Alg emeen Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeeawsch-Vlaanderen. miiEsmiiM. i No. 3084. Woensdag 28 November 1894. 34e Jaargang. aanbesteden: Vlissingen in 1809. Binnenland. ABONNEMENT: het schoonhouden, verwarmen en verlichten der openbare scholen (a, b en C) in de kom en (o) op Sluiskil, gedurende 1895. FIGUILLETON GEO RGE KEPP E R. TER \E1 MSCHE (OliRAVT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,824. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel ineer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. I»it III ml verschijnt »ins<lng- en Vrijilasavond bij den uitgevev P. J. V A W IS E S A S D E te Ter lenien. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Maandaff 10 December a. s., des morgens 11 uren, op bet geineentehuis in het openbaar, bij enkele inschrijving, in 4 afzouderlijke perceelen De voorwaarden liggen van 30 dezer ter inzage op de geineente—secretarie en in de herberg van Van Sele te Sluiskil. De inschrijvings—biljetten kunnen ter gemeente- secretarie in een verzegelde bus tot het oogenblik der bestediug wordeu iugeleverd. Nadere inlichtingen zija te bekomen bij den Burgemeester. Ter Neuzen, 26 November 1894. Burg, en Weth. voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. ir*olitieli Overziolit. Port-Arthur, de Cbineesche oorlogshaven op het schiereiland Liau-tong, welke den toegang tot de golf van Petscheli beheerscht, is door de Japansche troepen veroverd. Aldus wordt uit Schefoe en Shaugai, dus vaD Cbineesche zijde, gemeld. De Japanners hebbeu derbalve hun doel bereikt. Nu Port-Arthur in hun macht is, kunnen zij, tenzij de Chineesche regeering het raadzaam achtte vrede te sluiten, ook met goed gevolg een aanval beproeven tegen Wei Hal Wei, de Cbineesche oorlogshaven, die aan de overzijde is gelegen. Waarschijnlijk zal nu ook Moekden spoedig in handen der Japanners zijn. De Cbineesche re- geering heeft door de verovering van Port-Arthur door de Japanners alle hoop verloren. Haar blijft nu niets anders over, dan zoo spoedig mogelijk te pogen onderhandelingen aan te knoopen met de Japansche regeering, ten einde op de gunstigst mogelijke voorwaarden vrede te sluiten. Port-Arthur werd stormenderhand genomen. Maandag veroverde de Japansche generaal, gelijk reeds gemeld werd, eenige der voornaamste voor- HISTORISCHE NOVELLE BOOK Duiand zag zeer goed, dat bij weinig vruchten van bet gesprokene plukte, docb gaf den moed nog ^Dus ge volhardt in uw onverschilligheidge blijft met mijn liefde den spot drijven ffDaartoe zou ik nooit in staat zijn geweest, dit gevoel is mij te heilig, om het in anderen te bespotten. Ik heb u slechts verzocbt, mij Dimmer weer het bestaau daarvan kenbaar te maken, en dat verzoek ik u nog." .Gesteld eens, dat ik aan dit verlangen geen gehoor gaf? „Dan zou ik u tot miju echtgenoot moeten verwijzen." »Maar wanneer, zooals nu, uw echtgenoot met tegenwoordig was Dan zou ik -u de deur wijzen Kalm en waardig rees zij op. Tegen deze vernedering was de koelbloedigheid van Durand niet bestand. „Ge jaagt me weg? Waag het, die woorden te herhalen „Het heeft lang geduurd, voor ge u in de kaart liet zien, uiaar ik had u reeds lang doorgrond. Ziet ge dan niet, dat uw tegenwoordigheid mij be- leedigtriep zij uit, daar hij met over elkander gekruiste armen staan bleef. werken en Diusdag begon de hoofdaanval. Eerst werden de Japanners teruggeslagen, maar den volgenden dag herhaalden zij den aanval. De Japansche vloot ondersteuude den aanval door het maken van eeue schijnbeweging in de aaven, zoodat een gedeelte van bet garnizoen werd uitgezonden om de bedreigde forten aan de zeezijde te beschermen. De vloot nam overigens geen deel aan de operatie. Terwijl de Chineesche soldaten lun aandacbt naar twee zijden moesten vestigen, zette generaal Oyama met alle kracht den aanval tegen de forten aan de landzijde voort. De Cnineezen verdedigden zich tot bet uiterste, zoodat de strijd aan weerszijden groote offers kostte. Ten slotte evenwel behielden de Japanners de overhand, zoodat Port-Arthur nu voor de Chineezen verloren is. De toestand der Chineesche Regeering begint nu allengs volkomen onhoudbaar te worden. De Duitsche Rijksdag zal nu weldra bijeenkomen. Het Berliner Tageblatt beweert, dat de regeering nog niet voornemens is onmiddelijk de begrooting in te dienen, maar eerst zal verlangen, dat de bekende Umsturz-vorlage worde afgedaan. Het iberale blad komt tot deze slotsom op grond van een artikel in de Noddeutsche Allgemeine Zeitung, waarin wordt betoogd, dat de Masz-regelung der socialisten en sociaal-democraten meer haast heeft dan de begrooting. De regeering zelve heeft haar meeniDg te dezen opzichte nog niet gezegd. Men behoeft derhalve nog niet te gelooven, dat het haar doel is den geregelden loop der staatszaken te stolen, ten einde des te spoediger de nieuwe socialisten-wet te doen aannemen. In elk geval zal men over de plannen der regeering wel meer vernemen, zoodra de Rijksdag der 3ien December wordt geopend. De redevoering van lord Rosebery, den Engelschen Minister—president, waarin hij zich zoo bijzonder vriendschappelijk jegens Rusland uitliet, wordt nu ook door de Grashdamn het bekende Petersburgsche blad, besproken. Dit blad hecht eenige waarde aan het verblijf van den Prins van Wales te St. Petersburg en ziet daarin een bewijs, dat voortaan eene verbete- ring van de betrekkingen tusschen Rusland en Engeland kan verwacht worden. Dezer dagen werd gemeld, dat Rusland en Engeland het nu eens zijn gewordeu over de verschillende koloniale quaesties, die nog, vooral in Azie, aan de orde zijn, terwijl tevens gezegd werd, dat de bekende quaestie betreffende de Darda nelles die nog steeds voor oorlogsschepeu van alle volkeren is gesloten, is opgelost. ^Wanneer ge alles wist, zoudt ge wellicht een anderen toon aanslaau." „Uw bedreigiugen maken geen indruk op mij wanneer ge mij kwaad hadt. kunnen berokkenen, had ik dit al eer ondervonden." „Goed, ik zal vertrekken maar niet, Jane, zonder je te hebben gezegd ik bemin je Beant- woord dit niet met verachting, want dan zou mijn gevoel voor je welligt in haat veranderen. Met verachting zag zij op hem neder. en je noodlotlig kunnen worden." Zij ging de kainer door en nam den deurknop in de hand. „Wat wilt gij doen vroeg hij met verwondering. „Ik wil u de schande besparen, dat mijn be- diende u den weg wijstdaarom laat ik u allien." »Nog een enkel woord, en ik zal u niet lauger mijn gehate tegenwoordigheid opdrmgen. Weet gij, waar uw echtgenoot is „Ik wacbl hem elk oogenblik Anstig zag zij hem aan. »Ge zult hem te vergeefs wachten." ,1s het dan toch zoo. Spreekt gij de waarheid ,/Uw man is in de Conciergerie, mevrouw." Zij barstte niet in snikken los, ze zeeg niet onmachtig neder, maar een doodelijke bleekheid ontkleurde haar gelaatzij bracht de handen tegen hare borst, als hadden die woorden haar een hevigen stoot toegebracht. Verwilderd zag zij hem aan en stamelde: ,Zegt ge mij dit nu eerst 1" //Wanneer gij niet zoo bits mij bejegend hadt, zou ik u die treuvige tijdiug niet eens meegedeeld hebbeu ik had uw man gered ,/Kunt gij hem redden, gij #Ja, ik mevrouw, ik De Weener correspondent van de Standard heeft terstond een onderzoek ingesteld naar de juistheid dezer mededeeling, welke natuurlijk vooral voor Engeland van groot belang zou wezen. De uitslag was, dat men in toongevende politieke kringen te Weenen niets van het bericbt gelooft. Daar althans h^d men nog niets vernomen, dat tot bevestiging van de mededeeling betreffende de oplossing der Dardanellen-quaestie kan dienen. De Fransche Kamer heeft de discussies over let crediet van 65,000,000 francs, dat de regeering vraagt voor de expeditie naar Madagascar, nog niet geeindigd. Eerst Maandag a.s. zal de zaak worden afgebaudeld. Toch is reeds eene beslissing genomen, waar- uit blijkt, dat van verwerping van het crediet geen sprake kan wezen. Met 309 tegen 112 stemmen werd besloten over te gaan tot in behan- deling uemiug van het voorstel der regeering. De goedkeuring van het crediet is derhalve reeds feite- lijk beslist. Volgens mededeeling van den Commissaris der Koningin in Zeeland is de sluiting der jacht op patrijzen in de provincie bepaald op Maandag 3 December 1894, met zons-ondergang. Het tijd- stip van de sluiting der jacht op het overige klein wild zal nader worden vastgesteld. De Minister Van Houten verklaart zich in zijn antwoord op het Kamerverslag bereid tot over- weging van het denkbeeld om aan de gemeente- besturen de bevoegdheid te schenken bij verordening leerplicbt in te voeren. Hij voegt er echter bij, dat de verwezeulijking van dit denkbeeld zijns inziens geen voldoenden grond kan vinden in de gebruikmaking door die besturen van de bevoegd heid, verleeod bij art. 82 der wet op het lager onderwijs. Van hun bevoegdheid toch tot het beperken van den arbeid voor kinderen ODder 12 jaar, werd tot het einde van 1893 door slechts 145 gemeentebesturen gebruik gemaakt, terwijl blijkens de jaarlijks bij het departement van binnenl. zaken inkomende berichten, dan nog aan die verordeningen meestal te weinig de hand wordt gehouden. Van de bevoegdheid om schoolbezoek door be- looningen enz. aan te moedigen werd in 1893 door slechts 269 gemeentebesturen gebruik gemaakt. Bij bet centraal comity voor bet bijeenbrengen van een nationaal foods tot ondersteuning van de nagelaten betrekkingen van in Indie gevallen ,/Waarom draalt gij dan, uw vriend te helpen. Doch gij bedriegt mij want gij kwaamt hier, om hem te spreken." „Ik kwam hier, overtuigd dat ik hem niet zou ontmoeten, omdat ik een onderhoud met u veriangde; maar gij stoot mij af." De arme vrouw werd door een duizeling be- vangen de slag kwam te onverwacht. ffIk wacht slechts op een woord uit uw mond, om hem te redden." »En dat woord is prevelde Jane nauw hoorbaar. Hij naderde haar en eiscbte, wat zij maar al te zeer duchtte zij weerde hem van zich af en be- dekte zich het gelaat met de handen. vTot dien prijs nirnmer riep zij met afschuw uit. „Is dit uw laatste woord Jane Een oogenblik aarzelde zij een oogenblik zag zij haar lieveliug in de sombere holen van de Conciergerie: een oogenblik dacht zij aan een eeuwige scheiding, maar ook slechts een oogenblik Spoedig hernam zij de geestkracht, die haar dreigde te verlatenhaar oog schoot vuurstralen, en op uieuw naar de deur wijzende, sprak zij yIs dat taal in den mond van een man, die nog geen jaar geleden zijn jonge vrouw verloor die de eenige boeder worden rnoet van't kind, dat zij naliet Vertrek ik veracht u 1" „Gij weet dat ik dit huwelijk meer uit over- tuiging dan uit liefde slootwant dat ik nooit een vrouw bemind heb als u." „Laat me met mijn smart alleenik verzoek u dit voor 't laatst." „Maar stel nu eens, dat ik weigerdat ik blijf." Op dit oogenblik trad Heiiri d'Alincourt het vertrek bionen. De grootste verbazing was op militairen, is thans blijkens de daarvan verschenen vijfde lijst van giften, ingekomen een totaal bedrag van f 94,323,14. De veldprediker Rogge is na de vreeselijke dagen van 25 en 26 Augustus plotseling van het tooneel van den strijd verdwenen, echter zulke lerinneringen achterlatende, dat zijne vele vrienden zeker gaarne nog iets omtrent hem zullen willen vernemen. Wij kunnen daaraan voldoen door het volgende te ontleenen uit een van hem bij zijne familie ontvangen schrijven ,/Thans nadert de tijd, dat ik hoop met verlof te kunnen gaan. Was ik niet naar lichaam en ziel ziek geworden, ik zat nog op Lombok. Doch die overstelpende gemoedsaandoeniegen en uitput- tende vermoeienisssn, en die verschrikkelijke nachten van 25 en 26 Augustus, hadden langzaam maar zeker mijne gezondbeid geknakt. De herinnering aan die menschenslachting vervult me nog met ontzetting. Het was of de kel was losgebroken. De kogels vlogen me om de ooren, en als door een wonder kwam ik behouden terug. Nu doet het mij leed, dat ik het, zoo ik hoop, schitterend succes niet mag aanschouwen. Maar ik was zoo verzwakt en uitgeput, dat ik niet langer kou eu mocht blijven. Daarom verheugt het mij, dat ds. Offerhaus, eene krachtige, gezonde man, pas van verlof terug, mij heeft willen vervangen." Dit bericht is gedagteekend Salatiga, 20 Oct. Ds. Rogge vertoefde daar tijdelijk, tot herstel van gezondheid en hoopte half November weder in staat te zijn, zijn arbeid in de gemeente te Semarang te hervatten. Bij het departement van kolonien is Zaterdag- ochtend van den gouverneur-generaal van Ned.— Indie het navolgend telegram ontvangen »Gisteren ter opvatting van familieleden van den Radja eene colonne naar Sasari gezonden. Na vergeefsche sommatie volgde hevig gevecht, waarbij vele voorname Baliers sneuvelden. Hevige brand belette de vervolging van den vijand. Colonne op heen— noch terugweg door bevolkiqg bemoeilijkt. Gesneuveld een officier en een Euro- peesch sergeantlicht gewond een officier gewond twaalf minderen. Per Prins Hendrik der Neder- landen zijn heden naar Batavia gezonden de oude Radja en drie familieleden." Een door het N. v. d. D. ontvangen telegram luidt Bij in brand steken Sasari door artillerie, kruithuizen in de lucht gevlogen. Balineezen deden uitval teruggeslagen met 45 dooden, wij 4 dooden, waaronder kolonel Frackers14 gewonden". aller gezicht te lezen. Jane vloog in zijne armen nog nooit had zij zijn bescherming zoo op prijs gesteld. Zonder dit tooneel geheel te begrijpen, bemerkte Henri wel dat hier iets voorgevalleu wasmaar hij schreef de stilte, die op zijn binnentreden volgde, aan de ongerustheid toe, die zijn wegblijven veroorzaakt bad. Durand bleef aarzeleud staan het bevreemdde hem, op dat oogenblik zijn vriend te ontmoeten. Jane bedwong hare aandoeningzij onderdrukte de beteekenisvolle vraag, die haar op de lippen lag, maar zeide, terwijl haar stem van verontwaar- diging beefde,/Henri, die man heeft mij belee- digdontsla mij van zijn tegenwo.irligheid." Half verbaasd, half vergramd zag deze rond daarop, na een blik op Jane, richtte hij het woord tot Durand, die nog niet met zich zelf eens was, wat te doen. vVerstaat ge, wat mijn vrouw daar zegt," sprak hij, terwijl een onheilspellende tint over zijn gelaat kwam. z/Ik heb het voorrecht, met een uitstekend gehoor begaafd te zijn." Waarom zijt ge dan nog hier vervolgde Henri, die meer en meer zich opwond. »Ik ben niet gewoon, de deur uitgejaagd te worden," antwoordde Durand. Ten tweeden male zag Henri zijn vrouw vorschend aau eu hij las in haar oog, wat er gebeurd washij schelde den ouden Pierre. ,/Pierre, laat rneneer uitbeval Henri, die met rnoeite zijn rechtmatigen toorn bedwoug. Durand nam zijn hoed en maakte een buiging. z/Tot weerziens, burgeres De toon van dat afscheid was dreigend, maar hij vertrok,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1