VARKENSVLEESCH, zware KOPPEN m Ota loom; BURGrERLIJKE STAND. Handelsberichten. Advertentien. Van af heden te verkrijgen Openbare Verkooping Een ooggetuige schrijft over de aardbeving, waaidoor in de vorige maand Messina zoo zwaar bezocht is geworden Honderd jaren geleden werd Messina door een aardbeving geheel verwoest, en de aardbeving van 16 November j.l., hoewel korter van duur, moet even hevig geweest zijn. Gelukkig hadden onze voorvaderen, door schade wijs geworden, de stad zoo massief als een vesting weder opgebouwd anders zouden nu velen van ons onder de puinhoopen van Messina begraven liggen. Aan gene zijde van de zeeengte, in Calabrie, op weinige mijlen afstand in rechte richting, zijn verscbeidene minder solide gebouwde plaatsen geheel verwoest en vele menschen omgekomen. Het is een zeer eigenaardige gewaar- wording, wanneer een zwaar, massief gebouw begint te schommelen als een schip in zee. Ik zelf ben op den grond gevallen, tafels en kasten vielen om en de slachting onder de breekbare meubeleu is geweldig geweest. In vele inuren zijn groote scbeuren gekomen, vele woonhuizen en openbare gebouwen moeten gesloopt worden. Gedurende rneer dan 14 dagen heeft bijna de geheele bevolking in tenten en loodsen gewoond. De angst werd door lichte schokken, die nu en dan voorkwamen, gaande ge- houden. Nog heden (de brief is van 7 December) wonen velen in de open luckt. Voor een paar jaren dacht men niet anders of het electrisch licht zou al heel gauw het gas verdringendoch de strijd om het bestaan dreef belanghebbenden bij de gasindustrie er toe, nieuwe vindiugen toe te passen, en ieder weet hoe zeer de kans van voortbestaan voor dezen tak van nijverheid vermeerderd is. Een andere lichtsoort, de petroleum, indertijd met zooveel gejuich binnengehaald, doch vooral om het gevaar dat zij medebrengt door velen gewantrouwd, tracht zich naast hare kraehtige medestanders een eigen, nieuwe plaats te veroveren. Daartoe zal in niet geringe mate medewerken een chemisch preparaat, waarop door de firma Schewe Co. te Keulen in alle landeu patent is genomen. Volgens den scheikundige Dr. Scholz kan door toevoeging van pretroliet (aldus luidt de naam der nieuwe stof) 25 pet. olie worden bespaard, het lastige lekken der lamp wordt voorkomen en bovendien wordt de lichtsterkte 25 pet. verhoogd. Deze eigenschappen zijn reeds voldoende om de petroleumlamp weder in eere te hersteilen, doch we zijn nog niet aan het eind der voordeelen, die bet petroliet biedt. Het gevaar voor ontploffing wordt zoo goed als onmogelijk de lamp behoeft niet meer zoo dikwijls te worden schoougemaaktde pit blijft veel langer goed en wat in onzen tijd ook meetelthet preperaat is goedkoop. Het wordt verkocht in doosjes voor 50 ct. Aan een vierde deel, dus aan een hoeveelheid van 124 ct-> heeft men voor een gewone lamp vier Weken ger.oeg. Men doet in de lamp en kan dan een voile maand bijgieten, tot het petroliet geheel is opgelost. Voor eeuige dagen verlieten des avonds twee verdacht uitziende personen een huis der Rue de Cbaronne, te Parijs, beladen met groote pakken j een inspecteur van politie zag hen gaan en ver- moedde aanstonds met iubrekers te doen te hebben. De agent volgde hen en zag ze spoedig bij een koopman van oud roest binneugaan, die echter weigerde de pakken te koopen. De twee kerels werden aangehouden en naar de politie gebracht, waar zij weigerden hunnen naam op te geven. Daar ontdekte men spoedig, dat men met gevaar- lijke boosdoeners te doen had, zekere Paul Parisot en Henry Helyot, bijgeuaamd Germain. Eene huiszoeking, in hunne woning, Rue Cha- renton en Rue Richard Lenoir gedaan, deed eene groote hoeveelheid voorwerpen, van diefstal afkom- stig outdekken. Zij werden ook herkend als plegers van een diefstal in de Rue de Cbaronne. Daar waren zij betrapt door eene dame, op het oogenblik dat zij de deur harer kamer wilden openbreken zij hadden die dame bijna gewurgd. Bij de ondervraging der beschuldigden vernam de politic, dat Parisot in 1892 uit Guyana ontvlucht en nog slechts sedert eenige dagen te Parijs was teruggekeerd. Hij verhaalde in alle bijzonderheden zijne ontvluchting van de galeien. Hij vverkte op eene werf aan de Opper-Maroni en outsnapte op een vlot met negen zijner gezellen. Zij bereikten Nederlaudsch-Guyana, na eene reis van 23 dagen door de maagdelijke bosschen. Op die reis hadden zij te strijden met wilde dieren 's nachts ontstakken ze vuren, om ze op een afstand te houden, daar zij steeds in grooteu getale om hun kamp zwierven op den dag haddeu zij te doen met de slangen, welke daar krioelen, en als wapens hadden zij niets anders dan groote stokken. Zij voeddeu zich met plauten, die zij ouderweg vonden, en kwamen te Paramaribo aan, waar zij door de overheden werden aangehouden. Parisot gelukte het te vluchten en Guatemala te bereiken. llij nam er deel aan den oorlog en keerde daarua als stoker op eene Duitsche stoom- boot naar Europa terug. Iu die betrekking bespaarde hij 1200 francs en keerde terug naar Parijs, waar hij voor nieuwe diefstallen werd aangehouden. Hij verklaart echter weer te zullen ontsnappeu. Voor korten tijd werden door een Australische Jmaatscbappij pogiugen aaugewend cm te Hamburg een magazijn te vestigen voor Australische boter en vleesch, om van daar uit de Duitsche markten van die producten te voorzien. Te Loudeu en Antwerpeu is reeds een stapelplaats voor Australische boter en vleesch. 't Handelsbericht over 1893 van Nieuw-Zuid-Wales geeft aan, dat overal agenten gezonden worden, verlaging van transportkosten door de stoombootmaatschappijen worden ingevoerd, dat alle krachten worden ingespannen, om den uitvoer van boter en vleesch te doen vermeerdereu. Australia wordt een .zware concurrent voor onzen landbouw. De invoer van boter in Engeland heeft zeer bevredigende resultaten gegeven en drukt nu reeds de botermarkt. In 1892 heeft Australia reeds bijna 21 millioen K G. vleesch uitgevoerd. In dit jaar werden 4,271,000 K.G. boter uitgevoerd, die een waarde vertegenwoordigde van 5,292,000 gulden. Iu 1893 bedroeg de boter-uitvoer 5,557,000 K.G., terwijl men denkt, dat dit jaar de uitvoer van boter meer dan 8 millioen K.G. zal bedragen. Het zwaartepuut van den Australischen landbouw ligt in de veeteeltdaarvoor leent zich de bodem beter. De schapenteelt staat bovenaan. Australia telt 100 millioen schapen, 104 millioen runderen, 1,2 millioen varkens en 1,6 millioen paarden. Schapen vleesch wordt meest uitgevoerd. Schapen worden onverdeeld verzonden, de runderen in vieren gedeeld, alles in bevroren toestand. De stoombooten, die dienen voor het vervoer van boter, hebben daarvoor speciaal ingerichte ruimten, die zeer koel gehouden worden. Gedurig vermeerderd 't aantal maatschappijen, die er zich op toeleggen vleesch uit te voeren. De boter- en vleeschprijzen worden nu reeds gedrukt door den aanvoer uit Australia. Door den vcrmeerderden uitvoer zullen meer markten dan tot nog toe gezocht moeten worden, zooals reeds blijkt uit de pogingen als die te Hamburg, en zullen de prijzen van de boter en het vleesch nog meer dalen. I N G E Z 0 N D E N S T U K K E N. Verkiezinjr van een ontvanger der Doopsgezinde gemeente te Aardenburg. Mijnheer de Redacteur In het laatste nummer van het Weekblad voor Zeeuwsch-Vlaauderen W. D. wordt uit Aardenburg medegedeeld, dat de verkieziug van een outvanger der Doopsgezinde gemeente zoo kalm mogelijk alliep. Volkomen waarklappen zijn niet uitgedeeld, men ging ua afloop gelukkig of teleurgesteld huiswaarts. Maar en dat zal de redactie van genoemd blad, die te Aardenburg zetelt, best weteu, vdor de verkiezing was in die gemeente de Doops gezinde n. 1. groote beroering. Ik constateer dat voor de candidatuur van den outvanger, die zal moeten aftreden, strooibiljetten gedrukt te, en verzonden zijn uit Middelburg naar de leden der gemeente dat eeuige leden misschien vele schriftelijk verzocht zijn toch te komeu stem men en dat zelfs van buiten onze provincie deze belangrijke kwestie de aandacht trok. Zeer goed met de Aardenburgsche toestandeu bekend, zou ik hierover meer kuunen melden. Ik zou dan namen moeten noemeu van de kiezers, die opkwamen en van nog wat. Gaarne doe ik dit niet, als't moest misschien wel. In ieder geval Mr. de Redacteur, is waar wat ik schreef. Uw Correspondent uit het Laud van Cadzaud. Van 1 tot en met 15 November. AANBESTEDINGEN. Op Vrijdag 28 December 1894, des voormiddags ten 11 ure, aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te Middelburg, van Het hersteilen en verwisselen van ijzeren sluis- deuren van de groote schutsluis van het kanaal door Walcheren te Vlissingen, en van de groote schutsluis van het kanaal door Zuid- Beveland te Hansweert. (Raming f 36,800.) Het maken van een ijzeren drijvende aanlegplaats met toeleidende brug en verder toebehooren, ten behoeve van de verbetering van de haven te Breskens, behoorende tot de havenwerken iu de provincie Zeeland. (Raming 23,800.) ZEET1JDINGE iv7~"" Van 14 tot en met 17 December. a 3 Van 14 tot en met 17 December werden langs de Oostsluizeu alhier 22 binnenvaartuigen op- en 17 afgeschutlangs de Westsluizen 3 op- en 2 afgescbut. Hulst, 17 December. Rotterdam, 17 December. Londen, 17 December. IvOERS VAX 100 fr. Engelscb per Belgiscb per HET GELD. 47,80 k f 47,95 12,00 12,074 Op Donderdag 20 December a. s. hoopt onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder CORNELIA FREDERIKSEN, weduwe P. van der Hooft, te Rotterdam, haar gysten geboortedag te herdenken. Hare dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Ter Neuzen, December 1894. Op Donderdag 20 Dec. hoopt onzen vader en behuwdvader MARINES DIELEMAN Pz., rustend landbouwer te Hoek, zijn 89,ten geboortedag te herdenken. Zijne dankbare kinderen en bebuwdkinderen. Ondertrouwd C. DE KOK A. S. VAN 'tHOFF. Ter Neuzen, 15 December 1894. Bevallen van een flinke dochter. Mevrouw J. WORTMAN—Schoo. Noordgouwe, 15 Dec. 1894. Voor de vele blijken van belang- stelling bij de herdenking van ons 40jarig huwelijk ondervonden, betnigen wij onzen hartelijken dank. D. DE DOELDER en Echtgenoote. Ter Neuzen, 18 Dec. 1894. Hiermede betuigen wij alien die ons blijken gaven van deelneming bij bet overlijden onzer geliefde vrouw en moeder onzen hartelijken dank. Namens alien, A. SCHIEMAN en kinderen. Axel. Ondergeteekenden betuigen bij dezen hunnen hartelijken dank voor de deel neming zoo van hier als van elders ondervonden bij bet plotseling overlijden van hunnen geliefden zoon en broeder, David Wolfert, overleden te Axel den 7 December 1.1. H. WOLFERT Dz. en Familie. Ter Neuzen, December 1894. De verloting van SCHOENWERK zal plaats hebben op Donderdag a. s., des avonds ten 6 ure, in het ,/Ter Neuzensch Koffiehuis" bij den heer C. M. de Jager. Ter Neuzen. J. DE COOKER-Heijens. per half of geheel varken, aan 50 cent de kilo bij C. L. VAN DER BENT, Marktplein, Ter Neuzen. TE TERINEUZEN. De Notaris Van der Moer, te Ter Neuzen, zal op Donderdag 20 December 1894, en verzoeke van de heeren Gebroeders BAARS, e Hoofdplaat, in het openbaar verkoopan EENE PARTIJ des voormiddags te 10 uur, op de hofstede bewoond door de Wede C. de Jonge in den Nieuwe Neuzeupolder, daarna op de hofstede van dbr. D. Scheele, in denzelfdcn polder des uamiddags te 2 uur, op de hofstede bewoond door dbr. Karel de Koeijer, in den Oud- Zevenaarpolder, daarna op de hofstede bewoond door dbr. S. van Hoeve, in denzelfden polder. Ter 1'euzen. Huwelijks-aangiften. 15 Dec. Cornells de Kok, oud 30 j., jm. en Anna Stoifelina van 't Hoff, oud 29 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 6 Dec. Robert Limberg, oud 31 j., jm. en Emerencia Audenaert, oud 21 j., jd. 13 Dec. Armand Jean Hubert Keutgens, oud 32 j., jm. en Maria Suzanna Leunis, oud 30 j., jd. Geboorten. 1 Dec. Jozias Bernardus, z. van Hermanus Andries Ruben en van Helena Dieleman. Suzanna, d. van Frederik Donze en van Franijoise Oppeneer. 3 Dee. Sara Catalina, d. van Jacobus de Kok en van Aagtje Jaeoba Dolk. Janneke Pieternella, d. van Michiel de Doelder en van Francina Harms. 6 Dec. Cornelia Elisabeth, d. van Arend Dieleman en van Cornelia Elisabeth de Witte. Pieternella, d. van Jan Stroo en van Janna Cornelia Frederiksen. 8 Dec. Janna Santina, d. van Abraham Dieleman en van Dina Koole. 11 Dec. Abraham, z. van Abraham de Bruijne en van Maria de Mul. 12 Dec. Helena, d. van Pietor Andries Frederiksen en van Cornelia Sol. 13 Dec. Alphonse Joseph, z. van Emilias Stockman en van Clemence Delemarre. 14 Dec. Cornells Pieter, z. van Cornells Vel en van Wilhelmina van den Berge. Overlijden. 13 Dec. Veronica Christina Watermeulen, ond 64 j„ echtg. van Anthonius Bernardus Goethals. Axel. Huwelijks-aangiften. 5 Dec. Petrus Jacobus Metzger, oud 28 j., jm. en Sara Jacoba Geluk, oud21j.,jd. Huwelijks-voltrekkingen. 6 Dec. Karel Hamelink, oud 19 j., jm. en Adriana Overdulve, oud 18 j., jd. 13 Dec. Abraham van Wijck, oud 65 j., weduwn. van Leentje Koster en Pieternella Suzanna Verberkmoes, oud 43 j., jd. Jan den llamer, ond 21 j., jm, en Johanna Levina Jansen van Rosendaal, oud 20 j., jd. Geboorten. 2 Dec. Fran<;ois Cornelis Levinus, z. van Adriaan Witte en van Wilhelmina Cornelia Geluk. 5 Dec. Marinus, z. van Daniel Oppeneer en van Elizabeth Suzanna Verplanke. 7 Dec. Elisabeth, z. van Pieter de Feijter en van Janna Dieleman. 9 Dec. Francois, z van Pieter van Dixhoorn en van Adriana van Dixhoorn. 12 Dec. Laurina Carolina, d. van Levinus Verbrugge en van Adriana Dieleman. Overlijden. 7 Dec. David Wolfert. oud 23 j., echtgen. van Maatje de Putter. 10 Dec. Janna van der Wiele Eekman, oud 56 j., echtg. van Arij Schieman. Francis van Dixhoorn, oud 1 d., z. van Pieter en van Adriana van Dixhoorn. Ileng'dtlijli. Geboorten. 12 Dec. Maria Anna, d. van Petrus Judocus van Deursen en van Anna Maria Kint. Ilnek. Huwelijks-aangiften. 6 Dec. Mattheus Scheele, oud 45 j., jm. en Suzanna Scheele, oud 41 j., wed. Geboorten. 8 Dec. Jacobus Anthonij, z. van Cornelis Lennis en van Helena Buijze. Jacobu9 Aloisius, z. van Bernardus Franciseus van Opdorp en van Isabella Judoca de Brnijn. 10 Dec. Neeltje, d. van Louis Pladdet en van Maria Cornelia Hendrika de Visser. Jacomina. d. van Jan Bakker en van Catharina Pieternella van der Pijl. Overlijden. 14 Dec. Janna Blok, oud 59 j., echtg. van Daniel Meeusen. llnnti-nissc. Huwelijks-voltrekkingen. 12 Dec. Anthonie Cornelis Geluk, oud 24 j., jm. en Maatje Janna Koole, oud 22 j., jd. Geboorten. 1 Dec. Anna Jeannette Petronella, d. van Petrus Goossen en van Anna Maria Picavet. 3 Dec. Petrus, z. van Johannes Francies Hoop en van Johanna de Waal. Emma Carolina, d. van Nicolaas Verlent en van Louisa Picavet. 5 Dec. Christina, d. van Jan Baptist van Jole en van Francisca Louisa Matthijssen. Overlijden. 1 Dec. Pieter Meersschaert, ond 74 j., echtg. van Petronella de Bakker. 3 Dec. Rosalia Johanna Petronella Francisca de Smit, oud 82 j., wed. van Johannes Francies Cornelissen. 6 Dec. Johannes Claessens, oud 70 j.. echtg. van Johanna Scholastica Sponselee. 7 Dec. Aloijsius Judocus Verdnrmen, ond 5 m. z. van Petrus Judocus en van Marie Louise Picavet. 8 Dec. Louisa Mathilda Cambeen, oud 3 m., d. van Johannes Francies en van Maria Maas. 9 Dec. Isabella de Yogelaar, ond 46 j., d. van Pieter en van Maria Janssen. 10 Dec. Anna Catharina Bisschop, oud 71 j., wed. van Jacobus Laffeber. Overslag. Geboorten. 3 Dec. Franciseus Desiderius Stephanus, z. van Alphonsius Maria van Ilijfte en van Emilia Maria van Risseghem. 10 Dec. Gabriella, d. van Mario Sijlvie Porgnaert. St. Jfansteen. Huwelijks-voltrekkingen. 5 Dec. Fran ciseus Martens, ond 27 j., jm. en Isabella Maria van Ylierberghe, oud 24 j., jd. Geboorten. 2 Dec. Maria Anna Livina, d. van Felix Franciseus de Maaijer en van Leonia Maria Verdurmen. Antonia Anna Catharina, d. van Maria Franciesca Meessche. 7 Dec. Maria Bertha, d. van Joannes Rottier en van Dolphina van Dorsselaer. 10 Dec. Gerardus, z. van Pieter Joannes van de Walle en van Mathilda Gijsel. Hestdorpe. Huwelijks-aangiften. 3 Dec. Alphonse Guilliet (van Ter Neuzen), oud 34 j., jm. en Maria Mathilda Geilleit, oud 27 j., jd. Geboorten. 7 Dec. Alphonsus Prudentius, z. van Eduardus Bernardus Mechelinck en van Dominica Camilla de Meijer. 10 Dec. Coralie Marie, d. van Levinus Begijn en van Stephanie Janssens. 15 Dec. Irma Nathalia, d. van Petrus Jacobus Kaas en van Maria Vervaeck. Overlijden. 7 Dec. Ferdinandus Johannes de Rijcke, ond 76 j„ weduwn. van Paulina de Meulenaere. Zaamslag. Huwelijks-voltrekkingen. 6 Dec. Pieter van Driel, oud 19 j., jm. en Magdalena Maria Brandes, oud 19 j.. jd. Geboorten. 2 Dec. Pieter Francois, z. van Pieter Potters en van Johanna Schoonakker. Overlijden. 5 Dec. Pieter de Vos, ond 85 j., weduwn. van Janna van der Hooft. 7 Dec. Suzanna Hamelink, oud 7 m., d. van Joost en van Sara Hamelink. Debora Dekker, oud 76 j., wed. van Leendert van Dixhoorn. Xuiitdurpe. Overlijden. 4 Dec. Prudence IJse- baert, ond 72 j., d. van Joannes Bernardus en van Joanna Therosia Plasschaert. a VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. Voor Ter Kemen t 14 Eng. s.s. River Derwent 2272 Londen stukg. Eng. sch. Deveron 392 Pentowan pijpaarde idem Camwood 355 Charlestown idem Eng.3m.sch. G. C. Gradwell 441 Pentowan idem 15 Eng. s.s. Ann Webster 2241 Londen stukg. 16 idem Dinnington 1059 Goole kolen 17 idem Hailing 2199 Londen stukg. idem Antiquari 2915 Leith idem idem Egret 3492 Liverpool idem Van Ter Menzen 16 Eng. s.s. River Derwent 2272 1 Londen stukg. Voor Gent 14 Eng. s.s. Dynamo 1364 Hull stukg. idem Don 2658 Goole idem idem Spindrift 2003 Londen idem 15 idem Rosa 1294 Goole idem 16 idem Sea Belle 2152 Londen idem 17 idem Hebble 2558 Goole idem idem Sheerness 6030 Nordfolk katoon Van Cent t 15 Eng. s.s. Dynamo 1364 Hall stukg. idem Sea Gull 2100 Londen idem 16 idem Busy Bee 2720 New-Castle idem Deens. s.s. Alice 2761 Blyth ledig Eng. s.s. Astrologer 2580 Leith stukg. 17 idem Rosa 1294 Goole idem idem Don 2658 idem idem Deens. s.s. Frederiksborg 3753 Kopenhagen cooks Eng. s.s. Esk 1999 Blyth ledig idem Spindrift 2003 Londen stnkg. Middenprijs per 100 kiloTarwe f 6,20 Rogge f 4,75 Wintergerst f 6,00; Zomergerst 5,50; Haver 5,75; Erwten f 7,50Paardenboonen f 6,50 Duivenboonen f 7,00 Witteboonen /12,50 Bruineboonen fBoekweit f Lijnzaad 11,50; Aardappels fKoolzaad per zak van 106 liters f Boter per kilo 0,85 it Eieren per 26 stuks f 1,15 a Er waren ter markt te koop gesteld 19 stuks hoornvee, 8 verkocht, 17 varkens, 15 verkocht, 1 De aanvoer van Granen was tamelijk rnim en kon tot vorige prijzen langzaam plaatsing vinden. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 6,00 a f 7,25, nieuwe /3,50 a J 5,50. Rogge f 3,00 a f 4,15, mindere fa Gerst 2,50 a f 4,00. Haver f 1,50 a ^"3,00. Paardeboonen /4,75 a f 5,40. Dniveboonen fa f Bruineboonen f 8,50 a f 13,75. Witteboonen Walchersche 7,00 a f 13,50. Erwten f 6,00 a f 8,50, mindere f a f Kanariezaad beste f 7,25 a f 9,75, mindere f a Ajuin f 0,35 a f 0,50 per 50 kilo. Koolzaad f 6,00 a 7.00. Eieren 5,50 a 5,75 per 100 stuki. Aardappelen ZeeuwBche f 3,50 a f 4,00. Granen stil en onveranderd, Gerst en Haver prijshoudend. EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 3