Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 3092. Dinsdag 25 December 1894. 34e Jaargang. a 4 0 CENT. Ter Neuzensche Courant Vlissingen in 1809. Binnenland. iBONNEIENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elkenregel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Nieuwjaarsadvertentien voor het nummer van dit blad, datop Dinsdag morgen, 1 Januari 1895, zal verschijnen, worden weder geplaatst De inzendingen kunnen geschieden tot Maandag, 31 dezer, des avonds te 6 ure. Ter Neuzen, 24 Dec. 1894. De ZJitgever, P. J. VAN DE SANDE. Ten einde telenrstelling te voor- komen zij medegedeeld, dat voor de TERNEUZENSCHE COIKVM met green lijst, wordt rondgegnan om advertentien. Zooals bereids is mede- gedeeld, zal de met 1 Jan. a. s., zonder prijsverhooging driemaal per week verschijnen. De uitgave is bepaald op Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond, uitgezonderd op feestdagen. De nog te verschijnen nummers worden nieuwen abounds gratis toegezonden. DE UITGEVER. De Burgemeester van TER NLLZLN verzoekt den erfpachters van gronden, aan de gemeente Ter Neuzen toebehoorende en waarvan de erfpachtstermijn is vervallen.om, wanneer zij die gronden weder in erfpacht wenschen te verkrii<ren, daarvan Donderdag, Vrijdag of Zaterdag handhaving der rust kan worden ingestaan. Althans a. s. veddarin" ter Gemeente-Secretarie af te leggen. de Chineesche regeering Hemelsche Rijk eiudelijk toegegeven aan den eisch van Japan, flat van geen tusschenkorost van audere landon wilde weten. De Chineesche regeering heeft nu besloten rechtstreeks gevolmachtigdeu naar Tokio te zenden om over den vrede te onder- bandelen. Volgens bericlit van den Amerikaanscben gezant te Peking zijn Chang Yiuhuan en Thao daartoe benoemd. Dat wil nog niet zeggen, dat de vrede spoedig gesloten zal zijn. Vee! zal afhangen van de vraag, hoe ver het Japansche leger het in de eerste weken nog brengt. Hoe meer het Peking nsdert, des te spoediger zal de trage Chineesche diplomatie tot een beslissing over het aannemen der vredes- voorwaarden gedwongen worden. Door het talmen met het openen van officieele onderhandelingen heeft China reeds niet gehandeld in zijn eigen belang. Men zal zich herinceren, dat het reeds eenige weken geleden een douane- ambtenaar, den heer Detring, naar Tokio had ge- zonden en die zeudiug schijnt in Japan een zeer slechten indruk gemaakt te hebben. Uit de bijzonderbeden, welke de Times aangaande deze zending mcdedeelt, blijkt dit ten doidelijkste. De Japansche regeering weigerae den heer Detring te ontvangen. Deze had geen geloofsbrieven van den keizer, maar bracht een brief van Li-Hung-Chang over, waarin deze verklaarde, dat hij op bevel van den Keizer den heer Detring had opgedragen naar Tokio te gaan en te trachteu aan den oorlog, die „geen onaanzienlijke rampen over ouze heeft gebracht", onmiddellijk eeu einde te maken. Bovendien is de heer Detring een vreemdeling en bekleedt slechts een ondergeschikte plaats in de rij der Chineesche ambteuaren. Dit werd in Japan als een beleediging beschouwd. Had Japan in deze omstandigheden met den buitengewonen afgezant van China onderhandelingen aangeknoopt, dan zou het zijn waardigheid te kort hebben gedaau, verklaart de Times. In China zelf schijnt de grootste verwarring te heerschen, zoodat zelfs in de hoofdstad niet voor Ter Neuzen, 22 December 1894. De Burgemeester, J. A. VAN BOVEN. JPolitieU Overzicht. Onder het nieuws van Zaterdagmorgen is dat uit China het belangrijkste zegt het H.bld. Na lang aarzelen eu met grooten tegenzin heeft het F15UILLETON. HISTORISCHE NOVELLE heeft nu besloten, de bescherming der buitenlandsche gezantschappen te Peking toeb maar over te laten aan soldaten der buitenlandsche mogendbeden. Prins King, die zicb eerst sterk verzet had tegen de toelating der vrcemde soldaten, is in een latere bijeenkomst van den Tsung-li-Yamen (Raad van State) overstemd en heeft°uu van den Keizer tien dagen verlof gekregen, wegens „een gescbokte gtzondheid." De regeering heeft passen uitgegeven voor 50 soldaten voor het Britsche gezantschap en tien voor elk der andere. De Hougaarsche crisis zal geen verandering van koers ten gevolge hebben. Het liberale ministerie— Wekerle zal vervangen worden door een andere liberale combinatie. Er werd reeds op gewezen, dat men niet geloofde dat de Koning een katholiek met de vorming van een nieuw kabinet zou be- lasten, en uit de ontvangen berichten blijkt, dat de officieuse Weener en Pesther bladeu evenmin een verandering van regeeringsstelsel verwachten. Trouwens, een katholiek ministerie zou het met de liberale meerderheid in het land en in de Kamer niet best kunnen vinden. De crisis is niet het gevolg van het wantrouwen der Kamer in het ministerie. Zij bestaat eigenlijk reeds geruimen tijd. De officieuse Pesther Lloyd geeft hieromtrent de volgende iulichtingen „Reeds bij zijn optreden bezat het ministerie— Wekerle niet de gunst van de Kroon. Als door een wolk moest het de treden van den troon zoeken en toen het deze gevonden had, bleef de harmonie niet voortduren. De crisis bestaat niet sedert heden of gisteren, zij bestaat reeds bijna twee jaar." De oorzaak van dit gebrek aan vertrouwen van de Kroon in het ministerie moet volgens de Frankf. Ztg. gezocht worden in het feit,, dat het ministerie te vriendelijk was tegenover de radicalen der uiterste linkerzijde, die door de Kroon als ge- gevaarlijke revolutionairen beschouwd worden. De rol, welke Frans Kossuth gespeeld heeft, de grootsche begrafenis van den ouden Kossuth en de menigvuldige betoogiugen der radicale jeugd worden het kabinet als zonden aangerekend en hebben de ontevredenheid van Frans Jozef voort- durend doen toenemeu. Ten einde een zuiveren toestand te verkrijgen, heeft de heer Wekerle het ontslag van het ministerie noodig geacht. Volgens een officieus bericht is het ontslag echter nog niet aangenomen. Mocht de Koning het ministerie willen behouden, dan zal hij voor alles den heer Wekerle moeten beloven het ministerie te zullen steunen bij de behandeling der beide kerkelijk-staatkundige wetsontwerpen in het Magnatenhuis. G E O R G E K samenzweringmaar het edelmoedige volk, dat haar twee dagen te voren alles ontnomen had, overlaadde haar nu met bijvalsbetuigingen en hadde bijna in triumf haar de straten rondgedragen. Dat goede, rechtschapen volk. HOOFDSTUK IV. E P P E R. 13) Eerst werd de vrouw terechigesteldzij was de eenige onder de veertien veroordeelden. Henri was voor de wilskracht van zijne echtgenoote bezweken maar toen hij daar voor zich dat levenslustige, schoone wezen, even als zijne Jane in den bloei des levens door de schendende handen van die slachters aangrijpen en haar op de vochtige plank binden zag toen dankte hij de Voorzienigheid, welke hem de gruwelijke foltering bespaard had, zijne vrouw zoo te moeten aanschouwen W ant dat zij hem niet op deze schandplaats zou volgen, dit zeide een stem in zijn binnenste met wonderbare, maar toch zod overtuigende taal, dat hij daarop gerust het hoofd neerlegde. De doodstrijd zelf was kortde guillotine wa3 een doeltreffende machine voor een tijdvak, toen aan een menschenleven de waarde van een atoom werd toegeker.d. De natie was zoo menschenlievend, niet het leven te eischen van de vrouw, die tot in de Concier- gerie was doorgedrongeu, om met haar man te stervenhoe schuldig die man ook mocht ge- weest zijn Men vergaf haar niet alleeu die onschuldige In dezelfde kamer, waarin wij het eerst den lezer binnenleidaen, zat eene vrouw, vooroverge- bogen en met het hoofd op de hand rustende; geen rouwkleed omhulde hare leden het was ver- ,ad, om een geliefd pand te betreuren. De rouw was evenwel zoo over haar bleek gelaat verspreid, de smart was zdo in hare roodgekreten oogen te lezen, dat men deernis met haar moest bebben Zij hield in de hand een klein medaillon daarin bevond zich een vlok haar. Beurtelings staarde zij op de lok en op een portret, dat den wand sierde en zoo vriendelijk tegen haar lachte dan vertrok haar gelaat krampachtig en neep zij zenuw- achtig het medaillon dan belemmerde het wazig floers der tranen haar het gezichtdan zonk het hoofd, luid snikkende, neder op de tafel, waaraan zij gezeten was. Eeu meisje, vier jaren oud, stond niet ver van haar het kind was zeker onder den indruk van de diepe smart, die haar drukte. Ook dat kind, hoe jong ook, had een dierbaar pand te beweenen, Jane trok het meisje naar zich toe en drukte het aan haar borst. ,/Ik zal voor u zorgen, miju kind," sprak zij, „ik zal leven voor u, en voor In de zitting der Tweede Kamer van Zater dag was aan de orde de West-Indische begrooting voor 1895. Haar gelaat nam eene uitdrukking vol ernstige vastberadenheid aan zij weerde het meisje af, en m een stuk papier, dat op de tafel lag. Lang en opmerkzaam bezag zij dit, zooals zij reeds meer- malen had gedaan. Het behelsde slechts weinige woorden //Burger Robespierre. Een vriend der Republiek maakt u dringend opmerkzaam op zekeren d'Alincourt, Rue Nati onal No. 153. Hij is een aristocraat eu samen- zweerder. Nadere mlichtingen zullen u worden verstrekt." De brief was niet onderteekend, maar zij kende het schrift. Bovendien was de oorsprong van dit schrijveo haar bewustzij nam een ander stuk papier uit een lade, en vergeleek het schrift. wWat heb ik u gedaan," mompelde zijwat heb ik u toch gedaan Zij borg zorgvuldig beide papieren weg, maar een onheilspellende trek outsierde haar gelaat nooit te voren had Jana d'Alincourt er dus uitgezien. Zij zou niet alleen voor de kleine Marie een treurig bestaan te gemoet gaanmaar in den persoon, voor wien zij zou blijven leven, vergiste zij zich. H JET JAAR 1809. HOOFDSTUK I. tfHoe kunt ge toch zoo in gedachten zitten Deze woorden sprak mevrouw van Praet tot hare De heer Kerdijk bracht uitvoerig ter sprake de slechte behandeling, die de Javaansche emigranten bij hun vervoer naar Suriname per stoomschip Voorwaarts" van de Maatschappij ,/Nederland" heeft ondervonden, in die mate dat in de West een onderzoek is ingesteld, dat wel niet tot een straf- vervolging heeft geleid wegens gebrek aan bewijs, doch hetwelk grove nalatigheid en schuld aan het licht bracht bij het bevel van het schip, een waar slavenschip. Spreker betoogde uit de feiten, dat de schuld van die slechte behandeling, ten deele komt ter verantwoording van de stoomvaartmaat- schappij rNederland"en ten deele ter verantwoording van het Indisch gouvernement. Hij vroeg of de Minister van Kolonien alsnog bereid was een strafvervolging hier te lande te doen iustellen tegen de maatschappij of bare vertegenwoordigers. Nadat de heer Bool een bijzonder punt had besproken, steunde de heer Pyttersen der Regeering in haar streven om voort te gaan op den weg door de vorige ingeslagen tot meerdere behartiging der belangen van de Kolonie, alwaar velen een schoone toekomst kunnen vinden. Onder de middelen tot bevordering der welvaart, noemde spr. de inrichting van cultuurtuinen en de versprei- ding van meerdere kennis van het mijnwezen. Hij sloot zich aan bij het ongunstig oordeel over het transport der emigranten. De heer Pijnappel besprak mede dit betreurens- waardige feit, maar achtte de Kamer niet in staat een oordeel over de schuld in deze uit te spreken. Spr. zocht de oorzaken in de onvoldoendheid der verordening en bepaliDgen op het vervoer en vroeg daarom waarborgen en wel of verordening tegen herhaling der bedroevende feiten en zekerheid, dat alleen gezonde personen, geen opiumschuimers worden uitgezonden. De heer De Ras vestigde 's Ministers aandacht op het detacheeren van ambtenaren uit het moeder- land naar Suriname. De Minister van Kolonien betuigde zijn belang- stelling in de kolonie Suriname, betreurde zeer het gebeurde aan boord van de Voorwaarts," verklaard met kracht te zullen optreden om tegen herhaling van dergelijke feiten te waken, maar protesteerde tegen den aanval van den heer Kerdijk op het Indisch gouvernement. Alleen door een samenloop van ongelukkige omstandigheden is dit eerste transport jammerlijk verloopen met name door het uitbreken van een epidemie. Overigens waren de bestaande bepalingen in Indie opgevolgd en zal voortaan een ambtenaar aan boord meegaan om toezicht op de koelies te houden. Voor straf- dochter, die zoo verdiept was, dat zij de taal der brave moeder als onzamenhangende klanken be- schouwdehet meisje ontrukte met tegenzin zich aan hare "ldealen eu keerde met weinig welbehagen tot de werkelijkheid terug, die bestond in een schrikbarende hoeveelheid linnengoed, die tusschen moeder en dochter lag opgestapeld. „U denkt toch niet, dat 'k op dat waschgoed verzot ben luidde het antwoord, onder accom- pagnement van een diepen zucht. Zulk een anti- huishoudelijke bespiegeling deed de vrouw bepaald verdriet. ,/En dat een meisje, in Holland opgevoedhoe is het mogelijk Zij schudde bedenkelijk het hoofd. zz't Is of een Hollandsch meisje haar heil zoekt in een hoop linnengoed." Deze verklaring verge- zelde zij van eeu onwillig gebaar, dat haar nog al aardig van de hand ging ten minste die ondeugende beweging wekte den toorn van de goede vrouw niet erg op, ofschoon deze een heilige vereering voor alle oprecht vaderlandsche begrippen koesterde en huishoudelijke zaken van eenig belang dus zelve behandelde. Hoewel ons land toen geheel Fransch moest genoerad worden men schreef het jaar 1809 was zij een van de vrouwen, welke zich aan de beginseleu harer voorouders hielden te meer daar zij die beginselen met haar huwelijk eenigszins had verloochend. vJe zult je moeder nog schande aandoen vervolgde zij schertsend, daar zij het dartele meisje allerlei kleedingstukken door elkander zag woelen. Fran?oise scheen doof voor de waarheid van die harde woorden en ging met den grootsten weerzin aan den gang. Het was blijkbaar, dat het meisje niet de eigen dochter vau de zorgzame huisvrouw, zelfs niet iu TER \EI/TVS INK COIIRANT Kit ltli.il verscl. ijnt ISinsdnff- en Vrijilagavonti hiJ den littgever I'. J. VAW 1» E S A B E «e Ter lemen. DOOR En wie hier zijn leed en zijn jammer betreur, En wie hier de handen al morrende beur, Geen enk'le wordt immer vergeten Nierstrasz. Geen zorg boog lic.ht dat hoofdje nefir een niets, een rozenknop, Een zonnestraal, een lief gelaat, wond haar jong hartje op. De Genestet.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1