twee Postkarren. 90 Olmen boomen, Onderwijzer AANBESTEDING. 200,000 kilogp. Supcrphospliaal Rnhr-Kachelkolen, Ruhr-Kachelkolen, Prijskamp op de Biljart Em stsces! FruUjp ivoBrim! Te bekomen: Versche EIEEEN, Mustaardwissen en ie onverleelie belli van een VISCHWATER, NAAHIKAARTJES. 55 cent en hooger. een groote partij ftFIB&M Gebroeders PICHA-STEVENS te Sas van Gent Openbare Verkooping Qsns partij HUISB.AAD, Openbare Verkooping. Doelmatige Samsnwerking IN LOSSING: WACHTENDE: Koningin Wilhelmina* L e z e r s! uIeren VOORWERPEN Beirootl op de Zeenwsche Nijverbeils-TentoonstelliDi met de hoopte oedenclieidiDi. AAN BEST EDEN: Vereeniging aanbesteed pi. m. 126,600 kg. Superpliospbaat 25,300 Chilisalpeter. Ter Neuzen. P. J. van de Sande. aan te besteden M. JUHU1J. - Ter Neuzen. Woensdag 26 December 1894, In Zeeuwsch costuum. Van af heden verkrijgbaar Te koop of te pachten: STOOMBOOTDI EN ST OP DE WESTER SCHELDE. de maanden DECEMBER 1894 en JANUARI 1895. Uit de hand te koop Middelen van vervoer. BRANDVR1.IE en WATERDICBTE Dicnst HOOFDPLAAT. TE TER NEUZEN. Be Notaris Van der Moer, te Ter Neuzen, zal op Zaterdag 22 December 1894, des namiddags te 3 uur, krachtens bevel van den heer Kantonrechter te Ter Neuzen, in het openbaar verkoopen als o. a.2 Pluimenbedden met toebe- hooren, 1 Singer Trapnaaimachine (zoo goed als nieuw), 2 Tafels, Stoelen, een Kachel, 2 Kasten, een Klok, Matten, Zeil, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, een Schaafbank en wat verder aanwezig is in het door wijlen de echtelieden Cornelis van der Peijl en Janna van der Welle bewoond geweest zijnde huis aan de Tholensstraat, waar de verkooping zal plaats hebben. Koopen tot en met f 5,contautbet overige met een maand crediet. Onmiddellijk na afloop ten behoeve van bet Rijk De Notaris P. Dregmans. te Axel, zal ten verzoeke van mynheer ALBERT Baron DE VIL- MAREST, grondeigenaar te Rijssel, op Vrijdag 28 December 1894, des voormiddags 10 ure, verkoopen waaronder zware, op de hofstede bewoond door Cornelis Dekker Wz., in den Groote Huissenspoldergemeente Zaamslag. Zeer gemakkelijk vervoer over kunstweg. Te vergaderen op de hofstede. De Commissie van beheer over den grindweg TER NEUZEN—HOEK zal Donderdag, 27 dezer, des voormiddags 10£ uren, in het raadhuis van Ter Neuzen, in het openbaar, bij enkele inschrijving, 1°. "het leveren van 300 M3. Grind en 2°. het vervoeren van dien grind langs den weg. De voorwaarden liggen in dat raadhuis, en wat die van het vervoer betreft, ook in het raadhuis te Hoek, ter inzage. Levering en vervoer worden in afzonderlijke perceelen aanbesteed. Verdere inlichtiugen te bekomen op het raadhuis te Ter Neuzen. Ter Neuzen, 12 December 1894. De Commissie vooruoemd, J. A. VAN BOVEN, Voorzitter. J. DIELEMAN, Secretaris. te HOEK. Maandag 24 December 1894, des namiddags te 1 ure, zal ten huize van den heer Jac. Drabbe te Hoek, worden Voorwaarden en modellen van inschrijving zijn te verkrijgen bij den uitgever der Ter Neuzensche Courant en bij den secretaris der vereeniging. Het Bestuur, J. DIELEMAN Fz., Voorzitter. L. KIEL, Secretaris. Sollicitanten naar de betrekking van aan de openbare lagere school te HOEK jaarwedde 500 met verhooging tot 550 na 2 jaren dieust, zonder onderscheid of die in genoemde dan wel in eene andere gemeente is bewezen, worden uitge- noodigd hunne stukken in te zenden aan den Burgemeester vbor 1 Januari 1895. 1 8 0 5, i n leer en linn e n, Het Bestuur der vereeniging ,/DOOR EEN- DRACHT STERK" te Ter Neuzen, zal op Donderdag 27 December, namiddags 3 uur, in het Hotel Donze", trachten het leveren van ongeveer Voorwaarden van aanbesteding en modellen van inschrijving zijn te verkrijgen bij den Secretaris der vereeniging. Namens het Bestuur, J. P. SCFIEELE, Voorzitter. A. VISSER, Secretaris. in soorten. schip Johanna met eene lading voor rekening van J. VAN DE REE te Ter Neuzen. Schip Luctor et Emergo met eene lading grove voor rekening van J. A. STELLINGSMA, Oost- sluis, Ter Neuzen. OP bij CORN. BARKER, te Hoek. Cabinet formaat f 1,Visite formaat 0,50. Wordt na ontvangst van postwissel franco gezonden door A. J. M. STEINMETZ, Photograaf, den Haag. bij G. DE ZEEUW, Nieuwediepstraat, Ter Neuzen. bij E. DE BREE, Mandenmaker, Vlooswijkstraat, Ter Neuzen. met het daarbij behoorend tiiig, gelegen in den Margarethapolder te Zaamslag. Te bevragen bij JOZIAS KOLIJN, visscher te Othene (Zaamslag). Men vervoege zich UREN VAN VERTREK GEDURENDE WEST-EUROPEESCHE of SP00RT1JD. n i"b (Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,40 7,30 9,40a) vm. 11,45*) nm. 3,40 age U s Breskens H Vlissingen 6,10 8,10,10a) nm. 12,15*) 4,10 (Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,40 Woensdag en Zaterdag. j Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 9,10 a) Des ZONDAGS worden de reizen van 9,40 en 10,10 NIET gemaakt. Het vervoeren van vee en goederen kan op deze reizen GEWEtGEKD worden. Maandag, Woensdag, Zondag. Donderdag en Zaterdag. Van Vlissingen n. Borssele Borssele n. Ter Neuzen Ter Neuzen n. Borssele Borssele n. Vlissingen Dinsdag en Vrijdag. Even als vorige jaren biedt ondergeteekende tot het einde van December NAAMKAARTJES aau van af Op elke 100 kaarten ontvangt men gratis 100 daarbij passende enveloppen met sluiting of een prachtige Scheurkalender naar verkiezing. Ter Neuzen, Dec. 1894. P. J. van de Sande, Naar bniten Ter Neuzen met 15 cent verhooging. van de boerenwoning van M. VAN LARE RIEMENS, aan het Kanaal, op het einde der Blikstraat. Grreenwich-tijd. Spoorweg Ter NeuzenGent.$ lestand tegen vorst, regeu en zon, vorderen derhalve geen onderhoud en kunnen wegens hunne geringe zwaarte, altijd verplaatst worden. AFWATERINGSBUIZEN, DUIKERS en RIOLEN, REGENBAKKEN, WELPUTTEN, AAL- PUTTEN, VEEDRINKBAKKEN en KRIBBEN, NOORDBOOMEN, VORSTPANNEN, zoowel voor huizen als voor strooien daken, DAKGOTEN, POMPSTEENEN, HONDENHOKKEN, MUURBEDEK K IN GEN enz. te Sas van Gent AAN DE FABRIEK. h Ter Neuzen bij den heer JAN SCHEELE, Bouwkundige. u Zaamslag u n u REINIER JANSEN. Hulst v u ALOIS VERMEERSEN. 0 Schoondijke u u u S. W. DE SMIDT. u Middelburg u u v Gebrs. BOUDEWIJNSE. Vraagt aan uwe kennissen en vrienden welke de beste remedie is tegen hoest, verkoudheid, bronchitis, ontsteking der luchtpijpeu, asthma enz. en iedereen zal u antwoorden neemt de BALSEM- PILLEN van IIENDKIK VAN AKEN, Apotheker te Selzaete; neemt niet anders dan de echte Balsempillen H. van Aken. Zij alleen genezen. Eischt wel den naam H. van Aken. f 0,67 de doos franco per post. Maaglijders. Wilt gij van uwe pijn ontslagen zijn, neemt uw toevlucht tot de MAAGPILLEN van Hendrik van Aken, Apotheker te Selzaete. 0,55 de doos franco per post. Ouders, gij die uwe kinderen ziet verzwakken, bleek worden, hoesten, eetlust verliezen enz. wacht niet lar.g, gebruikt terstond de VANIER SIROOP van Hendrik van Aken, Apotheker te Selzaete, welke al de bestanddeelen bevat onvermijdelijk tot het vormen en voeden vau het bloed, de spieren en de beenderen. Prijs f 0,95 de flesch. vm. 7,10 nm. 3,25 a 7,30 a 3,45 5,20 vm. 10,10 5,40 10,30 vm. 7,10 vm. 11,45 nm. 3,25 7,30 nm. 12,05 u 3,45 5,20 vm. 10,10 u 1,50 5,40 10,30 h 2,10 WOENSDAG. Van Vlissingen naar Breskens vm. 7,10 Breskens ,f Hoofdplaat v 7,40 Hoofdplaat Ter Neuzen 8,10 D O IN D E R I) A Gh Van Vlissingen naar Hoofdplaat vm. 7,40 ,i Hoofdplaat Vlissingen 8,40 Tnsschen Vlissingen—Breskens, Vlissingen—Ter Neuzen, Breskens—Ter Neuzen omgekeerd worden R c t o u r k a«i r t e n afgegeven, geldig voor vier dagen. Van Ter Neuzen naar Hoofdplaat Hoofdplaat Breskens. Breskens Vlissingen nm. nm. 2, 3, Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. Spoorweg Ter NeuzenMechelen. -Brussel over Lokeren. vm. 7,10 vm. 11,45 nm. 3,25 7,30 nm. 12,05 3,45 7,40 vm. 10,10 1,50 8,— 10,30 2,10 1,50 2,20 2,50 en Ter Neuzen Spoorweg VlissingenRoosemlaal. Stoomtram VlissingenMiddelburg. Spoorbootdienst WalzoordenVlake. Wageiulienst HnlstWalsoorden. f u Selzaete 5,35 a)8,30 1)12,03 5,13 5)8,08 5,43 8,46 12,12 5,21 8,15 12,15 12,20 12,29 12,34 12,51 5,45 5,50 6,02 6,08 6,20 6,10 7,10 8,48 8,52 8,59 9,04 9,10 9,46 9,56 5,24 5,28 5,37 5,42 5,52 8,18 8,23 8,31 8,50 9,20 9,30 v. Ter Neuzen n. Gent Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas van Gent (aankomst (vertrek *f5,40 Aank. te Gent (kl. st.) 6,25 te Gent (gr. st.) 6,35 7,10 9,56 1,32 6,38 1) Deze trein vertrekt des Woensdags om 12,15. Alleen 3e klasse. t Alleen des Vrijdags. a) Alleen 's Vrijdags vertrekt dezen trein van Ter Neuzende andere dagen van Selzaete. b) Alleen des Donderdags en Vrijdags van Ter Neuzen; de andere dagen van Selzaete. v.Gent (gr. st.) n.T.Neuz. A)5,25 8,19{"10,10 12.H 5,02 B)8,07 Gent (kl. st.) 5,36 8,30 10,40 12,21 5,12 8,20 c (aankomst 6,16 9,12 11,35 12,51 5,46 8,50 Selzaete (vertrek 6 3l 9,16 12,54 5,56 8,55 v. Sas van Gent 6,36 9,19 1,05 6,23 9,10 Philippine 6,45 9,27 1,13 6,35 9,18 Sluiskil (brug) 6,50 9,31 1,17 6,45 9,23 Sluiskil 6,58 9,33 1,20 6,50 9,27 Aank. te Ter Neuzen 7,01 9,40 1,30 7,02 9,35 Alleeu 3e klasse. Alleen des Vrijdags. A) Alleen des Vrijdags tot Ter Neuzende andere dagen tot Selzaete. B) Alleen des Donderdags en des Vrijdags tot Ter Neuzen de andere dagen tot Selzaete. CORRESPONDENTIE v. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,05 12,53 5,51 9,02 Eecloo n. Selzaete 5,15 8,08 11,53 4,43 7,46 Selzaete n. Moerbekeen Lokeren 6,18 9,05 12,52 5,47 9,02 Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 9,24 12,05 3,44 6,50 8,08 Gent n. Brussel *7,19 9,18 10,53 1,37 6,53 *9,39 Brussel n. Gent *7,01 9,16 *2,38 5,04 *6,08 Gent n. Ostende "8,21 8,24 10,49 1,02 3,55 4,06 7,10 Ostende n. Gent 5,03 *6,05 8,53 *10,57 1,43 *2,44 5,42 Sneltrein 3e klasse. v. Ter Neuzen 6,25 9.50 1,35 5,50 a. St. Nicolaas 7,32 10,55 2,37 7,00 Aank. te Gent (Waes) 8,40 12,22 3,16 7,57 v. Ter Neuzen 6,25 9,50 1,35 5,50 Sluiskil 6,32 9,57 1,42 5,57 v. Axel 6,40 10,05 1,50 6,05 Kijknit 6,48 10,13 1,57 6,12 Hnlst 6,58 10,23 2,06 6,22 Clinge 7,15 10,40 2.21 6,43 Aank. te St. Nicolaas 7,32 10,55 2,87 7,00 Vertr. 8,28 10,57 3,05 7,15 Aank. Mechelen 9,24 11,52 403 8,14 v. Mech. n. St. Nic. en Ter Neuzen 6,41 10,28 1,25 6,10 St. Nicol. n. Ter Neuzen 7,50 11,40 3,10 7,20 Clinge 8,10 12,00 3,30 7,48 Hulst 8,32 12,22 3,48 8,10 Kijkuit 8,40 12,30 4.00 8,18 Axel 8,49 12,39 4,13 8,27 Sluiskil 8,57 12,47 4,22 8,35 Aank. te Ter Neuzen 9,05 12,55 4,30 8.45 CORRESPONDENTIE (t). St. Nicolaas n. Antwerpen 7,42 11,38 3,02 7,10 7,56 Antwerpen n. St. Nicolaas 6,53 9,05 10,33 12,47 6,20 St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 3,26 7,41 Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9,46 1,15 6,14 Mechelen n. Brussel 9,30 11,55 4,13 8,20* 8,27 Brussel n. Mechelen 6,09* 9,42 12,43 5,12* 5,33 Mechelen n. Leuven 9,30* 1,23* 1,26 4,14 10,12 Leuven n. Mechelen 5,45 9,35 12,10 5,32* Sneltrein 3e klasse. Sneltrein 2e klasse. f) Deze uren geven de directe correspondentie van en Ter Neuzen aan. v. Ter Neuzen 12,03 5.13 Selzaete 12,52 5,47 a. Brussel 3,14 9,29 v. Brussel 5,39 Selzaete 9,06 a. Ter Neuzen 9,40 10,18 6,35 12,54 9,0 5 1,30 9,3 5 v. Vlissingen n. Roosendaal 5,13 7,04* 9,15 1,07 3,50 5,50* 6,00 Roosendaal naar Vlissingen 6,43 10,22* 10,41 1,10 4,10 7,40 9,10* Treinen eerste en tweede klasse. Statist ijd. v. Vlissingen, Remisevm. 4,50 (alleen op werkd.) 6,00. Van de Zeilmarkt8,00 9,30 11,00 nm. 12,30 1,15 2,00 2,45 3,30 4.15 5,00 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,15. Middelburg Naar de Zeilmarkt Vlissingen vm. 5,20 (alleen op werkd.) 6,30 8,45 10,15 11,45 nm. 1,20 2,05 2,50 3,35 4,20 5,05 6,00 7,00 7,50 8.35 9,2Q 10,20 11,00 v. Walsoorden n. Vlake: vm. 4,50 8,50 nm. 12,45 3,35 Vlake n. Walsoordenvmc 7,50 11,45 nm. 2,15 5,15 v. Hulst n. Walsoorden vm. 7,00 11,00 nm. 2,05 8,05 Walsoorden n. Hulst: ongeveer 8,50 12,50 nm. 3,25 6,15

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 4