Aigemeen Nieuws- en Advertentiehlad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 3089. Zaterdag 15 December 1894. 34e Jaargang. B E K E^NDMA K1N G. Graanmarkt te Ter Neuzen Binnenland. Vlissingen in 1809. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /"0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. op 1K).\I)U11DAG, 27 December a. s., in plaats van op Woeusdag te voren (2e Kerstdag). Ter Neuzen, 12 December 1894. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. ir*oliLiel£ OverzicHt. De Times bevat de volgende mededeeling van zijn Parijschen correspoudeutZoo als meu weet, keerde adiniraal Gervais, die Petersburg reeds verlaten had, naar de stad terug, orn even als geueraal De Boisdeffre tegenwoordig te zijn bij de plecbtigheid van het huwelijk van den Czaar. Over deze kwestie is uit St. Petersburg een brief ouivaugen van iernaud, die het volste vertrouweu verdieut en het voorgevallene als volgt verklaart Czaar Nicolaas had aau de verscbilleude afgezanten een afscheidsaudientie verleend en alieen de ouders van de Keizerin-Weduwe, den Prins en de Pniises van Wales en den kroonprins van Gnekenland uitgeuoodigd te blijven. Daags na het vertrek van adiniraal Gervais had een hooggeplaatst persoou aau het hot, die iu het geheel geeu vrieud van Frankrijk is, uitgeroepen Eiudehjk, die republi- keinen zijn dus weg. Des te beter 1 Wij zijn nu weder onder ons. De Czaar heeft goed gedaan zich van hen te ontslaan Deze woorden werdeu deu Czaar door een zijner intiemste vnenden over- gebracht. Nicolaas 11 was zeer verstoord. Hoe, zeide hij, ben lk ten opzichte van de Fransche gezanten niet beleefd genoeg geweest? Het spijt uiij zeer, dat mijn gedrag op die wijze wordt uitgelegd. Onmiddellijk beval hij, dat de twee Fransche officieren moesten worden uitgeuoodigd te blijven. 'l'oen men hem mededeelde, dat adiniraal Gervais reeds was vertrokkeu, beval hij, dat men hem zou verzoeken terug te keereu, een exprestrein te zijuer beschikking zou stellen en beide officieren zouden worden uitgeuoodigd de huwelijksfeesten bij te wonen. Aan adiniraal Gervais schonk hij een zijuer eigen snuifdoozen geueraal De Boisdelfre verleende hij de orde van deu H. Alexander Newski. Het is voor het eerst, dat deze decoratie geschoukeu wordt iernaud, die het grootkruis der Wladimirorde met bezit. De Duitsche Rijksdag heeft een aanvang gemaakt met de algemeene beraadslagingen over de begrooting. ITiSUILLElTON 11ISTORISCHE NOVELLE GEORGE KEPPER. 10) HOOFDSTUK III. Somber was de aanblik van de Conciergerie, de geduehte gevangenis, waarin nog vele jareu later pugelukkigen zuchtten en de langzaam voortkrui- ,pende uren telden. Maar vooral in het jaar 1792 1 was die kerker somberwant zij, die eens de zware grendelsloten achter zich hoorden kuarsen, zij wisten te goed, dat hun weinig meer te wachten stond. De Franschen hadden de vrijheid gewild zij hadden die gevonden, maar laugs de Conciergerie naar de plaats, waar vrijheid, gelijkheid en broederschap door de valbijl der omwenteling werden gegeven vrijheid van de drukkende lasten der tyraunie van een bloeddorstig bewiudgelijkheid zelfs in het ceremonieel, dat geeu onderscheid tusscheu kouing, edelman, of burger toelietbroederschap in den onverklaarbaren band, die den groep vereenigde, welke door het noodlot was aangewezeu om die langgewenschte vrijheid door een enkelen slag te bekomen. Treurig zagen de naakte muren er uit, als sprakeu zij van al het leed, dat zij omslotendreigend Het begin dezer besprekingen was niet gunstig voor de voorstanders van den vrijen handel. Opuieuw werd namens de regeering de verklaring afgelegd, dat de landbouw in de eerste plaats be- hoefte heeft aan ondersteuning. De kans, dat Keizer Wilhelm en kauselier Hohen- lohe voornemens zijn een meer reactionairen koers te volgeu, begint derhalve te vermeerderen. Het voorstel tot het instellen eener vervolging tegen de sociaal-democratische afgevaardigden, die deel nauien aan de vijandige betoogiug tegen Keizer Wilhelm bij de eerste zitting van den Rijksdag, zal worden verworpen. Dit is reeds zeker. Volgens de Freisinnige Zeitung heeft Prins Hohenlohe aau een lid van deu Rijksdag medegedeeld, dat hij zich verplicht achtte dit vooruemen van het opeubaar ministerie ter kennis van den Rijksdag te brengen. Het liberale blad maakt daaruit op, dat de kauselier zelf tegen de vervolging is. De Italiaansche Kamer hield eergisteren eene zeer rumoerige zitting, welke eerst 's avonds om 8 uur werd gesloten. Aan de orde was weer de bankkwestie. Naar men weet, bewereu de radicalen, dat de vorige Minister-president Giolitti, ook schuldig is aan de jongste bankschandalen. De heer Giolitti heeft zich bereid verklaard alle stukken, betreffende de zaak der Banca Romaua over te leggen. Dieu- tengevolge werd besloten eene commissie te be- noeinen van vijf leden, welke met het onderzoek dezer documenten zal worden belast. Dit besluit der Kamer vindt geen algemeene instemming. De Tribuna, het radicale blad, en de conservatieve Opinioue zijn het in dit opzicht eens. Beide bladen uiten de vrees, dat er onthulllingen aan het lichl zullen komen, waardoor de voortgang van den parlementaireu arbeid weer zal belemmerd worden. Ook wordt nog steeds gesproken over de finan- cieele plannen van den heer Sonnio. Het oordeel der bladen blijft over het aigemeen gunstig, want men had verwacht, dat de Minister een reeks van nieuwe belastingvoorstellen zou indienen. Het grootste gedeelte van hetgeen nog noodig is om te voorzien in de meerdere uitgaveu zal door ver- schillende bezuinigingen worden gevonden. De vraag zal echter wezen, of de Kamer alle voorstellen der Regeering tot het iuvoeren van bezuinigingen zal goedkeuren. Eenige bladen betwijfelen het zeer of de heeren Crispi en Sonnio eene meerder- heid voor hun financieele plannen zullen vinden. De Japanners schijneu van plan te zijn den oorlog tegen de C'nineezen met kracht door te zagen de zwarte gevels neder op den woesten hoop, die met luid getier de nieuwe slachtoffers naar hun gastvrij oord begeleidde, als wilden zij door hun zwijgende en toch zoo sprekende taal de dolle driften, de razeruij doen bedaren, welke het ver- blinde volk bezielden als trachtten zij die ramp- zaligen tot het begrip te brengen, dat het morgen hun beurt kon zijn De walmende lantaarn wierp een roodachtig schijnsel van zich af, als wees zij op de stroomen bloeds, die reeds vergoten wareudoch het volk bleef op zijn gevaarvollen weg voorthollen, onver- zadelijk in zijn bloeddorstverbhnd voor de wrange vruchten, die men tot nog toe van de regeering- loosheid geplukt had. Slechts enkelen gingen met een huivering die steenklomp voorbij en dachten met schrik aan het oogenblik, dat een gril, een toeval ook hen binnen de zware muren voeren kon. Oneindig veel treuriger was het binnen het ge- bouw gesteld nog zwarter deed aldaar de gevangenis zich voor. Zelfs jaren later, toen de omwenteling met al haar verschrikkingen reeds lang tot het verledene behoorde, kon men een eigenaardige gewaarwording niet ouderdrukken, wanneer de zware deur met een dreun dichtviel en men levendig gevoelde, dat men zich in een oord bevond, waar- aan zooveel bloedige herinneringen verbonden waren, en de onverschilligste bezoeker werd daar ter plaatse op pijnlijke wijze aangedaan, wanneer hij zich al den doodsangst, daar geleden, te binnen bracht. Wat moest men niet gevoelen, toen men niet alleen te midden van die verschrikkingen leefde, maar dieuzelfdeu indruk zoo duizeudvoudig gevoelde, als men zelf het slachtoii'er was. Ten minste vele zetten. Ten minste uit Shanga'i wordt nu gemeld, dat een Japansch leger bij de Takoe-forten aan wal is gezet. Deze aanvai is tegen de hoofdstad Peking gericht. Intusschen blijft de toestand te Peking ougunstig. Onder de inwoners heerscht groote spanning, zoodat de vertegenwoordigers der andere mogendheden zich daar niet meer veilig achten. Tot dusver zijn te Peking echter nog geen ongeregeldheden voorgevalleu. Wanneer evenwel de Japanners een aanvai tegen Peking beproeven, zal de keizer zijn voornemen, om met zijn hofhouding de hoofdstad te verlaten, wel ten uitvoer brengen. Over den stand der vredes-onderhandelingen is nog niets met zekerheid bekend. Yoorloopig blijft de kans geriug, dat de vrede spoedig zal worden gesloten. Inmiddels doet de winter zijn invloed reeds gevoelen. Het begint in Korea reeds te vriezen en de wegen zijn bevroren, hetgeen zeer lastig voor het transport van levensmiddelen en kauonnen is. Het is dus nog onzeker, of het den Japanners zal gelukken om gedurende den winter de krijgsverrichtingen voort te zetten. In de eergistermiddag voortgezette zitting der Tweede Kamer drong de heer Schaafsma aan op voldoend subsidie aan de noodlijdende Friesche gemeenten. Onvoldoend subsidie is slechts ver- ergering van den toestand. De heer Houwiug sloot zich hierbij aan en wees op den exceptioneelen toestand van Weststellingwerf, door de nabijheid der kolonien van weldadigheid. De heer Pyttersen achtte definitieve regeling urgent en zal zich door geen politieke redenen laten weerhouden, de regeering daarbij te steunen. De Minister heeft geen verhooging willen voor stellen, en ook de Kamer heeft dit gelukkig nagelaten. De uitzonderingstoestanden komen bij de ingedieude wetsontwerpen te pas. De definitieve regeling zal formules geven voor billijke belasting van sommige iukomsten en voor de bijdragen van het Rijk. De heer Lieftinck komt tegen halve hulp op. De Minister verklaarde te zullen toestaan, dat de heeren Spronk en Wirtz wetenschappelijke proefnemingen met het heilserum doen, doch dit dan uitsluitend voor inrichtingen te bestemmen, waar proeven kunnen genomen worden. Dus geen productie van Staatswege. De heer G. A. de Looze heeft bedankt voor zijne herverkiezing als lid van den gemeenteraad waren de gewaarwordingen, die d'Alincourt be- stormden, toen hij die plek, aan smart en doods angst gewijd, betradtoen hij door de ruwe sleutelknechts werd voortgeduwd en het razende volk, dat hem zoo zorgvuldig begeleid had, achter zich liet. Eeu siddering beving hem, toen de grauwe oogen van den cipier hem doordringend aanzagen en deze zijn uaarn in het oude smerige boek schreefhet boek, waarin met verbleekte inkt zoovele narnen stonden geschreven, die reeds sedert lang niemaud meer toebehoorden. En toen de gluipende kuecht een bos sleutels nam en onheilspellend rammelend hem door den muffen gang voerdetoen hij onder een duister gewelf geworpen werd en de deur dreunend dichtviel, toen nam hij een gevoel bij zich waar, alsof het met alles gedaan was Zijn geestkracht was gebroken, en zijn ontmoedigende voorgevoelens teekenden hem de toekomst met de donkerste kleuren af. De afzichtelijkheid van alles, wat hij aanschouwde, was wel in staat, om hem het tegenwoordige nog wanhopiger te doen inzien doch dit was van korten duur. Zijn geweten ver- weet hem nietswaarom zou hij de toekomst niet geduldig onder de oogen zien Alsof in die tijden een zuiver geweten den edelsten mensch een smadelijken dood besparen kon Weldra begon hij de benarde gedachten, welke hem benepen, van zich af te weren hij overwon den alkeer, die alles, wat hem omringde, hem inboe- zemde en besloot gelaten zijn lot onder de oogen te zien, liever dan zich aau wanhoop over te geven, hetgeen zijn toestand in geen geval kon verbeteren. Wanneer het beeld van Jane hem niet voortdurend had vergezeld wanneer de onbekendheid met't geen te Zierikzee. Dientengevolge zal aldaar eene nieuwe verkiezing plaats hebben op Donderdag den 20 December e. k., en de opening der stembrisfjes op Vrijdag 21 dezer. De Zierikzeesche Nieuwsbode, de door den minister van justitie aan de Tweede Kamer ver- strekte inlichtingen op het adres van den directeur— uitgever, houdeude klachten over de van de justitie ondervonden behandeliugeu, overnemende voegt tea slotte daarbij yHieruit blijkt, dat de recntbank te Zierikzee aanneemt dat een getuige eerst dan aan zijne verplichting om getuigeuis der waarheid af te leggen heeft voldaan, wanneer er aanleiding is om het er voor te houden dat hetgeen door getuigen wordt gezegd, werkelijk waarheid is." Op deze laatste ziusnede vestigen wij de aandacht onzer lezers (zegt de redactie der Nieuwsbode). Later zullen wij mededeelen wat van onze zijde betrekkelijk deze zaak binnen enkele dagen nog zal worden gedaan. Het N. v. d. D. heeft het volgend telegram uit Batavia ontvangen „Generaal Vetter is ziek en keert waarschijnlijk naar Batavia terug." #Het 9* bataljon is hier teruggekeerd en met groote geestdrift ontvangen. De gouverneur-generaal hield aan het station eene toespraak en inspecteerde de troepen. Er was feestelijke ontvangst iu het Van Zuylen- Park. De standaard werd door de echtgenoote van den gouverneur-generaal met bloemen versierd. Voor den ingang van het huis van deu overste Scheuer was een eereboog opgericht, met het motto: »Alles kost een dubbeltje". Het weder was regenachtig". Eenige hooggeplaatste dames hebben het plan gevormd tot een eigenaardig blijk van hulde, van blijvenden aard, aan generaal Vetter en het Indische leger. Voor zij tot de mededeeling van het plan of van hare namen overgaan, richten zij het verzoek tot alien, waar ook woonachtig, die haar zouden willen ter zijde staan bij het uitvoeren van dit vooruemen, als blijk van sympathie hun naam- kaartje te zendeu aan het bureel van het dagblad De Telegraaf te Amsterdam, onder het motto Hulde". Eene familie te Sneek ontving gisteren telegrafisch bericht uit Weltevreden, dat de op Lombok zwaar gekwetste le luitenant G. Velds tot herstel van gezondheid naar 't vaderland is gezonden. van haar geworden was, hem niet onafgebroken bezig houden en nedergedrukt had, dan zou hij zijn lot verbeid hebben met de beradenheid, die de meeste slachtoffers van dit tijdperk ten toon spreidden. Hij was niet alleen in de eelhet altijd toene- inend aantal ^misdadigers" veroorloofde het bewind niet de buitensporige weelde, voor elken gevangene een afzouderlijk verblijf in te ruimendeze om- standigheid had voor de gevangeuen haar v66r en tegen. Hij was met zeven lotgeuooten opgesloten, maar niemand boezemde hem eenig belang in als een vrouw, nauwelijks vier-en-twintig jaren oud, die sprakeloos neergezeten was en alle besef van haar toestand scheeu verloren te hebben. Was zijn belangstelling een gevolg van eenige overeenkomst in haar trekken met die van Janesproot die voor uit haar leeftijd, of was zijn deelneining ge- grond op het meedere medelijden, dat de vrouw, zoo zij jeugdig is, ten alien tijde heeft opgewekt Hij was haar genaderd en had haar doen ontwaken uit de verdoofdheid, waarin zij verkeerdehij had haar gesterkt en opgebeurd, en zijn eigen onspoed vergeten door de pogingen, om haar wat bemoediging in te spreken. Zij was nog zoo jong, zoo zacht, zoo bekoorlijk en toch zoo misdadigJa, de politie zag scherp destijds, en ontdekte samen- zweringen ouder achttienjarige meisjes en onmondige kinderen. De dag was ten einde geloopen hij had niets van Jane mogen vernemen. Wei besefte hij het onmogelijke vau elke pogiug, om tot hem door te driugen, en evenwel fluisterde een geheimzinnige stem hem in, dat zijne vrouw een middel zou (1HKWT Hit blad verscliijnt Dinsdag- en Vrijda^avonri bij den nitgeveT I*. J. V A K II K S A A' D G te Ter Meuzen. BOOR »Moed, die waar recht of waarheid spreekt, Tyrannen vreost, noch moordschavotten." Da Costa.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1