Opening der IJsbaan F. HOMBACH, Fernand Hombach. Zaamslag. Kiezers voor ie Provinciale Staten 7. HOMBACH, Hoogwatergetij te Ter Neuzen. llandelsbericbten. BXTRGERLIJKE STAND. Advertentien. IJsclub „Teriieuzen." Kiezers voor de Prov. Staten. Landbouwers en burgers Men kan van een weervoorspeller, die een lialf jaar vooruit rekent, juist niet verlangen, dat liij in alle opzichten nauwkeurig zij dit aange- noinen moet men inderdaad Prof. Palb bewonderen, die op kleine uitzonderingen na de weersgesteldheid der laatste weken weer wondergoed heeft voorspeld. Van de uitzonderingen is dan ook nog ten deele de scbuld te wijten aan het groote terrein geheel Midden-Europa waarover zijne waar- nemingen zich uitstrekken. Voor ons, Amsterdammers, zegt de Amst. Crt., is het zeker niet onbelangrijk of we van Mei tot October, de tentoonstellingsmaanden, mooi weer of regen hebben. Voorloopig gaat Prof. Falb nooit verder dan 6 maanden vooruit te voorspellen. Wanneer een schepelingf s nachts over boord valt, gelukt het dikwijls niet, ook al weet de drenkeling een hem toegeworpen reddingsboei te bereiken, hem tijdig binnen boord te halen, omdat de bemanning van het vaartuig of die van eene uitgezette boot in de duisternis niet kan zien waar de drenkeling drijft. Deze moeielijkheid is waarschijnlijk voldoende opgelost door eene onlangs gedane uitvinding, waar- door de in het water geworpen reddingsboei electrisch wordt verlicht. Boven op de boei bevindt zich n. 1. een gloeilanp, en de constructie van het reddingsmiddel is zoodanig, dat de lamp bij het in het water werpen van de boei ontgloeit, terwijl de boei drijft met de lamp in top. Door de wijze waarop het glas, dat het gloeilicht omliult, is geslepen, kan men het licht nog op een afstand van 2000 meter waarnemen. De accumulatoren, welke voor dit doel worden aangewend, behouden hunne kracht twee maanden achtereen, waardoor het instrument ook voor langere zeereizen kan worden gebruikt aan boord van zulke schepen, welke niet van eene electrische machine zijn voorzien, door middel van welke men de acclumatoren opnieuw kan vullen. De reddingsboei zelve is in staat vier menschen gedurende geruimen tijd boven water te houden. Volgens de Precurseur begint in den laatsten tijd de handel in menschenhaar te Antwerpen weer te ontluiken, en zijn er reeds onderscheidene winkels van valsch haar geopend. Voor een dezer las de schrijverde aankondigingVlechten van af 3 fr. 75." Als men nagaat dat daarvan nog de transportkosten en de winst van de tusschenpersonen af moeten, dan begrijpt men hoe weinig de vrouwen, die uit armoede afstand doen van hare lokken, daarvoor ontvangen. Natuurlijk koopt men voor dezen prijs het minste soort, want het mooie haar wordt nog altijd op prijs gehouden. Al dit haar wordt van buiten aangevoerd, want de Antwerpsche vrouwen zijn, hoe armoedig zij het ook mogen hebben, voor geen geld te bewegen er afstand van te doen. Het meeste blonde haar komt uit Frankrijk, voornamelijk uit Auvergne, waar de meisjes mooi maar arm zijn, en door den nood gedwongen, haren haartooi voor een handvol geld prijs geven. Jaarlijks bezoekt de industrieel, die in dit artikel handelt, de dorpen, en in zijn linnen tent komen de arme boerinnen oin zich het haar te laten afknippen. Is het bijzonder fraai en weten zij hare waar op prijs te houden, dan ontvangen zij wel eens koopman, die het gemakkelijk van de hand zet. Vroeger leverdc China veel haar, maar de zwarte kleur is thans niet meer gewild bovendien is het ruw en grof, en mannen- en vrouwenhaar door- eengemengd. Zoolang het hoogblonde of rosse haar in de mode was, kon men het gebruikeumet een weinig eau oxygenee, een oplossing van waterstofperoxyde, wist men er den rossen gloed aan te geven, die zoo in trek was. Maar nu is het aschblond en strooblond in de mode, en de chemie heeft het nog met zoover gebraclit om aan zwart haar die kleur te geven. In het kanton Tessino had een houthandelaar een lading brandhout, uit groote blokken bestaande, bij Arogno gehaald en naar een herbergier te Como gebracht. Een paar dagen geleden legde hij zelf een van de blokken, die hij behouden had, in het vuur, inaar bemerkte gelukkig nog juist bijtijds, dat er een lout uitging. Bij onder- zoek bleek, dat er twee patronen in het hout zaten, die bestemd waren geweest om den stam te vernielen en vergeten waren. Daar de sneeuw- stormeu het telegrafisch verkeer hadden gestremd, kon de man niet per telegraaf waarschuwenhij moest dus persoonlijk naar Como reizen, om een ongeluk te voorkomen, dat zou zijn gevolgd, wanneer de afgeleverde partij ook dergelijke toe- giften bevatte. In December van het vorige jaar is te Porto Alegre een oude dame, madarne Bonchamps, overleden in den ouderdom van 101 jaar, oud en vergeten, levende van de ondersteuning eener weldadige fainilie, die de oude dame voor ongeveer 15 jaar meenarn uit Rio Janeiro. Haar voornaam was Amelie en nooit sprak zij over haar jeugd. Om den hals droeg zij altijd een soort amulet, in een zakje. Toen men na haar dood dat zakje opende, voud men daarin een brief van Napoleon I Die brief luidt aldus ,/Vaarwel, AmelieWie weet, misschien is het wel voor altijd. Gij hebt mij maar een enkele maal midden in mijn val gezien, in dat oogenblik, toen mijn leger den eeuwigen slaap des doods sliep op de ijsvelden van Rusland. Gij hebt u over mijn ongeluk erbarmd en mij in een oogenblik twintig francs van den voor het tienvoudige der liefde vergetelheid geschonken, uw eigen geluk opofferende om mijn vertwijfeling te temperen. Wanneer het mij gelukt mijn troon te redden, zal ik mij u herinneren, u die medelijden hebt gehad met den overwonnen Cesar. Een kus op uw voorhoofd en vaarwel. 1812. Napoleon". Uit dit briefje blijkt dus, dat Napoleon op de vlucht uit Rusland een vluchtige liaison heeft gehad met een jong meisje, dat nu als oude dame in Porto Alegre is gestorven. In den mond van de Theems is een kruitschip met een lading schroot, kogels en kruit, behoo- rende aan het Engelsche gouvernement, in de lucht gesprongen. De knal was te Gravesend hoorbaar. De bemanning, bestaande uit vijf koppen, schijnt omgekomen, daar nog geen spoor van hen werd gevonden. Gedurende geruimen tijd werden nog kleine ontploffingen in de overblijfselen van de schuit gehoord. Gelukkig bleef de schade beperkt tot het vaartuig zelf. Vier kruitschepen lagen een kilometer verder. Een grootsch plan wordt thans te Chicago uitgevoerd. Daar de afvoer van de ontzaglijke stad het meer van Michigan verontreinigt, is ook de waterleiding welke uit een eiland midden in het meer het drinkwater aanvoert, niet meer te vertrouwen. Daarom is men bezig een kanaal te graven van 60 meter lengte, 7 i meter diepte en 60 meter breedte, dat het afvoerwater naar de Mississippi zal voeren en 55 millioen gulden zal kosten. Reusachtige werktuigen zijn bezig dagelijks 14000 kub. meters uit te graven. Aan het graven van dit kanaal is nog een ander denkbeeld verbonden. Men wil het namelijk als waterweg gebruiken voor groote zeeschepen, die aldus uit de golf van Mexico langs de Mississippi op het meer van Michigan vlak voor de stad zullen komen. Daarom wordt het kanaal op een diepte van 7 4 meter aangelegd. Men schrijft uit Shanghai aan de Voss. Ztg. Toen in 1841 bij den oorlog tusschen Engeland en China voor het eerst raderstoombooten de Yang- tse-kiang opvoeren, waren de Chiueezeu natuurlijk uiterst verbaasd. Een bijzonder slimme mandariju kwam op het denkbeeld, een aantal oorlogsjonken ook met zulke raderen te voorzien, in de meening dat zij dan wel tegen de Engelsche vloot zouden opgewassen zijn. Dat een dergelijke nai'eve opvatting nog lang niet is uitgestorven, heeft de tegenwoordige oorlog reeds herhaaldelijk bewezen. In de eerste plaats du geschiedenis van de varkensblazen. Een slimme kop heeft het grootsche voorstel gedaan, in een duisteren nacht dicht bij de Japansche vloot eenige duizenden varkensblazen in zee te werpen. Bij het aanbreken van den dag zouden de Japanners deze blazen voor kale koppen der Cineezen aanzien en een woedend vuur daarop openen. Als dan ten slotte hunne ammunitie was verschoten, inoesten de Chineesche booteu voor den dag komen en den weerloozen vijand overrompelen. Niet minder vermakelijk is hetgeen de mandarijen van het eiland Tsungming aan de monding der Yangtse-kiang bedacht hebben om de Japanners van eene landing af te schrikken. Zij hebben al de inwoners van het eiland in soldatenuniform gestoken, om de Japanners in de meening te brengen, dat zij met een talrijken vijand te doen hebben. Daar de Japanners echter tijdens de ebbe niet worden verwacht, behoeven de menschen de uniform alleen bij opkomenden vloed te dragen. Daardoor duren de bonte kleedingstukken des te langer. Een Berlijnsch winkelbediende had zich voor de rechtbank te verantwoorden wegens een zoogenaamde grap, die slechte gevolgen had gehad. Hij kwam des inorgens in den winkel, waar hij werkzaam was, in eene eenigszins ,/vroolijke" stemming, en had de aardigheid, eene winkel- juffrouw te laten vallen, door den stoel, waarop zij wilde gaan zitten, weg te halen. Het meisje viel op den grond, met het hoofd tegen den muur met het gevolg, dat zij eene hersenschudding kreeg, waarvan de gevolgen na drie maanden nog merkbaar waren. De winkelbediende werd ont- slagen en kreeg slechts met moeite een andere betrekking. De rechtbank overwoog, dat de schul- dige reeds voldoende bestraffing voor zijne aardigheid had gehad, en veroordeelde hem, in aanmerking nemende de //vroolijke" stemming, waarin hij had verkeerd tot vijftig mark boete. Op den avond van dertien dezer had in het circus te Guadelajara, in Spanje, een zeer treurig onheil plaats. Het acrobaten gezelschap van de heeren Sopenna en Coret vertoonde er kunststukken en het laatste nummer van het programma bestond in 't zoogenaamde //Vliegen door de lucht." De acrobaat Ramon Romero liet zich uit den uok van het gebouw vallen en moest halverwege, door een collega, die, op een trapeze zittend, op hem wachtte, worden opgevangen. Romero had echter zijn val niet goed berekend en verloor het evenwicht, zoodat de collega hem niet kon grijpen en hij op het tooneel viel, waar hij met verbrijzelde ledematen bleef liggen. Er ontstond een onbeschrijfelijke paniek onder het publiekvan alle kanten hoorde men gegil en een aantal dames vielen in zwijm. Verscheidene leden van het Roode Kruis en een geneesheer kwamen onmiddellijk den ongelukkige te liulp, maar al hun moeite was te vergeefs, want de arme Romero stierf enkele oogenblikken later, tengevolge van de hersenschudding die hij had gekregen. INGEZONDEN STUKKEN. Mijnheer de Redacteur In de laatste vergadering onzer vroede vaderen is besloten G. van de Wege geen toestemming te verleenen tot het plaatsen van een houten gebouwtje, ter voorkoming van brandgevaar voor bijstaande woningen. Ik zal nu niet onderzoeken, waar adressant dit gebouwtje wenschte te plaatsen en ook niet of bij den bekenden goeden toestand waarin onze brandweer verkeert, een houten gebouwtje voor de omgeving gevaarlijker zijn zou dan een steenen gebouwtje, maar ik ben niet overtuigd, dat een houten ge bouwtje, zelfs met in aanmerking neming van brandgevaar, nadeeliger zijn zou, dan b.v. een stinkstal als thans staat aan het Brugpad, bij het Tuinpad, die aan eene goede gezo7idheid zeker niet bevorderlijk zijn zal. Kon die bouw aldaar niet zijn geweigerd Dankzeggend, TerNeuzen, 28 Jan. 1895. UEd^ dn 3479te ST AATSLOTERIJ. ZEET1JD1INGEN. Van 25 tot en met 27 Januari. s Van 25 tot en met 27 Januari werdi m lang! de Westsluizen alhier 6 binuenvaartuigen op- en 9 afgeschut. DAGEN. Dinsdag Wkensdag Douderdag 31 Vrijdag Zaterdag Zondag 3 Maandag 4 29 Januari 30 1 Februari 2 Voorm. 3.57 4.27 4.58 5.30 6.7 6.52 7.49 Nam. 4.11 4.42 5.13 5.48 6.28 7.17 8.24 Rotterdam, 28 Januari 1895. Graanmarkt. Wegens de weinige graan- aanvoer was geene prijsnoteering opgemaakt en bleef de stemming prijshoudend. Tarwe per hectoliter van 4,50 it 5,30 in goede kwaliteit en mindere van /3,50 a 4,25 Rogge /3,40 a 4,10Gerst, Winter- 2,50 it f 4,Zomer- f 2,50 it 3,50 Chevalier f 3,a 4,25; Haver 1,75 it 2,80; Paardeboonen f 4,it 5,Witteboonen f 6,50 it f 10,Bruineboonen 8,50 f 14,Koolzaad 5,50 it 7, M e e 1. Prima Iulandsch f 8,it f 9,50 Amerik. 9per 100 kilo. Buiten 1. Granen. Tarwe per 2400 kilo op levering /134; Rogge per 2100 kilo 94. Handel traag. Yeeprijzen. Runderen 27 it 31 cent; calveren 40 it 46 cent; schapen 271/3 it 30 cent; varkens lOYa a 18 cent; alles per half kilo. Aardappelen. Als voren in prijs. Zeeuwsche jammen f 8,50 it 4,idem blauwe f 3,20 it f 3,50Duitsche roode f 2,50 it 2,75, per mud. Boterprijzen 55 it 64 cent per half kilo. Zeeuwsche eieren /4,75 per 100 stuks. Vrijdagd en 1 Februari hoopt onze geliefde vader HENDRIK SCHEELE, Ridder van het metalen kruis van 1831, zijn 8(jsten geboortedag te herdenken. Namens zijne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen, Ter Neuzen. REINIER SCHEELE. Heden overleed na een langdurig en geduldig lijden ons dierbaar dochtertje CATHARINA CATHALIJNTJE, in den leeftijd van 11 jaar en ruim 7 maanden. M. VAN KERKVOORT en Echtgenoote. Sas van Gent, 27 Januari 1895. De ondergeteekende verzoekt voor eene candidatuur voor het lidmaatschap der provinciale staten van Zeeland (vacature Mr. Thomaes) niet in aanmerking te komen. Hontenisse, 28 Januari 1895. K. J. A. G. COLLOT d'ESCURY. BIJ DOORGAAND YRIEZEND WEDER op morgen (Dinsdag) te 12 ure. HET BESTUUR. Alle anti-revolutionaire kiezers te Zaamslag worden uitgenoodigd, tot het bijwonen eener ALGEMEENE VERGADERING der Anti- revolutionaire Kiesvereeniging Zeeuwsch-Vlaanderen O. D., op Woensdag 30 Januari a. s., te 2 ure, in de Chr. bewaarschool te Ter Neuzen. De Secretaris, H. KOELMANS. Ik wensch Uwe aandacht te vestigen op den heer Rentmeester en voorstander van den landbouw te Hulst, die mijns inziens een der meest geschikte personen is, om ons als lid der Provinciale Staten te vertegenwoordigen. EEN LANDBOUWER. Met alien ernst wordt u aanbevolen voor lid der Staten van Zeeland, de heer te Hulst, die en door zijn kennis van onze belangen, en door zijne omvangrijke administratie zeker onze belangen zal behartigen. Eenige kiezers uit Ter Neuzen, Hoek en Zaamslag. wie de belangen onzer provincie ter harte gaat, durven wij met alien ernst verzoeken bij de a. s. verkiezing voor lid der Prov. Staten hunne stem uit te brengen op den heer Eigenaar en Rentmeester te Hulst, die het naar ons oordeel noch aan kennis noch aan ijver zal ontbreken onze belangen voor te staan. Yele landbouwers en neringdoenden. Trekking van Vrijdag 25 Jannari. 5de klasse. 12de lijst Prijzen van f 100 en daarboren. No. 11516 1500. No 4285 8482 11821 13778 20508 f 1000. No. 1057 8723 4443 13707 16264 18322 20069 400. No. 9093 9423 13379 14626 J 200. No. 912 1479 2054 2196 4586 5269 6065 6650 6946 7215 8185 12138 13041 13992 18752 20719 100. Prijzen van f 70. 95 2107 108 2118 150 2253 168 2262 222 2420 235 2468 292 2573 413 2604 445 2723 467 2724 669 2759 743 2867 890 1008 1033 1058 1191 1231 1367 1466 1648 1654 1727 1730 1790 1903 1910 1958 2013 2085 2875 3158 3196 3288 3352 3522 3563 3572 3631 3871 3970 4123 4191 4204 4223 4334 4361 4409 4424 4426 4470 4566 4569 4689 4811 4812 4866 4926 5036 5078 5175 5196 5201 5205 5369 5505 5665 5668 5756 5776 6234 6254 6272 6342 6395 6521 6523 6567 6609 6613 6741 6751 6804 6887 6896 6975 7123 7204 7336 7489 7534 7945 7965 8013 8114 3154 8221 8358 8547 8625 8718 8760 8765 8835 8838 9065 9104 9164 9209 9329 9467 9542 9591 9633 9635 9664 9665 9684 9710 9712 9808 9867 9914 9936 10038 10050 10053 10365 10434 10602 10609 10610 10799 10950 11041 11178 11237 11340 11482 11532 11839 11844 12001 12023 12057 12124 12150 12152 12243 12257 12265 12321 12498 12555 12587 12689 12696 13177 13188 13248 13329 13360 13441 13642 13750 13959 14178 14197 14213 14231 14282 14424 14504 14568 14610 14673 14705 14749 14751 14774 15004 15028 15030 15051 15098 15104 15151 15377 15384 15438 15497 15554 15606 15716 15749 15825 15885 16087 16111 16199 16215 16323 16412 16512 16652 16680 16730 16902 16997 17097 17145 17159 17441 17459 17599 17669 17941 18105 18200 18289 18378 18390 18477 18488 18583 18876 18965 19168 19210 19220 19245 19266 19271 19285 19372 19389 19395 19587 19626 19743 19811 20103 20146 20220 20289 20419 20420 20458 20466 20560 20583 20660 20670 20789 20861 20889 20892 20991 5de klasse llde lijst 15045 moet zijn 15075 70, 10842 moet zijn 10892 f 70. 3 at Q VLAG. NAAM. ML Van en naar. Lading. Nan Ter Neuzen i 27 Eng. s.s. Ann Webster 2241 Londen stukg. Eng. seh. Fairy King 322 idem phosph. Voor ient i 26 Eng. s.s. Spindrift 2003 Londen stukg. idem Dynamo 1364 Hull idem idem Lorne 3234 Rival haver idem Don 2658 Goole stukg. Nan Gent t 27 Eng. s.s. Sea Gull 2100 Londen stukg. idem Topaz 1431 Liverpool phosph. idem Hebble 2558 Goole stukg. Voor Selzaete i 25 Fra sck. Marie Celine 272 Marans graan Ter Neuzen. Huwelijks-aangiften. 25 Jan. Gerardua Johannes Minnik, oud 21 j., jm. en Janneke Dieleman, oud 20 j., jd. Geboorten. 22 Jan. Jacomina Janna, d. van Hendrik Simon Herrebont en van Adriana den Exter. 23 Jan. Louisa Maria, d. van Dominicus van Aerde en van Chris- tance Hamerlinck. 25 Jan. Jacob, z. van Jacob Wolfert en van Laurina Donze. Alletta Catharina Metje, d. van Isaac Adriaan Liebers en van Jacoba Sol. 26 Jan. Michiel, z. van Pieter Dirk Kaijser en van Jacomientje Dees. Alida, d. van Andries van Gelderen en van Jacoba Kolster. Overlijden. 23 Jan. Bernardus Camille Goethals, oud 7 m., z van Franciscus en van Apolonia de Gijsel.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 3