Algemeen Nieaws- en Advertentiebiad voor Zeenwsch-Vlaanderen. BE KEN I) M AKIN No. 3091. Zaterdag 22 December 1894, 34e Jaargang. Ter Neuzensche Courant Graanmarkt te Ter Neuzen Vlissingen in 1809. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /"0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit Itlad verscliijnt Otnadag- en VrijdaKavoud bij den u.tgever P. J. V A M E S A M 1> E te Ter Aeuzen. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. Uithoofde van het Kerstfeest 1^^ zal de Ter Neuzensche courant van Dinsdagavond a. s. op MaancLacj- avond verschijnen. Advertentien voor dit nummer worden ingewacht tot uiterlijk Maandagmiddag 3 uur. Zooals bereids is mede- gedeeld, zal de met 1 Jan. a. s., zonder prijsverhooging driemaal per week verschijnen. De uitgave is bepaald op Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond, uitgezonderd op feestdagen. De nog te verschijnen nummers worden nieuwen abounds gratis toegezonden. DE UITGEVER. op DOADGRDAG, 27 December a. s., in plaats van op Woensdag te voren (2e Iierstdag). Ter Neuzen, 12 December 1894. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. folitiett Overzicht. De politieke toestand in Italie blijft zeer ge- spanuen. Eeuesterke stroomiug opeubaart zich tegen Crispi, die, door den koning tot eene schorsing der Kamer te bewegen, welke vermoedelijk door eene ontbinding van het parlement zal worden gevolgd, der vertegenwoordigiug de gelegenheid heeft benomen, de waarheid der tegen hem iuge- brachte beschuldigingen te onderzoekeu. De oud-premier markies Di Rudini verwijt ziju opvolger, dat hij niet correct heeit gehandeld. Wanneer de koning zijne toestemming geeft lot FEUILLETON. 11ISTORISCHE NOVELLE GEORGE KEPPER. 12) Duizelend van geluk en dankbaarheid verliet de onverwacht geredde moeder het verblijt, waariu zij zooveel had doorstaan. In een dergelijken bij- zonderen toestand aarzelt men niet, zulk een kleinood aan te nemen. Hevig was de hartklopping van de beide overgeblevenen, toen de deur ackter de vluchteling dicbtvielmet ingehouden adem luisterden zij. Men hoorde uiets meer. De overige gevangenen hadden ternauwernood al het gewicht van dit tooneel opgemerktmaar toch gevoelden zij, dat er iets was voorgevallen. Nu eerst viel Jane gerustgesteld haar man in de armennu eerst kon zij hem in gemoede om- helzen zyJane, Jane, wat flauwhartige rol laat ge mij speleo sprak Henri d'Alincourt radeloos. ,/Nog eens, Henri, voor wien zou ik blijven leven. Niets blijft mij over zelfs den ouden Pierre hebbeu ze mij ontnomen." „Ik zag den armen man voor mijne oogen ver- scheuren hij wilde mij redden." #Zijne opoffering was nutteloosmaar hem waardig." /,Maar de uwe Gij hebt het gewildmaar weet je wel, wat je doet?" tfIk ben op alles voorbereid." ontbinding der Kamer, zal de heer Crispi'misschieu weer de meerderheid verkrijgen, „maar er zijn ook quaesties van moreelen aard, die niet door besluiteu der meerderheid kunnen worden beslist." En zoo denken er velen over. De wensch van den heer Di Rudini, dat de Kamerzittingen spoedig zullen worden hervat, zal wel niet verwezenlijkt worden. Men verzekert, dat de zitting den 4ett Januari gesloten zal worden. Tal van afgevaardigden ziju reeds vertrokken. Dat er gisting in de gemoederen heerscht, be- wijst wel het feit, dat het garnizoen te Rome aauzienlijk is versterkt. Verschillende manifestatieu, tegen den premier op touw gezet, zijn bijtijds verijdeld. Tot nu toe hebben er geeu rustver- storingen plaats gehad. Over den man, die het kabaal heeft veroorzaakt, en wiens eenig motief geweest is vijandschap tegen Crispi, den oud-minister Giolitti, loopen allerlei geruchteu Volgens sommigen is hij naar Berlijn vertrokken, waar hij eene getrouwde docbter heeft wonen anderen beweren, dat hij zich te Trente, in Tyrol, bevindt, en eerst over eenige dagen naar Berlijn zal vertrekken. In elk geval staat het vast, dat hij de plaat heeft gepoetst. Eene uobele figuur is het niet De linkerzijde in de Eransche Kamer heeft weder eens eene poging gedaan om het kabinet-Dupuy te doen duikelen. Bijna gelukte het. Bij de be- raadslaging over de begrooting van het Legioen van Eer, kwam de socialist Rouanet in krachtige termen op tegen de licbtvaardige wijze waarop de orde vaak wordt verleend, soms aan de onwaardigste sujetten, aan lieden, die het land tot schande strekken. Hoewel eene interpellatie over dit onderwerp van die zijde niet auders kan worden beschouwd dan als eene poging om der regeering »een hak te zetten", moet erkend worden, dat het een woordje op ziju pas was. Hoe veel schavuiten in Erankrijk men denke slechts aan Eiffel en aan eukele der thans in hechtenis geuomeu maitres-cbanteurs die met bet roode lint in het kuoopsgat prijken Er is in de laatste jaren geducht de klad in de orde gekomen. Rouanet stelde ten slotte eene motie voor, waarin de regeering werd uitgenoodigd, bij den raad der orde aan te dringeu op het schrappen van »de onwaaidigeu die bet Legioen van Eer bezoedelen." De Minister van justitie braclit in herinueriug, dat Cornelius Herz en Charles de Lesseps geroyeerd waren op Ferdinand de Lesseps was deze maatregel #Vrees je dan geen oogenblik den doodstrijd P" „l)ien deelen we 11 u immers samen." „Men zal je, de armen op den rug gebonden, den hals ontbloot, door de straten voeren o Jane, je weet niet wat je gewild hebtMaar neen ik zal ,/Stilje weet, wat ik gezegd heb Vreest ge dat de rnoed mij zal ontziuken P Welnu, dati zijt ge er, om mij te sterken." Welk gerucht drong daar plotseliug tot hen door welk rumoer verviug de spaunende stilte P Voet- stappen weerklouken weder in de gangop nieuw werd de deur geopend. ,/Daar komt men." Hij zag Jane strak in de oogen. ,/Ziet ge, dat ik den dood niet vrees Arm in arm wachtten wij. Men zag de cipier met zijne knechtsgewapendeu drongen de kluis binnen, docli in de oorzaak van bet tumult hadden zij zich bedrogen. Tusschen twee soldaten werd de vluchtelinge biunengebracht. Een man drong nu naar voren. ffZie maar, of gij haar niet herkent?" klonk de stem van Durand, terwijl hij een knecht de toorts uit de hand rukte en het roode licht tan voile op het lijkkleurig gelaat van Jane liet vallen. Vloekend duwde de cipier de beklagenswaardige moeder voort, die gedroomd bad, haar kind in de armen te drukken en nu onherroepelijk den dood in de armen gevoerd werd. Ontkennen baatte niet, de verwisseling was be- merktalleen Henri en zijne vrouw begrepen de oorzaak van deze outkooping. „Burgeres d'Alincourt, gij zult u voor de recht- bauk hebbeu te verautwoorden," sprak de cipier. niet toegepast, omdat men den grijsaard deze schaude wilde besparen ter wille van ziju ouden roem. Het voorstel om Eiffel te schrappen is in onderzoek (eene stem„Sinds twee jaren De Minister verklaarde in de motie-Rouanet een motie van wantrouwen te zien, die de regeering daarorn niet kon aanvaardeu. Hierop ontstond eene groote beweging, er scheen een crisis in aantocht te zijn. De Minister van fiuancien verklaarde zich solidair met zijn arnbtge- uoot en noodigde op zijne beurt de Kamer uit, deze motie te verwerpen. Dit geschiedde met 239 tegen 234 stemmen, De socialisteu protesteerdeu, omdat van eenigen hutiner de stembriefjes bij opzet of bij vergissing niet waren opgehaald. Na dit incident werd eene motie van vertrouwen, voorgesteld door den beer Neron, met 267 tegen 110 stemmen aangenomen. De kansen der regeering waren dus weer gerezen. Naar uit AutoeDg wordt gemeld, ziju in Mantsjoerije vier dagen lang onophoudelijk ge- vechteu geleverd. Op 13 dezer bezetten de Japauners Haitjeng, waar 3000 Chiueezen nagenoeg geen tegenstand boden, doch de vlucbt namen, een rijken buit achterlatende. De Japanners vestigden er een civiel bestuur en lieten er een krachtig garnizoen achter. Sedert inoeten zij, ouder generaal Katsoera, Nioetsjoeang vermeesterd hebben. Volgens over Shanghai ontvangeu berichten uit Peking neemt de paniek in de hoofdstad toe, waar de regeering eindelijk beet te beseffen, dat de Japanners naar Peking en Tientsin oprukken. De vreemdelingen te Peking heeten gevaar te loopen. De legatien zijn op zelfverdediging bedacbt, ondauks de gerusistellende verklaringeu en decreten der Chineesche regeering, wier tegenstand verlamd wordt door de onderlinge tweedracht der hofpartijeu. Ter bevordering van eene geregelde bezorgiug der bij de jaarswisseliug ter post komende stukken, wordt, evenals het vorige jaar, de gelegenheid opeugesteld, om brieven, kaartjes en gedrukt9 nieuwjaarwenscben, welke men op 1 Januari aan- staande aan de geadresseerdeu wensch te zien uitgereikt, reeds van den 23,ten December a. s. af ter post te bezorgen. De bedoelde stukken zullen, ter onderscheiding van die, waarvan de bestelling op den gewonen tijd moet gescheiden, behooren voorzieu te zijn van een op in bet oog valleude wijze over de gebeele Jane stond op zij wist, dat smeeken hier nutteloos was. Het afscheid van haar man was kortdaarop uaderde zij haar, die zij niet had mogen redden. „Hoe vreemd dit u moge voorkomen, mevrouw, treft het noodlot ons eveuzeer. Wanneer ik niet de overtuigiug had, dat ook mijn uur spoedig zal slaan, zou ik u vrageu z/Kan ik nog iets voor u doen?" Omzichtig zag de bezorgde moeder rond. wHeb dank wanneer ge in leven mocht blijven, neem dan mijn kind, mijn Marie tot u, en ik zal u dub- bel zegenen." Jane aarzelde slechts even zij nam een besluit. tfWaar kan ik uw kind vindeu P" z/Rue St. Ilonore, No. 17." z/Uw naam z/Markieziu a'Anges." //Stel u gerust, mevrouw." „Is het haast klaar," grauwde de cipier, die met nog grooter onverschilligheid dan de soldaten dit alles aauzag. Durand had zich op den achtergrond geplaatst maar Jans begaf zich ook tot hem, zonder het on- geduld van den cipier te willen opmerken. //Ik had onze rekening reeds afgesloten ik wilde niet ianger leven. Maar nu gij ook den laatsten troost mij beueemt, nu zal ik leven, maar nu zal ik niet vergeten De nadrukkelijke wijze, waarop die woorden hem werden toegevoegd, werd niet verminderd door den fluisterenden toon waarop zij sprak De cipier, beducht voor hinderlijke tooneelen, was tot het besluit gekomen, Jane alleen in een eel op te sluitenten minste niet toe te staan, dat zij langer bij haar echtgenoot bleef. Het ge- leugte van het adres getrokken kruis, en uiterlijk den 31'ten December, te 12 uren 'a middngs, ter plaatse van bestemming moeten zijn aangebracht. Het publiek wordt uitgenoodigd, om, zoowel in zijn eigen belang als in dat van den dienst, van de aangeboden gelegenheid tot vroegere ter post- bezorgiug bij de jaarswisseling zooveel mogelijk gebruik te maken. Over de verlaging van het percent winst, dat de rijksdepothouders van postzegels, briefkaarten en formulieren tot nog toe genoten, zegt het N. v. d. D Wij vernemen, dat deze loonsverlaging het ge- volg is van ingeslopeu misbruikeu. Men wil, dat sommige depothouders postzegels hebben verkocht benedeu den kosteuden prijsdat anderen aan tusschenpersonen, die huu een groote leverantie aanbrachten, een premie hebben ter hand gesteld, en dat de overheid, aldus ervarende, dat van het reeds lage rabat van een ten honderd toch nog een tweede rabat af kan, vermelden maatregel heeft getroffen. Intusschen er zijn vele weduwen in ons vader- laud, die een rijksdepSt van postzegels houden en nooit een enkelen postzegel onder de waarde hebben verkocht, noch ooit aan een tusschenpersoon eene premie hebben uitgekeerd weduwen, die den daalder per week, dien de nieuwe maatregel haar outneemt, inderdaad niet missen kunnen. En al is men noch weduwe, noch hulpbehoeveud, dat eene procent, dat de winst van den depothouder uitmaakt, is inderdaad geen woekerwinst. Waar is hetniemand behoeft alleen van dien postzegel- verkoop te bestaan. Waar is het: zulk eeu depot brengt menschen in den winkel, en dat is geen enkelen winkelier onver- schillig. Maar daarop is toch zeker gerekend, toen het rabat werd gesteld, niet op vijf-eu-twintig, niet op tien, niet op vijf maar op den percent. Is van de loonsverlaging de reden, die wij vernamen, de juiste reden, dan hebben wij tegen den maatregel dit groote bezwaar. dat hij de goeden doet lijden met de kwaden. Men ontneme den depothouder, die premien uitkeert of beneden den officieelen prijs verkoopt, zij a depot. Maar men late de weduwe, die tot hiertoe op vijf gulden per week rekeuen kou, haar vijf gulden per week. De heer J. van 't Liudenhout, directeur der weesinrichting te Neerbosch, schrijft Rijke geschenken in kleedingstukken zijn ons gezonden geworden uit Schiedam en Js Hage, bij het laatste ook nog een gift van 200. Ook uit andere plaatsen, Zwolle, Vlissiugen, Woudsend, Rotterdam, Aarlanderveen, Winterswijk enz., werdeu makkelijkste ware voor hem geweest, haar den zin te geven, want men zag niet op een eukel hoofd doch de vrees voor Durand hield hem daarvaa terug. //Zijt ge bereid, ous te volgeu beet hij Jane toe. Zij wierp haar man een iaatsten groet toe, een afscbeidsgroet die hem door alles heengiugdit was al tegenstand, dien zij bood. Aan de deur weudde zij zich nog eenmaal om, doch Henri wenkle haar, dat zij hem niet den laatsten moed benemen zou. ,/Yaarwelklonk het uit zijn mond. Dit //vaarwel" deed zelfs den ruwen cipier aan. Durand was onbewegelijk blijven staan. Nutrad Henri d'Alincourt, de gevangene, de ter dood veroor- deelde, op hem toe en strekte gebiedeud de hand uit. Eu met schuwen blik, als de luipaard, boog de ellendige het hoofd, en verliet de cel. Toen de deur op nieuw geopend werd, was het de beurt aan de drie veroordeelden, om den kerker te verlaten hun wachtte de behaudeliug, die den doodstrijd voorafgiug. Doch toen men Henri het haar afsneed, eu hem bond en wegsleeptetoen men hem in de schandelijke karduwde; toen men hem door het redelooze volk reed en hij de glib- berige treden van den ruwen toestel beklom, al dien tijd dicht hij aan haar, die zoozeer getoond had, hoe iuuig eu oprecht de toewijding eener miunende vrouw kan zijn Alleen voor de deemiswaardige, die haar naam met den dood inoest boeten, had hij een woord overmaar het beeld van Jane, wier edele zslfop- offering hem zoo krachtig had bewezen, wat ware liefde vermag, haar beeld vergezelde hem. Allicht zou zij hem spoedig volgeu en wanneer dit, zooals TER \EIZE\SCHE COURANT TTTxitrv 9mm,t-nrw—i n M'T"iMnrTrnmnB^Ti r YTM mr—T— DOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1