Landbouwberichten. Gemengde berichten. Telegrafische berichten. De gisteren aangekomen Deli-Courant behelst reeds telegrammen uit Batavia over de iuneming van Tjakra Negara. Daaruit blijkt o. a. nog het volgende Generaal Segov attaqueerde uit het Noorden, terwijl kolonel Swart met den overste Scheuer den aanval op het centrum richtte, ieder met een bataljon. Het 5e bataljon bezette de posten materialen voor het oprichten van twee posten waren meegenomen. De vrouwen der Baliers deden een lans-aanval op de troepen. Na de volledige verovering van de vorstelijke poeri kwam goesti Made Getas van Narmada te Tjakra Negara om zich te onderwerpen. De ingeleverde wapenen hebben weinig waarde. Yolgens de Java-Bode werd, vdordat de eigenlijke schatkist van den Radjah werd ontdekt, dus onmid- dellijk na de bezetting van de poeri, reeds voor eene waarde van acht ton gevonden en in onze oorlogsschepen overgebracht. Onder het opschrift ,/Victorie" schrijftderedacteur der Deli-Ct. van Woensdag 21 November De eer is gered eerst Mataram en thans Tjakra gevallenhet Nederlandsch-Indische leger heeft aauspraak op den dank van alien, die na de catastrophe van 26 Augustus het innig verlangen koesterden, dat er met de uiterste krachtsinspanning uaar zoude worden gestreefd, om de ramp welke ons toen trof, te herstellen. Die wensch is vervuld. Wij hebben getoond dat Neerland's koloniaal rijk nog ongeschokt daar staatvoor het fiere je main- tiendrai" onder ons wapen, behoeveu wij ons niet meer te schamen. Dat wij uit het voorgevalleue ook de leering geput mogen hebben, dat in Indie de voorzichtigheid steeds gebiedt, met //onvoorziene omstandigheden" rekeniug te houden. Het wapeugeweld is nu gestaakthet verraad is voldoende gewrokeu. Thans hebben wij een andere roepingde plichten van een Westersche mogendheid moeten wij, ook tegenover de over- wonnen Baliers, eerlijk en oprecht vervullen. Wij moeten een met den volksaard passenden regeerings- vorm op Lombok invoeren. Onzerzijds geen wraak- oefeningen meer, geen razeering meer van geheele steden, en een streng onderscheid gemaakt tusschen schuldigen en verdwaalden. De generaal—opper- bevelhebber kan zich, na de overwinuing, met eere elfaceeren voor den regeerings-commissaris, want als zoodanig verwacht ik nu dat directeur Scherer zal optreden. Aan hem zij het overgelaten eene volledige pacificatie van Lombok voor te bereiden en in gang te brengen. En laat ons in den roes der overwinning vooral niet hen vergeten, die hun jeugdig leven lieten voor Koningin en Yaderland. Onze deelneming zij een troost voor de achterblijvende. In't bijzonder van de Oostkust een afscheidsgroet aan kapitein Scheib. En den grijzen generaal v. d. Heijden zij het in zijn vreeselijke smart eene voldoening, dat zijn lieveling bewezen heeft //que bon sang ne peut mentir." Het leed dat Lombok bracht en de vreeselijke wonden welke het sloeg, zullen nog lang een treurige vermaardheid behouden, maar dit belet niet dat ook dit kwade ons weer geleerd heeft, dat er, mits wij het hoofd niet moedeloos laten hangen, nog steeds veel waars is in Coen's woorden #Ende despesereert niet." TER IVEUZEfl, 18 December 1894. In de op Donderdag a. s., des voormiddags 10 ure, te honden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandelingbenoeming leden burgerlijk armbe- stuurid. lid plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijsid. leden commissie van had mogen genietenwanneer zij tot haar doch- tertje had kunnen terugkeeren, dat niet in staat was, haar in de gevangenis op te zoeken. Was dat gevoel van nijd niet te vergeveu Snel ging voor beide echtgenooten de tijd voorbij het halve uur, Jane zoo karig tot een laatst bezoek toegestaan, was bijna verstreken. Zij stond op; haar oog vestigde zich op de on- gelukkige, die met zooveel afgunst hen gadegeslagen had. Zij zag aan alles, dat ook die vrouw haar laatsten strijd verbeidde zij gevoelde, wat er in haar omging. Jane naderde haar. z/Ge zijt ook veroordeeld, mevrouw niet waar Zij behoefde geen bevestigiug. //Zie hier, haast u, maak van mijn kaart gebruik hier is mijn om- slagdoek." ,/Hemel, Jane, wat doet ge riep Henri ver schrikt uit. ,/Waartoe zou ik anders hier gekomen zijn?" was het eeuige antwoord. Hij kende zijne vrouw en zag haar in de oogen daaruit straalde zooveel wilskracht, haar besluit was z66 onverzettelijk, dat hij niets meer wist aan te voeren. Met stille bewondering sloeg hij haar gade die vrouw, altijd zoo zacht en lijdzaam, nu zoo krachtig en vastberaden. ,Voor wien zou ik blijven leven liet zij er op volgen. Zij had immers geen kind meer, waaraan zij zich moest wijdenzij kon dus beschikkeu over een bestaan dat haar ondragelijk was gewordeu Zoo ten minste dacht Jane d'Alincourt. Zij deed tevens een goed werk en zag haar wensch vervuldwant zij had voor hem geleeld, en na zijn vonnis had zij geen andere begeerte gevoeld als met hem te sterven. De egoist, de fabricage id. onderwijzer school C overnemen in beheer en onderhoud straten behartiging belangen gemeente bij uitvoering rijkswerkenaanvraag ver- hoogde subsidie burgerlijk armbestuur 1894 wijziging gemeentebegrooting 1894gratificatie politieingekomen stukken enz. Gedurende de 2° helft der maand November zijn door het postkantoor alhier de volgende onbe- stelbare brieven verzoudeu, aan de adressen van J. G. Herrebout te 's GravenhageMej. B. van de Yelde te Ylissingen. Tot klerk der posterijen en telegraphie 26 klasse is o. a. benoemd de heer C. C. den Decker te Hulst. Eervol is ontslagen de vrouwelijke klerk der posterijen 2e klasse A. C. Nanninga te Hulst. Benoemd tot plaatsvervangende leden van den geneeskundigen raad in Zeeland en Westelijk Noord—Brabant de heeren Dr. J. E. Callenfels en T. F. Martin, geneeskundige, beiden te Hulst. Axel, 18 Dec. Heden werd alhier door de maatschappij //Yooruitgang is ons streven" aan- besteed de levering van pl.m. 239,400 KG. super- phosphaat en 43,200 KG. chilisalpeter. Voor het eerste had het minst ingeschreven de heer Standaert van Balgerhoeke, voor f 2,75 en voor het laatste de heer Adriaansens te Walsoorden, voor f 10,36 per 100 KG. Zaamslag, 18 Dec. Ten overstaan van den te Ter Neuzen resideerenden notaris L. J. van der Moer en ten verzoeke van den heer H. de Jonge, werd heden alhier in het openbaar geveild, eene hofstede met aauhoorigheden, bouw- en weiland en zijkantweg, alles gelegen in den Zaamslagpolder, in deze gemeente, ter grootte van 8 hektaren 78 aren 80 centiaren of ongeveer 20 gemeten. In massa verkocht werd daarvan kooper de heer Jos. Stevens, te Selzaete, voor f 19721,70 behalve den boomprijs, a f 250. Koewacht. Vrijdagmiddag bracht de slagers- knecht L. V., pas 17 jaar oud, vleesch bij de wed. Kips alhier. Daar er niemand in huis was, nam hij de vrijheid zelf maar eeu bord uit de kast te nemen om het vleesch daarop te leggen. Hij bemerkt nu op den schoorsteen het zilveren horloge van een der zoons en daar nieinaud het zag, stak hij het stilletjes bij zich. Spoedig echter werd de diefstal opgemerkt. De politie er mede in kennis gesteld, nam het horloge in beslag en bracht den kleinen dief naar de gevangenis. Zuiddorpe. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag hebben onder deze gemeente de dieven wederom eens hue best gedaan. Bij den landbouwer E. de Munck in den Ouden polder hebben zij veertig kippen ontvreemd. Wanneer zullen wij toch eens kunnen zeggen de dieven zijn gesnapt Eene verzuchting die menigeen zich laat ontvallen maar nog steeds tot de vrome wenschen behoort. Men schrijft ons uit Waterlandkerkje Het onderwijs zal in den aanvang van het vol gende jaar een zware beproeving moeten doorstaan. De onderwijzer vertrekt naar Schoondijke en de onderwijzeres mej. Marga de Graaf heeft haar eervol ontslag met ingang van primo Januari a. s. erlaugd. Zij verlaat het onderwijs. Zoo blijft het hoofd der school alleen staan voor leerlingen, die in verschillende lokaliteiten ge- plaatst zijn. Als er nu maar beschikbare voorraad hulppersoneel was, kon in zoo'n lastig geval spoedig voorzien zijn, doch aan hulppersoneel mankeert het juist, en hieraoor moeten vele gemeenten zich' te zware opofferingen voor het onderwijs getroosten. stoicyn van onze dagen, begrijpt zulke karakters nietin die dagen was het gemiddeld gehalte der menschen wel niet beter, maar door ondervinding en harde beproevingen gelouterd. ,/Maar haast u dan toch; de oogenblikken zijn kostbaar voegde Jane de veroordeelde toe want deze kon de grootte van haar geluk niet beseffen. ,/Jane, ik smeek je ffIs het u ernst Maar dat kan immers niet riep mevrouw d'Anges uit. z/Wees slechts voorzichtigzoo dadelijk zal de cipier komen; alles hangt van u zelve af. Wan neer ge u weet te beheerschen, zal men niets ver- moeden." z/Waaraan heb ik dat verdiend." „Ik zou deze kaart aan elk ander geven, die nog aan 't leven hecht," antwoordde Jane. z/Heb dank 1 Heb dank." ,/Gij behoeft mij geen dank te zeggen voor mij heeft dat papier niet de minste waarde meer." z/Mijn kind zal ik terug zien er is nog recht vaardigheid." En nu sloeg de gelukkige vrouw, bevende van gejaagdheid, den doek om, die haar kleeding bedekken moest. Die menschen zullen mij toch niet verraden fluisterde Jane haar echtgenoot toe. Stel u gerustdat zijn lotgenootenvoor hen behoeft ge niet bevreesd te zijn." frOp wat vreemdeu toon zegt ge dit." z/Maar begrijpt ge dan niet, dat ik het niet ge- doogen zal." z/Henri, het is een plechtig oogenblik. Hebt ge mij nog altijd lief?" „Of ik je lief heb? Juist daarom zal ik er nimmer in toestemmen." A1 onderschrijven wij de uitspraak, dat het onderwijs "niet te goed kan zijn, toch constateeren wij dat ten platteu lande het onderwijs niet in die mate vruchten voortbrengt, als het geld kost. Het onderwijs is bijna overal te duur. 's Gravenhage, 18 Dec. Tweede Kamer. Het hoofdstuk nationale schuld is aangenomen. Bij het debat over hoofdstuk Financien heeft de Minister toegezegd, zoodra dit mogelijk mocht zijn herzieuing van personnel en afschaffing der rijkstollen. Afschaffing der Staatsloterij, hoe gewenscht ook is in de naaste toekomst met waarschijnlijk. Tegenover den heer A. Mackay verdedigde hij zijne mededeelingen omtrent de credieten van 14 ton op de oorlogsbegrooting. Met verwerping van het amendement Gerritsen, met 75 tegen 14 stemmen, om het tractement der inspecteurs te verhoogen is hoofdstuk Financien aangenomen. RESULTAAT van proefnemingen met Sui- kerbieten, genomen in 1894, door de Afdeeling Ter Neuzen van de Vereeni- ging van landbouwers die Suikerbieten verbouwen. Uitsiag van een proefveld aangelegd in den Zuid- polder, gemeente Ter Neuzen, ter grootte van 44 aren 86 centiaren 302 Gentsche roeden en verdeeld in 15 deelen. Op dit land, bestaande uit middelmatige klei, werdeu in 1893 aardappels verbouwd, en in 1894 eene bemesting aangebracht van 200 K.G. superphosphaat en 300 KG. Chili salpeter. 7 deelen van het proefveld werden bezaaid met zaad in 1894, en 2 deelen met zaad in 1893, door fabrikanten verstrekt. De overige 6 deelen werden bezaaid met zaad in 1894 door bekende kweekers geleverd. Het nemen der monsters geschiedde zoodanig, dat naar evenredigheid, groote, middelsoort er. kleine werdeu genomen. Het onderzoek had plaats aan het Rijksproefstation te Goes. z/Vroeger heb je mij nooit iets geweigerd sta nu mijn laatste bede toe.'' z/Ik mag, ik kan niet." Hij wenkte mevrouw d'Anges, die blijkbaar in zenuwachtige gejaagdheid verkeerde. „Ik hoopte dat een mau als gij zou kunnen begrijpen, wat de liefde van de vrouw vermag voor hem die steeds haar //alles" was. De miuuten zijn geteldwanneer gij spreekt ontneemt ge mij mijn eenigen troost, en redt mij nietwant ik zweer je, Henri, dat ik nit u het schavot betreden zal." „Hebt gij 't recht daartoe, Jane? Wij weten helaas niet beter, of we hebben onzen kleine verlorenwij beweenen zijn dood maar de zekerheid hebben wij niet." ,/Zoudt ge denken, als er in mijn hart ook maar een zweem van twijfel mogelijk was, dat ik niet zou blijven leven voor mijn kind Maar zij heeft het mij bekeud, de rampzalige, dat 't kind door hare onachtzaamheid in 't water geraakt is dat zij het in de diepte verdwijnen zag, vdordat zij in onmacht viel. Neeu, ik sta alleen op de wereld ik ben vrij." z/Jane ik bid je ,/Zult ge zwijgen Men hoorde Daderende voetstappen; Henri verborg het hoofd iu de handen. Jane gaf nu de reddende kaart aan haar die ougeduldig toefde. #Reik mij de hand Henrigij hebt me nog nooit zoo gelukkig gemaakt," sprak zij innig. z/Het is tijd!" rneldde de cipier, die binuenkwam. #Houd moed, het geldt uw leven", voegde Jane haar toe, die de vrijheid te gemoet ging. (Wordt vervolgd.) RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbauk te Hiddelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 18 Dec. de volgende vonnissen uitgesproken. F. G., oud 15 j., koewachter te Clinge, gedetineerd te Middelburg, is wegens brandstichting ontslagen van rechtsvervolging doch zijne opzeuding gelast naar een rijksopvoedingsgesticht tot zijn 18e jaar. I. of J. A. M., (bijgenaamd Koestr werkman te Kapellebrug is wegens mishandeling veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf. L. d. F., oud 32 j., landbouwer te Ter Neuzen, is wegens dronkenschap, mishandeling van een ambtenaar en vernieling veroord tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis en 2 maanden gevang. Heden diende voor boveugenoemde rechtbank de zaak van J. H., oud 35 j., koopman in kippen, geboren te Clinge (Belgie) wonende te Hontenisse, thans gedetineerd te Middelburg (zie ons uommer van 5 Dec. jl.) Beklaagde legde eene volledige bekentenis af. Het Openbaar Ministerie vorderde 6 jaren gevangenisstraf. De verdediger refereerde zich aan het oordeel der rechtbank. Uitspraak aanstaaude Vrijdag. Bij de op 11 dezer te Dordrecht gehouden keuring van lotelingen der nationale militie was er eeu, die zeker geschikt was voor het leger van Tom Pouce. Hij was slechts 60 c. M. lang, dus iets grooter dan een pasgeborene en werd door zijn vader op den arm gedragen In de provincie Liinburg zijn, volgens den verschenen Provincialen Almanak voor 1895, 99 kloosters, waarvan 30 door mauuen en 69 door vrouwen bewoond zijn. Te Ellekom (Gelderland) doet zich een geval van slaapziekte voor. Een lljarig rneisje, dat Zondagavoud van de vorige week gezond en wel naar bed is gegaan, slaapt sedert dien tijd. Een paar malen is zij een enkele minuut wakker geweest. De eerste maal, dat ze even ontwaakte, gaf men haar medicijnen in, de tweede maal een ei. Zij antwoordde op de haar gedane vraag, hoe het ging, dat ze best in orde was en sliep weer in. De dokter is niet zonder vrees, dat het einde de dood zal wezen. Voor eenige jaren werd te Tilburg een knaapje door de tram overreden, met het treurig gevolg, dat de beide beenen tot onder de heupen afgezet moesten worden. Dagelijks kon men hem in de nabijheid van het station vinden, waar hij zich, gezeten, of liever vastgeklemd op een stoel, de pooten als voeten gebruikende, voortbewoog en door zijn hulpeloozeu toestaud ieders medelijden opwekte. Sedert eenige dagen echter ziet men hem, gezeten iu een wagentje, aan welks wielen tandraderen, met naar boven uitstekende krukken bevestigd zijn, die hij met zijne handen draaien kan, door de stad rijden. Deze verbetering in zijn droevig lot is hij verschuldigd aan de menschlieveridheid van mej. Geyteubeek, aldaar. Deze dame, begaan met den rampzaligen toestand van den armen ongelukkigen knaap, heeft zich de moeite getroost de noodige geldeu te verzamelen, toereikeud tot het aanschaffen van bovenvermeld voertuig. Reeds eenige dagen geleden was er sprake van eeu verkooping wegens een belastingschuld van den socialist Stieustra, die Reens uit Amsterdam te hulp geroepen had, om, langs den meerge- bruikelijken weg, dezen verkoop tot propaganda- middel der socialisten en tot voordeel van den wanbetaler te doen zijn. Vrijdag nu zou de verkoop doorgaan. Reens was op zijn post, maar de Rijkspolitie en de marechaussee ook. Alle maatregelen waren thans genomen om den verkoop te doen slagende burgeraeester, de commissarissen van politie lieten de koopers het lokaal biunen, fluitjes en sabeltjes, die men meebracht om den boel in de war te sturen werden //outeigend" bij het binuenkomen wie daar niet mee tevreden was, zooals Reens, werd buiten de deur gezet. Er werd gewoon geboden, en toen de som, die noodig was, bijeen was, hield de deurwaarder op. De socialisten waren thans de verliezende partij. Een schrikkelijken nacht hebben twee jonge Berlijners deze week doorgebracht. Zij waren uit Friedrichshaven, in een dikken mist, op het Miiggelmeer gaan vareu eu verloren de richtiug. Zoo zwalkten zij eeu laugen tijd op het water, zonder dat hun hulpgeroep vernomen werd. De avond brak aan, doch niemand verscheen. Zij werden zeer beaugst, toen de nacht inviel en nog niemaud tot hunue redding was komen opdagen. Bibberend van kou en in de grootste wauhoop brachten zij tot vier ure 's morgeus door, toen de boot bij Rahnsdorf op den wal liep. Onlangs werd de geschiedenis vertcld van de twee slangen in den diereutuiu te Londen, waarvan de eene de ander had verzwolgen. Vol gens een bericht uit de Kaapkolouie aan de Times is dit record geslagen door eeu andere slang, die daar werd gevangen eu gedood. Het dier was zoo dik, dat men uit nieuwsgierighcid tot een lijkschouwing overging. Toon voud men in de slang een andere van bijna dezelfde lengte en in deze een derde slang van behoorlijke grootte. N A A M K.G. netto Percen- ten sniker van den fabrikant, van het fabriek gewicht per of van den zaadkweeker door wien het zaad is verstrekt. Hectare.; 3endsch gemet. in de bieten. Fabrikant De Cock (Moerbeke) 34288 15280 14,5 Fabriek van Beerendrecht (Belgie) 31887 14210 13,8 Fabrikant Withouck (Selzaete) 30933 13783 11,9 Fabriek van Sas van Gend 27906 12436 14,3 La Ruche (Gend) 27664 12328 13,2 Fabrikant Tijdgat (Selzaete) 26643 11873 15,4 Mechelynck (Gend). 25738 11470 14,9 Zaadkweeker Gebrs Dippe. (Ver- beterde Klein Wanz- leben) 34849 15530 15,5 Gebrs Dippe. (Ver- beterde suikerrijke vilmorin bl. amelioree) 26277 11710 15,6 Schreiber. (Kl. Wanz- leben amdlioree 32095 14303 13,9 Schreiber. (Speciality blanche hative) 29463 13130 14,9 Braune. (Kl. Wanz- leben amdlioree) 31909 14220 14,7 Mette. (Specialiteit) 30632 13651 14,8 Fabrikant De Cock (Moerbeke) een der soorten (vilmorin ainelior£e) van 1893 27958 12459 13,7 Fabriek van Beerendrecht (van 28602 12746 14,9

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 2