Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeawsch-Vlaanderen. Verkoop Plantsoen. Het Plantsoen No. 31 Of). Dinsda^ 29 Januari 1895 35e Jaargang. abonnement- Buitenland. Vlissingen in 1809. Binnenland. Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot bet plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. De Burgemeester van SAS VAN GENT, zal op Donderdag den 31 Januari 1895, des voor- middags te elf uur, in het openbaar verkoopen der langs den Westdam te Sas van Gent staande tronken. Sas van Gent, 26 Januari 1895. De Burgemeester voornoemd, JOH. VERSCHAFFEL. Het bedanken van den president der Belgische Kamer Hierover lazen we in de Belgische bladen 't volgende Het voorval dat Vrijdag den president der Kamer genoopt heeft zijn zetel te stellen ter beschikking van de Kamer, werd geboren uit een aanmerking, welke de socialistische afgevaardigde Anseele maakte over de wijze waarop de wetten, die de arbeiders moeten beschermen, worden uit- gevoerd. In Belgie steken de patroons den draak met de wetten tot beseherming der werklieden evenals de burgerij met de schutterij. Toen lachte mendoch dat lachen verkeerde in woede, toen de beer Anseele Vrijdag feiten aanbaalde om de waarbeid te bewijzen zijner bewering, dat men spotte met de wetten, met die op den kinderarbeid b.v. Hij sprak van patroons die hun arbeiders bestelenvan over- tredingen, die onder anderen de minister van landbouw beging en waartegen de minister van justitie niets deed. De minister van justitie, die mouchards stuurt naar ouze vreedzame vergaderingen, heeft geen politie agenten om de groote dieven te kunnen pakken. Gij lacht mijnheer Eeman De heer EemanIk lach niet. Ik vind uw beschuldiging onbetamelijk. De heer Anseele: Onder elkaar zijn zij eer- lijk. Maar tegenover den werkman verandert de moraal dier heeren. Zij zouden niet een wissel van 500 francs willen laten protesteeren, maar zij stelen 25 centimes van een ellendig werkman. Dat komt, omdat de werkman uw eigendom is, (protest van rechts). Wanneer het den werkman FEUILLETON. HISTORISCHE NOV ELL E GEORGE KEPPER. Zoodra zij ontwaakte, bracht Henri haar eenigs- zins op de hoogte van de zaken, deelde haar omzicbtig de zware verliezen mede, welke zij geleden had en haalde haar over, naar Utrecht bij zijne moeder te gaan, terwijl zij voorloopig, wanneer hij niet meer voor haar zou kunnen zorg dragen, zich gerust aan de hoede van den edelen bevelbebber kon toevertrouwen. Gerustgesteld nam bij dus afscheid van Erangoise, die zoo plotseling al, wat haar lief en dierbaar was, verloren had, en nu ook zijn bijzijn derven moesthij gaf haar een brief aan zijn moeder mee, ten zeerste overtuigd, dat zij, die hij beminde, nergens meer welkom zou kunnen zijn, dan bij haar. Hij maande haar tot kalmte en geduld aan, verzekerde haar nogmaals van lord Chatham's goede bedoelingen, en verliet haar, om onder zijn overgebleven makkers met krijgseer, slaande trom en vliegende vaandels de goed verdedigde vesting te verlaten en als gevangene de zee over te steken. De krijgsbewegingen gunden den Britschen opperbevelhebber weinig rust, en de toestand van zijne troepen begon spoedig hachelijk te worden maar bij vergat zijne belofte niet, en door zijne bemiddeling werd aan Frangoise de reis geinak- kelijk gemaakt, zoodat bet haar mogelijk was, met betreft, zijt gij alien de bende Cartouche en Co. (tumult). Eeman Een dolheid Kwade trouw De pres.Ik roep u tot de orde Eeman (opgewonden, herhaalt)DolheidKwade trouw De pres. Noodzaak mij niet, u een tweede maal tot de orde te moeten roepen. Coremans Dat zijn tocb dolheden De pres.Dwing mij niet, u ook tot de orde te moeten roepen. De heer Anseele vervolgde zijn rede, eindigende met de woorden„Gij kunt, als gij wilt, de salarissen verhoogen. Helpt ons. En wanneer gij ons geliolpen zult hebben, zal de sociale kwestie opgelost zijn." Daarna trad de heer Eeman op, om er tegen te protesteeren, dat de president hem tot de orde had geroepen, en kenschetste de rede van Anseele als die „van een bezetene FumemontGij zijt een bezetene L. Detuisseaux En nog wel een van de eerste soort De pres. Ik verzoek den heer Eeman, de uitdrukking bezetene" terug te nemen. Eeman Dat kan ik niet. De pres.Dan roep ik u weer tot de orde en ontneem ik u het woord. Ik zal de vergadering raadplegen. Dat degenen, die van oordeel zijn dat het tot de orde roepen moet worden gehand- haafd, gaan staan (ANeen de linkerzijde staat op.) De pres. Dat zij, die van een tegenovergestelde meening zijn, thans gaan staan. (Al de leden der rechterzijde staan op.) De pres. De demonstrate is voldoende. Gij weigert mij de noodige macht om de orde te handhaven. Onder zulke omstandigheden leg ik het presidium neer(Het tumult had zijn hoogste punt bereiktde soc.-dem. linkerzijde applaudiseert alsof alles stuk moest)De ineerderheid wil mij niet ondersteunen bij het handhaven der orde. Ik kan niet toestaan, dat een lid dezer vergadering een ander lid een bezetene noemt. (Hij verlaat zijn zetel, die wordt ingenomen door den vice-voorzitter, den beer Tack.) Een oogenblik heerschte groote verslagenheid onder alien, van welke partij ook. De heer Eeman, de oorzaak van dit tooneel, bezweert den president zijn plaats weer in te nemen. „Nooit is het korte antwoord van den heer De Lantsheere. Toen de beer Woeste „Het is een misverstand. Ik bezweer onzen eminenten en waarden president, een enkelen bediende, niettegenstaande al de gevaren die aan deze reis verbonden waren, haar doel te bereiken. Het behoeft niet gezegd te worden, hoe goed Henri zijne moeder kende, hoe hartelijk Frangoise ontvangen werd, boeveel zij van den zwervenden zoon moest verhalen, en hoe innig naar de terugkomst van den gevangene werd verlangd. Wel had Frangoise op eenmaal alles verloren, al vond zij ook een nieuw te buis, waarin men met open armen haar ontving. Een goede stief- rnoeder, die trouwens haar van haar prille jeugd had opgevoed en in den waren zin van het woord eene moeder voor haar was geweest, was haar ontvallenen een vader, dien zij boven alles had lief gehad, mocht zij evenmin wederzienook hij behoorde daaraan was geen twijfel meer moge lijktot de rampzalige offers der belegering van Vlissingen. HOOFDSTUK VI. Ruim twee jaren waren sinds de verhaalde ge- beurtenissen verloopen. Men schreef het jaar 1812 mede een jaar, dat in de geschiedboeken een donkere bladzijde vormt. Dit jaar echter was minder hard voor de familie d'Alincourt, want Henri was in den echt getreden met bet meisje, dat hij met levensgevaar aan de vlaminen betwist had. Rondom hen woelden wel de hartstochten, weergalmde het krijgsgedruischmaar zij genoten de rust, die zij zoozeer verdienden na de ellende, op zoo jeugdigen leeftijd doorgestaan. in naam onzer oude vriendschap, niet aan zijn woorden vast te houden. In de verschrikkelijke crisis, welke het land ondergaat, is het van belang, dat onze president in zijn functie blijft. Ik vraag hem, een oogenblik de beleediging, welke hem is aangedaan, te vergeten. Ik vraag van hem een opoffering in het belang der publieke zaak." Daarna de socialist Van der Velde Ieder weet, dat onze geachte president onze toejuichingen niet zoekt. Zoo iets van hem te zeggen, zou zijn hem te beleedigen. Hij leidt onze debatten met een waardigheid, welke alle partijen eenstemmig zullen toejuichen. Ik ben overtuigd, dat hij toe zal geven aan de eenstemmige gevoelens der Kamer (toejuichingen op alle banken). En eindelijk onder groote stilte de heer De Lantsheere „In de rede van den heer Anseele ontbrak het niet aan heftigheden. Maar ik ver- klaar hier wanneer de feiten, die de heer Anseele heeft aangehaald, waar zijn, had hij niet alleen het recht, maar was het zijn plicht ze openbaar te maken op de nationale tribune. Wanneer ze onwaar zijn, zal de schande alleen hem treffen. Maar ik kon niet dulden dat de parlementaire vrijhefd in den persoon van den heer Anseele werd geschonden //Ik heb de vergadering geraadpleegd. De linkerzijde antwoorddejade rechter onthield zich. Ik houd mij niet aan woorden, ik houd mij aan daden. Ik kan niet meer rekenen op den steun der meerderheid en in zulke omstandigheden blijf ik bij mijn aftreden." Er volgde groote stilte op deze woorden. Daarna werd de vergadering onmiddellijk gesloten. De Limb. Koer. deelt de volgende bijzonderheden mede omtrent het bezoek van H.H. M.M. de Koningiimen aan Maastricht. Het bezoek kan tusschen 20 en 24 of wel tusschen 27 en 81 Mei verwacht worden. Zeker- heid daaromtrent schijnt nog niet te bestaan. In de woning van den commissaris der Koningin worden voor elke der Koninklijke bezoeksters een salon en een slaapkamer in gereedheid gebracht. Door de zorg van den Cercle Equestre zal eenc eerewacht aangeboden worden. Er is eene commissie met mevr. Ruys van Beerenbroek, de echtgenoote van den Commissaris der Koningin, aan het hoofd, samengesteld, om II.H. M.M. een geschenk in zilver aan te bieden. Zooals reeds werd aangemerkt, alleen door de menschlievendheid van lord Chatham was het Frangoise mogelijk geweest, het oord van onheil te verlaten en hoewel de reis bezwarend, zelfs ge- vaarlijk kon genoemd worden, had de geestkracht, die haar slechts kort verlaten had, haar alle hinderpalen doen overwinnen. Reeds na weinige maanden was het Henri door bemiddeling van den bevelhebber vergund geworden, naar zijn vaderland terug te teeren't geen te gemakkelijker werd toegestaan wegens een ongeval, dat hem aan boord was overkomen en hem belette, in de vijandelijke gelederen dienst te doen. De lieve hoedanigheden van Frangoise, welke zoo gunstig afstaken bij die der vroegere huisge- noote, hadden haar spoedig de liefde van Jane doen winnenHenri had na zijn terugkeer niet lang alleen behoeven te wonen, en betrekkelijk spoedig zijne kamers in de Choorstraat verwisseld met de woning, waarin wij hem nu met zijn jonge vrouw aantreffen. De middelen van zijne moeder stonden hem toe, in deze benarde tijden onbezorgd te leven. Jane was bij hen komen inwonen en als ooit eene moeder deelde in het geluk van haar kroost, dan was het Jane 'd Alincourt. Vooral eene omstandigheid vermeerderde hare vreugdezij was namelijk van de zorg voor haar pleegkiud ontheven. Marie d'Angnes was reeds meer dan een jaar geleden met den rijken Rozen- daal in het huwelijk getredenuit een zekere jaloezie had Marie eindelijk er in toegestemd, aan het verlangen van haar aanbidder gehoor te geven. De arme man heeft zwaar geboet voor zijn onberaden stapwant wee hem, die zich de Cmtrent bet geschenk, dat aan de Koninginnen zal worden aangeboden bij haar bezoek aan de hoofdstad der provincie Limburg, verneemt men dat het waarschijnlijk zal bestaan uit een marmeren voetstuk, waarop in gedreven zilver de engel met het stadswapen van Maastricht zal prijken. Op de vier zij den van het voetstuk zouden in haut- relief aangebracht worden gezichten op de Maasbrug of Markt, de St. Servaas en St. Janskerken, de oude Helpoort en het oude Stadhuis. De gelden, daartoe noodig, zouden uit een inschrijving der burgerij, met een minimum van een kwartje, ingezameld worden door de dames van het comite, bijgestaan door jonge juffrouwen, welke op het Stadhuis dit geschenk zouden aanbieden. Tot de ontvangst ten stadhuize wordt, buiten het officieel bezoek, een diner ontworpen, hetwelk in de groote salle des pas perdus wordt voorbereid. Tot heden hoorde het blad slechts vermelden het bezoeken van de St. Servaaskerk en schatkamer, de St. Janskerk en misschien de Waalsche kerk (deze laatste omdat deze kerk in het bezit is van een avondmaalsbeker door een lid der vorstelijke familie Waldeck geschonken) en van het Burgerlijk Gasthuis. De Mastreechter Staar zou voornemens zijn een cantate uit te voeren in het voormalig stadsmagazijn. De cantate zelf zou door den heer G. I). Franquinet gedicht en door den heer Smulders getoonzet worden; ongeveer 500 heeren en 100 dames zouden daaraan deelnemen. De Cercle Equestre zou op den tweeden dag van bet koninklijk bezoek een internationaal concours hippique uitvoeren, de Groote Societeit een luisterrijk concert geven. Bij hare terugkomst zouden H.H. M.M. bij den laatsten rit van het concours-hippique zijn en bij de prijs- uitdeeling aanwezig. Behalve het luisterrijk diner, door den Com missaris der Koningin aan te bieden, staat nog een rit naar Valkenburg op het programma. De societeit Momus zal H.H. M.M. verzoeken een schilderstuk, voorstellende de Weldadigheid en ontworpen door de Maastriclitschen kunstschilder Goovaerts, te mogen aanbieden. oorts stelt het blad in het vooruitzichteen groote raout op het gouvernements-gebouw, de overkomst of completeering van een bataljon met de stafmuziek en eene algemeene illuminatie der stad. De Commissaris der Koningin in Zeeland heeft aan de Burgemeesters in dit gewest eene circulaire gericht van den volgenden inhoud z/De gevallen, bedoeld in mijne circulaires van 24 Mei 1890 (Prov. blad n° 46) en van 26 Nov. illusie schept, een onverschillige, onaangename vrouw in het huwelijk te zullen verbeteren Doch Jane had haar plicht vervuld en zelfs haar onbaatzuchtige raadgevingen waren door Marie aan dwarsboomen van haar geluk toegeschreven in elk geval was dit huwelijk van heilzamen invloed op den vederen levensloop van mevrouw d'Alincourt. Zij leerde werkelijk een geluk kennen, dat zij niet meer voor zich weggelegd had geaclit. En toen eindelijk een lief kleinkind haar tegenlachtetoen zij opnieuw hare zorgen op een hulpbehoevend wezen kon overdragen, toen kende haar geluk geen grenzen Op zekere middag bevond zij zich alleen met Frangoise in de huiskamerHenri was afwezig. Gezellig zaten zij te praten en Jane kwam vertrouwelijk naast haar op de canape zitten. z/Hoe dierbaar zijt ge mij gewordenriep zij onwillekeurig uit. z/Het is ook lang geleden, sinds Marie hier geweest is". z/Toen ik dit meisje tot mij nam, volgens een heilige belofte, aan de ongelukkige moeder gedaan, dacht ik veel vreugde van haar te zullen beleven maar zij heeft niet geheel daaraan beantwoord. En nu zij getrouwd is, zie ik haar zelden." //Gij zult het wel eenzaam gehad hebben, toen Henri in dienst trad," zeide Frangoise. ,/Eerst heb ik dit als een onoverkomelijke ramp beschouwdmaar bij nader inzien is zijn vertrek mij ten zegen geweest, want ik heb daaraan een dochter en vriendin te danken." A riendelijk zag Jane hare schoondochter aan. Zoo keuvelende had zij liaren arm om het meisje been gestagen, nam gedachteloos een fluweele* TER iEllZENSCHE COIIRANT ■lit blaal verscliijnt fflaamlag-, Woensdas- en Vrijdagavonft bij den uitg-ever P". J. V A I UK S A M U E te Ter Weuzen. DOOR >En 't angstig denkbeeld voer haar plots'ling door de ziel. Zoo hij 'teens ware!" Homme.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1