Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwseh-Vlaanderen. AAHBESTIDIWfi. No. 3085. Zaterdag 1 December 1894. 34e Jaargang a a n b e s t e d e n Vlissingen in 1809. Binnenland. ABONNEMENI: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. "Voor Belgie 1,4.0. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushonders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bij doze couraut behoort een bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Maaudag 10 December a. s., des morgens 11 ureu, op bet geineentehuis in het openbaar, bij eukele inschrijving, in 4 afzouderlijke perceelen het schoonhouden, verwarmen en verlichten der openbare scholen (A., B en C) in de kom en (t>) op Sluiskil, gedurende 1895. De voorwaardeu liggen vau 30 dezer ter inzage op de geaieente-secretarie en in de berberg van Van Sele te Sluiskil. De inschrijvings-biljetten kunnen ter gemeente- secretarie in een verzegelde bus tot het oogenblik der besteding worden ingeleverd. Nadere inlichtingen ziju te bekomen bij den Burgemeester. Ter Neuzen, 26 November 1894. Burg, en Weth. voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Bolitieli Overzicht. De Chineesche regeering blijft bij haar vooruemen om vrede te sluiten met Japan. ermoedelijk zulleu de ouderhandelingen geopeud worden door den heer Detring, den douane-coinmissaris, die uit Tientsin naar Yohokama is gezonden. Uit het manifest, dat de Mikado uitvaardigde tot de troepen, die Port-Arthur innameu, blijkt evenwel nog niet Japan's bereidwilligheid oin vrede te sluiten. Teuminste in deze reeds medegedeelde proclamatie, wordt gezegd, dat het nog niet te voorzien is, wanneer de krijgsverrichtiugen zullen eindigeu. In elk geval zal de Japausche regeering, nu de krijskaus zich te hareu gunste heeft gekeerd, haar eischen zeker niet lauger stellen. Iumiddels is Li—Hung—Chaug, de bekende onder-Koning van Petschili, nu door den Keizer van ai zijne ainbten ontzet. Aldus meldt de New-York Herald, die er bijvoegt, dat de bejaarde staatsmau, uit vrees voor zijn leven, uit Tientsin is gevlucht. Blijkens de nadere berichten over de inneming FEUILLETQN HISTORISCHE NOVELLE GEORGE KEPPER. 6) ,/Toch kuut gij gelijk hebben," sprak Henri, na even te hebben nagedacht#er moet kwaadwil- ligheid in het spel geweest ziju. Hoe beb ik mij in dien man betlrogeu „Laat ons een kort besluit nemen, Henriwij moeten vluckten." #Vluchten. Dat is onmogelijk I" „Henri, ik bezweer je, laat je niet langer door zorgeloosheid in slaap wiegenlauger verwijl is onherroepelijk de dood!" //Maar zonder pas z/Beroep je dan voor 't laatst nog eens op dien manzie vau hem eeu pas te bekomen.' //Om je al weder alleeu te laten dat nimmer Radeloos stond zij op; bet dreigend gevaar zag zij voor oogen, doch hoe het af te wenden z/Geloof mij, we moeten vau hierzie, ik bid je, je vrouw smeekt bet, aarzel niet langer.' z/Je bebt gelijk, Jane," gaf hij ten antwoord, i/langer vertoeven kan gevaarlijk worden. Gelukkig heb ik mij al lang op iets dergelijks voorbereid mijue zaken zijn geregeld, zoodat het verbeurdver- klaren onzer goederen ons uiet deren kanik heb alles te gelde gemaakt, en goed bezorgd. W eidra zullen we dit huis, en met Gods hulp 1 raukrijk verlaten hebben." //Ik gevoel mij verruimd door die gedachte van Port—Arthur, hebben de Japanners het Chinee sche garnizoen niet krijgsgevangen gemaakt. De Chineesche soldaten verlieten de stad en werden aan boord geuomen van een aantal jonken, die hen wegbrachten uit de gevaarlijke nabijheid der Japanuers. Een gedeelte van het garnizoen ont- snapte over laud en sloot zich aau bij het leger van generaal Sung, den bevelhebber der Chineesche troepen in Korea, die Port-Arthur wil heroveren, maar reeds werd teruggeslageu, toen hij beproefde Talienwkau te hernemeu. Door de voltrekking van het huwelijk tusschen den Czaar van Rusland, Nicolaas II en Prinses Alix van Hessen, nu heetende Czarina Alexandra Feodorovna, is eindelijk afgesloteu een periode van vele wekeu, gewijd aan plichtplegingen, ceremonien en uiterlijk vertoon en is geopend een tijdperk van arbeiden en wellicht ook van hervormingen. De Fransche zoowel als de Engelsche bladen hebben in de huwelijksplechtigheid een welkoine gelegenbeid gevonden om nog eens nadrukkelijk te doen uitkoinen wat de nieuwe Czaar te Parijs en te Londen doet verwachten en hopen. In de Seiue-stad heeft men zichzelveu zoolang gesugge- reerd met vage, ontastbare sympathie—betuigiogen van den nieuwen heerscher, dat men er hem bijzonderen dank voor weet, nu hij eens iets heel extra's heeft gedaan door generaal Boisdeffre op de bruiloft te noodigen en door den reeds op de terugreis zijnden generaal Gervais, met een extra- trein ter deelneming aan dezelfde feestelijkheid, te doen terughalen. In Engeland verwaeht men een steeds toenemende verbeteriug van de relatieu, door de ecbtverbintenis vau den Czaar met de klein- dochter der Koningiu, doch als men dergelijke betrekkingen tusschen vorsteu en heerschers, wilde beschouwen als een garantie voor den vrede en als leideude tot verbroedering tusscheu de betrokken volkeren, zou men blijk geven ziju algemeene geschiedenis vrij wel te zijn vergeten. Ook heeft de verwantschap tusschen den vorigen Czaar eu de Eogelschekoninklijke familie imrners uiet verhinderd, dat 't telkens haken en oogen was tusschen beide rijken en dat er een voortdurende naijver tusschen ben was met betrekkiug tot elkauders machtsgebied in AzieDe gemalin vau den pas overleden Czaar, de tegenwoordige Keizerin inoeder is eeu zuster van de aanstaande Koningin vau Engeland, nu de Princes van Wales eu uit die verwantschap heeft imrners niemandeen goede verstaudhouding tus schen beide rijken afgeleid. De Times en de Standard waren eergisteren heel optimistisch in hun toekomst beschouwingeu een effen blauwe lucht allerwegen, wie had mij dit vroeger voorspeldsprak zij weeinoedig. Hij drukte haar innig aan zijn hart. „Maak je spoedig gereed. Zoo gekleed kunt ge niet over de straat gaan. Mijn kind, ge zijt eene aristocrate, die dadelijk in 't oog vallen zou." /Vrees niets, ik zal voorzichtig zijn Snel verwijderde zij zich, om alles voor hun vertrek ge reed te maken. d'Aliucourt besloot, zoodra doeulijk voor goed zijn woniug te verlaten, en later liever Collot d'Herblois op te zoekeu en hem de vereischte documenten te vragen. Hij verborg kostbaarheden en papierenhet overige moest hij voorloopig achterlaten. Ook hij begon te beseffen dat het verblijf te Parijs gevaarlijk geworden was. Welke bedrijvigbeid verviDg de rust, die kort te voren heerschtewelke gejaagdheid volgde op de weldadige kalinte. Haast u maar, Jane; ge hebt goed gezien. Er dreigt gevaar; elk oogenblik is kostbaar. Uw voorgevoel zegt het, en dat bedriegt u niet. HOOF D ST UK II. Met behoedzaamheid werd een spoedig vertrek voorbereidbraaf werd Jaue de les gelezen, hoe zich op straat te gedragen, en hoewel een koorts- achtig ougeduld hem voortjoeg, kleedde Henri zijn vrouwtje aau als een pop, vast overtuigd, dat een kleiuigbeid voldoeude km zijn, om hen in moeielijk- geen regen- of onweerswolkje waar te nemen. Meer in overeenstemmiug met de werkelijkheid is de Pall Mall Gazetteeen weinig cynisch zegt dit blad,/de Keizer zoowel als de Keizerin zijn goede vrienden van ons volk en al was dat niet zoo, dan zou 't nog geen verschil maken." Zoo behoeft men zich dus in Frankrijk over een Russisch-Engelsch verbond niet ongerust te maken. Frankrijks koloniaal bezit loopt keusch Dog geen gevaar en het nog altijd miu of meer van relatien met de officieuse kringen te Berlijn verdachte orgaan aan den Rijn, kan ook //ruhig" blijven Te Weenen gelooft men in de bekende ,/Welin- geliehte kringeu" niet, dat Engeland het Dardanellen- vraagstuk aau 't rollen zal brengen. Men is er zeker van, dat de vloot vau het Vereenigde Ko- niukrijk, vooruamelijk het levend materiaal, onvol- doende is eu 't is heel begrijpelijk, dat Engeland tot de uitvoering der belaugrijke hervormingen, verbeteringen en uitbreidingen, met Rusland op goeden voet wil blijven, zonder daarom zich tegen de triple-alliantie te keeren. De Armenische kwestie moest Eugeland dan nu ook maar laten rusten tot geschikter oogenblik de Zieke man aan den Bosphorus is er heelemaal door van streek De verkiezingsperiode in Noorwegen 't was er eene van eventjes drie maanden is nu ten einde. Gekozen ziju in 't geheel 59 leden der linkerzijde en 55 rnannen der rechterzijde en gema- tigden, tegen 64 en 50 voor dezen. De geavanceerde nationalisteu zien dus hun meerderheid van 14 stem men gereduceerd tot 4, doch de gematigden zullen niet onverdeeld een van zin zijn met de conservatieven, vooruamelijk niet waar 't geldt de vraagstukken, rakende het zelfbestuur van Noor wegen. In het vorige Storthing waren er wel zes gematigden, die gunstig gestemd waren voor een diplomatieke vertegenwoordigiug van Noorwegen. In Februari begint de parlementaire arbeid. Over Stangs plannen voor de naaste toekomst, hoort men nietszal hij aftreden of aanblijven als premier Bij Jhr. Mr. M. W. de Jonge vau Ellemeet te Middelburg, zijn ontvangen vier keurig bewerkte zilveren eu 19 brouzen medailles, alle voorzien van het beeld van H. M. de Koningiu en aan de keerzijde vau een pracktigen lauwerkrans met bet opschrift 2125 Augustus 1894. De zilveren medailles zijn als souvenir van H.H. M.M. de Kouinginnen bestemd voor den commandant, de heden te wikkelen. De trouwe Pierre zou achter- blijven en hen van de verdere gebeurtenissen op de hoogte houden. Alles was gereed. Nog eeu oogopslag en niet zonder hartklopping wenkte Henri zijn vrouw, hem te volgeneen duister voorgevoel zei hem, dat hun vertrek niet ongestoord zou plaats hebben. Dat vermoeden ging maar al te spoedig in zekerheid over, toen eeu hevig gejoel hun tegenklonk uit de straat, waar anders zoo zelden de rust verstoord werd. Hij ging naar het veuster. Aau het einde der korte straat naderde een dichte droin volks, waaronder de forsche gestalten en ge- vreesde uuiformen der geudarmen onrustbarend in het oog vielen hij begreep alles, nam Jane bij de hand, en toonde haar het beteekenisvol schouwspel. ,/Spoedig, het is wellicht nog niet te laat riep zij uit. Een wanhopige blik uit het venster overtuigde hem op nieuw van het tegendeelhetgeeD zij zoozeer hadden geducht, zou geschieden. Met smart zag hij zijn ontstelde vrouw aan. z/Er is geen kaDs om te ontkomenze zijn al te dicht bij." z/Door den tuin dan ffDie heeft immers geen achter-uitgang." »Dan ziju we verloren." #Wat wil je doen P" vroeg d'Alincourt aan Pierre, die aarzeleud in de deuropening was blijven staan, maar eensklaps een bewegiug rnaakte, die eeu vastberaden vooruemen verraadde. z/De deur sluiten en de eerste, die z/Midden in Parijs P Dwaasheid. Laat ons bedaard blijvengeldt het ons, dan is ontkomen niet meer mogelijk. Daar zijn ze al I" onder—commandanten en den vaandoldrager, en de bronzen voor de leden der eerewacht, die tijdens het bezoek van de Kouinginnen aan deze gemeente H.H. M.M. begeleidden. Vanwege H. M. de Koningin-Regentes is door den heer A. A. A. E. Gewin te Vlissingen, ontvangen een kistje, inhoudende 3 groote zilveren en 8 bronzen zeer schoon bewerkte medailles, alle voorzien van het beeld der Koningin en aan de keerzijde van een prachtigen lauwerkrans, die het opschrift oinvat23 Augustus 1894. De drie zilveren medailles zijn als souvenir van HH. MM. de Koninginnen bestemd voor den commandant, den heer A. A. A. E. Gewin, den onder-commandant den heer J. Siegers, en den vaandeldrager, den heer P. de Maret Tak, en de overige voor de leden der eerewacht, die HH. MM. bij haar verblijf in die gemeente, 23 Aug. jl., begeleidden. Bij Provinc. blad n° 118 geeft de Commissaris der Koningin aau de burgemeesters in Zeeland kennis, dat de Minister vau oorlog hem heeft medegedeeld, dat voortaan bij keuriugeu van paarden de bescheiden, bedoeld in de circulaire, opgenomen in Prov. blad n°. 35, uiet meer door de voorzitters der keuringscommissien zullen worden gevorderd. Voor de terugbetaling der door of van wege de eigenaars der paarden betaalde tolgelden, zal dhn aileen eene kwitantie wordeD gevorderd, wanneer aan eenzelfden persoon, ter zake, meer dan een gulden moet worden gerestitueerd. In dat geval is het ecliter voldoende, dat de persoon, die de paarden ter keuring aanbiedt, voor voldaan teekent. Van den gouverneur-generaal van Nederl. Indie is onder dagteekening van 27 dezer bij het Departemeut van Kolonien ontvangen het volgende telegrafisch bericht Een van de verwanteu van den radja van Loinbok, bedoeld in miju laalste telegram, is gisteren aangevallen en gesneuveld. Van ons sneuvelde 1 eu werden gewond 5 militairen beneden den rang van oflicier. Geheel Tjakra-Negara is thans door onze troepen bezet. Het telegram bevat verder het bericht, dat bij het gevecht te Sasari, uiet zooals vroeger is op- gegeven gesneuveld is een Europeesch sergeant, maar een inlaudsch wachtmeester. In aansluiciug met dit telegram, meldden parti- culiere telegram men, dat in een gevecht te Topasi de wettige zoon van den radja van Lombok, Nengah Karang. gedood is. Volgens deze telegrainmen zouden onze troepen optrekkeu tegen Lingsar en Werkelijk hield de joelende menigte stilge- weerkolven kletterden op de straatsteeneu, en luide weerklonkeu de slagen op de deur. z/Doe open, Pierre." De oude dieuaar, doodsbleek, gehoorzaamde. »Wij moeten ons op alles voorbereidenlaat ons bet oogenblik, dat ons nog gegeven is, ten nutte maken." Met deze woorden klemde hij haar tegen zijn borsthij drukte haar bleeke lippen tegen de zijnen hij nam afscheid van haar. Slechts weinige secouden waren hun gegund zij brachten die sprakeloos door. Maar beide ge- voeldeu zij het gewicht van dit afscheid, want zij moesten op het ergste, althans op een oumiddellijke scheiding bedacht zijuaau de groote scheiding, die wellicht hen wacbtte, durfden zij niet denken. Geheel ontsteld kwam Pierre terug de gendarmen volgden hem op de hielende straat was met menschen opgevuld. Het beslissend oogenblik was aangebrokeu. De brigadier trad, met een papier in de hand, bet vertrek binnen. hHenri d'Alincourtsomineerde hij en zag vorschend het vertrek roud. n/Die ben ikwat is er van uw verlangen Hij wist dit maar al te goed. y/Ik heb een bevel om je in hechtenis te nemen zijt ge bereid, mij te volgen z/En waarvan word ik beschuldigd ./Dat zijn miju zaken niet; trouwens dit zult ge zelf't best weteu Na het uitspreken van die deelnemende woorden bleef de brigadier koelbloedig wachtentafereelen, zooals hij verwachtte, waren hem een gewoonte geworden. Toen hij echter zag, dat zijn gevangene m TER \EimS(HE (0IR4VT Dit blail vergcliijnt Dinsilat;- en Vrijilasavond bij den ultgever I". Jf. V A IS D G S A SI D E te Tee Senzen. BOOB IJH I, I111n-- - Ach, waarom draagt gij, jong en schoon. En deugdzaam als gij zijt, Zoo vroeg des noodlots distelkroon, In 's levens rozentijd Beets.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1