Gemengde berichten. 1891 (Prov. blad n° 107) (het lokken van werk- lieden naar Duitschland) blijven zich nog steeds voordoen en herhaaldelijk blijkt, dat de betrokken personen niet bekend zijn met de hun aangeboden gelegenheid om, alvorens zich in den vreemde te begeven, bij den Nederlandschen consul ter plaatse inlichtingen in te winnen. Op verzoek van den Minister van Binnenlandsche zaken heb ik de eer u uit te noodigen zorg te dragen dat zoowel de in laatstgenoemde circulaire bedoelde publication als de daar voorgeschreven aanteekening op verhuisbiljetten steeds blijven geschieden en dat niet worde verzuimd bij afgifte dier biljetten den vertrekkenden de vereischte inlichtingen te verschaffen." De algemeene vergadering der schippers- vereeniging //Schuttevaer," te Hoogeveen gehouden, werd door de afgevaardigden van 20 afdeelingen en door een groot aantal leden bijgewoond. Onder de aanwezigen bemerkte men ook den ingenieur van den provincialen waterstaat in Drente, leden der provinciale staien, van den gemeenteraad, der kamer van koophandel, enz. De voorzitter Mr. Smeenge, wees in zijne openingsrede op het succes, dat de vereeniging in 't afgeloopen jaar ten aanzien van vele zaken heeft gehadmenige belemmering voor de scheepvaart werd uit den weg geruimd, menige voor de schipperij belangrijke zaak kwam tot stand. Een groot aantal voorstellen der afdeelingen, verbetering van vaarwaters en havens, afschaffing of vermindering van scheepvaartsrechten, wegneming van verschillende belemmeringen in de vaart be- treffende, werden ook nu weder ter behartiging aan het hoofbestuur opgedragen. Eene commissie zal door't hoofdbestuur benoemd worden om te onderzoeken, of door de vereeniging iets kan en moet worden gedaan om de benadeeling der kleine scheepvaart door de toenemende con- currentie der spoorwegen tegen te gaaneene andere commissie zal mondeling bij den Minister van waterstaat aandringen op vermindering van de onrechtvaardige sluisgeldheffing te Zwartsluis van schepen, die met turf zijn geladen nl. 5 cents per ton, terwijl van andere ladingen slechts 1^ cent per ton wordt geheven. De voorzitter en secretaris van 't hoofdbestuur, de heeren Mr. H. Smeenge en J. Varekairi p werden unoniem als leden van 't hoofdbestuur herkozen. Omstreeks 10 personen namen na afloop der vergadering deel aan een gemeenschappelijk diner. In de Woensdagavond door de Bruinisser- visscherij-vereeniging te Bruinisse gehouden verga dering werd o. a. besloten om, in overleg met de zustervereeniging te Philippine, den betrokken minister te verzoeken, om voortaan de mosselzaad- banken te willen doen openstellen in de maanden Maart en April. Zoomede werd de wenschelijkheid nog besproken om de mosselen voortaan te verkoopen bij het gewicht, omdat de tonnemaat, waarbij ze tot heden verkocht worden, zoo verschillend van inhoud is. Besloten werd om dit onderwerp in eene volgende vergadering te behandelen. Men schrijft uit het eiland Tholen van Woensdag De veel besproken Zuiddijk heeft het vandaag zwaar te verantwoorden gehadop verscheidene plaatsen stroomde het water er over en de doorla- tingen waren talrijker en sterker dan vorige dagen. Den arbeid heeft men tegen hoog water moeten staken, daar het langer voortwerken groot gevaar opleverde en het scheen dat de dijk elk oogenblik doorbreken zouhij heeft het echter bij het dagtij staande gehouden, doch men vreest voor dezen nacht. Vele arbeiders, die nachtwerk moesten gaan verrichten, zijn om het gevaar thuis gebleven. lint, dat den tengeren hals van Frangoise sierde, en haalde werktuigelijk een medaillon te voorschijn, dat zij haar misschien wel meer had zien dragen, doch dat niet hare aandacht getrokken had. Zij bezag het nu opmerkzamer. ,/Een medaillon Ik herinner mij niet dit nog gezien te hebben." ,/Dat komt omdat ik het nooit afleg," sprak Frangoise, het haar uit de hand nemende. z/Bevat het soms ,/Het portret mijner ouderssinds ik hen verliezen moest, is het mij van dubbele waarde geworden; de reden, dat ik het u vroeger niet liet zien, is eenvoudig dat ik in den eersten tijd het niet kon aanschouwen, zonder dat mij de tranen in de oogen kwamen. En toch was ik er op gesteld, het steeds op mijne borst te dragen." wMag ik het eens zien z/Hier hebt u het portret mijner moeder." z/Je gelijkt weinig op haar." z/Zij was ook mijn tweede moeder mijn ei- gen moeder heb ik nooit gekend." z/Wat goede vrouw, naar het portret te oordeelen. Hoezeer moet haar verlies je getroffen hebben merkte Jane deelnemend aan. z/Het portret van mijn vader is vele jaren geleden gemaakt, voordat ik geboren werd 't spijt me zoo dat hij nooit een ander heeft laten maken." Jane had altijd zorgvuldig vermeden, te spreken over het zwaar verlies, dat Frangoise getroffen had, en dit was de oorzaak, dat haar die beeltenis tot dusver niet onder de oogen was gekomen. Frangoise ontblootte het andere portret en bood het haar ■an maar plotseling ontkleurde een doodelijke ekheid de waugen van Janekoortsachtig beefde Veel vee wordt thans naar Schcrpenisse vervoerd. Nader meldt men Tegen verwachtiug in heeft de Zuiddijk te Strijen zich Woensdagnacht staande gehoudende omstan- digheid, dat de vloed niet hooger was dan bij gewoon weder, heeft daartoe veel bijgedragen. G. Ct. Men deelt ons mede, dat de 3 nieuwe stoom- schepen welke voor rekening van de stoomvaart- maatschappij //Zeeland" bij de Fairfield Shipbuil ding Company Ltd. te Goran, firma John Elder Co. te Glasgow, in aanbouw zijn, een 50 Engelsche voeten langer zullen worden dan de nu in de vaart zijnde nachtbooten. Deze nieuwe stoomschepen, welke den nachtdienst van Vlissingen naar Queenboro en omgekeerd zullen onderhouden en welke geheel en al naar de eischen des tijds zullen worden ingericht, moeten een gemiddelde snelheid van 20 mijlen hebben. De ove tocht, die nu reeds in acht uren geschiedt, zalr door de in dienststelling van die schepen op zes uur worden gebrachteene verbetering dus, die het reizend publiek ten zeerste ten goede komt. De tijd der oplevering dier stoomschepen is bepaald op het eind van September e. k. VI. Ct. TER NEUZEN, 28 Januari 1895. De Zaterdag morgen vroeg van liier naar Vlissingen vertrokken provinciale stoomboot Walcheren is, door dikte van sneeuw, op de Suikerplaat geloopen, doch zonder liulp bij den opkomenden vloed vlot geworden en ten ongeveer 12 ure 's middags te Vlissingen gearriveerd. Het op de Spijkerplaat, bij Vlissingen, ge- strande stoomschip l'Esperance is Vrijdagnacht met assistentie van eene sleepboot vlot gekomen en naar Antwerpen opgestoomd. Aan de Gemeentebesturen in deze Provincie is heden (Maandag) door Gedep. Staten, ter afkon- diging en aanplakking, eene bekendmaking gezonden dat aan de Staartnol bij Borssele door de zorg van het Gewest. Bestuur is gebouwd een steiger of aanlegplaats voor schepen en vaartuigen, tot het innemen of aanzetten van reizigers en tot het laden of lossen van goederen dat deze op Vrijdag 1 Februari a. s. in gebruik zal worden genomen en dat daarop te rekenen van dien dag van toe- passing zullen zijn het reglement op het gebruik van de steigers in Zeeland, het besluit der Staten tot heffing van steigerrecht en het besluit der Staten van 9 Nov. 1888 tot vaststelling der reglementen voorschreven voor de gemelde heffing. St. Jansteen. Eene vrouw alhier, die hare aan typhus lijdende familie te Hulst dikwijls be- zocht bracht de ziekte in haar gezin. Thans ligt zij met haar man en een harer acht kinderen op het kerkhof, terwijl de overige kinderen ziek in het armoedige huisje zijn overgebleven en aldaar nog worden verpleegd. Koewaclit. Zondagmiddag speelden eenige kinderen in de Koestraat niet ver van de boerderij van den heer Plassaert. Niet lang duurde het of zij waagden zich ook op het ijs van de nabijgelegen gracht, met het ongelukkig gevolg, dat een der kleinen, de achtjarige L. Ver- schraegen in de diepte verdween. Weenende liepen de andere kinderen naar huis om het hunnen ouders te gaan vertellen, zoodat, toen men op de plaats des onheils kwam, slechts het lijkje kon opgehaald worden. Men schrijft ons uit IJzendijke Meer en meer begint het vermoeden veld te winuen, dat men aan geen moord van de 38jarige P. A. behoeft te denken. Evengoed kan zelfinoord in het spel geweest zijn. Het nog vroege uur in den avond, voor 6 uur, zij en met afgebroken woorden stiet zij uit z/WatIs dat uw vader Framboise, niet minder ontroerd, wist niet wat uit die woorden op te maken en wilde het me daillon verbergenmaar Jane kon haar oog niet van het beeld afwenden. z/Ge ziet er zoo ontsteld uit. Hebt u hem dan gekend vroeg Frangoise pijnlijk aangedaan. ,,'t Is niets, Frangoise niets een vreemd- soortige gelijkenis trof mij", sprak Jane, zich herstellende. Na een pijnlijke stilte sfoot zij het sieraad, en sprak eindelijk halfluid ,/Wat zonderbare gelij kenis dat zou te smartelijk zijn Veel scheen er in haar om te gaan; doch haar gezicht hel- derde op. Vruchteloos trachtte Frangoise de beweegreden van die ongewone handelwijze te ontcijferen, maar Jane voorkwam hare woorden door te vragen z/Je vader is immers niet in Holland geboren z/Neen, we zijn van Fransche afkomst, zooals ik u vroeger al eens gezegd heb." z/Juist juist, mijn kind dan heb ik mij zeker vergistEn je hieldt veel van je vaderhij beslaat nog een groote plaats in je hart?" z/Wees overtuigd, dat er voor u altijd nog een plaatsje overblij ft." wWij hebben alien onze wederwaardigheden gehad," sprak Jane peinzend //maar na strijd komt vrede, na lijden komt kalmte, en hoewel onze her- inneringen smartelijk zijn, het heden is gelukkig." z/Ik geloof, dat Henri daar al terug komt riep Frangoise uit, en zij stond op. Daardoor was meteen het gesprek afgebroken. Na dien tijd werd geen woord meer over de doet weinig aan een misdaad denken, en alle be- richten in de nieuwsbladen, die aan een misdrijf geloof deden hechten, misten alien grond. Van bevoegde zijde werden ons alle berichten in de couranten gelogenstraft. Aan het lichaam waren geen sporen van mishandeling te bespeuren, het zakgeld was nog in haar bezit en het onderzoek geeft niet het minste licht om opzet, ongeluk of misdrijf te constateeren. Geen personen zijn in hechtenis genomen, alleen heeft men iemand in verhoor gehad. Een adres ten gunste van beschermende rechten, dat in de gemeente Schoterland reeds 14 dagen ter onderteekening ligt, telt nog geen enkelen naam. Stuivers toevluchten. In de Ilaagsche Courant komt een ingezonden opmerking voor, welke zooal niet geheel waar, dan toch wel iets Tgaars bevat. De schrijver betoogt, dat de //stuivers- foevluchten" schadelijk werken, zoowel op hen, die er in worden opgenomen, als voor de kleine logementhouders, die tegen 25 cents per nacht herberg geven, een goed veeren bed en 's avonds en 's ochtends een keteltje goede, sterke kofiie, soms nog met een boterham er bij. Thans echter, als 't bij de schrale verdienste en de werkeloosheid aan sommigen gelukt, des daags 25 of 30 centen te verdienen, dan gaan ze niet, zooals voorheen, naar een logement, maar redeneeren velen ziezoo, van die 25 centen kan 'k nog eerst liier en daar aanleggen, een propje of vier nemen, en dan naar de Toevlucht, waar ik voor 5 centen onder dak ben. Van die borrels is dus indirect Ket Leger des Heils, de oorzaak geweest. En intusschen zitten de logementhouders, gedrukt door zware lasten, dikwerf het grootste gedeelte van de week met een leeg hnis. Denkt dan het //Leger des Heils" philantropie hit te oefenen vraagt de inzender. Evenals hij, meent de H. C., dat het antwoord (daarop niet onbepaald bevestigend kan zijn. z/De Toevlucht mag goed doen, uit het boven- staande blijkt, dat er toch ook groote en ernstige schaduwzijden aan zijn verbonden." Uit Den Haag meldt men van eergisteren: De socialist Van Emmenes kwam na zijn ontslag uit de gevangenis te Amsterdam zijn Haagsche geestverwanten weer zien. Zijn vrienden wachtten hem in een talrijken groep aan het spoorstation af en volgden den bondgenoot, die in een rijtuig met vrouw en kinderen door de stad werd gevoerd in rijen en onder gezang van vrijheidsliederen, liier en daar afgewisseld met gejuich, naar z/Walhalla", alwaar de begroeting van den bevrijde plaats had. Vrouw P. te Nijmegen, onlangs wegens mishandeling veroordeeld tot 6 maanden gevangenis- straf, heeft, om die straf te ontgaan, hare woonplaats lieimelijk verlaten en vermoedelijk koers genomen naar Duitschland. Zes jonge kinderen liet zij onverzorgd achter. Haar man, die voor hetzelfde feit 2 jaar gevangenisstraf kreeg, werd na zijne veroordeeling dadelijk achter slot en grendel gezet. In een goederentrein van Amsterdam naar Rotterdam bracht Vrijdagochtend ter hoogte War- mond een hoofdconducteur aan een van de twee remmers, met wie hij in den wagen zat, in een vlaag van waanzin met een mes hevige wonden aan den hals en het gelaat toe en sprong toen uit den trein, liep naar Warmond waar hij zich zelf aangaf. De remmer werd verbonden door een kameraad en den machinist, die inmiddels gestopt had en toen naar Leiden vervoerd, alwaar hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Men schrijft uit Amsterdam van 26 Januari, over de tentoonstelling van hotel- en reiswezen Men is reeds zeker van de deelneming van 22 groote Engelsche Anna's. Bovendien rekent het bekende expeditie-kantoor //Cook and Sons" op een grooten toevloed van touristendeze firma heeft zich reeds verzekerd van 270 kamers. Aan het Engelsche comite en aan de Londensche pers wordt Dinsdag a. s. door de heeren Calisch en Mesdag, namens het uitvoerend comite, een i//lunch" aangeboden. Het Berlijnsch comite wordt Maandag gei'nstalleerd. Omtrent de expeditie zijn opnieuw eenige gunstige i bepalingen verkregen. Wat den bouw aangaat, daarop is de min gunstige weersgesteldheid van weinig invloed geweest. Van //Oud-Holland" zijn nu 16 huisjes in ge- laamte verrezen (de gansche kant aan het Rijks- betrekkingen van Frangoise gewisseld en deze had niet de opgewektheid om door te dringen in de vreemde houding van Jane, die haar een teedere moeder was. Doch deze laatste dacht nog lang over het gesprokene, over dezen samenloop van omstandig- heden nawant dat hij het was de gelijkenis was te sprekend en dat gelaat vergat zij niet z/Maar Durand heeft zijn straf reeds ondergaan hij is niet meer," dacht zij//Frangoise zal dus niet weten, hoe ik haar vader moest leeren kennen Henri zelfs mag niet vernemen, wiens dochter hij tot vrouw heeft. Daaruit zouden slechts nieuwe rarnpen voortvloeien." z/Laat de dooden rusten 1" dacht Jane, toen alles, wat zij geleden had, haar weer voor den geest kwam. (Wordt vervolgd.) museum), en over acht dagen zullen er zeker 40 in aanbouw zijn. Dat liet oude stadhuis van Amsterdam ook te midden der gebouwen van Oud-Holland zal prijken, is thans zekerhet stadhuis van de Rijp zal daarvoor komen te vervallen. De teekeningen, die men van Oud-Holland zag, geven recht tot het koesteren van groote ver- wachtingende firma Guy de Coral heeft zich verzekerd van het monopolie om in Oud-Holland, en trouwens op de geheele tentoonstelling, te photographeeren. Onder de belangwekkende inzendingen zal ook behooren eene gecombineerde van verschillende maatschappijen voor levensverzekering. Aan de Amst. deelt men het volgende mede Door zekere firma was bij vergissing op een wissel van f 300 geplaatst een zegel van 15 en op een wissel van 30,000 een zegel van 15 cent, hetgeen juist omgekeerd had moeten zijn. Hier had een onwillekeurige vergissing plaats gevonden. Daarom werd door de firma een ver- zoekschrift bij den Minister van Financien inge- diend tot inwisseling der gebruikte zegels, welke onbruikbaar waren. Men meende dat hierin zou worden toegestemd, omdat de staat geen schade zoude lijden en de inwisseling van ten onrechte gebruikte zegels met machtiging van den Minister steeds kau geschieden. De Minister van Financien weigerde echter tot driemaal toe de inwisseling en beriep zicli onder meer hierop, dat geene inwisseling kan plaats hebben van zegels, welke gebruikt zijn voor reeds geteekende en voltooide stukken, omdat daarop de handteekening van den trekker voorkwam. Alsof ooit een plakzegel in den zin der wet kon worden gebruikt, zonder dat daarop een handteekening voorkomtDoch de Minister bleef de inwisseling weigeren, omdat, zooals Z.Exc. ten slotte beweerde, de wet de inwilliging van het verzoek niet toeliet. Een aardig staaltje van groote fiscaliteit, en een buitenkansje voor de schatkist. Omtrent het Staphorster-boertje schrijft iemand, die omtrent dien in het Overijselsche zeer bekenden persoon geheel op de hoogte is, het vol gende Het Staphoster-boertje, genaamd Stegeman, (dr. Stegeman zooals hij in de wandeling veelal ge- noemd wordt) stamt af uit een boerenfamilie, waaruit sinds een paar geslachten plattelandsheel- meesters voortkwamen. Of de tegenwoordige Ste geman dat ook is geweest, weet ik niet, maar wel weet ik, dat zijn kennis, steunende op de onder- vinding, die hij van zijn vader erfde en putte uit de recepten, die hij van zijne ouders en wellicht voorouders over heeft, niet geheel weg te cijferen is. Die kennis is een zuiver op ondervinding geba- seerde, en Stegeman, die eenvoudig en volstrekt niet blufferig van aard was (en ik vermoed nog niet is) was steeds de eerste om tegen de weten- schap van heeren doctoren hoog op te zien. Reden waarom hij er dan ook op gesteld was, dat een zijner zoons in de medicijnen zoude studeeren. Als Stegeman beweert, dat hij klandisie heeft onder de eerste stauden in Arnhem, Amsterdam en Zwolle, zegt hij niets te veel, en dat hij te Arnhem wel eens met equipage van den trein zal gehaald zijn weet ik ook bijna zeker. Ook hier in Utrecht ken ik personen uit de eerste kringen, die hem geraadpleegd hebben en bij hem baat vonden. Aardig is het om Stegeman op zijne eenvoudige wijze aan 't werk te zien. Hij noemt u uwe kwalen natuurlijk niet in't Latijn, en schrijft u geen geleerde recepten voor, maar praat in'tplat Overijselsch b. v.//wel Stege man, wat denk ie d'r van, wat zol mien toch schelen Veelal zal Stegeman u antwoorden z/ik hold'et er veur m'nheer, datet 'm in de spies- verterink zit, 'k zal oe is wat poeiers maken," en als troost voegt hij er bij //die poeiers en ik, wie bunt al zoo lange jaren met mekare bevrind, zfie zult oe ook wel helpen." De meeste kwalen, zegt Stegeman, komen uit gebrekkige spijsvertering voort, en dikwijls heeft hij hier zeker geen ongelijk in. Vooral is hij bekend in zijne manier om wonden te heelen en al wat huidziekten aangaat tot zelfs kanker toe. Echter zegt hij //echte kanker is ongeneeslijk, maar er is veel wat voor kanker gehouden wordt en 't niet is." M el zeide hij dikwijls, en dat was volkomen juist„Als de menschen bij de dokters geen baat vinden, dan komen zij het bij mij eens probeeren en willen dat ik hen beter maak." Intusschen heeft Stegeman werkelijk soms aardige genezingen gedaande voorbeelden zijn talrijk en ook ken ik er velen van nabij, onder onze hoogste ambtenaren en onder den eersten stand, die met goed gevolg zijne eenvoudige raadgevingen op- volgden. In Zwolle is hij algemeen bekend, en gaat menigeen, die aan 't sukkelen is, eens probeeren of 't boertje er ook wat op weet. Er zijn voorbeelden van dat een arm, been of vinger, dat een chirurgijn wilde afzetten, ten slotte door 't boertje behouden en genezen is. Toen ik S. 't eerst ontmoette, maakte ik, alvorens hem te kennen, reeds bij mij zelf de opmerking, dat ik hem een aardig, eenvoudig, schrander gezicht vond. Hij vraagt geen geld, maar neemt een cadeautje natuurlijk gaarne aan. Bij onvermogenden, en zulken helpt hij er velen, is er geen sprake van eene gift. ma si if ovt i i imi»hi»i mm im ww—m m mi iw—mhjilj— UMaMMIimMaMMDM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 2