Gemengde berichten. r Telegrafische berichten. TER NEUZEN, 11 December 1894. RECHTSZAKEN. Arrondisseineuts-rechtbank te Middelburg. zal in 10 afl. van 3 vel druks verschijnen en slechts 45 cent per aflevering kosten. De prijs is zoo laag gesteld in de verwachting van een groot debiet, daar dit werk, zoowel voor denvakman als voor den niet militairen lezer geschikt is en met pen en stift een trouw beeld zal geven van alles wat op Lombok is voorgevallen. Uit Westwood wordt het overlijdeu gemeld van Dr. W. J. F. Nuyens, geneesbeer in het kleine Noord—Hollandsche dorp, de nestor der Kath. Nederl. bistoriescbrijvers. In de laatste algemeene vergadering der Ned. Vereeniging tot afscbaffing van sterken drank is opnieu w krachtig aangedrougen op noodzakelijkheid eener herziening van de drankwet. Zooals men weet, had het vorige Ministerie zulk een herziening voorgedragen, welke echter door de outbinding der Tweede Kamer was vervallen. De voorzitter en de secretaris der \ereeuiging hebbeu zicb daarom tot de Tweede Kamer gewend om hun teleurstelling uit te spreken, dat bij het onderzoek van dat ontwerp geen kennis is genomen van hun vroeger adres, en ook dat de tegenwoor- dige Minister van justitie er niet aan denkt spoedig het onderwerp opnieuw ter hand te nemen De commissie van de verzoekschriften zegt van dit nieuwe adres, dat de zaak j/zeer zeker ter sprake zal komen" bij de behandeling van het hoofdstuk justitie. Thans heeft de Minister van justitie aan de Tweede Kamer inlichtingen verstrekt op het adres van Jacobus Waale, diricteur-uitgever van de Zierikzeeschen Nieuwsbode houdende klachten over de van de justitie ondervonden bebandelingen. Dit nog al uitgebreide verslag komt in hoofdzaak meerendeels overeen met hetgeen over die zaak alreeds is medegedeeld. Zoo ook dat het besproken bericht over de geheimen der besloten raadszitting volgens later afgelegde getuigenis, van den gegijzel- den, hem waren verstrekt door Fr. Loewer, commies- griffier ter secretarie te Zierikzee, en ook dat de bewuste aan den gegijzelde geadresseerde doch niet ter hand gestelde brief, was van den advocaat Mr. Fokker, tevens commissaris van de Nieuwsbode. Men meldt uit Noord-Brabant Enkele suikerfabrieken hebben reeds de campagne geeindigd, terwijl de andere, die nog in werking zijn, in de helft dezer maand of tegen Kerstmis gereed zullen zijn. Het is eene noodlottige campagne voor onze fabrikanten. De suikerprijzen zijn ongekend laag, terwijl het suikergehalte der ingekuilde wortelen sterk afneemt. Men hoort nog steeds niets van het contracteeren van bieten voor de volgende campagne. Yoor het eind-examen voor apotheker is in de afgeloopen week geslaagd de heer W. P. H. van den Driessen Mareeuw te Utrecht, geboren te Ter Neuzen. Gisteren had alhier de aanbesteding plaats van het schoonhouden, verwarmen en verlichten der openbare scholen (A, B en C) in de kom en (D) op Sluiskil, gedurende 1895. Voor schoonhouden, verwarmen en verlichten school A had ingeschreven wed. M. Koopman, voor 96, 1,70 en 0,98; J. Meijer, voor f 120, f 2,25 en 1,10F. van Driessen, voor 120, 2,35 en f 1,15 idem voor school B J. A. Stellingsma, voor f 101, f 2,50 en 1 F. van Driessen, voor /"HO, f 2,50 en 1 idem voor school C A. 't Gilde, voor f 92, 2,30 en f 1,10 J. A. Stellingsma, voor 99, 2,50 en 1C. Kolijn, voor 99, 2,60 en f 0,99 idem voor school D C. Pladdet, te Sluiskil, voor 72, 2,09 en 0,99 M. Scheele, te Sluiskil, voor f 69,50, 2,20 en 1,10 en A. Brakman, te Sluiskil, voor 76, 1,99 en 1het schoon houden berekend per jaar, het verwarmen en verlichten per 100 uren. Voor het leggen van 7637 M. grintweg in den polder Waarde en het leveren van alle daartoe benoodigde materialen, werd het laagst ingeschreven door den heer B. den Exter van den Brink te Krabbendijke, voor 13,842; aan wien dan ook het werk is gegund. Verder schreven o. a. nog alles na te denken. Het werd later en later en nog kwam hij niet terug. Zij verkeerde in een hevige spanning elk uur, dat verliep verraeerderde haar besluiteloosheid. Het hart drong haar, hoe dan ook, tot den gevangene door te dringen de rede deed haar wachten, hoe vreeselijk die werke- loosheid ook mochte zijn, daar alleen van Collot d'Herblois hulp te verwachten was. En nog kwam hij niet. Eindelijk, eindelijk keerde hij terug. In het ongeluk ziet men scherp; zij zag met een oogopslag, dat alles te vergeefs was geweest. Werkelijk zou hij zich gecompromitteerd hebben, wanneer hij langer had aangehouden, en dit was iets, wat men van een man als hij niet mocht verwachten de wufte volksgunst was toen alles waard, en men stelde zich bloot, die te verliezen, wanneer men een eukel leven aan het bloeddorstig volk durfde onttrekken. Het was, alsof zij zulk een uitslag had verwacht. Gelaten hoorde zij der. afloop aan zij wist nu, wat haar te doen overbleef. »Nog een bede heb ik," zeide Jane met meer kalmte, dan hij verwacht had. ffEn dat is?" in de heeren J. Meertens te Hoek, voor 16,100 Vermorken te Hontenisse, voor f 15,900 J. de Jree Fz. te Ter Neuzen, voor 15,634 en J. F. Adriaansens—Polfliet te Walsoorden, voor f 14,900. Bij koninklijk besluit zijn benoemdtot ontvanger der belastingen te Nieuw Buinen (gemeente lorger, in Drente), de heer J. H. F. Claersens, thans ontvanger te Axel, en tot ontvanger der jelastingen te Breskens, de heer J. H. Meerdiuk, thans ontvanger te Amerongen. Op de voordracht voor hoofd der school te Zinkweg, gemeente Oud—Beierland, komt als n°. 2 voor de heer C. de Kok te Goes. Donderdag voormiddag kwam het Engelsche stoomschip Shieldrake, van Liverpool den Rotter- damschen Nieuwen Waterweg binnen. Dit is het 5000ste zeeschip, dat sedert 1 Januari 1894 aan- kwam, zonder de oorlogsschepen, sleepbooten, bij- leggers, visschersvaartuigen en de sleepenschepen mede te rekenen. Lamswanrde. Het mannenkoor Yrijh'eid Een- dracht, gaf Zondag zijn eerste winterconcert. Het geheele concert was zooals wij dat van dit gezelschap gewoon zijn. Vooral wat het uitvoer.en van meer- stemmige zangstukken betreft is er geen gezelschap op een dorp aan te wijzen dat over zulke goede krachten beschikt. Twee goed gekozen en luimige blijspelen ,/Mis- kende Trouw" en //een nieuwe manier van poffeu'" maakten met meer dan een geestige voordracht den avond zeer gezellig voor elkeen. Zeeuwsch-Clingc. De zangvereeniging Weldoen door vermaak alhier, gaf Zaterdag voor de heeren en Zondag voor de dames haar eerste winterconcert. Men had niet te klagen over gebrek aan spijs bij dezen maaltijd. Niet minder dan 8 gerechten kwameu op tafel en er waren er bij, die vulden. Had men over de hoeveelheid niet te klagen, ook de kwaliteit der gerechten viel niet tegen. In aanmerking genomen, de geringe hulpmiddelen en krachten waarover het gezelschap beschikt werd er goed gezongen en voorgedragen en ook de beide tooneelstukken „Het testament van den kapitein" en ffeen onrustige nacht" waren welgekozen stukjes en zij werden over het algemeen goed afge^ speeld. In het bijzonder dient nog vermeld het door den Directeur voorgedragen vertellinkje Jan Jansen, dat alien diep trof. Clinge (Waes), 10 December. Door de douanen van Kieldrecht zijn de vorige week 4 smokkelaars aangehouden n. 1. 2 uit Hulst en 2 uit Ossendrecht. Met twee Antwerpsche rijtuigen en 2 paarden van K. uit Hulst, reden deze 4 personen met 700 K.G. tabak en 150 K.G. rozijnen naar Antwerpen, toen zij even voorbij Kieldrecht op twee douanen stuiten, die hun toeriepen halt te houden. De vurige Engelsche paarden vlogen echter vooruit en lieten geen spoor na Jawel De douanen een vischkoopman uit St. Nicolaas ontmoetende wisten dezen te bewegen hen naar Niekerken te brengen. En van daar per spoor naar Antwerpen reizende vonden zij te St. Anneken in eene herberg (afspanning) vier personen, die over de avonturen van den nacht handelden. De douanen vonden daarin aanleiding om de politie te waarschuwen, aan wie het spoedig gelukte een paar smokkelaars te arresteeren. De twee anderen vluchtten ondertusschen weg en waren misschien aan de loerende oogen en loopende beenen van Hermandad ontkomen zoo niet een paar school- kinderen op een varkenshok wijzende gezegd hadden ,/Daar zitten ze." Toen waren ze er in een oogen- blik vbij" en niemand heeft ze weer gezien. Heden werden de rosjes aan het station publiek verkocht. De kruik gaat zoo lang te water tot zij breekt. Sic transit Gloria mundi. Een kind van 5 jaren uit een op de kachel staande heete koffiekan willende drinken bekwam zulke hevige brandwonden dat het daaraan overleed. Men schrijft ons uit het Land van Cadzaml Er is in eenige jaren in verschillende gemeenten heel wat verdeeldheid gekomen en natuurlijk alweer door politiek, religie en nog wat anders. Wij waren hier lang van bevrijd. Het goede land van Cadzand was echter nooit zoo in beroering als in den laatsten tjjd. Waar men het evenwel niet ver wachten zou is wel in het rustige, kalme Aardenburg. „Geef mij een toegangsbewijs voor de Con- ciergerie." z/Als het anders niet is, daaraan kan ik je helpen. Na al haar rampspoed had zij niet gedacht, zoo spoedig dit verzoek ingewilligd te zien. Hij schreef eenige regels op een stuk papier en reikte haar dit toe, verheugd dat hij er met zoo weinig afkwam. „Wees voorzichtig, dat ge het niet verliest't is tevens een middel om er weer nit te komen, want het is gemakkelijker de Conciergerie binnen te gaan, dan die weder te verlaten." Een zonderlinge glimlach kwam haar op de lippen. „Ik zal dat bewijs goed bewaren," antwoordde zij. Langer verwijl was onmogelijkJane begreep dat de uren geteld waren. „Nogmaals dank; ge hebt niet kunnen slagen, maar toch hebt ge veel gedaan Zij zag met innige dankbaarheid naar den man, dien zij 's morgens met afkeer beschouwd had. „Ge zult u moeten haasten 1" maande hij aan. Die aansporing was overbodigmet het papier tusschen de vingers gekneld, snelde zij de trap af, den verbaasden concierge voorbij, en meenig voorbij- ganger zag haar na (W ordt vervolgd.) Daar bestaat de eenige Doopsgezinde gemeente van geheel Zeeuwsch-Vlaanderen. Deze heeft in tegenstelling van zooveel andere kerkelijke gemeenten vele eigendommen, in Aardenburg en andere gemeenten. Voor den ontvangst van de opbrengst dier goedereu is natuurlijk een ontvanger noodig. Sedert jaren was hiermede belast de heer Mr. A. van den Broecke, die evenwel met tot de Doops gezinde gemeente behoort. Sommige leden vonden het beter voortaan iemand voor die betrekking aan te wijzen, die wel tot de gemeente behoorde, en het inderdaad beter gebruiken kon dan Mr. Van den Broecke, die overigens een baantje van pi. m. f 300 best missen kan. Naar aanleiding hiervan moest Zondag 11. tusschen 1 en 3 ure eene verkieziog plaats hebben voor iemand, die in 1896 de penningen der rijke ge meente zou innen. Men moet het bij verkiezingen zoo nauw niet nemen, zei eens Dr. Schaepman maar dat men bij die gelegenheid ook het gewone middel ongeteekende, vuile strooibiljetten gebruikte, is iets fin de siecle. Als dat zoo voortgaat komen er weldra ook zulke dingetjes voor notabelen of advertentien ('t gebeurt helaas al in ons kanton Iutusschen heeft zoo'n strooibiljet meer kwaad dan goed gedaan voor de candidatuur van Mr. Van den Broecke. Van heinde en ver was men opgekomen. Dat //men" wil zeggen de weinige mannelijke en vrouwelijke kiezers. Maar toch er waren er uit Gent, Antwerpen, 's Hertogenbosch en vervolgens uit een vijftal gemeenten buiten Aardenburg. De uitslag der verkiezing was den heer Van den Broecke zeer ongunstig. Bij eerste stemming verkreeg de man 16, de heer J. van der Hooft 19, de heer D hont 7 stemmen. Alzoo herstemming tusschen de heeren Van der Hooft en Van den Broecke. En toen moest de heer Van den Broecke de vlag strijken voor den heer Van der Hooft, die 26 stemmen kreeg. De heer Van den Broecke kon het maar tot 17 brengen. Of deze uitslag in 't belang der gemeente is, weten wij niet, maar zeker is 't, dat niet meer de eensgezindheid woont in de kerk, waariu het lam als symbool van liefde, zachtaardigheid en vrede te zien is. Borssele, 8 Dec. Heden had alhier van wege het bestuur der waterkeering van het calamiteuze waterschap Ellewoutsdijk en den calamiteuzen polder Borssele, de aanbesteding plaats van het uitvoeren van steenbestortingen te Borssele (raming 30,585.) Daarvoor werd ingeschreven door de heeren J. W Roeloffs te Papendrecht, voor f 28,800 J. de Bree Fz. te Ter Neuzen, voor 27,341 J. Roskam te Sliedrecht, voor f 26,275 en P. A. van de Velde te Ter Neuzen, voor 25,988. 's Gravenhage, 11 Dec. Tweede Kamer. Het wetsontwerp tot gelijkstelling voor accijus van suikers boven, met die beneden 99 percent suiker gehalte werd sterk bestreden door de heeren Van der Kun en De Ram en verdedigd door den heer Mees en den Minister van fiuancieu en ten slotto aangenomen met 50 tegen 30 stemmen. Ook is aangenomen het ontwerp tot verplaatsing der hoogere krijgsschool en de verbouwing van het departement van justitie. De rechtbank heeft in hare zitting van 11 Dec. de volgende vonnissen uitgesproken. G. S., oud 17 j., arbeider te Ter Nenzen, is wegens mishandeling veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf. J. d. P., oud 23 j., werkman te Clinge, is wegens vernieling veroord tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. 11. V., oud 22 j., landbouwer te Westdorpe, is wegens als voren veroord. tot f 5 boete of 5 gen hecht. De bekende ex-commissaris van politie Tuinenburg pleegde in de gevangenis te Monaco voor de tweede maal zelfmoord, ditmaal met het door hem gewenschte gevolg. Donderdagmorgen werd aan den openbaren weg te Empe (gemeente Brummen) het lijk gevonden van zeksre J. "W. Paalman. Terstond werd ver- moed, dat hier weder een afschuwelijke misdaad was gepleegd. Bij een ingesteld onderzoek bleek het volgende Paalman was met nog meer personen uit de buurt des avonds naar Zutfen geweest, en terog- keerende schijnt hij twist gekregen te hebben met iemand uit Voorst, die nog onbekend is. De 20jarige R. Kempenk, boerenknecht te Empe, die wat al te dicht bij den twistenden schijnt geweest te zijn, werd door Paalman met een mes aan een hand gewond. Bij het scheiden gaf Kempenk te kennen, dat hij den aldaar wonenden gemeenteveldwachter met de verwouding in kennis zou stellen. Dit heeft hij echter niet gedaan, doch is naar huis gegaan, heeft een geladen geweer gehaald en heeft vervolgens den verslagene opge- wacht. Toen deze hem eenige schreden voorbij was, riep de moordenaar//Willem waarop de verslagene zich*om keerde, het voile schot in den buik kreeg. Hij had eerst zijn naam genoemd om zeker te zijn, dat het geen ander was. De moordenaar moet verbazend driftig van aard zijn, zoodat wraak over de verwonding hem tot de misdaad gebracht moet hebben. De justitie nit Zutfen en de burgemeester van Brummen hebben een onderzoek ingesteld, doch de aangehoudene^ had reeds alles aan de rijkspo- litie bekend. De moordenaar is gevankelijk naar Zutfen over- gebracht. Wat zeer de bevreemding wekt, is dat de personen, die den verslagene slechts enkele oogenblikken verlaten hadden, beweren, niets van het ongeval vernomen te hebben. De timmerman en wiukelier B. W. E., wo- nende in de Warmoesstraat te Groningen, heeft Vrijdagavond op zijn vrouw een moordaanslag ge pleegd. Reeds hadden de echtelieden eenige dagen achtereen over kleinigheden woorden gehad en had de man Vrijdagmiddag tegen haar gezegd, dat dit maar haar galgenmaal moest zijn, doch verder was er niets voorgevallen. Toen nu de man tegen 10 uur thuis kwam en haar vroeg of zij scheiden wilde, werd dit door haar bevestigend beantwoord, waarop hij een revolver nam en twee schoten op zijn vrouw loste, gelukkig zonder haar te treffen. Zij nam daarop de vlucht en hij kwam later op het bureau van politie vertelleu, dat zijne vrouw zoek was hij verzocht haar op te sporen. E. werd echter zelf in hechtenis genomen. Een later onderzoek bracht aan het licht, dat een der afgeschoten patronen in het kozijn was terecht gekomen. De reeds weder geheel geladen revolver en de doos met de patronen werden in beslag genomen. Er waren niet minder dan 50 in de doos geweest, die dien middag met de revolver gekocht waren. Zondag middag werd te Rotterdam een ver- gadering gehouden door de bakkers, belegd door het bestuur van het brood—, koek— en banket- bakkersgilde St. Aubertus, in samenwerking met het bestuur van den Ned. R. K. \olksbond, afd. Rotterdam, benevens de besturen van de broodbakkers- vereeuiging //Bijstand zij ons doel en van deu Ned. Bakkersgezellenbond, afd. Rotterdam. De vergadering was goed bezocht, ook door patroons, waarvoor de voorzitter dezen zijn dank betuigde. Hij wees er op dat, al zou te Rotterdam de beweging niet die afmeting nemen als te Amsterdam, er toch twee punten waren waaromtrent een regeliug wenschelijk werd geacht nl. algeheele Zondagsrust en een arbeidsluur van 12 uur, Zaterdags 18 uur eu overwork 20 cents per uur. Van de zijde der patroons werd betoogd, dat de regeling van den arbeidsduur in beginsel door hen werd goedgekeurd, doch invoering van een alge heele Zondagsrust onmogelijk moest worden geacht. Ten slotte verklaarden de patroons, de heeren Peters, Jansen en Versluys zich bereid een ver gadering met patroons te beleggen op Dinsdag a. s., ten einde nader over de gestelde punten te beraad- slagen, in welke vergadering ook vertegenwoordigers der verschillende vereenigingen van bakkersgezellen zouden tegeuwoordig zijn. Te Utrecht waren Zaterdag alle gezellen uitge- noodigd tot eene vergadering, uitgeschreven door de bakkersgezellen-vereeniging Eendracht maakt Macht", aan welke uitnoodiging door een groot aantal was voldaan, o. a. door het personeel van de maatschappij //de Korenschoof", de fabriek //de Riju" en der ,/Utrechtsche brood- en meelfabriek". De voorzitter gaf te kennen, dat men langs geleidelijkeu weg tot lotsverbetering wenschte te komen, en niet door geweld, zijne toehoorders aansporende zich bij de vereeniging als lid te doen inschrijven. De loonstandaard werd daarna besproken. Met het oog op de betere levensverhouaingen te Utrecht dan te Amsterdam, was eene verhooging met f 2,50 per week voor de gezellen niet noodzakelijk, en werd door den voorzitter de volgende verhooging voorgesteld f 2 voor gezellen, f 1,50 loopknecht, 1 halfwas en 0,50 jongens. Voor overwerk 15 cts. per uur, en ten slotte een 12urige arbeidsdag. Bepaalde besluiteu werden dien avond niet ge nomen, en werd de bestuursverkiezing uitgesteld tot de volgende bijeenkomst. Aangezien in de plaatselijke dagbladen als spreker op Zondag 9 Dec. de heer Reens uit Amsterdam was aangekondigd, wees de voorzitter op eene ver- gissing, daar niet Reens, doch Reurs eene spreek- beurt" zou vervullen. Op den voorgrond werd gesteld dat de gezellen wel socialen waren, doch geen sociaal—democraten, en van misbruik van macht afkeerig. Zoudag-middag bij den aanvang der vergadering, alwaar noch Reens noch Reurs waren verschenen, deelde de voorzitter mede dat de pers geen toegang had. Een circulaire werd aan de //vakgenooten broodbereiders" uitgedeeld, waariu deze werden aangespoord niet elders in betrekkiug te gaan, omdat ze anders in botsing komen met de belangen der werkstakers. Een treurig voorval heeft in llavert (Pruisen) nabij Sittard, plaats gehad. Tusschen 9 en 10 ure 's avonds trachtten in- gezetenen van Havert eene partij varkens binnen te smokkelen. Twee ambtenaren, die achter de huizen op post stonden, betrapten de smokkelaars, die de vlucht namen en de varkens in den steek lieten. Op hetzelfde uur verliet zekere Willem Neiisse, oud 23 jaren, zijne wooing aldaar eu begaf zich op den veld weg die achter zijne wouing ge-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 2