een perceel WEIGROND, HOUTWAREN, J. P. W. ROMMEL-BROEKS tiR niusiiu A, Dailies en Kinderkleeding naar Maat. N A AM KAARTJES. 55 cent en hooger. Prijskamp op de Biljart zwarc lOPPIvaoObbooiii; Ifooruiigang is ons streven pit 200,000 k Mosphl pi Heeren Vlashandelaren. 'ill een groote party ftFBRHftH Lange en Korte TURF. Ruhr-Kachelkolen, in Tossing grove Mr-Iadioh, Een VOOMOIS met in GROND BQU WGRQHD, Modes en Manufacturen. Groote keuze in R ok ken en Rokstoffen. Boa's, Moffen, Barrsttsn, PollerinGS en vsrdGr alls BontwarkGn rGchtstrGGks van ds fabriGk. aanbesteed, L ez e r s! D He oroteltB ielft van een TISCHWATIE, 0m Esn GGurig THEE THOMSON 1\ LOSSING IN LOSSING: steeinTkolen. RDHRKACHEL- en SMEEKOLEN. Onderwijzer Openbare Verkoopin«; Openbare Verkooping Openbare Verkooping. Adr. H. Donze-Pothoven, Vraagt geillustreerde Prijscourant. Woensdag 26 December 1894, Openbare Verkooping aan te besteden Opnieuw Ontvangen: Uit de hand te koop Te koop of te pachten: Heeren en Dames NAALDPARAPLUIES. STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER SCHELDE. de maanden DECEMBER 1894 en JANUARI 1895. Dienst HOOFDPLAAT. TE AXEL. De Notaris Van der Moer, te Ter Neuzen, zal op Zaterdag 15 December 1894, des namiddags te 2 uur, in de herberg van Pietek Koole, te Axel, ten verzoeke vau den heer C. C. J. HIEBENDAAL, te Elden, in bet openbaar verkoopen (deel van den Vaartdijk), aan den provincialen weg, bij de oude meestoof, gemeente Axel, kadastraal bekend in sectie B nummer 215, groot 40 aren 23 centiaren (oostelijk van den weg) en nummer 215d, groot 7 aren 20 centiaren (westelijk van den weg). Geschikt voor BOUWGROND. De boomen zijn verkocht en worden voor 1 Eebruari geroeid. Het nommer 215 te veilen in perceelen en in massa. Aanvaardiug 1 Maart 1895. Betuling vau den koopprijs voor of op 15 Eebruari 1895. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. TER NEUZEN. De Notaris Van der Moer, te Ter Neuzen, zal op Donderdag 27 December 1894, des namiddags te 2 uur, in na te melden buis, in het openbaar verkoopen ten verzoeke van q de heeren PIETER DE FEIJTER te Ter Neuzen en JACOBUS DIELEMAN, werkman te Hoek en mede-gerechtigden daaronder aan den dijk tusschen den Vlooswijk en den Willeroskerkepolder, bij den weg naar Hoek, gemeente Ter Neuzen, kadastraal bekend in sectie B deel van no. 247 (oud), ongeveer groot 47 centiaren. bten verzoeke van den heer P. DE FEIJTER voornoemd, een tegen het vorige perceel aansluitend stuk groot ongeveer 50 centiaren. Iletaling 1 Februari 1895, aanvaarding na de betaling. Olimiddellijk daarnaeenig in gemeld huis aanwezig alsKABINET met kommen, KASTKLOK, KASTJE, TA- FEL, STOELEN, KACHEL met toebehooren, DAMPEN, GELEIERD-, GLAS- en AAR- DEWERK, ARBEIDERSGERIEF enz. Koopen tot en met f 3,— coutant. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van zijne principalen, op Woensdag den 19 December 1894, des namiddags 1 ure, aan het kanaal nabij de Axelsche brag te Ter Neuzen, verkoopen E E N E P A R TIJ alszoo goed als NIEUWE DAMPLATEN, geschaafde en geploegde PLANKEN, RIB- BEN, PALEN en STIJLEN, NIEUWE PANNEN, enz. enz. Nieuwstraat, Ter Neuzen. NIEUW AFGEPASTE Even als vorige jaren biedt ondergeteekende tot het einde van December NAAMKAARTJES aan van af Op elke 100 kaarten ontvangt men gratis 100 daarbij passende enveloppen met sluiting of een prachtige Scheurkalender naar verkiezing. Ter Neuzen, Dec. 1894. P. J. VAN DE SaNDE, Naar buiteii Ter Neuzen met 15 cent verhooging. OP bij CORN. BARKER, te Hoek. T E TER NEUZ E N. De Notaris Van der Moer, te Ter Neuzen, zal op Donderdag 20 December 1894, ten verzoeke van de heeren Gebroeders BAARS, te Hoofdplaat, in het openbaar verkoopen EENE PARTIJ des voormiddags te 10 uur, op de hofstede bewoond door de Wed" C. de Jonge in den Nieuwe Neuzenpolder, daarna op de hofstede van dhr. D. Scheele, in denzelfden polder des namiddags te 2 uur, op de hofstede bewoond door dhr. Karel de Koeijeb, in den Koegorspolder, daarna op de hofstede bewoond door dhr. S. van Hoeve, in den Oud-Zevenaarpolder. MAATSCHAPPIJ AXEL. Het BESTUUR van bovengenoemde vereenigiDg zal op Dinsdag 18 December 1894, ten huize van P. Dieleman te Axel, ten 2£ ure trachten de levering van EN Voorwaarden van aanbesteding en inschrijvings- biljetten worden verstrekt door het bureau van de Axelsche Courant. Axel, 5 Dec. 1894. Namens het Bestuur, J. RAMONDT, Voorzitter. J. VAN HOEVE, Secretaris. Donderdag den 20 December 1894, des namiddags ten 3 ure, zal ten huize van den heer G. de Vissek te Zaamslag, worden de levering van Voorwaarden en modellen van inschrijving te verkrijgen bij den Secretaris der vereeniging E. J. DE KLERK. Vraagt aan uwe kennissen en vrienden welke de beste remedie is tegen hoest, verkoudheid, bronchitis, ontsteking der luchtpijpen, asthma enz. en iedereen zal u autwoorden neemt de BALSEM- PILLEN van HENDRIK VAN AKEN, Apotheker te Selzaete; neemt niet anders dan de echte Balsempillen H. van Aken. Zij alleen genezen. Eischt wel den naam H. van Aken. f 0,67 de doos franco per post. Maaglijders. Wilt gij van uwe pijn ontslagen zijn, neemt uw toevlucht tot de MAAGPILLEN van Hendrik van Aken, Apotheker te Selzaete. f 0,55 de doos franco per post. Ouders, gij die uwe kiuderen ziet verzwakken, bleek worden, hoesten, eetlust verliezen enz. wacht niet lang, gebruikt terstond de VANIER SIROOP van Hendrik van Aken, Apotheker te Selzaete, welke al de bestanddeelen bevst onvermijdelijk tot het vormen en voeden vau het bloed, de spieren en de beenderen. Prijs f 0,95 de flesch. Ondergeteekende biedt zich aan tot het luireil van land en het verkoopen van lijnzaad. Adres: P. SMALLEGANGE, Commissionair, Ellewoutsdijk (Zeeland). EENE-GROOTE PARTIJ Ter Neuzen. M. JURRIJ. van de boerenwouing vau M. VAN LARE RIEMENS, aan het Kanaal, op het einde der Blikstraat. met het daarbij behooreml tuig, gelegen in den Margarethapolder te Zaamslag. Te bevragen bij JOZIAS KOLIJN, visscher te Othene (Zaamslag). Adr. II. Donze-I'othoven, Nieuwstraat, Ter Neuzen. kopje thee te drinken, hiervoor weinig geld te betalen en bovendien iedere weekjjde kans te hebben /25 te winnen behoeft men uitsluitend slechts te vragen de van af f 0,75 de 5 ons te verkrijgen bij J. DE SMIDT Jzu, Noordstraat; J. J. DONZE Jzn wed. M. F. KLAASSEN—Donze, Korte Kerkstraat; J. VAN PIENBROEK, Lange NoordstraatJ. D. THIELMAN, Korte KerkstraatG. MEERTENS S. VAN REESJ. C. DE PAUWA. MOERMAN, te Ter Neuzente Westdorpe M. KIEBOOM, te Zuiddorpe P. VERHOEVEN, te Axel I. A. OOLE, te Zaamslag C. A. WISSE, te Groenendijk J. BOOGAARD, te Hengstdijk C. BORN, te Hoefkensdijk M. MILLENAAR, te Lamswaarde I. BOL, te Driewegen (Naaikussen) C. DEES Slagter, te Philippine J. D. DHOOGE, te Sluiskil T. M. FERMOND VAN HECKE, te Hoek A. VAN DOESELAAR, te Sluiskil JAN OOSTDIJK, te Waterlandkerkje C. A. VERSPILLEN, te IJzendijke A. CRONWELS, te Schoondijke C. RISSEEUW, te Groede A. J. DE BAATS J AGNES, te Nieuwvliet P. LABIJT, te Retranchement P. LUTEIJN. aan de Oostsluis te Ter Neuzen, schipper DE VRIES, met een lading Na de lossing ook verkrijgbaar in het pakhuis aan de Nieuwediepstraat en bij de Wed. J. VAN DEN BERG, Oostsluis. scbip Johanna met eene lading voor rekening van J. VAN DE REE te Ter Neuzen. tot de volgeode week VRI J DAG. Onder aanbeveling, Graauw. E. J. VAX LEUVEN. IN LOSSING TOT EN MET DONDERDAG 13 DEZER, PRIMA KWALITEIT GROVE TeveDS verkrijgbaar eerste kwaliteit ENGELSCIIE ANTHRACITS KOLEN en COOKS. Prijs kachelkolen f 12,per hoed of 18 hectoliters. Walsoorden, 7 December 1894. P. A. ADRIAANSENS. Sollicitanten naar de betrekking van aan de openbare lagere school te HOEK jaarwedde f 500 met verhooging tot f 550 na 2 jaren dienst, zonder ouderscheid of die in genoemde dan wel in eene andere gemeente is bewezen, worden uitge- noodigd hunne stukken in te zenden aan den Burgeraeester vbor 1 Januari 1895. TJREN VAN VERTEEK GEDURENDE WEST-EDROPEESCHE of SP00RT1JD. (Van Vlissiugen naar Breskens vm. 5,40 7,30 9,40a) vm. 11,45*) nm. 3,40 K Breskens H Vlissingen 6,10 8,10,10a) nm. 12,15*) 4,10 (Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,40 Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 9,10 a) Des ZONDAGS worden de reizen van 9,40 en 10,10 NIET gemaakt. Ilet vervoeren van vee en goederen kau op deze reizen GEWEIGERD worden. Dagelijks Woensdag en Zaterdag. Van Vlissingen n. Borssele Borssele n. Ter Neuzen Ter Neuzen n. Borssele Borssele n. Vlissiugen Zondag. Maandag, Woensdag, Donderdag en Zaterdag. Dinsdag en Vrijdag. vm. 7,10 nra. 3,25 g 7,30 3,45 u 5,20 vm. 10,10 g 5,40 g 10,30 vm. 7,10 vm. 11,45 nm. 3,25 7,30 nm. 12,05 g 3,45 u 5,20 vm. 10,10 g 1,50 5,40 10,30 2,10 vm. 7,10 vm. 11,45 nm. 3,25 7,30 nm. 12,05 3,45 7,40 vm. 10,10 H 1,50 8,- 10,30 2,10 "W OENSDAG. Van Ter Neuzen naar Hoofdplaat Hoofdplaat Breskens. Breskens Vlissiugen Van Vlissingen Daar Breskens vm. 7,10 a Breskens Hoofdplaat g 7,40 Hoofdplaat H Ter Neuzen n 8,10 DONDEKDAG. Van Vlissingen naar Hoofdplaat vm. 7,40 u Hoofdplaat H Vlissingen8,40 u Tusschen VlissingenBreskens, Vlissingen—Ter Neuzen, Breskens—Ter omgekeerd worden Retonrkaarteu afgegeven, geldig voor v i e r nm. v 1,50 2,20 2,50 nm. 2,- 3,- Neuzen dagen. en TE ti TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 4