Algemeen Nieuws- en Advertentieblad mmi voor Zeeawsch-Vlaanderen. No. 3090. Woensdag 19 December 1894. 34e Jaargang. BEK.EN DMARINgT BEKEND-V1AK1NG Binnenland. De Burgemeester der yemeente Ter Neuzen Graanmarkt te Ter Neuzen Openbare Vergadering Vlissingen in 1809. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. "Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika f 1,324- Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer Grootereletters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Uithoofde van het Kerstfeest zal de Ter Neuzensche courant van Dinsdagavond a. s. op Maandag- avond verschijnen. Advertentien voor dit nummer worden ingewacht tot uiterlijk Maandagmiddag 3 uur. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Domlenluff den 20 December 1894, des voorruiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 17 December 1894. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. op DOXDERDAG, 27 December a. s., in plaats van op Woensdag te voren (2e Kerstdag). Ter Neuzen, 12 December 1894. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretans. Earner van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen. op Donderdag 20 December 1894, namiddag 7 uur. H. C. E. VAN IJSSELSTE1JN, Voorzitter. H. J. VOOREN, Secretaris. JPolitiek Overziclit. De Duitsche Bijksdag beeft Vrijdag het voorstel der regeermg bebandeld tot het instelieu eener ge- rechtelijke vervolging tegen de sociaal-democratische afgevaardigdeD, die bij de eerste zitting, welke de Bijksdag in het nieuwe gebouw hield, eene vijaudige demonstratie tegen den keizer hielden. FEUILLETON. 11ISTORISCHE NOVELLE GEORGE KEPPER. 11) Henri had de geheele zaal vorschend rondgezien en vruchteloos zich gepijnigd bij had Jane nergens op zijn weg ontmoet; dit was hem eeu raadsel. Er moest haar iets zijn overkomen slechts dit hielc hem bezig en bij het gewichtigste gedeelte van zijn rechtsgeding, namelijk het bloedig oordeel der recht- bank, had hij slechts eene gedachte, die alle andere gevoelens overheerschte Waar is Jane; waarom laat ze mij zod aan miju lot over Dit drukte hem nog meer ter neder dan het voor uitzicht, binnen weinige uren zich te moeten over- leveren waDt juist had de cipier de veroordeelden aangezegd, dat zij nog maar vier uren te leven hadden. Zijn lotgenoote kwam nu eerst tot het besef van haar ontzettenden toestand de wezenloos- heid verliet haar zij gevoelde al de verschrikkingen van den smadelijkeu dood, die haar wachtte, en begon plotseling te bevatten, wat het zegt, nog vier nren te hebben Zij bad orn haar leven, dat zij aan haar rechters uauw betwist had, alsof de steenen cipier, alsof de gevangenen haar dit kouden schenken dan weder siueekte zij, dat men dadelijk een einde aan haar ellende mocht maken. llaar medegevangeneu, die den volgeuden dag hetzelfde lot wachtten, zagen haar medelijdeud aan, maar Gelijk te verwachteu was, werd dit voorstel verworpen. Alleen de conservatieven en de vrij- conservatieven ondersteunden het voorstel der regee- ring. Gisteren is het bekende outwerp tot be- strijding der anarchistische beweging de Umsturz— Vorlage behandeld. Het lot van deze nieuwe socialistenwet is nog steeds onzeker. Indien 't waar is, dat inzake de gebeime docu- menten van Giolitti de berg een muis heeft voort- gebracht, dan zou er te Borne en te Berliju alweer een oud spreekwoord bewaarheid zijn, waarin sprake is van een put, gegraveu door den een met booze bedoeliugen voor een ander en welke toeleg juist den graver noodlottig woedt. Nog zijn de onder veel gescbreeuw en reclame aangekondigde docu- menten der Banca Romana niet gepubliceerd, docb wat er van is uitgelekt, doet nu juist niet denken aan eene zege van Giolitti, die getracht heeft den premier te compromitteeren door de pubhcatie voortestaan van een aantal brieven van beslist parti- culieren aard, in 'tjaar 1875 tusschen Grispi en dieus vrouw met eeu derde gewisseld. Dat zou Giolitti's meesterstuk zijn en 't was een beslist fiasco de Kamer betuigde door lang aanhoudende bijval, dat zij met bet voorstel der commissie om de particuliere correspondentie uiet ter openbaarheid te brengen, volkomen instemde. Giolitti heeft dus Crispi eens een krachtige moreele zegepraal bezorgd en dat was zijn bedoeliug toch zeker uiet Daardoor is er ook heel wat minder spanning ten aanzien van de verdere te verwachten onthulliugen en Giolitti wordt van alle zijden, be- halve natuurlijk door de oppositie, heftig aangevallen men is eenigszius spijtig, dat men zich zoo heeft laten beetnemen en reeds is door mevrouw Crispi tegen Giolitti een aanklacbt ingediend, omdat deze haar naam zonder reden in het schandaal beeft gemengd, welke weg ter recbtvaardiging ook zal worden ingeslagen door andereu, wien een zelfde lot is te beurt gevalleu. Tot dusver heeft Giolitti weinig plezier van zijn campagne ondernoinen een scbijn van edelaardigheid met leelijke politieke bijbedoelingen Even groot als de vreugde over dit verloop is onder de aanhangers der regeering, is de teleur- stelling onder de tegenstanders van het bewiud, deze laatsten hebben nu nog een flauwe hoop op de verdere onthullingen, doch Crispi's zelfbewuste houding is niet geschikt om hun verwachtingen heel hoog te spannen In Spanje is weer eeu miuisterieele crisis ontstaan. De protectionisten in de Kamer verlangden eene verhooging der invoerrechten op wol. Dit besluit konden niets als een zucht vol deelneming schenken. Alleen Henri deed het onmogelijke, om haar ge- scbokt gestel tot bedaren te brengen en haar tot gelatenheid aan te manen dit gelukte hem. Zij had in hem vertrouwen, daar imtners ook hij in haar rampzaligen toestand verkeerde Henri had naast haar plaats genomen. Waar waar zijt ge Verlaat mij nietsprak zij, eensklaps als uit een diep gepeins ontwakende. Be waar uw geestkracht, mevrouw, gij zult die wel Doodig hebben voegde d'Alincourt haar toe. .Hier hebben wij geen genade meer te wachten.' Zij streek zich met de hand over het voorbootd. „Gij hebt gelijk ik weet niet wat mij bezielde," gaf zij kalmer ten antwoord. .Ik ben zoo beaugst Jt is zoo hard, op mijn leeftijd te moeten sterven." .Ik heb innig deernis met u, en ware het niet, dat de laatste teleurstelling in dit leven mij smar- telijk bezig hield uw toestand zou mij bijkans deu mijnen doen vergeten." „Eu mijn kind miju arm kind Wat is er van Marie geworden Wie zal haar beschermen Wij laten elk een paud wellicht bulpeloos achter ware dit niet het geval, men zou 't haast moeten zegenen dat er een eind komt aan een leven vol onzekerheid en angst, dat ous de vrijheid ter nauwernood meer deed op prijs stellen. .Maar gij, hecht ge dan niet aan het leven Uit elken auderen inond zouden die woorden mij als een gruwzame scherts in de ooren klinkeu. .Deze plaats moet den lust daartoe wel be- ueinen Nog boor ik de satansche vreugdekreten van de waanzinnige menigte, die juichend mij be geleidde naar dit leveud graf." »Ik zal de verwenschiugen van dat verwoede werd genomen bij de bebandeling van het voorstel, dat aanhangig is betreffende de tarief-herziening. De Minister van fiuancien Amos Salvador, die niet wil medegaan met de tegenstanders van het vrije laudelsverkeer, heeft naar aanleiding van deze be- slissing der Kamer zijn ontslag genomen. Of nu ook de andere Ministers zullen aftreden, is Dog onzeker. Eerst onlaugs werd het kabinet- Sagasta weer hernieuwd. Er werden toen eenige eiders der protectionisten in het ministerie opge- nomen. Velen verwacbtten, dat de regeering na deze verandenng in bet vaarwater der protectionisten zou komen. Dit blijkt nu niet het geval te wezen. De heer Sagasta is wel tot concession geneigd, maar natuurlijk heeft hij daarvoor ook den steun der overige ministers noodig. De minister-president, de leider der liberale partij, zal nu wel genoodzaakt worden zijn standpunt nauwkeurig te bepaleu, want na het besluit der Cortez over de tarief-herziening, ran zijne poging om de vrijhandelaars en protec- tionisteu tot overeenstemming te brengen als geheel inislukt worden beschouwd. Uit Oost-Azie valt weinig nieuws te melden. Te Shangai blijven de gerucbten in omloop, dat de Japanners voornemens zijn een aanval tegen Peking te beproeven. Naar men daar beweert, zal tot dat doel een legercorps in de nabijheid der Takoe-forten aan wal worden gezet. Men zegt zelfs, dat de Japajsche troepeu reeds binnen weinige weken te Peking zullen wezen. .De Keizer" zoo beet het verder ..heeft in het geheim de hoofdstad al verlaten en spoedig zal de geheele hofhouding volgen." Intusschen zet de Chineesche Regeering haar pogingen voort, om de bemiddeliug te verkrijgen der Europeesche mogendheden, tot dusver echter zonder gevolg. Noch Engeland, noch Rusland betoont eenigen lust om voor de Cbineezen de kastanjes uit het vuur te halen. Bij het algetneen debat over hoofdstuk Ma rine in de zitting der Tweede Kamer van Zaterdag verdedigde de heer Goedkoop uitvoerig de wensche- lijkheid eener vaste regeling van de marinebehoef- ten en voor locale en algemeene behoeften en aan- schaffing van matrieel van de grootste oorlogswaarde om alzoo bij minimum uitgaven een maximum weerbaarheid te verkrijgen. Verder betoogt hij de noodzakelijkheid van lagere volk uimmer vergeten." .Nimmer vergeten mompelde Henri d'Alincourt met een medelijdenden blik, daar zij zoo weinig het vreeselijke van haar toestand besefte. .Hoe kunt ge zoo bedaard zijn. Gevoelt ge dan niet dien nijpenden doodsangstvoel, hoe ik beef .En nog bewonder ik de zelfbeheersching, die gij betoond hebt toen Eouquier-Thinville, die lafaard, u beleedigde en hoonde en van misdaden betichtte, die u bij naam niet bekend waren." .Het was mij onmogelijk, iets te antwoorden die woelende menigte, die dreigende blikken Het vertroost mij, in deze uren niet geheel alleen te zijnik zou krankzinnig worden." .Hoe gaarne hadde ik meer voor u willen doen .Gij hebt mij moed ingesproken en vertrouwen ingeboezemdaan u heb ik het te dauken, als die mij niet begeven." .Men heeft het recht, elkander tot gelatenheid aan te manen, als men lotgenooten is." Weer zweeg hij een wijletoen maakte zich weder een onuitsprekelijke angst van de arme vrouw ineester. .0, ik wou dat het oogenblik maar gekomen was." Alsof die bede onmiddellijk verhoord zou worden, hoorde men gedruisch. .Zou hel al tijd wezen fluisterde zij, sidderend .Zie, zoo even verlangt gij naar het eindenu zijt ge bang." i/O ja; ja .Nu zoudt ge alles geven om .Ik ik wist niet, wat ik zeide. Nog een uur nog maar een uur Ook mij bevaugt een wonderbare beklemdheid," ramingen, daar jaarlijks de rekening van dit hoofdstuk een overschot toout van 8 h 9 ton. De heer Arie Smit, betoogt de noodzakelijkheid van jaarlijks 3 millioen voor aanbouw te besteden, lij is absoluut voorstander van kruisers, daar de diepgang 54 h 56 d.M. moet zijn, hij zou echter de suelheid willen vergroot zien en desnoods den termijn van aanbouw daarvoor verlengen. Volgens mededeeling van den inspecteur over het loodswezen in het 6de district, dd. 13 December jl. zijn in het licht van Hansweerd Wester-Schelde) twee nieuwe roode sectoren gebracht en diensvolgens den stand dier verlichting gewijzigd. Een aantal der voornaamste depothouders van postzegels euz., te Amsterdam, heeft zich tot den minister van waterstaat gewend, met verzoek, het besluit, waarbij de provisie op den verkoop, hun toegestaan, wordt verminderd, voor 1 Januari e.k. weder in te trekkeo, en de tot vddr dit besluit geldende voorwaarden voor hen te laten blijven bestaan. Indien aan dit verzoek niet kan worden vol- daan, zullen een 14tal der voornaamste depot houders te Amsterdam voor het houden van eeu depot bedaukeu. Het adres van den uitgever der Zierikzeesche Nieuwsbode, den heer J. Waale, aan de Tweede Kamer, is in handen eener commissie gesteld, bestaande uit de heeren Pijnappel, van Berckel, Hartogh, Rutgers eu Willinge. Aan het verslag van den Minister-resident en consul—generaal der Nederlanden in China, den heer J. H. Ferguson, zijn de volgende opmer- kiugen ontleend Een aantal artikelen wordt van Nederland in China via Engeland en andere landen aangebracht, die niet in de statistiekec der douanen volgens hunne oorspronkelijke herkomst worden opgegeven. In al de open havens van China en Honkong en Macao worden de Hollandsche kazen van Edam en Gouda aangetroffeD. Ook ziet men in de verschillende winkels de Goudsche kaarsen en den Hollandschen jenever, benevens de Curasao van Wijnand Fockink, het Lootsje, A. V. H. en andereu. Ook is in den laatsten tijd Van Houten's cacao meer in gebruik gekomen onder de in China wonende vreemdeliugen. Alle voormelde artikelen worden uitsluitend door vreemdeliugen verbruikt. Voor Hollandsche sigaren is weinig aftrek, omdat de manilla's meestal worden geprefereerd. sprak Henri; .maar 't kan nog niet Zjo spoedig zijn vier uren uiet vervlogen al zijn het ook de laatsten Een snijdeud gevoel beving heu, toen de zware deur op haar hengsels draaide en zij moesten vreezen, den afzichtelijken stoet te zien naderen. Hoe geheel anders was 't geen zij aanschouwden. De deur werd gesloten, nadat eene vrouw was binnengetreden, die besluiteloos op den drempel bleef staan, niet gewend nog aan de duisteruis, die in dit oord van jammer heerschte. Doch de oogen van Henri waren beter aau het schemerachtig licht gewendhoe spoedig lag hij in de armen zijner vrouwHij verborg zijn hoofd aan haar borst en was zoo kinderlijk gelukkig hij dacht er niet over na, hoe het haar gelukt was, tot hem door te dringenhij had het wel geraden, dat Jane hem uiet zou vergeten. Onbeschrijfelijk was de blik, welke de gevonnisde vrouw wierp op de gelukkige, die even als zij in den bloei der jeugd den kerker vrijwillig binnentradhoewel zij had moeten beseffen, dat die benijde vrouw misschien meer dan het leven, haar echtgenoot moest verliezen. Doch de opwel- liugen, in het leven geroepen door dien oogopslag, waarin zoo velerlei gewaarwordingen lagen op- gesloten, zij waren haar ts vergeven te meer daar Jane haar beroofde van den eenigen steuu, die haar zoo noodig was. .Ge zijt immers nog in vrijheidwaren de eerste woorden van Henri, toen hij van zijn ont- roering wat bekomen was. .Helaas ja," was het antwoord. .Helaas ja En zij, de veroordeelde, zou zoo gelukzalig zijn geweeet, wanueer zij die vrijheid TER \EIZEVSCHE <01 RUT Hit blad verscliijnt Oinadag- en Vrijda«»von»l bij den nitjfever 1*. J. t A X OK A HT K te Ter Aeuzen. m mrmnnnirimni DOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1