Aig em een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderen. No. 3100. Dinsdag 15 Januari 1895 35e Jaargang. Binnenland. Vlissingen in 1809. ABONNEMENT: Per drie inaanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elkenregel ineer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. »lt Mad vergchljut Maamlas-, Woensilay- en Vrij.lagavonrt PolitleU Overzicht. De ministerieele-crisis, die de gemoederen in Hongarije zoo zeer in spanning hield, is thans eindelijk tot eene oplossing gekomen, zonder dat de Keizer tot eene ontbinding der Kamer heeft behoeven over te gaan. Na het inislukken der pogingen van de heeren Khuen-Hedervary en Koloman Szell voornamelijk te wijten aan den eisch van Keizer Brans Josef, dat de liberal en een compromis zouden sluiteu met de nationale partij en haren leider, graaf Apponyi werd dit als de eenige gezonde oplossing van het conflict tusschen de Kroon en de liberate partij beschouwd. De Keizer heeft echter nog aangezocht den heer Bitto, een der afgevaardigden die zich bij geen der partijen heeft aangesloten, en die reeds een 20 jaar geleden een korten tijd Minister-president was. Deze heeft de opdracht aanvaard en is er in geslaagd een kabinet samen te stellen, dat over het algemeen een gunstigen indruk op de partijen maakt. De vraag is echter of de Keizer er gelijkelijk mede ingenomen is. Vier leden van het vorig kabinet toch behouden hunne portefeuilles Hieronymi en Lukacs en Dr. Wekerle en Szilagyi Minister van .Justitie, die door hunne uitstekende bekwaamheid en hun staatsmanstalent kleur en beteekenis aan het vong kabinet gaven maar zich, naar men weet, niet bepaald in de bijzondere gunst van den Koning-Keizer mochten verheugen. Naar de jongste berichten te oordeelen, schijnt de Keizer zich echter bij deze oplossing die, juist door het behoud dier beide maunen, het ineest strookt met de wenschen der politieke meerder- heid te hebben neergelegd. Bij de voortzetting der discussies in den Duit- schen Rijksdag over de Umsturz-Vorlage, die meer geanimeerd waren dan de beide vorige dagen, toonde de minister van Binnenlandsche zaken, de heer Von Koller, uitvoerig aan, dat de bestaande strafwet niet voldoende is tot bestrijding van de verheerlijking van misdaden en van de ophitsing der socialisten. De minister deed een beroep op de partijen wvan orde", om zich ge- meenschappelijk ten strijde aan te gorden, waar het vde verdediging der hoogste en heiligste be- langen" geldt. Namens de Pol en, de anti-semieten en de Welfen werden bedenkingen geopperd tegen het ontwerp, vooral wegens de beperking van de vrijheid der pers en de rekbaarheid der bepalingen. De Polen verklaarden er zich echter niet onvoorwaardelijk tegen en schijnen derhalve tot eene schikking be- reid te zijn. De Zuidduitschers Krober en Sigl (de bekende anti-Pruis) wezen er op, dat slechts een klein deel van Zuid-Duitschland voor het ontwerp is, en dat, indien het werd aangenomen, de socialisten in Beieren belangrijk aan stemmen zouden winnen. Eerst heden zullen de algemeene beraadslagingeu worden gesloten. De meerderheid verklaarde zich nog bereid, den sociaal-democraat Brohme te hooren. Een officieel telegram uit Yokohama meldt, dat eene Japansche divisie, onder bevel van generaal Noghi, na een gevecht dat vieren uren duurde, Kaiping heeft ingenomen. De Chineezen, ongeveer 3000 man sterk, vluchtten naar Haishaksai, achter- volgd door de Japanners. Hoe groot aan beide zijden de verliezen zijn, is niet bekend. De Japanners maakten 14 veldstukken buit. Het telegram meldt, dat het eerste leger goed ontvangen werd door de inwoners, die hun verlangen te kennen gaven onder het Japansche gezag te blijven. Naar aan de Times uit Tientsin wordt gemeld, hebben de Japanners sterke stellingen op den weg naar Moekden ingenomen, zonder tot dusver tot eene operatie te zijn overgaau. Volgens bericht uit Shanghai had de Engelsche admiraal Eremantle stellige orders van zijn regeering om, desnoods met kracht van wapenen, de J apanners te beletten de Jangtsekiang op te varen. Eremantle zou dat onder de hand aan de Japanners hebben laten weten en daarmee zou de werkeloosheid van deze op zee verklaard wezen. De Koreaansche gezant te Washington spreekt de geruchten omtrent den moord, die op den koning van Korea zou zijn gepleegd, beslist tegen. FEUILLE1TON. HISTORISCHE NOVELLE GEORGE KEPPER. 20) Te 's Gravenhage is eergisteren overleden Mr. W. Wintgens, die onder de staatkundige mannen, welke van 1848 tot de grondwetsherziening van 1887 aan 's lands bestuur deelnamen, eene be- langrijke plaats innam. Lid van de Tweede Kamer, eerst voor Delft, later voor 's Gravenhage, was Mr. Wintgens een der steunpilaren en warinste woordvoerders vau de oud-conservatieve partij in en buiten 's lands raadzaal. Zijne met veel zorg voorbereide en voorgedragen redevoeringen muntten uit door vorm en inhoud. Na het overlijden van den Minister van justitie Mr. Borret was hij eenige maanden hoofd van het departement van justitie in het Het vijandelijk geschut had nog weinig verwoes- tingen aangericht en zoover hem bekend was, had men nog geen enkel menschenleven tengevolge van het hevige vuur op de stad te betreuren, 't geen aan het wonderdadige grensde. Bij den uitval tegen de batterij aan de Nolle, waarvan de beide officieren zoo even spraken, was zooveel te meer bloed gevloeid. Zulks had garnizoen en burgerij op het ergste voorbereidde waarheid zou de donkerste voorgevoelens nog overtreffen. Hoe gaarne ware hij teruggekeerd naar de ongast- vrije woning, waar zij uu in doodsangst zou verkeeren, om haar te troosten en op te beuren maar nevens de dienst, liet zijn eergevoel hem niet toe, zonder billijke reden zijn bezoek te hervatten, hoewel hij dit zeer goed had kunnen doen, daar Van Praet bij de burgerwacht was ingelijfd. Hij had die opwel- ling bedwongen en bedaard de gebeurtenissen afgewacht, maar toch den eersten kogel, die over de straatsteenen ricocheteerde en niet ver van hem neerviel, met het oog gevolgd, alsof dit de richting daarvan veranderen kon. De geheele Zaterdag verliep, zonder dat er iets bijzonders plaats greep, doch niettegenstaande er niet gestreden werd, had men weinig ruster waren zoovele voorzorgen te nemen. De volgende morgen echter het was Zondag zou niet licht uit het geheugen gaan van hen die, toen zich in Vlissingen bevonden en dien dag overleefden. Monnet, die zijn hoofdkwartier in de overwelfde wachtkamer van het stadhuis had overgebracht, ontviug een laatste opeischingtrots de maire hem smeekte, daaraan gehoor te geven, bekwam de Engelsche opperbevelhebber een oogen- blik daarna het antwoord terug, dat de generaal de hem toevertrouwde stad tot het laatste zou verdedigen. Door zijn vriend, die voor het oogeublik de functien van adjudant vervulde, vernam Henri onmiddellijk het noodlottig antwoord hij begreep, hoe spoedig het gejammer der wanhopige bur gerij tot hem zou doordringen, want de stad, van alle zijden ingesloten, zou binnen weinige minuten aan het vernielend vuur van alle batterijen ten prooi zijn. Ook de bevelliebber zelf besefte, dat bet beslissend oogeublik gekomen was. Hij liet alles onder de wapenen komen de brandspuiten werden gereed gemaakt en de meest geharde krijger zelfs wachtte met gejaagdheid het eerste schot af het signaal voor het bombardement, dat de stad bedreigde. Dat schot liet zich niet lang wachten reeds om half twee uur vloog het eerste projectiel weer door de veste, en doodde een soldaat. Als ware op dit sein gewachtj^begon het moorddadigste vuur, dat volgens de getuigenis van Monnet zelven ooit beleefd was de schepen wierpen onafgebroken vuurpijlen in de stad en de batterijen braakten bommen, granaten en kogels uit. Eenige uren bad dit overstelpend vuur geduurd en steeds floten en sisten de projectielen door de lucht; aan alle hoeken staken de vuurpijlen de eerste ministerie-Heemskerk, in welk kort ministerieel leven hij nog pogingen deed tot partieele herzieuing van onze wetgeving. Als scherpzinnig jurist en voortreffelijk pleiter was Mr. Wintgens bij de Haagsche balie in hooge eer. Hij bereikte den leeftijd van 77 jaren. Dinsdag a. s. wordt het stoffelijk overschot op ,/Eik en Duinen" ter aarde besteld. Woensdag werd de doorbraak aan de zeedijk van den Nieuw-Strijenpolder (Poortvliet) ook be- zichtigd door den heer Mr. J. P. R. Tak van Poortviet, lid van de Tweede Kamer, oud-Minister van waterstaat. De heer Tak was evenals de heer Van Elzelingen (ingenieur), welke belast is met de leiding van het werk, van oordeel, dat het onmogelijk was de doorbraak in enkele dagen te dichten, en sprak zijne goedkeuring uit over de thans gevolgde wijze van voorziening en beveiliging der dijken van de achtergelegen polders, welke thans het buitenwater moeten keeren. Die dijken thans beschermende den Klaas van Steenlandpolder, het waterschap Poortvliet en ook nog een gedeelte van den polder van Tholen (1500 gemeten), welke laatste alleen gescheiden wordt door den voormaligen dijk, thans den Rijks-grootenweg, worden verhoogd tot 2,50 M. -j- H. W. met flinke verzwaring van het binnengedeeltede beloopen en kruin worden met stevige krammat bekffied en zoo noodig ook met rijswerk verder versterkt. Zaterdag 19 dezer wordt het dichten der doorbraak met bijbehoorende werken reeds aanbesteed. Ook ingelanden van het waterschap Tholen hebben op voorstel van het bestuur besloten tot voorziening en verzwaring der aan hun zorg toever trouwde dijken over te gaan; deze zijn de scheidings- dijk tusschen den gei'nundeerden polder Nieuw- Strijen en den Oud-Strijenpolder, alsmede den dijk bij Kettingshoeve, welke den polder Schakerloo of het Oudeland beschermt. De permanente commissie van werkverschaffing te Scherpenisse heeft tengevolge van de doorbraak te Strijen in dezen winter eene gemakkelijke taak. Was de nood dit jaar, tengevolge van de weinige verdiensten, gedurende den natten zomer en de mislukking van aardappel- en bietenoogst, grooter dan ooit, de uitreddiiig overtreft alle verwacliting. Bekend als geoefende dijkwerkers en bekwame polderjongens, zijn de Scherpenissenaars de eersten geweest, die bet oogenblikkelijk gevaar voor de gemeente Poortvliet hebben weten af te wenden en dank zij deze vaardigheid en handigheid op het gebied van oeververdediging, zijn er reeds op den stad in brandde brandspuiten ratelden over de ongelijke bestrating, terwijl de kogels tusschen de bediening rondsloegen. Nauw was het eene pand gered, of het andere stond in lichtelaaie vlam gillende vrouwen en kinderen, door het onverbid- delijke vuur uit hunne woningen verjaagd, liepen verwilderd door de straten en meermalen werd een dezer ongelukkigen door een granaatscherf getroffen of, door een kogel verminkt, tegen den grond geworpen. Onafgebroken hoorde men het geschut en niet minder krachtig werd dit van de wallen beantwoord. Onheilspellend snel volgden de slagen elkander op het vuur scheen eer te vermeerderen dan af te nemende kogels sloegen overal neerletterlijk sprongen zij soms rond, splinters en scherven verspreidende er was geen oog meer op te houden. De bom, die een statigen boog door de lucht be- schreef en hortende, met schijnbaar kleine gedeelten het luchtruim doorkliefde, werd met angst gevolgd, alsof men dien, wanneer hij neerviel, kon ontwijken, terwijl de overige projectielen in grootere hoeveel- heid en in alle richtingen zich bewogen en niet minder groote verwoestingen aanrichtten. Weldra stond de Oostkerk in brandkrakend stortten de brandende woningen in. Maar zonder oponthoud dreunde het geschut, alsof het gejammer van de half waanzinnige wezens die, van hun laatste toevluchtsoord beroofd, in vertwijfeling door de onveilige straten liepenalsof het kreunen der gekwetsten de bediening der vijandelijke batterijen bereikte en aanmoedigde. Onvermoeid deed elk zijn plicht, docli wreed woelden de kogels in de bedrijvige menigte rondfel werd vooral de be diening der stukken op de wallen geteisterd. tweeden dag na de ramp, alleen van Scherpenisse 80 mannen aan het werk gezet, de overige 20 a 80 waren bewoners van Poortvliet en Strijen zelve. Deze mannen, tegen een goed loon uitbetaald, konden Zaterdagavond 5 Januari over een bedrag van ongeveer f 600 aan werkloon beschikken in gewone omstandigheden zou dat zeker niet meer dan 50 of 60 gld. hebben bedragen, omdat er, zelfs bij open weder, slechts voor weinigen werk te vinden is. Dat deze goede verdiensten, al dalen zij waarschijnlijk voor de volgende weken een weinig, gedurende den geheelen winter zullen voortduren, geeft een gunstig vooruitzicht voor de gansche gemeente, daar deze ook de terugslag doen gevoelen op winkeliers en andere neringdoenden. Het terrein van de doorbraak wordt nog altijd druk bezocht en Zondag 6 Januari, uitgelokt door het schoone weder en den goeden weg, was het aantal toe- schouwers bijzonder talrijk. Inmiddels heeft de commissie van ondersteuning te Poortvliet uitvoering gegeven aan een denkbeeld, dat reeds sinds ver- scheidene dagen bij menigeen levendig was geworden. Zij heeft namelijk bij het verdronken land een bus geplaatst, die den bezoekers zwijgend maar dringeud uitnoodigt hunne gaven op het altaar der liefdadig- heid te offeren. Dat menig zilverstuk der rijken en tal van penningskens der minder met aardsche goederen bedeelden door deze donkere gang heeu hun weg naar de kas vinden moge, die den nood van velen heeft te lenigen. G. Ct. Zij, die zich de Wereld-tentoonstelling van 1883 te Amsterdam nog herinneren, en zich daarbij voor den geest kunnen roepen de gesteldheid van de museum-terreinen zooals zij er toen uitzagen, zullen zich eenigszins een denkbeeld kunnen vormen van den indruk, dien de tentoonstelling van dit jaar op hetzelfde terrein moet maken. Wanneer wij nagaan, welke enorme veranderingen dit stadskwatier in die spanne tijds heeft onder- gaan door de uitvoering der nieuwste uitbreidings- plannen, zal men begrijpen, dat deze tentoonstelling in een veel guustiger omgeving wordt gebracht, en dat deze vanzelf moet medewerken om aan het geheel een veel beter aanzien te geven. Het Rijks-museum, toen nog in aanbouw, is in dien tijd geheel voltooid, zoodat de ruime hoofd- ingang tot het terrein een veel monumentaler indruk zal maken. Yoegen wij daarbij het museum ,/Suasso", dat met zijn fraaie collectie moderne kunst tegelijk met de tentoonstelling wordt geopend en wat bouworde betreft tot het Rijks-museum een fraaie arcliitectonisch pendant vormtverder liet concertgebouw en de nieuwe stadswijk daaromlieen, Men had geen veilige plaats om de troepen op te stellen en vele dapperen werden, terwijl zij eigenlijk weerloos daar stonden, door het doodend metaal getroffen. Ook Henri bevond zicli bij den wal, geheel ongedekt en blootgesteld aan het vuur, dat zijn manschap zoo fel teisterde. Hoewel hij dezen kogelregen, die maar al te dikwijls offers eischte en zijn hoopje meer en meer dunde, niet vreesde, stond hij namelooze folteringen uitwant hij kon niets doen, en toch zijn post niet verlaten. Overal zag hij dikke rookkolominen oprijzenin de richting van de Markt vooral stegen onop- houdelijk de vlammen omhoog zou de woning van Frangoise reeds getroffen zijn Waarom kon hij haar niet te hulp Snellen, of ten ininste aan zijn knellende ongerustheid een einde maken Nooit was hem de dienst zoo tyranniek voorgekomen als thans, nu hij er naar snakte, die plek te ver laten en zich te overtuigen, dat hij noodeloos zich ongerust maakte. De plaats, waar hij zich bevond, was zeer gevaarlijk de granaten vielen onophoude- lijk bij hem neder, zonder dat hij zich daarom bekommerde of hierdoor zijn gedachten werden af- geleid, en evenwel wist hij, dat hij daar doelloos stondwant de vijand zou vooreerst nog geene bestorming beproeven. Ofschoon vlak naast hem een oud soldaat doodelijk getroffen nederviel, merkte hij dit ter nauwernood opeen oogenblik later sprong de kleine troep verschrikt uiteen, daar een granaat midden tusschen de manschap viel Wat hielp die onwillekeurige beweginghet pro jectiel sprong onmiddellijk. Henri voelde een nij- pende pijn aan het hoofdhij bracht de hand aan zijn wang en zag, dat die bebloed wasgelukkig had slechts een scherf hem de wang opengescheurd, COURANT. DOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1895 | | pagina 1