Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 3088. Woensdag 12 December 1894. 34e Jaargang. Vlissingen in 1809. Binnenland. ABONNEMENTr Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /"0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. ir*olitieli Overzicht. Zooals dat te doen gebruikelijk is, worden de eerste dagen na de hervatting der parlemeutaire werkzaamheden, overal aaugevuld met de samen- stelling van het arbeidsprogram, de verkiezing van commissies eu van het bureau en alles wat verder tot de gewone formaliteiten moet worden gerekend. Ware 't dan ook niet dat in Duitschlands Rijksdag, zich bij de eerste zitting in bet nieuwe Huis, het veel besproken incident had voorgedaan, dan zou deze week, oudanks de hervatting van den arbeid in vier parlemeuten en de voortzetting van de beraadslagingen in al de andere, zeer kalm zijn verloopen de troonrede, uitgesproken door Italie's Koning was al eveumin geschikt oin sensatie te wekken als het door Duitschlands Keizer voorge- lezec expose of de boodschap van president Cleveland. Heden wordt door den Rijksdag een aanvang gemaakt met de begrootiug, dan begint de eerste leziug er van en in den loop der zelfde week wordt door den rijkskanselier Von Hohenlohe, bijgestaan door den Minister van binneulandsche zaken van Pruisen, Von Koller, het wetsvoorstel tegen de revolutionaire partijeu (de Umsturz- Vorlage) ingediend en tevens toegelicht. Dit wetsplan iuteresseert de verschillende partijen veel meer dan al de voorstellen en interpellation van sociaal—democraten, nationaal—liberalen en couser- vatieven te samen, uit welke omstandigheid natuurlijk volgt een overvloedige rijkdom van beschouwingen en voorspellingen. 't Wekt reeds eeD zekere verbaziug dat de fUmsturz-Vorlage" niet vdor alles (dus ook vdor de begrooting) gaat, men schrijft deze beslissing van het presidium toe aan de duidelijk gebleken noodzakelijkheid, dat een zoo lang mogelijke periode van onderzoek aan de beraadslagingen voorafga. Volgens de nieuwe regeling zal met geldboete van ten hoogste 600 mark of gevangeuisstraf van ten hoogste 2 jaar worden gestraft al wie in een open- bare sameukomst verschillende klassen der bevolking tegen elkaar tot gewelddadigheden aanzet, zoo, dat de vrede gevaar loopt verstoord te worden de officieren en onderofficieren met verlof kunneu disciplinair worden gestraft en een voorloopige inbeslagnemiug van gedrukte stukken kan volgen zonder gerechtelijk bevel. Een onwaardiger schouwspel, zegt de Voss. Ztg., dan tegenwoordig met betrekking tot Rusland wordt opgevoerd, is in lang niet vertoond. De rouw over Alexander, die toch slechtseen ,/vredevorst tegen wil en dank" kan worden genoemd, wordt FEXJILLETQISr. HISTORISCHE NOVELLE GEORGE KEPPER. 9) De nacht, dien zij doorbracht, was verschrikkelijk geeu slaap look hare oogen. Zij zag hem voor zich, in een vochtige eel geworpen, radeloos aan haar denkendewaarom mocht zij niet bij hem zijn Een oogenblik had zij in beraad gestaan, aan den cipier verlof daartoe te vragen maar de onzekerheid, in welke gevangenis hij zich bevond, en de weinige kans op een goeden uitslag, hadden haar dit plan doen opgeven. Hoe langzaam ging de tijd omhoe vurig haakte zij naar het aanbreken van den morgen. Eerst nu gevoelde zij zich zoo afgemateerst nu gevoelde zij, hoe pijnlijk de wonde aan haar hoofd was. Den volgenden morgen was zij vroeg op de straat zij wist, dat elk verloren uur noodlottig kon zijn. Alles was nog rustig. Zij werd ditmaal toegelaten met beklemdheid trad zij het vertrek binnen en sloeg de oogen naar den bewoner op. Collot d' Herblois, de gevreesde republikein die zulk een geduchte rol gedurende het schrikbewind heeft gespeeld, was niet altijd een bloeddorstig dronkaard geweest. Voordat Frankrijk aan een Republiek dacht, was hij tooneelspeler, en ofschoon hij geen talent bezat, gaven zijn gelaat, zijn stem en houding hem zekere eigenaardigheid voor de nog overtroffen door de kruiperij voor Nikolaas II van wieus gezindheid nog niets is bekend. Frankrijk lag en ligt in het stof. Engelaud smeekt om zijn guust, de parlemeuten van alle staten bogen diep voor Rusland geen wonder, dat de grootheids waanzin te Petersburg zich uit. De Russische bladen schrijven sedert eeuigen tijd op zulk een hoogmoedigen toon, als ware de Czaar inderdaad de gebieder der wereld en de Europeesche beursbladen prijzen Rusland om strijd zelfs liberale bladen, die twee jareu geleden geen woorden konden viuden, die krachtig genoeg hun afschuw uitdrukten, verheffen nu Rusland en zijne regeering in den hoogsten heinel. Rusland haast zich, van die stemming partij te trekken om eeue groote leening te sluiten en siaagt er in. Het officieele regeeriugsblad juichtDe eerlijke, vaste en consequent vredelievende politiek van Alexander III is op nieuw van de hoogte des troons bekrachtigd. De nieuwe regeering heeft dadelijk overal het geloof aan de vreedzame ont- wikkeliug der volkeu versterkt. Daarmede wordt het vertrouwen bevestigd in den bloei en de macht van Rusland, een vertrouwen, dat zich vooral in de erkenning van Ruslands krediet openbaart. Alle buitenlandsche geldmarkten hebben hare be- reidwilligheid verklaard, de wauverhoudiug tusschen den intrest en den grooten vooruitgang van het krediet van Rusland op te heffen. De administrate der finautien achtte zich niet gerechtigd, dat over het hoofd te zien. De Frausche en de Duitsche, ja zelfs de Engelsche geldmarkt neemt in aanmerking, dat overal het Russische staatskrediet is hersteld. De koers van 941/. voor eene 31/,, pets. Russische leening is nog nooit voorgekomen. De regeering van Italie heeft in de Kamer medegedeeld, dat ten opzichte van Soedan eene overeenkomst met Engeland bestaat, maar dat aan eene verovering van Karlhoem thans niet wordt gedacht. Nu beginneu de debatten over binneulandsche politiek. Er wordt niet aan getwijfeld, dat zij met eene overwinning der regeering zullen afloopen, al zullen zij zeer heftig zijn. Vooral de uitgebreide en strenge toepassing der auarchistenwet heeft eeue ontevredenheid gewekt, die in de Kamer scherp zich zal uiten. De onderhandelingen tusschen de Chineesche en Japausche Regeeringen over den vrede willen nog niet vlotten. De Chineesche Regeering heeft zich nu bereid verklaard om directe onderhandelingen met Jap in rol van tiran, die hij bij voorkeur vervulde. Daar toen op zijn zeden, uoch zijn gedrag iets was aan te merken, wilde men zijn geringen aanleg over het hoofd zienhij was tevens schrijver, maar zijn dramatische werken hebben niet den minsten opgang gemaakt. Nadal hij directeur van een schouwburg te Geneve was geworden, zoog hij zijn republikeinsche denkbeelden invan daar begaf hij zich naar Parijs en werd lid van de club der Jakobijnen. Van af dit oogenblik kwam er een algeheele omkeer in zijn karakter, ofschoon dit wel de kiem van de groote ondeugden, die hem hebben gekenmerkt, zal bevat hebbenhij werd spoedig een der bloeddorstigste republikeinen en sloot zich bij Robespierre en Marat aan. Het onmatig gebruik van alcohol vermeerderde nog zijn woestheid en hij was het die, na in Lyon een schrikkelijk bloedbad te hebben aangericht, een der hoofdbewerkers van de afschuwelijke September- moorden werd. Hoewel zijn gelaat, toch reeds eenigszins terug- stootend, de sporeu droeg van het misbruik dat hij van sterken drank maakte, zou dit niet bepaald leelijk zijn geweest, wanneer hij de valsche trek, die hem om den ruoud speelde, hadde kunnen be- heerschen. Zooals hij nu, na een stormachtigen nacht, voor den dag kwam, meer dan slordig ge- kleed en nog half onder den invloed van een langdurig drinkgelag, was hij lang niet geschikt, om Jane d'Alincourt vertrouwen in te boezemeu. Het uiterlijk van dien man joeg haar een huivering door de leden te meer daar zij weldra dan ook bespeurde, dat de nacht, dien hij had doorgebracht, bijgedragen had om zijn voorkomen nog ongunstiger te doen zijn. Met verwondering zag hij de hem aan te knoopen, maar Japan blijft een afwacktende houding aannemen. Volgens den correspondent van de Times te Shangal is de Japansche Regeering nog niet voornemens ernstige vredesonderhandelingen te voeren. Integendeel rnaken de Japanners zich gereed om den winter in Korea door te brengen. Van de verovering van Moekden, voor den winter, zal wel niets meer komen, maar toch blijven de Japansche troepen in Korea. Indien het weer het gedoogt, zullen de beide legercorpsen van de geueraals Oyama en Yamagata zich vereenigen en uaar Mandschoerije oprukken en daar overwin- teren. Voorloopig blijft derhalve de kans, dat de vrede spoedig zal hersteld worden, zeer gering. Van een bemiddeling der mogeudheden is nog geeu sprake. Wellicht zullen de pogingen, welke tot dat doel nog steeds beproefd worden, beter slagen gedurende den winter, zoodra de krijgsverrichtingen worden gestaakt. Het algemeen debat over hoofdstuk justitie werd in de zitting der Tweede Kamer van gisteren voortgezet. De heer Pijnappel drong aan op in- voering van geheele herziening van het 1" boek (Burgerl. Wetboek). Verder drong hij aan op aauvulling van het strafwetboek ter zake van mis- drijven tegen de gemeenschap, verzet tegen de wet, bedreigiug van de algemeene veiligheid en bedreig. van de vrijheid van arbeid. Hij wenscht opruiing tot verzet in openbare vergaderingen strafhaar te stellen, optochten van werkloozeu te verbieden, straf bedreig. tegen dwang tot werkstaking zooals bij de bakkerswerkstaking in Amsterdam, toen een soort van schrikbewind heerschte. De heer Smeenge, ook voorstander van partieele herziening dankt voor de toezegging van een her- zieuing der wetsbepalingen omtrent de ligdagen van schepen en vraagt wijzigiug van de wetsbe palingen omtrent de belegging van gelden van minderjarigen. De heer Borgesius drong aan op weder-indieniug eener wijziging der drankwet. De heer Bouman dringt aan op een officieele aankondiging, dat het laudbouwproefstation te Wageningen geen boter controleert en dus mede- deelingen daaromtrent ter aaubeveling van boter valsch zijn. De heer VaD Berkel is ontstemt over's Ministers weigering tot debat over de wederinvoering der doodstraf en acht deze gerechtvaardigd. onbekende jonge vrouw aan en hij poogde zijn ge- dachten te verzamelen. ,/Ge hebt gisteren mijn echtgenoot van een dringend gevaar gered ik moet //Wie ben je viel hij haar brutaal in de rede. z/De vrouw van d'Alincourt." Bij het hooren van dien naam kreeg zijn gelaat een minder norsch voorkomen. ,0 ja, dat herinner ik mehij was leelijk in de knoei." Niet eens had hij de beleefdheid, haar een stoel aan te bieden het viel haar hard, zulk een man een dienst van gewicht te vragen, maar het moest z/Hij is helaas op nieuw gevangen genomen en ik vrees het ergste." „Sacrebleu, is hij weer ingerekend dat is leelijk." #Loopt hij dan werkelijk groot gevaar z/Of hij gevaar loopt. Die grap kan hem zijn hoofd kosten." Die woorden gingen haar door alles heen ge- lukkig behield zij haar geestkracht. z/Kunt gij de maat van uw goedheid niet vol- meten en hem nogmaals redden Ge zult dit doen, niet waar smeekte zij. z/Hoor eens, op zulk een manier kan ik wel aan den gang blijven, en denkelijk wordt hij heden al gevonnisd Laat eens zien." //Wat zegt ge; zou hij heden reeds veroordeeld worden riep Jane ontsteld uit. vDe Republiek voedt haar gevangenen niet laDger dan hoog noodig is." Nu nam hij eenig papier van zijn lessenaar en zag dit in. Ja, waarachtig, dat had ik nog niet eens gezien vaudaag wordt de zaak van je man behandeld. Gisteren is te Vlissingen een buitengewone algemeene vergadering gehouden van deelhebbers in de stoomvaart-maatschappij Zeeland. Met al gemeene stemmen kende 0. a. de vergadering het voorstel goed, om de directie te machtigen met de Exploitatie-maatschappij, die zich daartoe bereid heett verklaard eeue overeenkomst aan te gaan tot eene geldleening aan de maatschappij Zeeland voor den aanbouw van drie nieuwe, suelvarende stoom- schepen, tot een maximum bedrag van f 3,000,000 tegen eene jaarlijksche rente van °/0, een en ander om aan de concurrentie met de lijn Hoek— van-Holland met goed gevolg het hoofd te bieden. Van gedane voorstellen door de Great Eastern spoorweg-maatschappij, gevestigd te Louden, waar- van dezer dagen sprake was, schijnt dus niets bekend te zijn. Het Nieuws ontving Vrijdag volgend par- ticulier telegram uit Batavia Volgens het Bataviaasch Nieuwsblad gaan ernstige geruchten dat //De Koningin Wilhelmina" Maandag naar Karang Asem (Bali) gezonden wordt. De troepen op Lombok keerden terug van een verkenning naar Kediri (Z O. van Tjakra) de Balibrs leverdeu daar de wapens uit. De N. R. Ct. ontving Zaterdag volgend telegram uit Batavia De troepen op Lombok keeren deze maand terug. General Vetter stelde voor twee bataljons, twee batterijen en een sectie sappeurs op Lombok te doen blijven. Alles is nu rustig. Het volk verzoent zich en is boos op den radja en zijne raadgevers. Bij de firma G. Kolff Co. te 's Graven- hage verscheen de eerste aflevering van De Lombok— expeditie, door W. Cool, met illustration van C. B. Hooijer. Deze aflevering bevat 0. a. een portret van gen. majoor Vetter, een van goesti Djilantik, een kaart van Ampenan, Mataram en Tjakra Ne- gara op een scbaal van 1 30,000, bewerkt naar de opneming van den typografischen dienst, alsmede vele illustraties. Onder de laatste munten uit de z/Inscheping te Taudjong Priok," de //Aaukomst van het 7e bataljon aan de inschepingsplaats te Semarang," een //Inlandsch soldaat van het 9e bataljon" en //De Maetsuyker (bij nacht), het ultimatum overbrengende." De uitgever3 houden zich dringend aanbevolen voor de toezendiug der portretten van op Lombok gesneuvelde officieren en mindere militairen, daar zij die zooveel mogelijk wenschen op te nemen in den nog te verschijnen afleveringen. Het boek Duivels, dat is leelijk." Hij zag niet eens, hoe het ongelukkige schepsel verbleekte onder de geduchte tijding, die haar met zoo weinig voorzorg werd medegedeeld. z/Kunt gij hem niet redden z/Als je gisteren waart gekomen, zou er kans zijn geweestmaar nu neem ik het niet op mij 't spijt me." z/Ik ben gisteren bij u geweestgij waart niet te huis." z/Waarom zijt gij niet vroeger gekomen, want hoe laat is je man gearresteerd ,Om twee uur." z/Ja zie je welik ben pas om zeven uur uitgegaau." z/lk ben al dien tijd bewusteloos geweest." z/In dezen tijd is het niet goed, zoo spoedig de bezinning te verliezendat zult ge toestemmen." #De harde behandeling der soldaten is oorzaak daarvan geweestanders had ik geen oogenblik gedraald 1" De gevoellooze man had te veel zelf ondervonden, om niet te zien, hoezeer zij leedhij merkte een eerst begin van medelijden bij zich op. z/Ik zal zien te doen, wat ik kan wacht mij hier zeide hij eindelijk, na met groote omzich- tigheid alle papieren weggesloten te hebben. Zij putte zich uit in dankbetuigiugen en haar oog was zoo smeekend, de traan van innige erkente- lijkheid zoo sprekend, dat hij ditmaal zich voelde aangespoord, om het onmogelijke te doen met de beste voornemens bezield, vertrok hij. Jane bleef achler in een toestand, die moeielfjk is weer te geven. Het duurde lang; zij had den tijd, om over TER IEIIZEYSCHE (OIRAYT. Dit hlml vergcliijnt Dins/lag- *'ii Vrijtlagavontl bij den uitjfever I". J. t A I H E 8 A IS D E te Ter Seuzen. DOOR I'iir - rm- mi hi imiwiwih

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1