Alg em een Nieaws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 3105. Zaterdag 26 Januari 1895. 35e Jaargang. BEKKNDMAKING. VI i s s i n g e n in 1809. Binnenland. ABONNEMEN T Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regeis/0,40. Voor elkenregel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. In den loop der maand Februari a. s. moeten, ter voldoening aan art. 8 der betrekkelijke ver- ordening, alle mannelijke ingezetenen, wonende in de kom der gemeente, geboren ill het jaar 1864, en ook die van ouderen leeftijd, voor zoover zij liun 50ste jaar nog niet zijn ingetreden, die in het vorige jaar zich in de gemeente hebbeu gevestigd, ter gemeente- secretarie aangifte doen om voor den dienst bij de brandweer te worden ingeschreven. Die deze aangifte verzuimen worden, onver- minderd de daartegen bedreigde boete, ambtshalve ingeschreven, of, wanneer het verzuim eerst na de loting wordt ontdekt, zonder loting in dienst gesteld. Ter Neuzen, 10 Januari 1895. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JPolitieli Overzicht. Volgens de laatste berichten is de heer Bourgeois er eindelijk in geslaagd een nieuw kabinet te vorrnen. Daar voor het departement van financien geen geschikte persoon te vinden was, heeft Bourgeois besloten, het zelf op zich te nemen. De sainen- stelling van het kabinet wordt als volgt medegedeeld. Bourgeois, minister-president en financien Hano- taux, buitenlandsche zaken; Sarrien, binnenlandsche zakenDemole, justitieCavaignac, oorlogCombes, marine; Lockroy, onderwijsDe Verninac, land- bouw Leveille, kolonien Richard, koophandel Terrier, openbare werken. Van de ministers uit het vorige kabinet heeft dus alleen de heer Hanotaux zijn portefeuille be- houden en het miuisterie der concentratie vertoont een sterk radicaal karakter. Geen wonder, dat het in gematigde kringen een ongunstigen iiulruk maakt, hoewel het Journal des Debats nog voor eenige dagen verklaarde, dat een werkelijk radicaal ministerie meer levenskansen bezat dan een, door de vermenging der partijen tot stand gekomen. Men verzekert, dat Casimir-Perier gedurende den korten tijd van zijn Presidentschap het bedrag van zijn civiele lijst, na aftrek der uitgaven, die door het verblijf op het Elysee geeischt werden, zooals de betaling van het personeel, aan de armen deed uitdeelen. Zijn bedienden betaalde hij uit zijn eigen fondsen. Bovendien moeten de heer en mevrouw Perier uit liun privaatvermogen FEUILLETON. HISTORISCtlE NOVELLE GEORGE KEPPER. HOOFDSTUK V. Ondertusschen was de deerniswaardige stad Vlissingen nog altijd aan de bitterste ellende ten prooimen had zich gevleid, dat de nieuw aange- knoopte onderhandelingen tot een gunstigen uitslag zouden leidenbijna alle woningen waren of ver- nield, of zwaar geliavend. Doch hoe groot was de ontzetting, toen 11a een korte rust van vier uren het bombardeinent op nieuw begonzoo het al niet heviger kon zijn dan het tot dusverre geweest was, de uitwerkseien waren nog moorddadiger, daar aan geen blusschen meer te denken viel de manschap was te zeer gedund, de spuiten waren te zeer ontredderd, om daarvan veel meer te verwachten. Nog niet tevreden met den benarden toestand, waarin de stad verkeerde, maakte de vijand twee helsche-maehiiies gereed, die haren ondergang zouden voltooid hebben, wanneer de uitwerking daarvan niet ware mislukt. Toen de Engelschen ten laatste maatregelen tot een stormen- derhandschen aanval begonnen te nemen, gaf Monnet eindelijk gehoor aan de smeekbeden van de burgerij en besloot in onderhandeling te treden er was thans weinig genade meer te verwachten in dien tijd ongeveer 100000 gulden aan de armen gegeven hebben. Ook loopt het verhaal, dat het doclitertje van den afgetreden President eenige dagen geleden met haar gouvernante wandelende, een man ontmoette met een zeer ongunstig uiterlijk, die, na haar scherp aangekeken te hebben, als bij zichzelven zeide„Ik zal haar wel herkennen". Waar- schijnlijk was de man krankzinnig, want, hoewel hij gevangen genomen werd, is hij toch weer op vrije voeten gesteld, maar op het meisje heeft het gebeurde een diepen indruk gemaakt. Het blad van Stocker, Het Volk, vertelt, dat, toen de Keizer van Duitschland des morgens om 9 uur op den dag van Perier's aftreden een bezoek braeht aan den Franschen gezant Herbette deze nog niet gekleed was. De Keizer gaf zijn verlangen te kennen, dat de gezant dan maar moest versc'nijnen zooals hij was, waarop Herbette in kamerjapon verscheen en allereerst eenige schertsende opmer- kingeu over zijn vroeg opstaan moest hooren. Daarop vroeg de Keizer wat hij dacht omtrent het nieuws. ,/Welk nieuws?" vroeg de gezant. „Ik heb de depeche nog niet geopend." Tot zijn ontzetting hoorde hij toen, dat Perier bedankt had. Bij het verlaten van het gezantschap bevonden zich in de anti-chambre een aantal heeren en dames, voor wie Herbette terugschrok. De Keizer maakte glimlachend de opmerking „Mij kunt u in uw kamerjapon ontvangen, doch met dames is dat wat anders." Graaf Ximenez heeft in de Spaansche Kamer onthullingen gedaan, die geweldige opschudding hebben veroorzaakt. De graaf, die voor den post van president van den Raad van State heeft be dankt om de regeering te kunnen interpelleeren, verklaarde dat een zaakwaarnemer hem had gezegd, dat hij zich sterk maakte voor 70,000 peseta's adelbrieven te krijgen als hertog en grande van Spanje. De iuterpellant heeft vier hertogdommen genoemd, die de agent hem had bevestigd, dat te krijgen waren. Vervolgens deed de spreker onthullingen omtrent de rol, die de bedoelde agent had gespeeld bij de verleening der titels van Hertog van Terranova en Monteleon, waartegen de Hooge Raad van Adel te vergeefs had geprotesteerd. De minister van justitie, de heer Maura, ver- dedigde hierop zijn voorgangers tegen eventueele beschuldigingen naar aanleiding van de zaak, en zeide dat men veeleer te doen had met omkoope- rijen van lager geplaatste ambtenaren, die niet Wanneer men nagaat, dat behalve de aanzieulijke hoeveelheid zwaar gewonden en gekwetsten omstreeks 400 burgers jammerlijk waren omgekomendat er nauwelijks twintig huizen waren aan te wijzen, die nog bewoonbaar konden worden genoemd dat het Stads-Raadhuis, de societeit de Vriendschap, de Fransche kerk, en meer andere kapitale gebouwen geheel waren afgebrand, dan is het Monnet niet kwalijk te nemen, dat hij 11a zulk een beleg aan den drang van de burgerij gehoor gaf, en de reddelooze vesting overgaf. En toch werd dit hem als lafhartigheid toe- gerekend en toch werd hij bij verstek ter dood veroordeeld. Wat wil men niet van den krijgsman Moet een soldaat dan zonder eenig gevoel, moet hij dan een duivel wezen De rampspoed, dien hij over de stad gebracht had, was groot, maar toch noodzakelijk geweest wanneer hij de vesting werkelijk lafhartig over- gegeven had, zou de onderneming der Engelschen gelukt zijn en deze zouden zich dadelijk naar Antwerpen begeven hebben. Maar nu men ver- meende, dat hij nog langer met gedemonteerde batterijen en bijna zonder bedieniug, met een zwaar geteisterd garnizoen en gefolterde burgerij een be- storming had moeten afwachten, al mocht er nog geen bres geschoten zijn, was dit barbaarscli. Maar wij vergeten, dat het geheele oorlogvoeren bar- baarsch is en dat, hoewel men allerlei humane instellingen aan den oorlog wil verbinden, onze negentiende eeuw nog bitter weinig de middeleeuwen vooruit is De eischen, door den overwinnaar gesteld waren menschlievend, maar toch hard. Het verzoek, de overgebleveu militairen naar in het parlement, maar door de rechtbank ge- oordeeld worden. Volgens gerucht, zijn er door Engeland pogingen in het werk gesteld tot een gemeenschappelijk optreden der mogendheden tot bescherming van de Cliineesche traktaathaven Tsjifoe of Chefoo, die in de nabijheid van Wei-Hai-Wei is gelegen, dat thans door de Japanners is ingesloten. Volgens de Engelsche bladen, zouden Frankrijk, Engeland, Duitschland en de Vereenigde Staten (Rusland wordt niet genoemd) zich tot een gemeen schappelijk optreden bereid hebben verklaard. De Amerikaansche admiraal Carpenter heeft aan zijn regeering geseind, dat hij tot bescherming van het consulaat te Chefoo mariniers aan land heeft gezet. De bevelhebbers van de Fransche en Duitsche oorlogschepen deden hetzelfde. De berichten omtrent de bewegingen der Japanners tegen Wei-Hai-Wei blijven schaarsch daar de tele- grafische gemeenschap tusschen Chefoo en Wei-Hai- Wei is verbroken ten Zuiden van Tung Chouw. Men meent dat de Japanners deze plaats wilden nemen en de telegraaflijnen naar Pekin en Tientsin doorsnijden, voor hun derde leger te Yung Cheng geland was. De bewegingen der Japanners zijn echter niet zoo accuraat geweest als gewoonlijk en aldus kon een notificatie van de landing der Japanners naar Tientsin gezonden worden. De aanval op Wei-Hai-Wei is in de eerste dagen nog niet te verwachten, daar de slechte staat der wegen het beleg moeilijk maakt. De beide kanalen te Wei-Hai-Wei worden door Japansche kruisers bewaakt. Met zekerheid wordt thans medegedeeld, dat H.H. M.M. de Koninginnen tusschen 2024 of 2731 Mei Maastricht zullen bezoeken. In de woning van den Commissaris der Koningin worden voor dat doel reeds kamers gereed gemaakt. In de Eerste Kamer is men opgekomen voor de rechten der vrouw. Enkele leden verlangen namelijk, dat bij de herziening van het kierecht voor de Kamers van Koophandel ook vrouwen, een handelibedrijf uitoefende, zoowel kiesgerechtigd als verkiesbaar werden verklaard. Hoevele /openbare koopvrouwen" zouden wel den tijd vinden om te gaan stemmen en zittingen eener Kamer van Koop handel bij te wonen Met de gister in de Tweede Kamer hervatte behandeling der voorstellen tot voorziening in het Frankrijk te laten terugkeeren, wanneer zij hun woord gaven, niet binnen het jaar tegen Engeland te dienen, werd geweigerd wel mochten de troepen met krijgseer uittrekken, doch zij werden als krijgsgevangenen naar Engeland opgezonden, 11a- tuurlijk de gewonden daarbuiten gelaten. Der burgerij echter werd geen overlast aangedaan. Zoo stonden de zaken den morgen, nadat wij Frangoise aan de rechtschapenheid van een jong officier zagen toevertrouwd, en Henri in het vooruitzicht van nieuwe gevaren hebben gelaten. Hoe groot de kans voor hem was om te sneuvelen, het was of hij zichtbaar gespaard bleefbehalve eenige niet noemenswaardige blessuren, werd hij niet getroffen. Hoe hard was intusschen de bepaling van de gesloten capitulatie, die hem als krijgs- gevangene naar Engeland zou zenden. Hij benijdde het lot van de gewonden, die ten minste hunne vrijheid zouden bekomen als loon voor hun smartenin een ander opzicht moest hij weder het lot zegenen, dat hem tot heden zoo wonderdadig gespaard had. Onmiddellijk na het eindigen der vijandelijkheden had hij de vergunning bekomen, zijn post te verlaten, en was hij naar Frangoise gesneld. Henri vond het meisje, dat hij in bewustloozen toestand en half verstikt verlaten had, terug in een frissche kamer van een gebouw, dat niet door het vuur geleden hadzij lag op een gei'mprovi- seerd rustbed en sliep. Hare ademhaling was onregelmatig, maar de slaap scheen haar toch te verkwikken Een warme handdruk was de dank, dien Gerond voor zijne bemoeiingen inoogstte op nieuw moest Henri hem de patient aanbevelen onder de omstandigheden, waarin Frangoise ver- bestuur der gemeenten Opsterland en Weststelling- werf wil de voorzitter blijkbaar spoed maken. Althans kondigde hij naarmate van den stand van het debat tegen 's avonds een vergadering aan. De heer Houwing bestreed de dringende nood- zakelijklieid voor het ingrijpen in het bestuur dier gemeenten, die geen hooger belastingdruk kunnen verdragen en niet verantwoordelijk zijn te stellen voor de Friesche ongerechtigheden. Hij betoogde dat de huishouding van B. en W. ordelijk is, wat een degelijk en nauwkeurig onderzoek zou bevestigen. De hooge sommen aan armenzorg besteed, zijn alleen een gevolg van de onbeschrijfelijke ellende, die er heerscht door kwijning van de nijverheid en achteruitgang van den landbouw. Beter dan door dwangmaatregelen is, ''.oolang de regeling der gemeentefinancien ontbreekt^ door hooger rijks- subsidie orde te brengen in de tijdelijke ongelegen- heid der betrokken gemeenten. De heer Beelaerts, zich plaatsende op het standpunt, dat het de plicht is der gemeente- besturen hunne begrootiugen op te maken met inachtneming der beslissing van de hoogste ad- ministratieve macht, meent dat, waar de Raad daarmede geen rekening wilde houden, de huis houding der gemeente grovelijk heeft verwaar- loosd. Tot staving van die stellingen voerde hij bewijzen aan, en z. i. wordt Raarvoor terecht de toepassing van art. 144 der Grondwet voorgesteld, al stelt hij de beste bedoelingen der handelingen van O. en W. boven alien twijfel. Zonder te letten op den financieelen toestand der gemeenten, heeft de Kamer alleen te beoordeelen of voorziening noodig is. Zijn conclusie is, dat zij noodig en geheel wettig is. De heer Bastert betoogde het ongezonde van den toestand van het armwezen in Opsterland en W eststellingwerf, die neerkomt op Staatsarmenzorg door de hooge rijkssubsidie. Spreker aanvaardde het standpunt van den Minister en vereenigt zich dus met de voorgestelde maatregelen. De heer Royaards is voor de ontwerpen, daar hij groote verwaarloozing aanwezig acht en de voorgestelde voorziening gewenscht is. De heer Farncombe Sanders is er tegen, oindat hij het grondwetartikel niet toepasselijk acht daar er niet sprake kan zijn van grove verwaarloozing. Ook wijst hij op den ommekeer in inzichten van Ged. Staten, waardoor hun advies minder ver- trouwen wekt. Met ingang van den dag, waarop de vereeni- ging van Rotterdam, Kralingen en Charlois zal tot stand komen, is eervol ontslag verleend aan keerde, verloor dan ook alle hoofdsche etiquette haar recht. Zoo gaarne had Henri haar doen ontwaken en eenige woorden met haar gewisseldhij begreep terecht, dat hij voor haar zorgen moest, wilde hij haar niet aan ellende ten prooi laten, want de moeder was voor zijne oogen doodelijk getroffen, en de vader moest mede het slachtoffer geworden zijn, daar geene navorschingen tot een goeden uitslag geleid hadden. Maar hij kon het niet over zich verkrijgen, het zwakke meisje nu van den slaap te berooven, en daarom verliet hij stil het vertrek, drukte nogmaals Gerond goed op het hart, voor haar te zorgen en besloot toen, zijn hoop op de goedertierenheid van den Engelschen Opperbevel- liebber te vestigen. Met toestemming van Generaal Monnet wist hij, niet zonder de grootste moeite, een oogenblik onderhoud met lord Chatham te be komen hij schetste dezen de hulpeloozen toestand van haar, die hij eens zijne vrouw dacht te noemen en smeekte om de vergunning, naar Frankrijk terug te keeren. Zooals te voorzien was, zijne pogingen waren te vergeefs. Lord Chatham, een man van edele grond- beginselen, staal als krijgsman, zwak als mensch, had hem gaarne de gevraagde vergunning gegeven, doch in zeker opzicht had hij daartoe niet de macht; voor al de krijgsgevangenen was het lot hard te dragen en hoevclen waren er niet, die nog meer aanspraak op een gunstige uitzondering zouden hebben. Zeer had de bevelhebber met den toestand van I rangoise te doendoch hij was in de harde noodzakelijkheid, het verzoek van d'Alincourt te weigeren. Henri zelf zag de billijkheid daarvan in. Dat hij nog langer aanhield, dat hij bad en V i)8,08 8,15 8,18 8,23 8,31 8,36 8,50 9,20 9,30 nde B)8,07 8,20 8,50 8,55 9,10 9,18 9,23 9,27 9,35 en tot TER \EimS(HE (01RANT Dit blacl versiCliijnt tlaamlai:-, lVoensdae- en "*rrij«l»tf»vonct bij den uitgever P» V A M O E SAM HE te Ter leuzen* DOOR 24) «De donder deinst af, en de storm is voorbij.' Van Lennep. A

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1