Algemeen Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeenwsch-Via an der en. No. 3102. Zaterdag 19 Januari 1895. 35c Jaargang. BEKKNDMAK1NG. Vlissingen in 1809. Binnenland. ABONNEMENT- Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regeis/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. In den loop der maand Februari a. s. moeten, ter voldoening aan art. 8 der betrekkelijke ver- ordening, alle mannelijke ingezetenen, wonende in de kom der gemeente, geboren in liet janr 18(54, en ook die van oudei-en leeftijd, voor zoover zij hun 50"te jaar nog niet zijn ingetreden, die in liet vorige jaar zicli in de gemeente liebben gevestigd, ter gemeente- secretarie aangifte doen om voor den dienst bij de brandweer te worden ingeschreven. Die deze aangifte verzuimen worden, onver- minderd de daartegen bedreigde boete, ambtshalve ingeschreven, of, wanneer het verzuim eerst na de loting wordt ontdekt, zonder loting in dienst gesteld. Ter Neuzen, 10 Januari 1895. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Poliuek Overzicbt. De boodschap, waarbij Casimir Perier aan Kamer en Senaat kennis geeft van de redenen, die hem nopen het presidentschap der Republiek neer te leggen, luidt als volgt //Ik had de moeilijkheden van mijn taak voorzien. De president der Republiek, niet in de gelegenheid zich te verweren en eontrole uit te oefenen, kan slechts in het vertrouwen der natie de moreele kracht vinden, zonder welke zijne waardigheid niets te beteekenen heeft. Men heeft de publieke opinie op een dwaalspoor geleid. Meer dan twintig jaren van gehechtheid aan de Republiek en van toewijding aan de democratie hebben al de republi- keinen niet vermogen te overtuigen van de oprecht- heid en warmte van mijn politiek geloof. z/Sedert zes maanden wordt een campagne van lasteringen en beleedigingen tegen het leger, de rechtelijke macht, het Parlement en het onverant- woordelijk hoofd van den Staat gevoerd, en deze vrijheid in het stoken van haat wordt nog maar steeds //vrijheid van gedachte" genoemd. //De genegenheid voor mijn land veroorlooft mij niet aan te nemen, dat men elken dag opnieuw de beste dienaren van het vaderland en hem, die het tegenover het buitenland vertegenwoordigt, mag beleedigen. Wat men ook moge redeneeren van grondwettelijke plichten, dat alles is niet in staat om mijn politiek eergevoel het zwijgen op te leggen. FEUILLETON. HISTORISCHE NOVELLE GEORGE KEPPER. 21) Met het bewustelooze meisje in de armen snelde, hij de Markt overhoe bevreesd zag hij rond Overal was het gevaar even groot. Wei dacht hij er aan, Frangoise naar het Raadhuis te brengen maar hij huiverde op het denkbeeld aan de ver- warring, die zou ontstaan, wanneer ook dit gebouw mocht getroffen worden. Tot overinaat van ellende kwam met groote haast een ordonnans-officier hem te gemoet, die hem uit naam van generaal Monnet den last bracht, zich aan het hoofd van een detachement te stellen, dat de beweging van den vijand moest gadeslaan, die iets nieuw scheen te beramen alsof de te weeg gebrachte verwoesting nog niet groot g;enoeg was Wat te doen Hij kon geen oogenblik dralen. Zij bracht Frangoise naar de kazemat, waarin de bevelhebber zijn hoofdkwar- tier had opgeslagen, nadat deze het Raadhuis verlaten had, droeg haar aan de zorgen van zijn vriend op en moest zich nu wijden aan den onver- biddelijken dienst, die hem naar de gevaarlijkste punten riep, waar hij spoedig den dood kon vinden, om het arme kind zonder verdediging achter te laten, wanneer hij ten onrechte op de rechtschapen- heid van zijn vriend mocht hebben vertrouwd. Zooals werd aangemerkt, d'Alincourt, die niet- tegenstaande zijn jeugd reeds meermalen in het z/Misschien zal ik, door mijn ambt neder te leggen, aan hen, wien de waardigheid van het gezag en de goede naam van Frankrijk in de wereld ter harte gaat, aanwijzen wat hun plicht is. z/Ik blijf overtuigd, dat hervormingen slechts zullen tot stand komen met de actieve medewerking van een regeering, die vast besloten is den eerbied voor de wetten te verzekeren, zich te doen ge- hoorzamen en alien te rangschikken en groepeeren in een gemeenschappelijk handelen. De toekomst ga ik met vertrouwen te gemoet. z/Ik neem mijn ontslag als president der Fransche Republiek". Omstreeks kwart over drieen werd de zitting der Kamer van afgevaardigden geopend. Een paar kennisgevingen werden voorgelezeu en ter zij de gelegd, en toen las de president, de heer Brisson, de boodschap van Casimir Perier voor, welke door geen der ministers was medeonderteekend. Slechts op een paar punten werd de voorlezing door gemor en uitroepen gestoord. Bij de passage waarin gezegd wordt, dat de president niet in de gelegenheid is zich te verweren, werd geroepen z/En het algemeen stemrecht dan Aan het slot een ijzige stilte, en toen de kreten ,/Leve de republiek //Leve de sociale republiek Leve de Koning„Weg met de republiek In den Senaat schijnt de vergadering veel rumoerigen te zijn geweest en de interrupties veel talrijker. //Dat schrijven", heeft men geroepen, z/zal een allertreurigsten indruk maken in het buitenland Het ontslag nemen is een desertie en Floquet schreeuwde bij de zinsnede, waarin Casimir Perier doelt op de beleedigingen, waaraan hij bloot stond, boven het rumoer van ontevreden- heid uit,/Wij hebben er nog wel andere ondergaan Van twee leden waren reeds bij den voorzitter der Kamer voorstellen ingekomen tot grondwets- herziening. Daar de Kamer echter onmiddelijk 11a kennisneming van het ontslag een kiescollege was geworden, moesten deze voorstellen ter zijde worden gelegd. De republikeinsche groepen der Kamer hebben eene vergadering gehouden tot het stellen van eene candidaat voor het presidentschap der republiek. Op Waldeck-Rousseau werden uitgebracht 84, op Brisson 66 stemmenvoorts werden nog enkele stemmen uitgebracht op Loubet, Challemel Lacour, die echter verklaard heeft niet in aanmerking te willen komen, en anderen. In de vergadering der republikeinen van den Senaat verkregen bij de eerste herstemming Wal- vuur was geweest, hij was voor het eerst van zijn leven bang Op dit gruwelijk oogenblik gaf de Markt van Vlissingen een treffend beeld van den weergaloozen rainpspoed, dien de oorlog steeds met zich voert. Waarom komen zij niet, die helden, en vestigen hun fonkeleud oog op zooveel ellende, zooveel hemeltergende gruwelen Hier had men een klein staaltje van de uitwerkselen der zegevierende wapens O negentiende eeuw, wat zijn zelfs nu nog uwe vruchten De pen van den diplomaat heeft reeds zoovele onschuldigen verminkt of ge- dood, zooveel ellende over geheele landen gebracht, en nog altijd wordt voor een haarklooverij betrek- kelijk meer bloed vergoten, dan alle wapenroem ter wereld waard is. Vorsten, diplomaten, voert den gewapenden, doch weerloozen soldaat naar het oorlogstooneelpoeten, spreekt in uw bestudeerde taal van krijgsroem en ridderlij kheidwindt met proclamaties het on- noozele volk op, dat voor een heilige zaak zijn aloed meent te storten en bijna altijd doelloos naar het slagveld werd verwezen. Moet men alleen een rechter hebben voor den ongelukkigen misdadiger, en zou er geen hoogere rechterstoel te vinden zijn voor misdrijven, die in 't groot bedreven worden Moest de rechtschapen- lieid van een verlicht volk niet het vonnis uitspreken over handelingen, die in't klein steeds veroordeeld worden Boven den wereldlijken rechter staat een Goddelijke weegschaal hiernamaalsdoch ook mven den wereldlijken rechter, die misdaden van let individu straft, kan een hoogere hier op aarde deck-Rousseau 63 stemmen, Brisson 54, Loubet 18, Challemel Lacour 17, Dupy 4, Magnin 3. De heer Waldeck Rousseau heeft de candidatuur, na herhaalden krachtigen aandrang, aanvaard. Niet alleen in Frankrijk, maar ook daar buiten is men zeer ontstemd over het onverwacht aftreden van Casimir Perier. V an alle zij den ook in Engelsche en Duitsche bladen wordt hem ver- weten, dat hij in de ure des gevaars zijn post verlaat. De Kbln. Ztg. schijnt het niet onmogelijk te achten, dat Perier meent, dat hij later als Minister-president, als man der daad, zijn vaderlanc grootere diensten kan bewijzen, dan als president der republiek, wien in vele opzichten de handen zijn gebonden. (Zie de uitslag der gehouden verkiezing in de rubriek Buitenland). In de Armenische kwestie neemt Rusland een gereserveerde houding in acht, maar des te meer houden de bladen zich bezig met den vrijen doorvaart door de Dardanellen. Voor Rusland, zegt de Novosti, is Klein-Azie van veel meer belang dan de Balkan, want door Klein-Azie kan het gemakkelijker de opening der Dardanellen verkrijgen. Hetzelfde blad verzekert, dat de Sultan bereid zou zijn, alleen aan Rusland den vrijen doortocht door de Dardanellen toe te staan, indien het een eeuwig verbond met Turkije wilde sluiten. Indien de Sultan aan zulk een eeuwig verbond gelooft, moeten zijne geestvermogens onrustbarend zijn verzwakt. A olgens mededeelingen van de Inspecteurs over het Loodswezen, is in alle vaarwaters van Nederland, de betonning volgens het nieuwe stelsel gewijzigd, met uitzondering van enkele kogeltonnen in de Ooster- en A\ ester-Schelde, met welker plaatsing tot het aanstaande voorjaar zal worden gewacht. Eergisteravond had te Deventer de voorge- nomen huldebetuiging plaats aan den veldprediker Ds. Rogge, bekend uit de geschiedenis der jongste gebeurtenissen op Lombok. Te. 8 uur werd de heer Rogge met zijn echt- genoote in de commissiekainer van den schouwburg door dat comite ontvangen en vervolgens in de geheel gevulde en toepasselijk versierde scliouw- burgzaal bimiengeleid. Nadat het orkest de volksliederen had ten gehoore gebracht, sprak de heer A an Sloe, voorzitter der staan. En het wordt tijd, dat het volk der negentiende eeuw zijn roeping gaat begrijpen, en niet anger zich aan de eerzucht van enkelen laat opofferen en blindelings natuurgenooten aanvalt en doodt, die nooit een beleediging te wreken gaven niet 1 anger den oogst, met moeite verkregen, laat vernielen en de vruchtbare akkers met stroomen bloeds laat doorweeken HOOFDSTUK IV. Op de Oude Gracht te Utrecht, in een huis dat weinig in het oog viel, leefde sedert eenige jaren een weduwe, die niet tegenstaande hare eenvoudige levenswijze algemeen bekend waswant menigmaal was zij het geweest, die in deze bange tijden den nood van velen gelenigd had, en door houderden werd zij dankbaar genoemdvooral in de buurt, waar zij woonde, had zij zich een naam verworven, waarop ieder trotsch kon zijn. Intusschen deed zij niet zoozeer wel, om erkentelijkheid te verwerven; hare weldaden hadden eene andere oorzaak. Nevens haar goed karakter, was er nog een reden, die haar er toe gebracht had, zich zulk een edelen plicht te stellen. Diepe voren ontsierden haar blank voorhoofd en toch moest zij vroeger schoon zijn geweest maar hoe was Jane d'Alincourt veranderd Want zij was het, die vol smartelijke herinneringen, met den kanker in het hart, haar geboortegrond verlaten had, om hier de rust te zoeken, die het commissie, den heer Rogge in warme bewoordingen toe. Hij zeide namens alien den heer Rogge dank voor den kloeken moed, de zelfverloochening en de trouwe toewijding, waarmede hij naast mannen als etter, Scheuer, pastoor Voogel en vele anderen getoond had, wat zedelijke krachten er uitgaan van een plichtbesef dat wortelt in den diepen bodem van het onwrikbaar vertrouwen in Hem in wiens hand ons leven is. Hierbij bood de spreker Ds. Rogge een gouden medaille aan, aan de eene zijde het Deventer-wapen vertoonde, en aan den anderen kant de inscriptie z/Deventers burgerij aan Ds. C. Rogge, veldprediker Lombok 1895." Het orkest hief fanfares aan en het publiek barstte in stormachtig gejuich los. De heer Rogge dankte in de eerste plaats God voor zijn belioud en de goede aankomst te midden van zijne familieledenvoorts den deelnemers van het liuldeblijk en Deventers Mannenkoor, //Unis" en eindigde met//Leve de KoninginnenLeve het Indische leger Het hoofdbestuur van de Nederl. Proctec- tionistische Landbouw-\ ereeniging heeft een adres gericht tot de Tweede Kamer, waarin met klem verzocht wordt, in de geestvande motie-Dobbelmann te besluiten tot invoering en heffiug van graan- rechten. De Vereeniging verwacht daarvan verbetering in den treurigen toestand van den bouwboer terugkeer van de werklooze uit de groote steden naar het platteland, waar het aan arbeid niet zal ontbrekenbehoeding voor verderen achteruitgang van het bedrijf van veehouder en zuivelbereider en eindelijk beter en gezonder brood, zij het dan ook tegen verhoogden prijs. Op het oogenblik, zoo wordt gezegd, heeft de maatschappij reeds het aanzien van een groot armenhuis bij heffing van graanrechten zal men algemeen weer brood kunnen koopen. De werkzaamheden aan den calamiteusen Annapolder, teneinde het weggeslagen dijkvak van 60 M. in den vorigen toestand te brengen, zijn sedert Maandagmiddag door den aannemer, den heer P. J. isser van Hansweert, voorloopig ge- staakt, daar Donderdag 11. de nieuwe dijk begon weg te zakken en dit steeds iu erger mate voortging naarmate men er meer grond op bracht. Gevaar voor den polder is er echter volstrekt niet, daar de noodkade de vereischte hoogte en sterkte heeft. Gelukkig is er reeds zeeveel water geloosd, dat al het land in de vorige week reeds droog lag. woelige Frankrijk haar niet gunde. Ofschoon vrouw, was haar eerste en eenige gedachte aan wraak gewijd geweestdoch door een geheel 011- verwachte omstandigheid was zij tot het besluit gekomen, aan meer edele opwellingen gehoor te geven. Zij dacht alles verloren te hebben eerst, door onvergeeflijke nalatigheid van een ander, haar kind, haar eenigst kind; daarna op nog grievender wijze den man, dien zij liefhad. Doch zij bekwam een der beide verloren panden terugzij kon dus de zorgen, vroeger haar Henri betoond, op een ander overdragen. De bitterheid maakte plaats voor tevredenheid en dankbaarheid, en de moeder- liefde voerde een zegevierenden kampstrijd tegen den haatzulke hartstochten kunnen niet gepaard gaan, wanneer men een edel karakter" heeft. Mevrouw d'Alincourt, die met de bitterste ge- waarwordingen Frankrijk verlaten had, werd "in laar voornemens gestuit, toen zij kort daarop een schadeloosstelling ontving, der geknakte vrouw zoo onverwacht door de Voorzienigheid geschonken, en liefde herkreeg de plaats, die haar toekwam in een gemoed, dat op den duur slechts voor liefde vatbaar was. Jane mocht door haar lijden half waanzinnig, door de verontwaardiging opgewonden zijn geweest zij mocht op het noodlottig oogenblik, toen een valsche vriend haar geluk boosaardig vernietigd had, aan vergelding gedacht liebben, haar tengere land kon niet lang den dolk der wrake omkneld houden; veel minder kon zij jaren lang den zedelijken giftbeker mengen, die de verdere levens- dagen van haar vijand moest vergald hebben. (Wordt vervolgd.) C0IIRAH1T. IMr^blart^jferschjJnt^^aaJUlag^^Woenwaag. en Vrijdagavomt bij den nitgever P. J. V A IV E SAW I) te Te* Neuzen. DOOR •Zoo vriendlijk als de schoone in aan Als ze opkomt uit de zee, En op de blanke duinen schijnt, Zoo vriend'lijk was zij mefi." Bellamy.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1