idlers ran lei Fieri PRIJSOPGAAF DDTRYCO LSON KOFFiEBRANDERS EEN HOOGAARTS TE YERKRTJGEN /"7000 als aersts MjpotM op Merp Al^emeene Maatschappij van Levensverzebering en Lijfirente, Hera* Olieniott Zones, Atnsterdam. GEZOUTE SCHELYISCH, Ouders, ADGUST. DE WOLF, Bloemist, 0 0 T m LAND- EN HOFBOUWWERKTUIGEN, HuismoedGrs, zoskt uw voordeel! R. de Vries-Ragut. van N. KATER Co., GAS-KOFFIEBRANOERS, eene fatsoenlijke Oienstbode, als disnstbods allesn, Zaaierwten, mm ONTVANGEN: Sinaasappelen, Citroenen, Hazel- noten, Amandelen en zoete Mandarijnen. l*EHKLIIAKI\(>, Cemarineerde Haring. 825 M3. grind van 1—C c. M. 300 4-8 aanleggen van Tuinen en liet snoeien van Boomgaarden enz. bij Al. de Dauw, te Koewaclit: Alle soorten van gezaagd HOUT. Spoedige bevrijding van hevigen lioest! VR R W A KM ING STO EST Ell E N EN RACHELS. Depot d e r Maasdamsche Boterfabriek 30, 36, 40, 45, 50 en 60 ct. per pond, met l/% pond cadeau. Overtuicjt u van de goede kwaliteit! Grenulaan 143. B. H. HENNING. „DE NEDERLANDEN." Krnidenierswaren, Tabak, Sigaren, Commestibles, Sterke dranken en Likeuren. Drop uitdeblikken Trommel Gebr. POLAK, Vlissingers, Te koop aangeboden: SfmOMBOOTDIENST OP DE WESTER SCHELDE. de maanden JANUABI, FEBRUARI en MAART 1895. Dienst HOOFUPLAAT. Op Zaterdag 2 Februari a. s., des avonds 7 ure, zal bij ondergeteekende een gekookte Yar- keuskop als hoogste prijs en een emnier Mos- seleil als laagste prijs worden verpierd. Inleg 20 cent. A. F. AUDENAARDE, Kerkhoflaan. Ter Neuzen. Notaris DE BIDDER. Dr. S.R.J.van SCHI.VICHAVEN, E.W.SCOTT cn J.F.L.BLANKENBERG. STOOMTABAKSFABRIKANTEN. Opgericht 1760, bericht dat onderstaande soorten TABAK verkrijg- baar zijn bij S. YAN REES, Ter Neuzen fijne krultabak n°. 4 a 4-0 cent per y2 kilo u u 2 a 30 h h h G Tabak a 25 a n h n pakken tabak met pijp a 20 alsmede halve stuivers pakjes. Winkeliers genieten bij afname van 21/2 pond Rink rabat. eene partij Yoor wederverkoopers per kist en per 100 tegen rabat. TEVENS VERKRIJGBAAR I. GERREMAN, Noordstraat, Ter Neuzen. gij die uwe kinderen ziet verzwakken, bleek worden, hoesten, eetlust verliezen enz. wacht niet lang, gebruikt terstond de VANIER SIROOP van Hendrik van Aken, Apotheker te Selzaete, welke al de bestanddeelen bevat onvermijdelijk tot bet vormen en voeden van het bloed, de spieren en de beenderen. Deze siroop is 00k zeer goed voor volwassenen. Prijs f 0,95 de desch. Algemeen depot bij HENDRIK VAN AKEN, Apotheker te Selzaete00k te bekomen te Ter Neuzen bij D. E. WOLFERT Hz., winkelier en wed. VAN DER WALLE, herbergierster Sluiskil A. BRAKMAN, smidWestdorpe KERCK- HAERT, winkelier. gevraagd voor de levering vrij op den wal en op keur, van Te leveren voor 1 Juli 1895 op de los- en laadplaats aan den Kleiue Huissenspolder, gemeente Zaamslag. Betaling 1 November 1895. Aanbiedingen franco in te zenden aan den Burgemeester van Zaamslag voor of in te leveren ten gemeentehuize aldaar op Yrijdag 1 Februari 1895, voormiddag 9 uren. De ondergeteekende aan tot het beveelt zich Wr adres bij P. de Rijk, Ter Neuzen, Baandijk. 0 0 K TE VERKRIJGEN: alle soorten van TUINZADEN, ROODE KOOL- PLANTEN en DRIEKROPPERS (savoijen). BEUKEN ROLBLOKKEN en VLEESCHBLOK- KEN, EIKEN POMPHOUTEN, GEZAAGDE EIKEN BOCHTSTIJ L EN, EIKEN en DEELEN PLAFONDLATTEN, SPARREN voor STELLIN- GEN en WEIDEN, EIKEN ZEERIJS, PALEN en LATTEN. Den Heer W. H. ZICKENHEIMER te Mainz. Door de van U ontvangenen Rijnlandschen druiven-borst-honig heb ik mijne volkomene ge- zondbeid terug gekregen. De verschrikkelijke hoest kwelde mij dag en nacht, zoodat ik geen oogeublik rust had. Dat dit aangename sap mij zoo schielijk van mijne ziekte bevrijd heeft, kan ik U, den uitvinder, niet genoeg danken. Hoogachtend, Wed. Zbllner, grondeigenares in Schellenberg, gemeente Griifenberg, Kr. Oberfranken. Ecbt verkrijgbaar in flesscben a f 2, f 1 en 65 cents te ALGEMEENE IJZERHANDEL. DE GROOVE PATERNOSTER (gesiicht in 1812). 12 Veldstraat. - GEIMT. Groote voorraad van allerlei soorten van BIJZONDERHEID VAN zooals: Stroosnijders, Haver- en Boonenbrekers, Pletmolens, Wortelwasschers en Snijders. Ploegen, Eggen, Rollen, Hooiraken en llooikeerders, Vlasbollenbrekers, Zwingelmacliinen enz. ZAA1 MAAI- EN PIKMACHIENEN. Aal- en Waterpompen van alle slach. Gevlochten IJzerdraad en kunstraatige Doornen voor afduitmgen. Groote keus van Serren en Hofmeubels. Keuken- en Huisgenef. I» r ij s c 0 u r a 111 e n op a a 11 v r a a g. Koopt voortaan uitsluitend uwe boter in het aan de volgende prijzen Op V2 pond een ons cadean. De soorten van 45 en 50 worden bijzonder aanbevolen. Aanbevelend, cr<=? Verzekeringbnnb Maatsehappij van Levensverzekericg. gevestigd te K 0 T T E B D .4 H. HANDEL IN: Ter Neuzen, (Heerengracht.) HANDELSMERK. (,jj (]je 1,^^ trebruikt Gedeponeerd. GRONINGEN. Elk stukje drop heeft de vorin van een zittende Kat. Verkrijgbaar bij onze bekende verkoopers. DE EMMERiKSChE- MACHINEFABRIEK. Aids. SCHLIEKER. DEQUK N N B Co. VOOR GEWONE BRANDSTOFEEN HEINNEMA.N'S Avorden tot fabrieksprijzen geleverd door: Wegens het huwelijk der tegen- woordige verlangt Mevrouw VAN WICHEREN te Ter Neuzen goed kunnende koken en werken, tegen 1° Mei a. s. In een gezin zonder kinderen aan de haven te Vlissingen, wordt gevraagd, een eenigszins bejaard persoon, resp. weduwe zonder kinderen. Franco aanbiedingen onder letter V aan dit blad. J groot 10 ton. Te bevragen bij J. BAKKER, te Boschkapelle. middelmatige lengte van stroo en extra gesorteerd. Verkrijgbaar b 8 per zak, bij J. J. VAN AIIENTHALS M.Wz., Walsoorden. J u. '-S «-> J? S g:£*2< U lerste kwaliteit en coucurreerende prijzen. UREN VAN VERTREK GEDURENDE WEST-EUROPEESCHE of SPOORTIJD. (Van Vlissiugen naar Breskens vm. 5,40 7,30 9,40<i) vm. 11,45*) nm. 3,30 Breskens H Vlissiugen ,t 6,10 8,10 10,10a) nm. 12,15*) v 4, Dsigelijks (Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,40 Woensdug en Zaterdag. f w Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 9,10 a) Des ZOXDAGS worden de reizen van 9,40 en 10,10 XIET gemaakt. Ilet vervoeren van vee en goederen kan op deze reizen GEWEIGERD worden. Zondag. Maandag, Woensdag, Donderdag en Zaterdag. Diusdag eu Vrijdag. vm. 7,10 nm. 3,30 7,30 3,50 5,20 vm. 10,10 5,40 10,30 vm. 7,10 vm. 11,45 urn. 3,30 7,30 nm. 12,05 3,50 5,20 vm. 10,10 1,50 h 5,40 n 10,30 h 2,10 vm. 7,10 vm. 11,45 nm. 3,30 7,30 nm. 12,05 3,50 7,40 vm. 10,10 1,50 h 8,10,30 u 2,10 Van Vlissingen n. Borssele u Borssele n. Ter Neuzen Ter Neuzen n. Borssele Borssele n. Vlissingen WOENSD AG. Van Vlissingen naar Breskens vm. 7,10 Van Ter Neuzen naar Hoofdplaat Breskens Hoofdplaat Hoofdplaat Breskens vm Hoofdplaat 7,40 u Ter Neuzen 8,10 i u DONDERDAG. Van Vlissingen naar Hoofdplaat Hoofdplaat Vlissingen Tusscben Vlissingen Breskens, Vlissingen—Ter Neuzen, Breskens Vlissingen vm. 6,40 7,40 Breskens- nm. u •Ter nm. 1,50 2,20 u 2,50 Neuzcn eu onigekeerd worden Itetourkuarteu afgegeven, geldig voor vier dagen. gevestigd te AMSTERDAM, Damrak 74. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880No. 28. DIRECTEUREN Volteekend Maatschappelijk Kapitaal f l.OOO.OOO. Yerzekord bedrag ruim 45.000.000. Jaarlijksclie Ontvangsten ruim l.OOO.OOO. Reserve op 31 December 1893 4.72<i.934.5"J' Onderdom. JA AKLiJK.SCIIK premie voor f 1000. 11 a i") jarcn liij Overlijden uit to icereii 11a '20 jaron ol' dadelijk bij overlijden uit to kooren. 25 30 35 40 45 50 18 20 23 .,28 34 42 30 80 20 40 60 1 41 42 43 40 51 10 00 40 90 70 J £7 58 59 61 04 Ouderifoin. I)ad«|i.jk insanndo Jnnrltykwhe lijfrente voor f tee irf»,tnr1 kaoitnat. vonr inaweoti. vonr vrnn-won. 45 5Q 55 60 65 7o 0 7 8 9 11 13 8JA f 6 54 39 7 7 57 9 18 10 51 13 65 24 99 10 72 03 Ter Xeuien, Arie 11. tlenze Hulst, J. Borgh- stijnOostburg, B. de Die; Zaamslag, wed. A. van Fraaijenhove. Hiizenclerlieiil van JlelkeriJ- en W assclierijartikels. ■re-. 1'ieuw slelsel van Scliijf karn. f - «a CTD •—3 CD HIT DE FABEIEKEN E N Prijscouranten en adressen van gebruikera op aanvrajfe. 25 2 W r£] - 1-5 ec u* f". S© *A - S J3 b 2,— 3-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 4