat de nu getroffen schikking de beste voor de Swazi's is. Engeland heeft de onafhankelijkheid van Swaziland nooit gewaarborgd, en zelfs indien het dit had gedaan, zou het die onafhankelijkheid toch niet kunnen handhaven, daar de Koning van Swaziland niet medewerkt. Na deze verklaring werd het amendement ingetrokken. De verdere beraadslagingen werden niet ten einde gebracht. In Duitschland kan men zich nu weer eens occupeeren met en raden naar de mogelijkheid op Levetzow's aftreding als president van den Rijksdag. Zooals men zich herinnert, heeft hij uitbreiding van macht als president gevraagd, er moest discipline zijn, ook in de volksvertegenwoordiging van het militaire Duitschlandonbehoorlijkheden als een verschil van meening over den Keizer toekomenden eerbiedpersoonlijke opinies wanneer de groote meerderheid anders denkt, konden niet meer geduld worden. Dat hebben door hun zitvastheid de sociaal-democraten gedaan De commissie uit den Rijksdag, belast met de behandeling van de voorstellen ter versterking van de macht des voorzitters, heeft langen tijd beraad- slaagd en reeds hebben herhaaldelijk geruchten geloopen, welke niet gunstig waren voor de maat- regelen. Dinsdag nu heeft die commissie gestemd en met zeven tegen zeven stemmen zijn alle voorstellen verworpen. Nu blijft voor Levetzow wel niet veel anders over dan den presidentieelen te laten rusten. Zie hier uw kindgij hebt er meer recht op dan ik 1" ,/Zoudt ge u willen opofferen en uw kinderen afstaan aan hem, die #Dien ik ter nauwernood ken, maar beter hoop te leeren kennen //Dus u stemt er in toe, vader een plaatsje in ons huis te gunnen riep Frangoise uit. z/Ik hoop je ten minste nog wel eens te zien I" gaf Jane terugtredende ten antwoord(,voor mij is er wel een hoekje, waar ik vrede en rust vinden zal." z/Wilt gij ons dan verlaten? Waartoe?" vroeg Henri ontsteld. Frangoise barstte in tranen uitzij begreep alles. Van Praet kwam naar Jane toe, terwijl Henri zich met zijn diepgeschokte vrouw onledig hi eld. //Gij zijt goed, Janege straft beter door edel- moedigheid dan door toorn of verachting. Maar ik besef, hoe geen dak ons vereenigen kan." z/Nu ik uw toeleg verijdeld heb, rust op mij de varpliehting, om het u aangeboden leven niet alle waarde te ontnemen." Ja, Jane, geef het z66, dat het nog waarde voor mij heeft; doe niets ten halve, schenk mij vergiffenistracht het verledene te vergeten." »Gij vraagt eeue onmogelijkheid //Zijt ge voor geen smeeken vatbaar P" //Eisch niet meer dan menschelijk is." z/Dan neem ik uw almoes niet aan riep Van Praet uit. z/Zoudt gij weder z/Gij hebt slechts uitstel van executie gegeven." z/In 's Hemels naam, dat uw noodlot vervuld wordeik kan niet meer doen." z/Zie naar uw kinderenonwetend sloten zij een band, die misschien onnatuurlijk is. Moeten zij het offer van mijne misdaad worden z/Mijn man moest het schavot betreden door u, Durand. Zijn laatste woorden waren niet voor mijik betwijfel, of die vergevensgezind geklon- ken hebben z/Den misdadiger Durand heb ik twintig jaar geleden reeds dood verklaardkunt gij u aan dat denkbeeld dan niet gewennen. Moet ik hun hulp zetel af te staan aan een ander wat hij (naar men beweert) met plezier doet De berichten uit het verre Oosten zijn weer eens onvertrouwbaar, onderling met elkaar in tegenspraak. De een heet den toestand der Japanners in de Manschoerei hachelijk, de ander releveert den treu- rigen toestand, waarin het op 45 a 50000 man geschatte leger van de onderkoning Liu verkeert er zijn geen 5000 goedgewapenden bij. Zoo heet de een de Chineesche vloot in de golf van Wei-Hai-Wei gereed om zich over te geven en de ander spreekt van een brand, waardoor 8 groote Chineesche schepen vernield zouden zijn. Omtrent de audientie, die de leden der Eerste Kamer in de afgeloopen week bij H. M. de Koningin-Regentes hadden, schrijft de Haagsche kroniekschrijver der N. Gron. Ct. //Die collectieve audientie was heel plechtig. ier aan vier reden de heeren in gala-costuum naar het paleis de boden vormden het eeregeleide de voorzitter opende de stoet, de griffie vormde de achterhoede. In de kleine balzaal ontving H. M. den senaat en liet zich door den president de leden alien voorstellen. De meesten bogen eerbiedig en verdwenen weder; met enkelen hield zich de vorstin eenige oogenblikken bezig en het was nog al opvallend, dat H. M. speciaal over den toestand in de gemeenten Opsterland en Weststellingwerf zich liet inlichten. j/Ik heb reden om te vermoeden, dat het voorstel, door vier leden gedaan en door den heer Van Welderen Rengers toegelicht, om een administratief onderzoek uit te lokken naar de oorzaken van den financieeleu nood der Friesche gemeenten, niet zoo geheel vreemd is aan het gesprokene bij die audientie, en tevens dat het resultaat van de gehouden stemming over de twee uitzonderingswetten, die slechts twee stemmen tegen hadden (die van de heeren Breuning en Engelberts) eenig verband hield met 't vooraf- gegane en met het streven om, ook na de aanneming inroepen zij zullen deernis met mij hebben." z/Maar wat wilt gij dan z/Dat gij goed blijft, zooals een opwelling van uw hart u reeds deed zijn. Vergeven kunt ge mij niet, maar tracht althans te vergetenwil ver geten, wie ik geweest ben en laat ons voortaan in vrede leven." z/Onmogelijk ,/Zie in mij slechts Van Praet, den vader van uw aangenomen kind, en gij zult dubbel slecht met goed vergelden z/Ik wil dit trachten," zeide Jane d'Alincourt na lang aarzelen//maar ook alleen voor mijn kind vergeet dat nimrner Doch hij zag, hoezeer zij zich geweld aandeed z/IIeb dank sprak van Praet, en zij kon niet beletten dat hij haar de hand kuste gij geeft mij meer dan het leven weder //Doch onze kinderen weten reeds te veel van 't geen hier gebeurd is," zeide zij, ziende dat zij zwijgende getuigen van dit laatste tooneel geweest waren//alles kan niet stilzwijgend voorbijgaan. Henri, weet je wie de vader van je vrouw is?" z/Het is mij bekend, moederFrangoise's verhaal van het gebeurde heeft mij den laatsten twijfel benomen." z/Kunt gij hem vergeven z/Hoe menigmaal vloekten wij hem, die u in diepen rouw dompelde klonk het dof. z/Zooals uwe moeder dit zal trachten te doen. z/Hadde ik dit durven hopen sprak Van Praet innig bewogen. z/Moeder klonk het uit Henri's mond. z/Voer gij dan Frangoise in de arm en van haar vadervoegde zijne moeder hem toe. Maar Frangoise wees hem zacht af en, naar Jane gaande, sprak zij getroffen //Hoe heb ik nog een oogenblik aan uw innige goedheid kunnen twijfelen Zij drukte Jane de hand, en toen, toen mocht zij zich wijden aan haar vader, die wat hij op zijn geweten hebben mocht voor haar steeds zoo goed geweest was. Innig drukte hij haar aan zijne borstdaarna maakte hij zich van hare omarming los, en voerde haar naar Henri. van de regeling der huishouding van Opsterland en W eststelliugwerf, over de onhoudbare toestanden, daar en elders, meer licht te doen opgaan dan de regeering ontstoken heeft." De vrees, dat de verhooging der boterprijzen, die onlangs plaats had, geen standvastige verhooging zou wezen, is bewaarheid, daar eene aanmerkelijke verlaging plaats had. Die daling had plaats op alle markten, zoowel in het binnen- als buitenland. Voor de zooveelste maal is bewezen, dat eene belangrijke prijsverhooging der boter slechts zeer tijdelijk kan zijn. Het groote publiek heeft geen lust of mist de koopkracht om dure boter te koopen. De kleine koopers (leurders) kunnen bij eene hooge markt aan het artikel niet meer verdienen en de surrogaten stellen beiden in staat om de natuurboter, die volgens hunne meening te hoog in prijs staat, te laten staan. De algemeene gedachte is, dat de nu bestaande prijzen nog wel eenigen tijd op dezelfde hoogte zullen blijven, als het publiek tenminste niet te veel aan de kunst gewoon is geraakt en de kunstboter blijft gebruiken. De prijzen zijn tegenwoordig 70 cents per i K.G. met zeer weinig handel. Te Avereest is de Overijselsche ontginnings- maatschappij opgericht. Deze maatschappij stelt zicht ten doel het in cultuur brengen van af- en uitgeveende gronden, om hierdoor den arbeider in den winter werk te verschaffen, dat bovendien productief is. Onvruchtbaar land wordt hierdoor in vruchtbaar herschapen, met het voornemen om dit daarna bij gedeelten te verhuren of te verkoopen, waardoor de kleine boerenstand in de gelegenheid wordt gesteld, als huurder of kooper op die gronden werkzaam te zijn, waardoor zij beter in hun onder- houd kunnen voorzien. Aandeelhouders zullen zich met een matige rente tevreden stellen, zoodat, indien er overwinst is, die zal worden aangewend om telkens opnieuw gronden aan te koopen en die te ontginnen. Hierdoor kan men de arbeiders op het land houden, want na afloop der vervening is er werk, waardoor zij in hun onderhoud hunnen voorzien. //En nu," sprak hij vastbesloten, „nu ga ik vrijwillig. Ik zal van de gegeven vergunning geen misbruik maken. Vaart alien wel Hij spoedde zich henen. Frangoise wilde hem terug roependoch nu hield Jane met een blik vol deernis, maar toch gebiedend haar terug. Nog eenmaal zag hij om, hij, die thans als balling de wijde wereld inging, meer dan ooit beseffende, dat zijne plaats hier niet was. Ook Henri wist zijn innig getroffen vrouw te weerhouden een oogenblik later was haar vader uit het gezicht verdwenen. Frangoise wist zich in het onvermijdelijke te schikken. Toen zij haar Henri aanzag, den man dien zij zoo innig beminde; toen zij zich de liefde van Jane herinnerde, den onbaatzuchtigen levenswandel der zwaar beproefde vrouwtoen zij bedacht, hoe beiden alles door haar vader verloren hadden, toen begon zij den toestand te beseffen en een beter begrip te krijgen van hetgeen hier plicht gebood. Zij mocht niet langer twijfelen, en langzamerhand begon zij de daad van Jane d'Alincourt uit een gansch ander oogpunt te beschouwen; zij had zelve reeds gezien, wat lijden is, om niet ten laatste den gewichtigen stap van Jane te begrijpen en eindelijk moest de vader van haar kind wel de laatste aarzeling verdrijven. Wel betreurde zij haar vader maer, dan wanneer die haar niet onder zoo treurige omstandigheden weer verschenen waswel hadde zij gaarne de achting en vereering behouden, die zij hem had toegedragenEn dubbel begreep zij de kieschheid van Jane, die haargevoel daarin zoo'geeerbiedigd had. De rust van Jane d'Alincourt zou niet verstoord worden, en mocht hare jeugd wreed door hat noodlot vergald zijn geworden, op rijperen leeftijd waren haar kalmte en geluk beschoren, en geen oogenblik had zij berouw van eene daad, die niet meer dan billijk en rechtvaardig dan menschelijk was geweest. EINDE. I 4)8,08 8,15 I 8,18 I 8,23 8,31 I 8,36 8,50 9,20 I t 9,30 I B)S,07 8,20 8,50 8,55 9,10 9,18 9,23 1 9,27 9,35 ag»n tot 5,50 7,00 8,10 5,50 5,57 6,05 6,12 6 22 6,43 I 7,00 I 7,15 8,14 6,10 7,20 7,48 8,10 8,18 8,27 8,35 8,45 TER AEIZEVMHE COHAN!. Hit bind vergcliijnt Maanilag-, lVoen.dac- en Vrijdagavond bij den uitg-ever P. J. V A M UK 8 A M D E te Ter Menzeu.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1