V E ULEN S. eeo overdektePAVILJOENSGHUIT, eene flinke Dienstbode W. STRING'S Kerk ts Sluiskil. Openbare Vergadering BEKENDiVlAKING. V E U L E N S, fijne dichte Kanten. it H. Donze-Potloven, Teem eu KaplMileg. Handelsberichten. Advertentien. Openbare Verkooping M. JURRIJ. -- Ter Neuzen. Magazijn van Manufacturer Uit de hand te koop Ter Neuzen. P. J. van de Sande. legen wasoogenblikkelijk klonk het ,/halt 1" der ambtenaren en volgde een schot, een kogel trof hem vier millimeter boveu het hart en doorboorde zijn lichaam. Neerstortende had hij nog de kracht zich voort te sleepen over den mesthoop van zijn buurman daar viel hij bij de schuur neder, uitgeput door bloedverlies. Na eenigen tijd werd hij badeud in zijn bloed gevonden, de geheele weg, waarover hij zich had voortgesleept, was rood van het bloed. Bij zijn buurman bimiengebracht, werd terstond geneeskundige hulp ingeroepen. Eergisteren was de toestaud van den gewonde zoodanig, dat er nog hoop bestond hem te redden. Uit zijn naaste omgeving vernam men, dat men den gewonde bewusteloos had gevonden, bleek als een lijk en zijne kleedereu geheel doorgeweekt van bloed het schot zou op 7 passen gelost zijn, onmiddelijk nadat slechts het woord ,/halt 1" weer- klouk, (terwijl het voorschrift luidt (/haltbe- ambten")de andere ambtenaar had een schot in de lucht gelostook vertelde men, dat Nelissen niet tot de smokkelpartij zou behoord hebben. Is de dood pijulijk? Meermalen is boven- staande vraag reeds ter sprake gebracht. Thans wordt in the Sun, een Amerikaansch blad, deze kwestie nog eens op de proppen gebracht. De schrijver komt tot de conclusie, dat over het algemeen genomeu de dood eer als iets aangenaams dau als iets onaaugeuaams of pijnlijks moet worden aangezien. Reeds Seneca zeide dat //den dood te vreezen het werk van dwazen is", enz. Waarnemingen van medische zijde hebben nan- getoond, dat het proces zelf niet pijnlijk is, vooral niet wanueer de dood zijn slachtoffer op hoogen leeftijd komt opeischen. Terecht merkt de Med. Rec. op, dat eigenlijk alleen het bewusteloos worden in beschouwing komt. Eu wanneer men dan personen gadeslaat, die bf door chloroform of door ether genarcotiseerd worden, of audereu, die het bewustzijn verliezen, dan krijgt men niet bepaald den indruk, dat dit zoo erg aangenaam moet zijn. Daartegenover staau de mededeelingen van personen, die door verdrinking reeds bijua den dood hadden gevonden, waaruit men zou opmaken, dat het werkelijk nog zoo slecht niet is. In deze verhalen wordt toch dikwerf van zeer aangeuame visioenen melding gemaakt. De hoofdzaak zal zijn, dus zegt de Geneeskundige Courant, waaraan dit artikel outleend is, hoe't met het geweten is gesteld en dit wordt in alle deze beschouwiugen te weiuig in aanmerking genomen. Men moet onderscheid maken tusschen zielepijn en het hchamelijke lijden. Op het oogenblik vertoeft te Parijs eene jonge Amerikaausche, die de eigenaardige opdracht heeft in zesiien maanden een reis om de wereld te maken, en vertrekkende zonder geld, terug te komen met 5000 dollars, op eerlijke manier ver- dieud. Bovendien moet zij minstens 25,000 kilo meter te voet of per rijwiel afleggeu. Natuurlijk is deze opdracht, welke de dappere juffer zonder aarzelen heeft aaugenomen, het gevolg van eene weddenschap tusschen twee njke Ameri- kauen. Miss Londonderry, zoo noemt zich de jonge Amerikaansche, had reeds in den beginne veel succes. Zij leerde wielrijden eu toen zij het goed kon kreeg zij van een rijwielfabrikant een machine cadeau met nog 500 dollars er bij, op voorwaarde, dat zij gedurende de geheele reis slechts een rijwiel van zijn fabriek zou gebruiken. Zij kocht in het begin van haar reis allerlei kleinig- heden, die zij later onderweg als souvenirs met winst verkochtzij hield eene voordracht die haar een aardig sommetje aan entrees opbracht j zij verbond zich tegen goede betaling linten op haar kleeren te dragen, waarop de naam staat van firma's die op deze wijze reclame willen maken zij stond, eveneens om een deel harer 5000 dollars te ver- dienen, een paar uur in eeu winkelkast, opdat de menschen voor de winkelkast zouden blijven staan en dat met het beste resultaat. Het geld om den overtocht per stoomboot te betalen, verdiende zij hoofdzakelijk door het verkoopen van photographieen met opdrachten en een handteekeniug er op, en zoo kwam zij te H&vre en te Parijs, waar zij zij is journaliste en heeft in de rechten gestudeerd eenigen tijd als journaliste werkzaam wil zijn. En dat niettegenstaaude zij geen Eransch verstaat I N E Z O I) E STURRESi. Uw Ed. dv, dn. X. ZEET1JDIINGE1N. Van 7 tot en met 10 December. s 1 E AAN BEST E DING E N. Op Vrijdag 21 December 1894, des voormiddags teu 11 ure, aan het gebouw van het Provinciaal bestuur te Middelburg, van Het vernieawen van het remmingwerk in de buitenbaven te Weineldiuge, van ducdalven in de buitenbaven te Hansweert en van schotbalken voor de kleine sluizen, behoorende tot de werken van het kanaal door Zuid- Beveland. (Raming f 25,200.) Het driejarig onderhoud der Rijks groote wegen in de provincie Zeelaud, in vier perceelen. (Raming: 1" perceel f 2100, 2e perceel f 9370, 3s perceel f 3880, 4' perceel f 6720.) Het verrichten van baggerwerk op het Neder- landsch gedeelte van het kanaal van Ter Neuzen, op het zijkananl naar de Axelsche Sassing en in de buitenhaven te Ter Neuzen. (Raming f 9600 347ste STAATSLOTERSJ. Van 7 tot en met 10 December werden langs de Oostsluizen alhier 26 binnenvaartuigen op— en 44 afgeschutlangs de Westsluizen 3 op— eu 2 afgeschut. Hulst, 10 December. Rotterdam, 10 December. Londen, 10 December. Op Vrijdag 14 Dec. a. s. hoopt WILLEM DIELEMAN PIETERNELLA HAMELINK hunne 40jaripre echtvereeniging te herdenken. Ter Neuzen, Dec. 1894 Op Woensdag 12 dezer hoopt onze geliefde vader JACOB D E I J, zijn 708ten verjuardag te vieren. Dat de Heere hem nog schonk een lengte van dagen is de wensch van zijue kiuderen en behuwdkinderen. Othene (Zaamslag), Dec. 1894. HedeD rnorgen behaagde het den Heere van leven en dood na een langdurig doch geduldig lijden van onze zijde weg te netnen onze geliefde echtgenoot, moeder, behuwd— en grootmoeder J ANNA VAN DEB WIELE-EEKMAN, in den ouderdom van 56 jaar en 6 maanden. Axel, 10 December 1894. Uit aller naam, A. SCHIEMAN, kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Eenige kennisgeving. Voor de ontvangen blijken van deel- neming in het verlies onzer geliefde zuster, betuigen wij onzen welgeineciiden dank Ter Neuzen, 10 Dec. 1894. M. SCHEELE-Willemsen. R. SCHEELE. H. WILLEMSEN. M. E. WILLEMSEN-Van de Velde, Voor de bewijzen van belangstelling op mijn 658ten geboortedag ondervonden betuig ik mijn liartclijkeu dank. WILLEM BLIEK. Zaamslag, 11 Dec. 1894. De ondergeleekenrle bericht het geachte publiek dat bij de gehouden verloting de prijzen gevallen zijn als volgtN°. 2511 l8te prijs N°. 221 2de prijs N°. 751 3de prijs N°. 3101 4de prijsN°. 741 5de prijs N°. 110 6de prijs. Ter Neuzen, 10 Dec. 1894. n. DE KOK. Aanstaanden Zondag hoopt Ds. DE HAAS, predikant te Hoek, alhier 's morgens om half tien op te treden. NAMENS DE REGELINGSCOMMISSIE. der Afdeeling Zeeuwsch-Vlaandeken van het Nederlandsch Bijbelgenootschap op Woensdag den 12den December aanst., in de Hervormde Kerk te Zaamslag, 's avonds te 5 ure. Spreker: Ds. P. J. VAN MELLE, Herv. pred. te Sluis. Het Bestuur van den polder BEOOSTENBLEIJ benoorden maakt bekend, dat eene buitengewone vergaderiDg van Ingelanden zal gehouden worden op Dinsdag den 18 December 1894, des namid- dags 21/3 uren, ten huize van de Wed. L. B. A. Rolff, alhier. Axel, 11 December 1894. Het Bestuur voornoemd, P. KOSTER, Dijkgraaf. VAN DISHOECK, Ontv.-Griffier. De Notaris W. A. de Bidder, te Ter Neuzen, zal op Woensdag den 19 December 1894, des namiddags te 1 uur, bij V. Galle aan de R. C. kerk te Ter Neuzeu, ten verzoeke van den heer JOS. HEIJLEN, kooptnan te Bouchout, bij Ant- werpen, in het openbaar verkoopen 12 schoone en sterke (Duitsch-Hannoversch ras) van 18 tot 30 maanden. De veulens zijn daags vdbr de verkooping te bezichtigen aan de stalling van genoemden Galle. Eene groote sorteering W'itte Goederen, Modeartikelen. Hoeden en Petten. WOLLEN en GESTIKTE DEKENS. H A T UVSS F N. De echte JAEGER ARTIKELEN enz. enz. groot 34 ton, met GIEK, BOEGSPRIET, ZWAAR- DEN, ROER, ROL en 2 ANKERS. Te bevragen bij M. LEUN'IS, te Ter Neuzen. Wegens huwelijk der tegenwoordige wordt met 1 Pebruari a. s. gevraagd (wascb buitenshuis), bij Mejuffr. J. DE SMIDT, Stoombakkerij //de Tijd". 1 8 5, i n leer e u linn c 11. Mijnheer de Redacteur Als getrouwe lezer uwer courant zijn mij de verschillende berichten over strooppartijen in de omgeving onzer gemeente opgevallen. Ik moet veronderstellen dat dergelijke publication uit de pen vloeien van jachtliefhebhers en begrijp dan ook zeer goed hunne verontwaardiging over deze feiten. Maar daarmede is de zaak zelve niet geholpen. Zoolang er wild is langs de grenzen van verschillende Rijken, zullen strooppartijen plaats hebben. Wij zien dit zoowel op andere grensplaatsen van ons Rijk, alsook aan de Fransche, Duitsche, Spaansche en Italiaansche grenzen. Nu is men altijd gaarne geneigd de politie daarvoor verant- woordelijk te stellen. Mijns inziens met onrecht. Ik spreek hier alleen van onze omstreken. Door het plaatsen eener brigade marechaussde te Philippine zijn wij in staat ons wild voor de Belgische stroopers te vrijwaren, wanneer bij de bevolking zelve en vooral bij den landbouwer, eenige medewerking bestaat. Ik veronderstel dat eene bende stroopers, hetzij onder de gemeente Axel of Sluiskil het terrein onveilig komt maken, is het dan zoo eene groote opoffering voor den betrokken boer, om even een zijner niets doende paarden in te spannen en de politie van Axel of Ter Neuzen te waarschuwen Te Sluiskil heeft men een telephoon naar Ter Neuzen en Sas van Gent, ook zou bij eene doelmatige bespreking met den stationchef van de telegraaf gebruik kunnen worden gemaakt. In minder dsn geen tijd zou dan het noodige aantal politie aanwezig kunnen zijn. Het weren van strooptochten op dergelijke wijze zal wel tot goede resultaten voeren. Ik beschouw echter bovengenoemde overtreding der jachtwet niet als zulke, welke oorzaak zijn van den slechten wildstand alhier en de omgeving. De grootste vijand der hazen en patrijzen zijn onze lief- hebbers en bezitters van acte op schadelijk gedierte Kom, inzenders van de verschillende berichten der stroop partijen, vraag eens aan de boeren met acte op schadelijk gedierte, wat zij als zulks beschouwen Welk schadelijk gedierte kan door hen worden geschoten? GeenOm de dood eenvoudige reden, dat er hier met uit- zondering van kraaien, geen schadelijk gedierte is en kraaien zijn niet gemakkelijk te beschieten. Deze bizondere vergunningen, uitgereikt door onze autori- teiten, dienen alleen om het stroopen te vergemakkelijken. Ik ken een wethouder van een onzer naburige gemeenten, bezitter van zoo eene vergunning welke geregeld met zijn hond zijne hofstede afjaagt. Natuurlijk om srhadelijk gedierte te schieten. Dit zijn voor mij veel gevaarlijker verwoesters der jacht dan de Belgische stroopers die op het laatst van het seizoen hier eenige hazen schieten. Ook nog een woord aan onze gepatenteerde jagers De jacht bestaat niet alleen in het schieten van het wild maar ook in het schoonen daarvan. Wanneer gij nu al het wild dit jaar vernielt kunt ge tegen het volgend jaar niets verwachten en hoeveel broodjagers, (want ieder die zijn laatste haas schiet, moet als broodjager beschouwd worden) zijn er in onze omstreken niet Ter Neuzen. Een Toeschodwek. 89 2834 4930 6933 218 2959 4984 7018 234 2995 5042 7049 257 3023 5104 7066 423 3029 5229 7146 426 3072 5264 7151 430 3144 5311 7152 440 3150 5347 7250 613 3176 5404 7255 898 3243 5430 7256 921 3286 5451 7314 933 3323 5495 7364 1091 3344 5557 7385 Mijnheer de Redacteur I Bij de mondelinge stemming door de raadsleden van zekere gemeente over een aanvrage tot verhooging van tractement van een der gemeenteambtenaren, hidden zich 2 der raadsleden buiten stemming, niettegenstaande het hier niet goldt een zaak waarin deze uit eenigen hoofde waren betrokken en werd op bedoeld verzoek met 3 tegen 2 stemmen afwijzend beschikt. Dit onthoudingssysteem woidt ten plattenlande bij het behandelen van zaken welke den leden minder aan- gename gewaarwordingen kunnen bezorgen, zeer dikwijls toegepast en kan men bij de stemmingen uit de monden der leden aan wie do beurt van stemmen gekomen is, dan een- voudig vernemen kbluuvon der buuten", niettegenstaande de wet zegt dat de leden over alle zaken mondeling stemmen d. i. met voor of tegen, terwijl zij zich buiten de gevallen bij de wet aangegeven, niet van medestemmen mogen onthouden, zoodat de in gemelde raadsvergadering gepleegde handeling met de desbetreffende wetsbepalingen strijdt. Hoewel het middel om buiten stemming te vallen een misbruik wordt genoemd, bestaat dit nochtans, n.l. even voor de stemming de zaal verlaten en zoolang daar buiten te blijven als noodig is om er tbuuten te kunnen bluuven". Zijn de leden bij de hoofdelijke oproeping in de zaal aanwezig, dan rust op hen de verplichting te stemmen. Ik ben zoo vrij UEd. voor deze korte beschouwing eenige plaatsruimte te vragen in uw blad en vergun me hierbij als mijne meening kenbaar te maken dat om de wijze waarop het is genomen het bovenbedoeld raadsbesluit hare wettigheid mist. Met dank voor de verleende plaatsruimte, verblijve Met acliting, 2658 4757 6823 9277 11962 14097 15857 18473 20966 2659 4788 6839 9414 11979 14109 15882 18521 20976 2806 4832 6866 9424 11995 14158 16046 VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. Q 10 10 10 Belg. s.s. Noor. sch. Eng. s.s. idem Noor. s.s. Eng. s.s. Duits. s.s. Eng. s.s. idem Fra. sch. Eng. s.s. idem idem idem idem Ned. s.s. Eng. sch. Doens. kof Eng. s.s. idem idem Noor. s.s. Duits. s.s. Eng. s.s. Duits. s.s. Eng. s.s. Eng. s.s. Eng. sch. Eng. s.s. Voor Ter i'euzen s L'Esperance 1888 Bilbao Felix 511 Falkenborg Avocet 3260 Liverpool Hailing 2199 Londen Van Ter Nietiizen Botnia River Derwent Mira 1817 2272 2725 Blyth Londen Methil Voor Client i Dynamo 1364 Hull Spindrift 2003 Londen St. Louise 275 Marans Ouse 1929 Goole Rosa 1294 idem Sea Belle 2152 Londen Hebble 2558 Goole Norma 1385 idem Van Gent t Mascotte 3114 Leith Leon Raymunde 282 Inverness Henrika 371 Borgett Trio 1443 Birkenhead Sea Gull 2100 Londen Busy Bee 2720 New-Castle Biscaya 1936 Blyth Minister Achenbach 2999 Methil Dynamo 1364 Hull Coin 3260 Stettin Spindrift 2003 i Londen Voor Selzaete Commercial I 321 I Havre Van Selzaete t Coaltar 621 I Havre Commercial 321 Londen ijzer bout stukg. idem ledig idem idem stukg. idem gerst stukg. idem idem idem idem stukg. phosph. idem idem stukg. idem ledig idem stukg. ijzer stukg. ballast idem Trekking van Maandag 10 December. 3de klasse. lste lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 17916 5000. No. 4160 6283 1500. No. 14016 1000. No. 5519 6005 7905 400. No. 8513 19356 200. No. 507 5652 8384 16372 17192 18221 20312 100. Prijzen van f 45. 61 2825 4902 6911 9458 12018 14189 16060 18545 9469 12046 14193 16113 18551 9473 12079 14208 16142 18556 9483 12088 14209 16203 18698 9499 12127 14288 16243 18701 9560 12191 14303 16324 18769 9579 12218 14322 16391 18811 9708 12308 14384 16418 18957 9711 12319 14405 16435 19106 9762 12334 14428 16460 19177 9812 12368 14487 16487 19186 9926 12438 14501 16528 19191 9934 12499 14609 16590 19200 9940 12511 14663 16683 19201 1092 3353 5588 7413 10125 12538 14667 16733 19204 1113 3363 5590 7459 10132 12558 14717 16755 19280 1201 3385 5612 7528 10144 12572 14757 16815 19306 1245 3421 5628 7559 10226 12573 14775 16892 19352 1266 3513 5664 7610 10249 12582 14807 17030 19370 1283 3603 5722 7662 10253 12607 14824 17069 19381 1290 3604 5813 7686 10264 12625 14847 17098 19407 1291 3619 5830 7698 10313 12699 14877 17117 19438 1305 3622 5832 7746 10328 12731 14905 17131 19514 1374 3628 5843 7828 10544 12774 14930 17177 19676 1411 3637 5883 7885 10667 12794 14934 17179 19696 1530 3656 5901 7888 10764 12796 14973 17181 19775 1554 3680 5909 7906 10793 12833 15005 17227 19917 1561 3687 5918 7958 10802 12862 15009 17346 19969 1562 3750 6012 8025 10809 12878 15020 17414 19970 1563 3839 6085 8032 10853 12911 15069 17448 19980 1652 3872 6088 8088 10863 12935 15134 17510 20009 1709 3903 6100 8210 10894 12999 15165 17522 20023 1717 3937 6115 8224 11010 13013 15172 17531 20043 1936 3964 6125 8269 11079 13040 15173 17564 20077 1999 4007 6128 8274 11089 13069 15279 17587 20127 2032 4026 6229 8461 11115 13083 15309 17612 20188 2073 4043 6346 8530 11135 13157 15335 17644 20235 2087 4063 6360 8555 11154 13211 15389 17699 20265 2103 4069 6396 8566 11169 13258 15400 17745 20308 2153 4095 6416 8577 11310 13405 15428 17814 20314 2187 4184 6451 8669 11376 13421 15437 17862 20323 2233 4230 6458 8767 11483 13491 15445 17866 20363 2362 4249 6517 8843 11491 13513 15521 17994 20536 2384 4252 6534 8963 11501 13524 15581 18016 20561 2407 4266 6562 9080 11540 13595 15584 18106 20619 2481 4332 6640 9165 11544 13713 15599 18217 20667 2501 4408 6641 9166 11570 13763 15649 18250 20708 2514 4557 6663 9172 11702 13769 15696 18330 20728 2551 4574 6713 9180 11710 13789 15815 18349 20760 2569 4621 6778 9230 11808 13808 15817 18411 20805 2618 4698 6816 9243 11840 13879 15829 18425 20935 Middenprijs per 100 kilo: Tarwe 6,25; Rogge /5,00; Wintergerst 6,00; Zomergerst 5,75; Haver 6,00; Erwten 7,75; Paardenboonen 6,50 Duivenboonen f 7,00 Witteboonen /12,00 Bruineboonen f 13,00 Boekweit f Lijnzaad fAardappels f Koolzaad per zak van 106 liters f Boter per kilo 0,90 a Eieren per 26 stuks f 1,20 a f Er waren ter markt te koop gesteld 25 stuks hoomvee, 7 verkocht, 55 varkens, 19 verkocht. De aanvoer van nieuwe Tarwe ruimde tot vorige prijzen langzaam op. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe 6,00 a 7,25, nieuwe 3,50 a 5,50. Rogge f 3,00 a 4,15, mindere f a fGerst f 2,50 a f 4,10. Haver J 1,50 a f 3,00. Paardeboonen /4,75 a f 5,40. Duiveboonen a f Bruineboonen f 8,50 a f 13,75. Witteboonen Walchersche 7,00 a 13,50. Erwten /6.00 a f 8,50, mindere f a f Kanariezaad beste 7,25 a 10,00, mindere a f Ajuin 0,35 a 0,50 per 50 kilo. Koolzaad f 6,00 a 7.00. Eieren f 5,50 a 5 75 per 100 stuks Aardappelen Zeeuwsche f 3,50 a f 4,00. Granen stil en onveranderd. Meel eu Gerst vast. EN VAN Nieuwstraat, Ter Neuzen. 9

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 3