F. HOMBACH, I J, 1 t. Baron Clot 1 P. J. VERBIST, KUNSTMEST, SUPERPHOSPHAAT, CHILI-SALPETER. Atelier voor lassies- en fiinderkleeding. Nieuwe collectie prachtige STALEN. lereeipi DOOR EKSDRACHT STERK KinrsYOOF de ProTinciale Staten Voor Eene partij GEWAAI En eene partij Dite en Wilpn Trontbooieii, 10000 bos droop 10000 Sparremoti en en Kanaia Msaari. Aanbesteding J. P. W. ROMMEL-BROEKSMA, BURGEltLlJKE STAND" Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Maatschappij V00RWAARTS ftOORDSTRAAT, TEP NEUZEN. Advertentien. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. 347ste ST AATSLOTERIJ. bi E T 1J U I IN W E IN. Van 23 tot en met 24 Januari. Van 23 tot en met 24 Januari werden langs de Westsluizen alliier 4 binnenvaartuigen op- en 6 afgeschnt. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 26 Januari 2.23 2.40 Zondag 27 u 2.55 3.11 Maandag 28 n 3.27 3.42 Dinsdag 29 n 3.57 4.11 Woensdag 30 n 4.27 4.42 Donderdag 31 n 4.58 5.13 Vrijdag 1 Eebruari 5.30 5.48 Den 23sten dezer overleed te Utrecht na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der stervenden onzen geliefden jongsten zoon, broeder en schoonbroeder CERILLE ANTHONIE MARIE, in den leeftijd van bijna 20 jaren. J. B. BAUWENS, Echtgenoote en Kinderen. Ter Neuzen. te TER NEUZEN. Aan de leden wordt kennis gegeven, dat de geleverde superpliosphaat aan de gestelde voor waarden heeft voldaan. Namens het Bestuur, de Secretaris, A. VISSER. Ter Neuzen, 25 Januari 1895. Ik wensch Uwe aandacht te vestigen op den heer Rentmeester en voorstander van den landbouw te Hulst, die mijns inziens een der meest geschikte personen is, om ons als lid der Provinciale Staten te vertesenwoordigen. 8 EEN LANDBOUWER. de verkiezing van een lid der Provinctale Staten, ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer Thomaes, wordt aanbe- volen, de heer Rentmeester van het Kroondomein en Burgemeester van Hontenisse. Eenige Kiozers van Hulst, Hontenisse, Axel, Ter Neuzen en Westdorpe. Tot lid van den gemeenteraad van Hontenisse wordt aanbevolen de heer iemand, die met onze tegen woordige omstandig- heden goed op de hoogte is, en die spreken kan en zal waar het de belangen der gemeente gelden. ZEER VELE KIEZERS. Heeren Leden van het Nederlandscli Paardenstamboek, Afdeeling Zeeland, en alien die belang stellen in de Paardenfokkerij, dus ook geen Leden, worden herinnerd, dat de Vergadering van het Stamboek zal gehouden worden op Woensdag 30 Januari ten ll1/, ure, in het Hotel „DE GRAANBEURS" te Hulst. Bij de heerschende belangstelling in de ver betering van het Paardenras, dat niet anders dan tot groot voordeel kan strekken voor de landbouwers is het zeer wenschelijk, zoo niet noodzakelijk, dat de vergadering worde bijgewoond door een groot aantal belangstellenden. De Voorzitter, E. HOMBACH. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van het Bestuur van den BUTHPOLDER, op Donderdag 31 Januari 1895, des voormiddags 10 ure, verkoopen van Wilgen Tronkboomen, staande in voor- melden polder tegen L. Schuitvlot nabij de Axelsche Sassing. staande aan Schapenbout, zeer geschikt voor zware en lichte Bochtstijlen en waaronder ook geschikte voor Klompenmakers. Te vergaderen en te beginnen aan het huis van genoemden Schuitvlot. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal op Zaterdag 2 Februari 1895, des namiddags 2 ure, aan de Passluis, gemeente Westdorpe, ver koopen TE KIJKUIT. op Hinsdag 5 Februari 1895, des namiddags half drie ure, bij A. van Dor.ssei.aaii te Kijkuit, van de levering van pi. m. 70,000 kilogram pi. m. 30,000 kilogram pi. m. 18,000 kilogram Inschrijvingsbiljetten met voorwaarden zijn te verkrijgen bij den Secretaris der Vereeniging A. VAN DORSSELAAR te Axel (Kijkuit). De dames kunnen desverkiezend hare eigen stoffen laten verwerken. Goederen aan bovenstaand adres gekocht worden op verlangen op maat geknipt. besloten en genoemde heeren benoemt, die de benoeming aanvaarden. 2. Adres G. van de Wege bouwen schuurtje. Adressant vvendt zich naar aanleiding van eene afwijzende beschikking van Burg, en Weth. tot den Raad met verzoek om achter zijne woning op grond uitkomende aan de z. g. Donze en Visserstraat ecn houten schuurtje op steenen fundament te mogen bouwen. De Voorzitter zegt dat dit adres een hooger beroep op den Raad is, volgens art. 50 der bouwverordening. De aanvraag was door Burg, en Weth. afgewezen op grond van art. 7, daar het college van meening was dat het stellen van een houten schuurtje in eene zoo dichtbebouwde buurt in strijd is met de belangen der openbare veiligheid. Er zijn reeds meer dergelijke aanvragen ingekomen, bij afwijzende beschik king hebben de aanvragers dan meestal een steenen schuurtje gezet. Zooveel mogelijk wordt het toegestaan, als het geisoleerde punten betreft. In dichtbebouwde buurten is het bedenkelijk met 'toog op brandgevaar. Nadat de heer Visser op zijne vraag is ingelicht dat het Dag. Best, bij zijne opinie blijft, wordt het verzoek met algemeene stemmen van de hand gewezen. 3. Beschikken onvoorziene uitgaven. De Voorzitter stelt voor op den post voor onvoorziene uitgaven te beschikken over een bedrag van f 15, voor gemaakte kosten in zake erfpachtsrechten. Z. h. s. aldus besloten. 4. Benoemen stembureau. Met algemeene stemmen worden benoemd tot stemopnemers bij de a. s. verkiezing voor een lid van de Prov. Staten de heeren Van der Hooft en De Koeijer de overige leden tot plaatsvervangers. 5. Ministerieele beschikking groriden stoepen Nieuwstraat. De Voorzitter deelt mede eene ontvangen beschikking van den Minister van Einancien, waarbij de Minister beslist dat de strook grond die door het Departement van Oorlog voor stoepen in de Nieuwstraat is uitgegeven, als zijnde voor Oorlog niet meer benoodigd aan de gemeente behoort terug te komen en zij de vrije beschikking er over ver- krijgt. Dit besluit is overeenkomstig de voorwaarden waarop de gronden bij den aanleg der vesting door de gemeente aan Oorlog zijn overgedragen. De Minister is van meening dat een akte van overdracht niet noodig is. Nog deelt de Voorzitter mede dat alien die van bedoelde grond een gedeelte in bedeleen hadden een dergelijke beschik king hebben ontvangen, zoodat zij weten dat ze nu aan de gemeente raoeten betalen. Ook wijst hij op het groote gewicht dezer beslissing met het oog op de toekomst. De heer Van der Moer zegt, dat volgens het burgerlijk recht de overdracht wel degelijk bij akte behoort te geschieden, want de ministerieele beschikking kan niet als titel van eigendom dienen. De Voorzitter is van meening. dat het moeilijk gaat om tegen den Minister, die zoo hoog staat, op te komen en te zeggen wij achten een akte wel noodzakelijk. Spreker zou den landmcter van het kadaster willen verzoeken om den grond ten name van de gemeente over te boeken. De heer Van der Moer zegt, dat het bij het kadaster op naam staan nog geen eigendomsbewijs is. Hij betwist ook, dat de Minister in dezen te hoog zou staan. Buitendien, de Minister mag de wet niet ontduiken en het burgerlijk wetboek terzijde stellen. Hij vraagt ten slotteis er bezwaar tegen overdracht bij akte De Voorzitter zegt van niet, maar gelooft, dat de ministerieele beschikking toch ook als voldoende bewijs kan dienen. De heer Van der Moer blijft er bij, dat het geen voldoend bewijs is om tegen het Rijk op te treden. Hij stelt voor, aan den Minister mede te deelen, dat de Raad van oordeel is, dat de overdracht bij akte behoort te geschieden. De heer Visser vraagtIs er nog niet meer grond, die 'tRijk niet meer noodig heeft? De Voorzitter zegt, dat daarnaar een onderzoek wordt ingesteld, terwijl de heer Van der Moer opmerkt, dat 'tRijk hier eigenlijk in 't geheel geen grond meer noodig heeft. Nadat de heer Van der Moer is ingelicht dat de Nieuwstraat ook aan de genie behoort, doch bij de gemeente in onderhoud is, vraagt hij, of het niet wenschelijk zou zijn om te vragen dat de geheele straat aan de gemeente wordt overgedragen. Als er nu wat aan gemaakt moet worden is men verplicht telkens vergunning te vragen en men zal toch niet kunnen zeggen dat Oorlog deze straat, die voor openbaar verkeer dient, noodig heeft. daar ze er toch kunnen passeeren. Hij vraagt dit omdat de stoepjes anders beter konden worden verkocht. In verband hiermede deelt de Voorzitter mede dat wanr- schijnlijk ook zal worden voorgesteld dat de gemeente de april aan de Grenulaan overneemt, waarna besproken wordt om dan ook de tusschen de Nieuwstraat en Grenulaan liggende Westkolkstraat ter overname te vragen. Voorgestelt wordt om de zaak te laten ruslen totdat eene beslissing omtrent den april is genomen. De Voorzitter stelt daarna voor Burg, en Weth. te machtigen die stoepen uit te geven overeenkomstig den prijs van het geheele perceel. De heer Van der Moer wijst er op, dat de Raad hieromtrent geene beslissing kan nemen, daar de gemeente geen titel van eigendom kan aanvoeren. De heer Nelemans voorziet dat de beslissing omtrent de overname van de besproken straten nog lang kan uitblijven gedurende dien tijd zou men geen geld kunnen vorderen en later zou het moeilijkheden baren om het te innen. Hij zou daarom de kwestie der stoepen overeenkomstig het voorstel- Van der Moer willen afhandelen. Z. h. s. wordt dienovereenkomstig besloten. Mede wordt z. h. s. besloten die grond uit te geven tegen den prijs die aldaar voor het geheele perceel wordt betaald. 6. Ministerieele beschikking omtrent handel en scheep- vaartzaken. Van wege den Commissaris der Koningin is ontvangen eene beschikking van den Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, op het adres van het gemeentebestuur, d.d. 20 April 1894, houdende verzoek tot verbetering van het stations-emplacement en het maken eener houthaven. De Minister deelt mede dat in verband met het plan tot het maken eener nieuwe zeesluis, in de nabijheid dezer gemeente waaromtrent met de Belgische Regeering eene overeen- komst is gesloten voordat eene beslissing is genomen daaromtrent, een onderzoek over het gevraagdeg een resultnat kan opleveren. Daar volgens de mededeeling de sluis buiten de kom zal komen. zegt de Voorzitter, des gevraagd, dat het gemeente bestuur reeds meermalen zijn opinie heeft doen kennen, en dit nog jaarlijks doet in het gemeenteverslag. Eenige discussie wordt nog gevoerd over de voordeelen die het daarstellen binnen de kom zou opleveren en de moeilijkheden die dit zou veroorzaken. De heer Visser merkt ten slotte op dat de Raad altijd nog gelegenheid heeft om bezwaren in te dienen als het plan als wetsontwerp in de Kamer komt. De mededeeling wordt daarna voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter moet tot zijn leedwezen mededeelen, dat de heer Nelemans voor dit jaar blijft bedanken als lid der commissie van fabricage. Besloten wordt de vacature onvervuld te laten. De heer Moes verzoekt in de gelegenheid te worden gesteld om ter plaatse inlichtingen te geven aan de commissie van fabricage over den april aan de Grenulaan, als er een onderzoek wordt ingesteld tot opmaking van het verbeteringsplan. De Voorzitter deelt mede, dat het plan door de commissie reeds is vastgesteld en naar het Ministerie verzondenlater zal het nog in den Raad worden behandeld. De Voorzitter wijst er op, dat er 3 perceelen erfpachts- grond zijn, waarop huisjes hebben gestaan, die zijn afgebroken om er een ingang voor een straat te krijgen, n. 1. bij de Kortestraat, de Tholensstraat en de Donze-Visserstraat. Hij vraagt machtiging om deze perceelen, thans dienende voor publieke straat bij het kadaster als zoodanig te laten over- schrijven. De heer Van der Moer zegt, dat het de vraag is of de landmeter het doen zal. Volgens hem zou er ook eene akte voor noodig zijn. De Voorzitter raeent, dat het toch gevraagd kan worden De heer Visser gelooft, dat de erfpachten vervallon zijn. De Voorzitter weet het niet. Betaald wordt er niet voor. Hij vraagt de machtiging ook voor andere perceelen die mogelijk in het zelfde geval mochten verkeeren. Z. h. s. wordt deze verleend. Ingekomen is een brief van het diaconie-armbestuur der Ned. Herv. gemeente. Daarin wordt gezegd, dat het diaconie- huis, waarin ouden van dagen en gebrekkigen der Ned. Herv. gemeente worden verpleegd, is gebouwd op erfpachtsgrond het recht om daar te mogen bouwen hebben adressanten moeten afkoopen en er jaarlijks de verschuldigde cijns voor betaald. Daar er nu echter een Raadsbesluit is genomen tot verhooging van den canon bij vernieuwde uitgifte, en de erfpacht van den door hen gebruikt wordenden grond eerst- daags zal eindigen, geven adressanten je kennen, dat zij den grond in gebruik willen houden, maar zich door den ver- hoogden canon bezwaard achten en daarom verzoeken vrij- gesteld te worden van het betalen der rechten. Zij kunnen buns inziens daarvoor gegronde redenen aanvoeren, 1. dat het een huis is ter verpleging van oude en zieke leden, en 2. dat het is een liefdadigheidsgesticht en daarom ook vrij- gesteld van personeele- en grondlastenwaarom zij ook ver zoeken, dat hun de grond voor onbepaalden tijd gratis worde verleend. De Voorzitter deelt mede, dat het adres kortelings inge komen en nog niet bij het Dag. Best, is behandeld. De heer Van der Moer vindt het een eenvoudige zaak, er behoeft niets onderzocht te worden hij zou jaarlijks 10 cent willen laten betalen, alleen voor erkenning van het eigendoms- recht der gemeente. De Voorzitter is tegen het beginsel, want dan zou men een subsidie verleenen aan eene bijzondere kerkelijke instelling iets anders zou het zijn als het een gesticht was van de algemeene armen. De heer Moes verklaart er zich ook tegen. De heer Van der Moer is ook niet tegen subsidieeren van zoodanige instellingen hij zou deze willen vooruithelpen en betreurt dat er slechts een in Ter Neuzen is. Wat betreft dat het een bizondere instelling ismeest alle liefdadigheids- gestichten behooren aan particulieren. Medegedeeld wordt dat thans betaald wordt f 6, wat zou worden ruim f 40, volgens den nieuwen canon. De heer Wieland merkt op dat het armbestuur geen bezwaar heeft om den tegenwoordigen prijs te betalen, maar op ziet tegen verhooging, De Voorzitter is van oordeel dat men eene algemeene regeling zou kunnen treffen om liefdadigheids- en nijverheids- instellingen wat minder te laten betalen. Hij is er echter tegen om in een bizonder geval uit de gemeentekas een zoodanige instelling te subsidieeren. Hij zou liever persoonlijk een bijdrage geven maar de gemeente er buiten willen laten. De heer Van der Moer mcent, dat men zoo'n instelling nog beter kon subsidieeren dan een muziekgezelschap De heer Nelemans stelt voor, om 4 cent per M2 te laten betalen, doch hetgeen dan meer moet betaald worden als voorheen jaarlijks als subsidie te schenken. De heeren Van IJsselsteijn, Moes en Wieland verklaren zich daar tegen. De heer Visser gelooft dat de diaconie geen subsidie noodig heeft, daar de stand der geldmiddelen niet zoo ongunstig is. Het adres wordt ten slotte gerenvoyeerd naar Burg, en Weth. tot het instellen van een onderzoek. Een adres van A. Dhaeze, smid en zinkwerker, verzoekende om in aanmerking te komen voor gemeentewerk, zooals het, repareeren van lantaarns en zinkwerken, wordt ter afdoening gesteld in handen van Burg, en Weth. Ingekomen zijn eenige Provinciale en Staatsbladen, welke ter inzage voor de leden zijn gelegd. De heer Nelemans vraagt, of nog geen proeven zijn genomen met het plaatsen van een lantaarn op de lange brag buiten de Axelsche poort, naar aanleiding van het vroeger door den heer Donze gesprokene. De Voorzitter deelt mede, dat op verschillende plaatsen der brug proeven zijn genomen, doch het resultaat was van dien aard dat Burg, en Weth. besloten geen lantaarn te plaatsen. De heer Jac. de Feijter, die bij de proefnemingen tegen- woordig was, geeft nog eenige inlichtingen, waaruit blijkt, dat men zelfs bij het plaatsen van twee lantaarns nog niet gebaat zou zijn en er meer plaatsen zou te kostbaar worden. De heer Donze zegt, dat het een slechte toestand blijft, want als men van twee kanten op de brug komt kan men met een voertuig met 2 paarden niet terug rijden. Als eenig afdoend middel wordt door eenige leden het denkbeeld geopperd het voeren van lantaarns verplichtend te stellen, wat door de leden-landbouwers als te bezwarend wordt afgekeurd. Hierna niets meer te behandelen zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering. Philippine. Hinvelijks-aangitten. 19 Jan. Franeiscus van Wijnsberghe, oud 28 j., jm. en Clara Mast, ond 21 j., jd. Geboorten. 2 Jan. Theophilus Josephus, z. van Louisa Theresia Angelina Brakke. 10 Jan. Virgenia Herraina, d. van Nicolaas Alexander van Hurck en van Lisa Rammeloo. 11 Jan. Franeiscus Henricus, z. van Henircus de Graeve en van Angela Clementia Teirlinck Overlijden. 8 Jan. Clara Mario Clementia Wijne, oud 8 m.. d. van Traneies Johannes Wijne en van Stephanie Francisca Marie Taelman. 131 2851 5618 7207 133 2874 5671 7220 373 2909 5684 7280 421 2956 5738 7516 458 3058 5828 7525 956 3092 5838 7539 998 3249 5842 7641 1086 3316 6003 7724 1112 3325 6109 7792 Trekking van Woensdag 23 Januari. 5de klasse. lOde lijst. Prijzen van 100 en daarboven. No. 13408 15000. No. 6326 1500. No. 5110 6497 14404 H850 1000 No. 6209 9471 12187 13590 400. No. 2496 3164 3398 3804 18289 19029 20203 200. No. 779 1967 2416 3600 3814 4004 9262 9397 11963 15209 17004 17512 19752 100. Prijzen van 70. 127 2847 5607 7103 9410 11494 14427 16897 18686 9415 11689 14483 16909 18748 9447 11730 14578 16943 18879 9564 11914 14601 16973 19050 9573 11953 14666 17049 19088 9642 12157 14677 17116 19178 9697 12316 14857 17247 19295 9770 12375 15106 17469 19340 9864 12392 15130 17480 19393 9904 12531 15136 17711 19468 1115 3497 6176 7841 10149 12546 15271 17717 19749 1135 3499 6184 7844 10173 12562 152S1 17732 19989 1260 3576 6245 7936 10250 12649 15329 17818 20067 1268 3728 6307 7948 10301 12656 15338 17840 20198 1348 3969 6377 7951 10329 12742 15378 17851 20216 1493 4165 0391 8004 10375 12879 15506 17863 20242 1582 4183 6443 8083 10398 13028 15550 17875 20284 1671 4218 6503 8520 11087 13159 15822 17942 20362 1778 4259 6558 8559 11196 13255 15895 17946 20476 1838 4471 6625 8600 11212 13383 15984 17992 20551 1945 4475 6626 8736 11229 13416 16157 18150 20608 1981 4643 6666 8854 11263 13630 16180 18283 20624 2212 4801 6740 8932 11311 13693 16197 18314 20809 2289 4935 6744 9020 11379 13838 16300 18383 20857 2390 4987 6767 9196 11402 13938 16509 18614 20867 2432 5001 6847 9241 11430 14015 16654 18633 20982 2528 5568 6935 9285 11431 14202 16820 18657 20983 2529 In de vorige lijst 31 ond als uitgekomcn no. 12946 1398-1 met 70 moest zijn niet, 4130 moest zijn met TO. Trekking van Donderdag 24 Januari. 5de klasse. llde lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 369 10000. No. 5962 8848 1S901 1000 No. 7176 16557 19254 20686 J 400. No. 6020 12497 200. No 203 643 798 1198 1672 4909 12248 14305 15460 18074 18441 20157 100. Prijzen van f 70. 65 2205 4605 7259 9309 11174 13141 15631 18922 88 2223 4659 7351 9310 11348 13152 15779 19000 97 2321 4712 7384 9374 11507 13219 16075 19034 105 2324 4797 7645 9570 11538 13349 16582 19208 186 2352 4804 7672 9607 11557 13439 16591 19242 198 2381 4915 7736 9716 11575 13457 16596 19244 204 2414 5108 7793 9885 11614 13613 16726 19477 379 2533 5452 7800 9911 11751 13655 16817 19503 460 2622 5595 7871 9983 11758 13666 17147 19512 648 2750 5644 7899 10152 11764 13773 17195 19561 652 2777 5654 7911 10181 11793 13790 17276 19606 721 2782 6044 7969 10203 11828 13963 17314 19704 804 2828 6075 7971 10257 11852 14029 17423 19739 978 3037 6086 80T0 10288 11853 14113 17519 19872 979 3041 6093 8293 10310 11857 14184 17627 20002 1097 3259 6251 8416 10382 11891 14228 17693 20078 1192 3314 6339 8436 10474 12081 14417 17797 20145 1249 3351 6365 8481 10500 12106 14421 17809 20254 1280 3405 6405 8685 1050'6 12149 14440 17966 20389 1373 3425 6605 8762 10628 12155 14571 18046 20539 1406 3483 6850 8911 10713 12213 14665 18145 20616 1435 3544 6857 8970 10743 12255 14730 18170 20627 1503 3820 6864 9027 10812 12340 14792 18236 20765 1511 3889 6878 9081 10840 12374 14928 18249 20778 1548 4139 6936 9151 10842 12417 14950 18324 20792 1718 4304 7013 9210 10981 12430 14967 18721 20801 1918 4397 7109 9213 11136 12611 15045 18851 20804 2083 4460 7258 9235 11171 12772 15219 l Datum. VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. Voop Ter Keuzen 24 Eng. s.s. Ann Webster 1 2241 Londen stukg. Van Ter Yeuzen t 23 Eng. s.s. Biver Derwent 2272 Londen stukg. Voor (vent t 23 Eng. bark Loch Ranza 3196 Pisagua salpeter Eng. s.s. Hebble 2558 Goole stukg. 24 idem Sea Gull 2100 Londen idem Noor. s.s. Embla 1406 Namsos hout Van Uent 23 Eng. s.s. Don 2658 Goole stukg. Deens. s.s. Sjaellnnd 4033 Elzeneur ledig 24 Eng. s.s. Cuxhaven 2354 Goole stukg. idem Ptarmigan 3492 Antwerpen idem idem Sea Belle 2152 Londen idem Deens. s.s. Vega 464 Morlaix pbosph. Van Selzaete i 24 Eng. sch. Coaltar 621 Havre ballast

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 3