2 Algemeen Nienws- en Advertentiebiad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 3086. Woensdag 5 December 1894. 34e Jaargang. aanbesteden: levering van Steenkolen ST. NICOLAAS. Vlissingen in 1809. ABONNEMBNT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bnshouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bij deze courant belioort een bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Maandag 10 December a. s., des morgens 11 uren, op het gemeentehuis in het openbaar, bij enkele inschrijving, in 4 afzonderlijke perceelen het schoonhouden, verwarmen en verlichten der openbare scholen (A., 13 en c) in de kom en (o) op Sluiskil, gedurende 1895. De voorwaarden liggen van 30 dezer ter inzage op de geineente—secretarie en in de herberg van Van Skle te Sluiskil. De inscbrijviugs-biljetten knnnen ter gemeente- secretarie in een verzegelde bus tot het oogenblik der besteding worden ingeleverd. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Burgemeester. Ter Neuzen, 26 November 1894. Burg, en Weth. voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeeste. J. DIELEMAN, Secretaris. Wordt gevraagd uiterlijk Maandag 10 dezcr, des voormiddags 11 uren, op het gemeentehuis te TER NEUZEN, prijsopgaaf voor de ten behoeve der gemeente—secretarie enz. in 1895. Voorwaarden liggeu aldaar ter lezing. Ter Neuzen, 1 December 1894. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Zeer verschilleud zijn ongetwijfeld de gewaar- wordingen, die herinneringen bij ons opwekken. Nu eeus omzweven ze ons als een zoete, liefelijke droom, dan weer werken ze als een stortvloed, die ons schrik en vrees aanjaagt. En geeu wonder het menschenleven is immers rijk aan afwisseling, FEUILLETON HISTORISCHE NOVELLE GEORGE KEPPER. 7) Wat was haar ontwaken vreemd. Zij bevond zich, naar zij geloofde, geheel alleen en lag op de sofa uitgestrekt. Hoelang zij daar gelegen bad, wist zij nietwat er gebeurd was, kon zij zich niet te binnen brengen, docb die toestaud duurde niet lang. Zij gevoelde een stekende pijn aan het hoofdhaar bewustzijn keerde langzaam terug zij opeude nu de oogen, welke bij haar ontwaken zeer onvolkomen aan hun dienst hadden beantwoord zij drukte de klamme hand tegen bet hoofd, richtte zicb op, en zag rond. Zij was niet alleen haar slaap was bespied geworden een man bevond zich in haar tegenwoordigheid, een man die haar al het ontzettende, dat in haar toestand gelegen was, als door een tooverslag in het geheugen riep. Zij kon haar oogen niet gelooven. „Gij hier?" stamelde zij eindelijk. z/Verwondert u dat zoo?" was het antwoord. ,/ls het uw doel, mij in het ongeluk nog te kornen beleedigen ffLaat dien toon varen, Jane, en spreek verstandig ik ben hier in je eigen belang gekomen." Zij gruwde op het denkbeeld, dat die man ge durende hare bewusteloosheid daar geweest was; dat hij haar bespied, dat hij wellicht haar met zijn adem bezoedeld had. .Dezen morgen hebt ge mij de deur gewezen," vervolgde hij, #een beleedigiug die men niet vergeet en niemand onzer is er mede onbekend, dat we nu eeus hoogtijd vieren en op een anderen tijd reden hebben tot droeve klacht. Zijdie het onwaardeerbaar voorrecht hebben gesmaakt, een jeugd gehad en genoten te hebben, zij vooral, kuunen zich met genoegen verdiepen in de herinne- ring aan dien gulden tijd. En nu vooral, nu de goede Heilige weer zijn intrede heefi gedaan ook binnen onze grijze veste, nu vooral doemeu weer allerlei beelden op voor ons geestesoog. St. Nicolaasavond Wat tal van liefelijke en aaugrijpeude herinneriDgen roept hij ons voor den geest. De gedachte daaraan verplaatst ons als met een tooverslag in de gelukkige, onbezorgde dagen onzer kindsheid, toen de ontluikende fantasie, nog niet door het koel redeneerend verstand gebreideld, zich vrij spel gaf, en de wereld bevolkte met allerlei denkbeeldige wezens Wat konden we luisteren naar de verhaleD, die ons van den ouden Bisschop gedaan werdeu luisteren met kloppende harteu, wijd geopende oogen en een gezieht, zoo erustig alsof eerbied- waardige geheimeuissen ons werden ontsluierd. Wat mengeling van hoop en vrees, van angst en moed, van geloof en twijfel als de weldoeuer ons werd voorgesteld rijdende over het dak, klop pende aan het venster, vrageu doende, die met een groote angstvalligheid werden beantwoord. Het is aangenaam, ook nu nog, als we ons een meuigte bijzonderheden te binnen brengen uit ons eigen jeugd, waarvan wij in onze kindereu een afschaduwing zien. We zijn het immers niet vergeten al de kleine zorgen, die onze ouders voor ons namen, oin dien dag voor ons tot een feestdag te raaken, waarop wij volop genoten, en waarop onze juichtonen klonken, soms door onze tranen been. Waarlijk, die herinneringen zijn ons nu nog dierbaar en met een gevoel van inuige dankbaarheid doen ze ons denken aan de dagen, toen het hemel was in de ziel en alles even blijd. En als vdor jaren is ook nu de goede Siut weergekeerd en strooit zijn gaven uit, en de harteu der kleinen kloppen en hunne oogen schitteren bij de gedachte aan al het schoone en heerlijke, dat zij te zien krijgen Zie, daar zien zij in hunne verbeeldiug de milde hand geopend daar zien zij zich toebedacht, hetgeen zij al zoo lang met bran- dende begeerte hadden verbeid. AVelk een geluk Niet gaarne zouden wij hen uit die schoone tooverwereld wegrukkeuhet koude, kille leven welnu, ik zal die vergeten, ik zal hulp bieden, maar beantwoord mij n oprecbte toegeuegenbeid niet langer met verachting." //Van u hulp verwachten Ik weet hoe daur ik die zou moeten betaleu." z,Ben ik dan z66 afschuwelijk in uw oogen?" Zij verwaardigde hem met geen antwoord, doch zij mat zoo vernederend, zo6 verpletlerend, hem van het hoofd tot de voeten, dat hij gramstorig vervolgde »Dus ge blijft me hoonen ge hebt er niets voor over, om uw man te redden Henri zou niet willen bevrijd worden op een wijze, zooals dit door u bedoeld wordt." Weet wel, wat je doet, Jane; je levert hem aan de guillotine over, en dat werktuig spot er niet mede." „Ik weet, dat de wonden door de guillotine onge- neeslijk zijn 1" sprak zij, treurig bet hoofd schud- dende. Met een enkel woord kunt gij hem bet leven schenken ,Er zijn menschen, van wie men geen geschenken, zelfs niet het leven aanneemt. Doch ik bid u, verlaat mijvermeerder mijne smart niet door uw bijzijn. Ik wil alle leed trachten te vergeven, dat gij ons hebt aangedaan maar laat mij ten rninste met mijn wanhoop alleen." »Ge denkt er zeker weer aan, mij de deur te laten uitwerpen." //Hoe moet ik u toch smeeken, mij van uw verfoeilijk bijzijn te ontslaan „Roep uw bediende, dien trouwen Pierre maar weerVreemd soort gehechtheid," vervolgde hij, als in zich zelven sprekende //de trouwe dieuaar laat als een dolkop zich door het volk verscheuren, letterlijk doelloos." zal ook hen de verdrietige wijsheid niet onthouden, cfat er veel, o zoo veel teleurstellingen zijn daarom willen we hen laten leven en genieten, zoolang zij kinderen zijn. Het zou onverstandig zijn, om ze vroeg zoo verstandig te willen maken, dat zij niet een heel onkiuderlijke redeneering zouden gaan beweren, dat er geen St. Nicolaas isdat dit alles slechts sprookjes zijn en meer van dien aard, dat we niet gaarne uit kindermonden hooren. O, ik weet 't wel en 't is al meer dan eens gezegd, dat er meer en meer moet gewerkt worden op de ontwikkeliug van practischen zindat de kunst van juist en scherp redeneeren en denken het hoogste, het eenig goede en eene noodige is. Maar de vrees is niet ongeweltigd, dat we zoo- doende kinderen zullen kweeken met opgevulde hoofden en ledige harten, jageude alleen naar zicht- bare en stoffelijke resultaten en levende zonder poezie, zonder fantasie, zonder dien idealen zin, die hoogere aandrift, waardoor de geest zich boveu de aarde verheft'en leert, en ouder de nijpende zorgen in staat is de uitwendige omstandigheden te beheerschen. En dat zou toch jammer zijn, om zoo te handelen, daarvoor hebben we te veel eerbied voor onze kinderen. Laat ons er niet te vroeg groote menschen van willen maken; en er ons voor wachten ze al te vroeg ,,o zoo knap" te willen heeten. En omdat het kinderen zijn en we hen als Zoodanig zoo gaarne beschouwen, is ons ook bij de komst van den ouden heilige ook weer een plicht op de schouders gelegd. Telkens als het St. Nicolaasfeest komt, zijn we in drukte om het onzen kinderen aangenaam te maken. We hebben het alien ondervonden, hoe wij trachten uit te vorschen, wat wel het liefst hun zou zijn, waarmede we hen't meeste genoegen verschaffen kunueu. De keuze is zoo groot en rijk, en och met weiuig zijn ze tevreden de geheim- zinnigheid van den ouden Siut schenkt als't ware wijding aan de gave. We zullen dan onzen kinderen een St. Nicolaas feest bereidenwe zullen de zoete herinnering smaken aan onze eigen jeugd we zullen ons trouwe gezichteu voor den geest roepen, die straalde van vreugde, omdat wij blijde waren we zullen de vrieudelijke handdruk gevoelen van hem en haar, die ons leidden door 't leven en wat het hoogste is we zullen onze kinderen gelukkig maken. En als we ons den milden Sint voorstellen, die roudgiug in straten, die glinsterden van licht en #Is ook Pierre een ongeluk overkomen riep zij onthutst uit. Ja, het groolste ongeluk, dat iemand kan over komen zij hebben hem doodgeslagen en," ging hij voort, als ware hem niets gevraagd als zag hij niet, hoe zij onder dien nienwen slag duizelde, //en de liefhebbende vrouw laat haar echtgenoot naar het schavot sleepeu, alleen uit deugdzaamheid zeker voor hem Fier rees zij op bij die beleedigende woorden. z/De getrouwheid van den armen knecht is misschien doelloos, maar verheven het pad der deugd is voor de ongelukkige vrouw dikwerf doornig doch uw laagheid is even nutteloos als tergend. Gij zult geen voordeel hebben van uw misdaad uw doel zal niet bereikt worden en zelfs al wildet gij ook mij door een valsche aanklacht aan uw rechtbank overleveren, mijn laatste woord zou nog zijn ik veracht u I" De gloed der veroutwaar- diging kleurde haar wangenhij wilde spreken, dofh zij stond hem dit niet toe. //Mijn brave man zal mij er voor zegeuen, dat ik niet ten koste van zijn schande hem aan zijn lot onttrek, en geloof mij, Durand, het is voor een vrouw schooner naast haar echtgenoot te sterven, dan te rusten naast den man, dien zij verafschuwt." Met doorborenden blik zag hij haar aan in den zin van die woorden kon men zich niet bedriegen. Nog bedwong hij de hevige spijt, die de uitslag van zijn laaghartige pogingen hem berokkende en met gedwongen onverschilligheid sprak hij z/lk zal u van mijn //verafschuwden" persoon ontslaan ik zou die gunst knnnen weigeren, maar ik wil dat niet. Ik zie, dat gij alles overwogen hebt, en dat Henri voor dien dwazen vrouwelijken trots zal moeten boeten." in stegen waar 't duister was die binnentrad in de rijk versierde kamer, en niet vergat aan te kloppen aan de hutten in de achterbuurten van groote steden en kleine dorpen dan gevoelen we, dat ons nog een andere plicht is opgelegd, dien we evenmin willen verzuimen. Er zijn er zoovelen, die ook kinderen zijn, ook wachten en hopen, misschien ook vreezen, maar die niet zullen kunnen deelen in de blijdschap en vreugde, die voor de meerbedeelden is weggelegd. Voor hen uwe hand en uw hart geopeud. Zij ook, zij hebben recht op wat een kind toekomt en toch staau zij vaak van verre, omdat de ijzeren noodzakelijkheid hen er toe dwingt. De strijd om 't bestaan is vaak zoo hard, wie weet het niet 't is soms zoo moeilijk in de eerste en meest nood- zakelijke levensbehoeften te voorzien, dan dat de ouders er ook maar in de verte aan kunnen denken hun kleinen dien avond gelukkig te maken. Rijk gezegenden onder u, neemt gij die taak van hen over. Aan u is de macht dit te doen. Een geringe gave, een kleine versnapering, een klee- dingstuk, o 't zal zoo welkom zijn. Zeker, toont gij het dien kleinen, dat het niet altijd en overal treurig is en duister op aarde dat ook hier beneden engelen des lichts wandelen. Open uw hart en laat barmhartigheid een nachtegalenlied zingen voor die ongelukkigen. Uw loon is de ervaring, hoe heerlijk het is wel te doengij zult eens ondervinden, wat genot er gelegen is in kinderoogen te zien schitteren van vreugde en dankbaarheid. Wilt ge T uw kinderen laten geven, gij bereikt nog schooner doel. Gij strooit dan in de harten uwer telgen het zaad, dat vruchten zal dragen voor 't volgend leven, vruchten, die blijvend zijn. Laten wij nog eenmaal aansporen de proef er van te netneu, en wij verzekeren u, gij bereidt u en uwen kinderen een heerlijk St. Nicolaasfeest. Zie, de tijd breekt aan, dat de oude heilige zijn tocht gaat beginnen. Hier een verrassing, daar een geschenk, vreugde en blijdschap overal. Overal Moge het waar zijn. Moge menig hart zich gedrougen gevoelen, gehoor te geven aan de uitnoodiging, zoo even tot onze vriendelijke lezers en belangstellende lezeressen gericht Dan nog eens dan viert ge in alle op- zichten een heerlijk St. Nicolaasfeest. ,/Spreek dien naam niet meer nitgij hebt hem reeds te lang in gehuichelde vriendschap misbruikt." „Hebt ge soms nog iets aan hem te zeggen P" z/Zoudt ge hem nog onder de oogeu durven komeu Die woorden behelsdeu een nieuwe be- dreiginghij zou Henri opzoekenook dit kon hij niet zonder oogmerk doen. Zij had hem tot een onverzoenlijken vijaud gemaaktzijn wraak- zuchtig karakter was haar bekend 1 z/Ik moet toch afscheid van mijn vriend nemen." sprak hij, met een glimlach, waariu een houderd- voudige uitdrukking lag opgesloten. Daarna zeide hij op gemaakt deftige wijze ,/Vaarwel dan, mevrouw, daar gij het wilt. Waar zullen wij elkander weerzien z/De Hemel geve, dat dit de laatste maal zij 1" //Gij vergeet het plein der Revolutie." De deur viel achter hem dichtnu was zij dan toch alleen. Een oogenblik bleef zij gebogen onder den schok dien zij zoowel zedelijk als lichamelijk ondervonden had een oogenblik was zij verplet, en wist niet wat te beginnen. Zij was toch vrouw Lang duurde die toestand niethaar moed keerde spoedig terug. Zij gevoelde geen pijn, geen angst meer thans moest zij handelen. Een middel tot redding van haar man had zij verworpenwant hij zou tot zulk een prijs de vrijheid niet gewenscht hebben. Doch daardoor had zij de dubbele verantwoordelijkheid op zich geladen, geen poging onbeproefd te laten, om hem langs anderen weg zoo mogelijk te redden. Voor geen vermoeienis of gevaar zou zij terugdeinzen, en wilde het noodlot, dat alles haar zou mis- lukken ook dhn wist zij nog, wat haar te doen stond. COIIRMT fllit blml verscliijnt IS in ml ny- en Vrijda^avonil bij den uUgever 1". J. t A M OE S A D E te Ter 1'enzen. TMMpT DOOE,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1