Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 3093. Zaterdag 29 December 1894. 34® Jaargang. Binnenland. a 4 0 CENT. Ter Neuzensche Courant Vlissingen in 1809. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. AD YERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elken regel meer /0,10. Qrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. »!t Wad verachijnt Oinadag- eu VrUdagavood bij dea nttgever V. J. V A M I Nieuwjaarsadvertentien voor het nummer van dit blad, dat op Dinsdag morg en, 1 Januari 189-5, zal verschijnen, worden weder geplaatst De inzendingen knnnen geschieden tot Maandag, 31 dezer, des avonds te 6 ure. Tee Neuzen, 24 Dec. 1894. De Uitgever, P. J. VAN DE SANDE. Ten einde teleurstellinj? te voor- komen zij medeiredeeld, tint voor de TEll NEIJZEXSCHE COURANT met seen lijst wordt rondgegaan oni advertentiSn. Zooals bereids is mede- gedeeld, zal de met 1 Jan. a. s., zonder prijsverhooging driemaal per week verschijnen. De uitgave is bepaald op Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond, uitgezonderd op feestdagen. DE UITGEVER. folitieli Overzicht. Als ioleidiug tot en als nahetrachting op het feest des vredes bij uitnemendheid, is een be- schouwing over de vredesonderhandelingen in het verre Oosten, tusschen de oorlogvoerende mogend- heden Japiu en China, er eene van actueelen aard. Er is gelegenheid in kalme rust te leven in afwach- ting van 't geeu in 't Oosten gebeuren gaatgeeu der wetgevende lichamen van ons werelddeel, zelts het Eransche niet, verzuimt de gelegenheid eens een paar weken vrijaf te kunnen nemen en ter kalmeering der opgewonden gemoederen is een dergelijke vacantie-tijd alleszins dienstig. Maandag was 't nog vrij ourustig in de Kamer van Frankrijk eu de president Brisson beging bij die gelegenheid een onhandigheid, welkeziju kanseu op herkieziug in Januari, wel heeft doen dalen. Door den sociaal-democratischen afgevaardigden FEUILLETON. Jaures, die buiten zijn boekje ging (d. w. z. heel onparlementair werd in zijn betoog) in beseherming te neinen, verbitterde hij een groot deel der meer- derheid en toen hij later ondauks zichzelven ge- noodzaakt werd Jaures op zijn plaats te zetten, joeg hij en de socialisten en een aantal radicalen tegen zich in 't harnas. Gisteren moest de Senaat beslissen over de voorloopige maaudbudgetten, reeds toegestaan door de Kamer eu dan zou in den namiddag in de Kamer en in den Senaat tegehjker- tijd de voorlezing van het decreet, waarbij de buiteu- gewone zitting wordt gesloten verklaard plaats hebben. Te Buda Pest is van de met het Kerstleest onvermijdelijk verbonden gewaande rust en kalmte heel weinig gebleken daar hield en houdt nog de politieke crisis alle partijen in agitatie. t Is dan ook geen gewone miuisterieele of kabinetscrisis, 't is een crisis op politiek gebiedniet door de uitwerping van een twee of drietal kabinetsleden en hun vervanging door andere, is't zaakje gezond. Wekerle's combiuatie is niet ten val gebracht door een Kamervotum, er is dus geen aanwijzing van richting en er moet gezocht worden naar een combiuatie die zooveel mogelijk steunt op dezeifde meerderheid, zonder in gelijke mate het misnoegen en de ongeuade te wekken van den Keizer-Koning of eigenlijk uitsluitend van diens omgeviug. Khuen-Fejevary treedt als candidaat voor het presidium nu weer meer op den voorgrond. Banlly, de presideut van het Huis van afgevaardigden, wil wel optreden als Minister-president, doch slechts wanneer de kroou de ministers aanwijst en wanneer van de twee nog op behandeling wack- tende kerkelijk-politieke voorstellen, dat betrekkelijk de godsdienstloosheid wordt opgegeven, dat rege- lende de gelijkstelliug der joden, daarentegen wordt gehandhaafd. Heden zal W ekerle, wiens ontslagaanvrage nu werkelijk is ingewilligd door den Keizer-Koning, in het Huis van afgevaardigden het besluit tot terugtreding toelichten en allicht wordt er over het resultaat van Franz Jozef s samensprekingen met de partijleiders, dan ook iets bekend. Dat de Japanners de spreuk der Amenkanen, waarbij dezen hun land voor de op Amerikaauscheu bodem geboreu, reserveeren niet in toepassing brengen, is tijdens den oorlog met China geuoeg- zaam gebleken. A1 de door Japan bevochteu voordeelen zijn een gevolg van de toepassing van Europeesche gewoonten en gebruiken, van een oorlog-taktiek, zooals die een der Europeesche mogeudheden tot eer zou verstrekken. Ook op parlementair gebied staat Japan niet achter bij zijn leermeestersmen heeft er uu reeds gehad tal van kabinetscrississen en parlementsoutbindingen en Maandag 1.1. is te Yokohama de zitting van het Parlement heropend met de formaliteiten, die satnen- gingen met de zittingen van Duitschlands Rijksdag na den oorlog van 187071. In 'tkort wordt in de troonrede van den mikado ineldiug gemaakt van de overwiuningen der Japansche troepen en van den staat van zaken zooals die nu is. Oprner- kelijk is't, dat met geen enkel woord in deze, naar 't voorbeeld der Europeesche openingsbetoogen, saamgestelde speech, met geen enkel woord melding wordt gemaakt van de mogelijkheid op beeindiging van den oorlog in verband met de door China ondernomen stappen. De eetlust schijnt bij Japan al etende te komen de mikado en zijn raadgevers lijken gezind van de door de krijgsmacht behaalde voordeelen zooveel mogelijk partij te trekken. Voor zoover de particuliere belangen van Japan niet indruischen tegen de belangen van de groote Europeesche mogendheden, zal men Japan kalm zijn weg laten gaan en niet influenceeren tot over- haasting, doch stelt Japan zijn eischen te hoog, dan wordt 't een heel andere zaak. Een te Shanga'i verschijueud blad, zegt dat Japan eischteen of— en defensief verbond tusschen China en Japan tegen de Europeesche mogeudheden, reorganisatie van China's leger en marine door Japan en openstelling van China voor den Japauschen handel. Dat verlanglijstje is even onwaarschijnlijk als onvolledig zulk een aansluiting van het Mon- goolsche ras tegen de Kaukaziers zou dezen laatsten hoogst ongewenscht zijn en de volkomen afwezigheid van eischen van matrieelen aard, geeft het geheel een beslist onvolledig karakter. Afwachten blijft dus het parool Naar men rneldt zijn door de Belgische regeering de navolgende eereblijken toegekend aan de uiannen der beide loodswezens te Ylissingen, die zich onderscheiden hebben bij het bewijzeu van hulp aan de slachtoffers van het bekende ongeval met de Belgische loodsloep no. 5, in den grond geloopen door het stoomschip Sea Gull ter reede van Vlissingen als het Kruis van burgerlijke ver- diensien le klasse aan den schipper der Nederlandsche loodssloep E. van Hoepen en de schippers der Belgische loodssloepen J. Staal en A. H. van deu Bovenkamp, en het Kruis van burgerlijke verdiensten 2e klasse aan de roeiers van het Nederlaudsch loodswezen I. Kamermans, J. Jobse, P. de Jong, L. Mommaas eu J. A. Heijdens en aan de roeiers van het Belgisch loodswezen L. M. Sterzenbach, A. J. Staal, F. J. Ureel, J. C. Daane en J. Schot^ Men schrijft uit Rotterdam We hadden Zaterdagavond vergaderd. Na afloop dier vergadering bleven we gezellig bij elkaar plakken, totdat het klokje van gehoorzaamheid ons waarschuwde te vertrekkeu. Drie onzer begaven zich op weg om in het Hotel Coomans van den arbeid des daags uit te rusten. We naderden de Hoogstraat. Manuen en vrouwen hier en daar in groepjes en loopende lang's Heereu straten, verrieden, dat er iets ongewoons moest hebben plaats gehad. Allereerst dachten we aan brand, maar eene enkele vraag gaf ous het antwoord, dat geheel Rotterdam aan de zuidzuide der Hoog straat tot op ongeveer een halven meter onde water stond. Van slapen was nu vooreerst geen sprake. Aan de vriendelijke uitnoodiging van een der vele schippers om met zijn roeiboot tegen billijke vergoeding een tochtje door Rotterdam's straten te maken, gaven we gehoor, eeusdeels om het eigenaardige, zeldzame geval, anderdeels om den toestand der overstrooming in oogenschouw t< nemen en uwen lezers ter kennis te bremren. Aan Plan C stapteu we in de boot. We In ous varen langs Westnieuwland en Steiger, r het standbeeld van Erasmus op de groote Uwen correspondent zijn niet alle uamen d bekend, die wij door- of overvaarden n geheele roeitochije leverde een ongeevenaard spel op, hoe tragisch ook in zijn verlooj eene slijterij op het Westnieuwland leg eens aan. Op ons verlangen was de dot eigenaars welwillend genoeg om met opg rokken tot aan de knieen door het water ons een glas cognac te schenken, niettege het reeds twee uur in den nachts was. Tal van bewoners in het overstroomde t trachtteu toen nog zooveel mogelijk te wat gered kon worden, terwijl anderen en de bovenbewouers de dingen bleven afwachti eventueel konden komen, m. a. w. de kat uit den boom wilden kijkeu. De meesten hadden dan ook niet gerekei eene overstrooming als deze. Ten 5 ure d. middags was de vloed komen opzetten en v gestuwd door den steeds aanwakkerenden s wies het water hoe langer, hoe onrustbare: totdat tegen 11 ure het water reeds de Noord met kracht overstroomde. De storm bleef aanhouden en het water HISTORISCHE NOVELLE GEORGE KEPPER. 14)17 yKom Fran^oise, 'thaalt toch niets uit; ga in vredes naam maar heen sprak haar moeder eindelijk, na een oogenblik Fran?oise te hebben sadegeslagen, die met tragischen afkeer zat baudjes uit te halen. Daarop was al lang gewachtdwarrelend kwam een rok bij den grooten hoop neder, en Franpoise schudde haar prachtige krullen, als wierp zij al die proza'ische zorgen van zich af. Half uit haar humeur, half glimlachende zag mevrouw Van Praet dit bedrijf aandoch eindigde met zich in het geval te schikken en haar kind niet al te euvel te duiden, dat het gretig van haar vrijgevigheid gebruik maakte. Yoordat zij verder een woord in het midden had kunnen brengen, was Framjoise reeds de kamer uit. Mama amuseerde zich verder eenige uren met nog honderden bandjes uit te halen, hetgeen haar veel afwisseling aaubood. I Frantjoise begaf zich naar boven en zocht hare kamer op. Zij ging aan het openstaande raam zitten, i dat op de markt uitzag, en spoedig had zij den draad van haar afgebroken gedachten weer opgevat. Haar blik dwaalde niet rond, maar was op een punt gevestigd en menigeen, die het huis voorbij- mng, snelde voort met het geheimzinnig vreugde- vol gevoel, voortspruiten.de uit den waan dat zij) persoon de bijzondere aaudacht van een mooi meisje trok. Want Fran$oise was mooi. Dit was. niet de meening van een ouden erfoom, of vau verliefde en verblinde ouders, of van een paar in t hart gewonde studenteu iedereen was het daarover eens. Zooals zij daar zat, met de teugere hand ouder het hoofd, was zij om uit te schildereu. Zij had een scherp geteekend, geestig gezicbtjen, en wanneer haar donkerbruiue oogen op iemand gericht waren, dan was zoo iemand zelden opzijngemak. Altijd was er leven in die oogen, en was daarin wat te lezen want zij wist wel, dat zij niet leelijk was, en gevoelde, dat dit een groot voorrecht is, wat de gebochelde wijsgeer daartegen in moge brengen. Haar uiterlijk droeg den stempel van haar karakter en duide stoutmoedigheid aan op haar gelaat stond vastberadenheid te lezen. Zij was tenger, zelfs fijn gevormdhet was, alsof zij onder bedwang van passer en liniaal was opgegroeid, zoo regelmatig was haar lichaamsbouw, zoo zuiver waren alle deelen. Men wist niet, wat meer te bbwonderen den gloed van de vurige oogen, den glans van het wollige haar, het edele van het fijnbesneden gezicht, of de kinderlijke afmetingen van de hand, die het hootdjen steunde en den voet, die even onder haar kleed te voorschijn kwam. Zij was schoon; doch haar uiterlijk herinnerde aan andere typen als die onzer Nederlandsche schoonende bruinachtige tint, die over gelaat en hals verspreid lag, zou bij weinig anderen de bekoorlijkheid verhoogd hebben bij haar ware het albast eene ondenkbare vergelijking geweest. Hoewel nauw negentien jaar oud, was zij buitengewoon ontwikkeld. Peinzend bleef zij het raam uitzienmen mag aannemen, dat haar gedachten aan de romau- tische bezigheden harer moeder gewijd waren, want nu en dan was een driftige beweging moeilijk daarmee overeen te brengen dan stond zij op eu ging doelloos de kamer door. Welke denkbeelden pijuigden toch dat kleine hoofd Fran?oise had geen karakter dat zoo dadelijk zich liet doorgronden ten minste dit was haren ouders nog niet gelukt. Onder een zekere dartelheid en opgewondenheid verborg zij een leed dat, zoodra zij alleen was, haar soms dubbel kweldeonder luidruchtige vroolijkheid was haar hart menigmaal vol. Wat zou een gepassioneerd meisje van negentien jaren kunnen kwellen Hij, die haar in de eenzaamheid had kunnen gadeslaau, had die vraag voorzeker gesteld en be- antwoord. Zeker, zij beminde reedsen waarom zou zij den jonkman, die hare opmerkzaamheid had mogen trekken, niet kunnen liefhebben P Hoezeer haat, afgunst en boosheid in de wereld heerschen, de liefde speelt toch de hoofdrol. Op liefde is de geschiedenis van ouzen aardbol gegrond op liefde, al moge die van veel meer edelen aard zijn, berust onze toekomst. Een verwijderd tromgerotfel onttrok haar aan die overpeinzingenzij beurde het hoofd op, en zag naar de zijde, waarvan het geluid kwam eene afdeeling infanterie van het garnizoen te Ylis singen kwam de Markt over. Een bios kleurde hare wangen en snel rees zij overeiud zou hieriu ook de oplossing van het raadsel ts vinden zijn Zij plaatste zich achter het penaut en luisterde. Het geluid naderde en spoedig drong dit dreunend tot haar doorde tamboers gingen onder het veuster voorbij. Onwillekeurig had zij de hand op haar kloppend hart geiegd; telkenmale wilde zij haar schuilplaats verlaten, maar even dik trok zij zich terug. De troep rukte voorb toen het eentonig weergalmen der voetstappen van uit de verte tot haar kwam, trad zij voren en zag droefgeestig den troep na weemoedige trek kwam over haar gelaat en zij weer voor het raam had plaats genomen, zij nog altijd op de ruwe straatsteeuen een be dat ook alleen voor haar op die plek aanwi was. Ja, zij beminde reeds, maar zooals een mt van nog geen negentien jaren dit kan en doenzij had nog niet den leeftijd der onstuir driften, der gloeiende hartstochten bereikt. It. was haar oog reeds op een harer bewondert gevallendoch niemand wist dit, zelfs tiij De gelukkige, die reeds veroveringen had gen lak vdor hij de vesting belegerd had, was een jeugd officier vau het garnizoenook hem was ree menigmaal dat ranke, bevallige kind opgevall Wel was hij verscheidene malen met haar in zelschap geweest en dan scheple hij behagen haar ongedwongen omgang, doch nooitarf toeval gewild, dat hij in gezelschap it ouders was geweest, zoodat hij van e ver kennismaking onmerkbaar was teruggeWe/j worden. Wellicht ook was haar jeugd O' dat hij tot dusver niet er aan gedacht had, gewicht te hechten aan de gewaarwording zij bij hem had opgewekt. Maar een klei zou voldoende zijn, om hem eene andere bet te doen geven aan zijne bewondering voi lieve kind", zooals zij uog genoemd werd. (Wordt vervoi TER NEIMSCHE COURANT. ip,n DOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1