Algemeen Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeeawsch- Vlaanderen. No. 3082. Woensdag 21 November 1894. 34e Jaargang. BEKENDMAKING. De Burgemeesler der gemeente Ter Neuzen Vlissingen in 1809. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,.Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVEKTENTIlN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadenng van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderihi"' den 23 November 1894, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 19 November 1894. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Folitiek Overzicht. In de Belgiscke Kamer heeft Vrijdag de Minister- president, Jhr. De Burlet, eenige mededeelingen gedaan betreffende het werkplan der regeering. Aangekondigd werden wetsontwerpen op de rechtspersoonlijkheid van beroepsvereenigingen tot reglementeering van de uitgifte van beurswaarden, en tot wijziging van de successierechten van den overlevenden echtgeuoot. Voorts zullen worden ingediend wetsontwerpen betrekkelijk de arbeidscontracten, de verzekering tegen ongelukken bij den arbeid, de voorzorgskassen der mijnwerkers outwerpen om der gehuwde vrouw het sparen te vergemakkelijken en tot wijziging der wet op de nijverheids- en arbeidsraden een ontwerp betrekkelijk bet kiesrecht voor den ge meenteraad, en een tot wijziging van de organieke wet op het lager onderwijs. Ook zal de regeering voorstellen indienen, die ten doel hebben een meer billijke verdeeling van de militaire lasten. En eindelijk zal de regeering te hulp komen aan den landbouw en het geheele oecouomische raderwerk des lands voltooien. Het is dus een welvoorzien program waarmede de regeering voor de nieuwe Volksvertegenwoor- diging optreedt. En opvallend is het, welke eene ruimo plaats er aan z. g. sociale wetgeving op is ingeruimd. Dat de Belgische regeering veel in die richting zal trachten te doen, blijkt ook uit de instelling van een afzonderlijkan tak van dieust voor alle zaken, die op den arbeid betrekking hebben. Zwaar wordt het keizerlijke huis van Rusland beproefd. De czarewitch, de troonopvolger, groot- hertog George, is ernstig ziek in den Caucasus, en zijn moeder, de keizerinweduwe, verlangt zoo spoedig mogelijk tot hem te gaan. Daarom zal het huwelijk van den czaar verhaast worden. Den 22ste zal de rouw gedurende drie dagan afgelegd worden, en den 23,te zal het huwelijk worden ge- .sloten, welke plechtigheid zal bijgewoond worden FKTJILLKTQN. HISTORISCHE NOVELLE GEORGE KEPPER. 3) „Goddank, daar is hij riep zij uit en de kamerdeur ging open. Verheugd rees zij op, om haar man te verwelkomen, dock teleurgesteld bleef zij staan Hij, die binnen trad, was Henri niet. De bezoeker zag haar onwillekeurige beweging. ^Vergeef mij, mevrouw, ik wil zeggen #bur- geres" dat ik zoo kom binnen vallen maar ik hoopte Henri te vinden. Had ik echter geweten, dat ik u hier ontmoeten zou, dan. „Dan hadt ge u laten aandienen, dat begrijp ik," antwoordde zij op onverschilligen toon. Zij wees hem een stoelboezeer ook de beleefdheid haar geheimste gedachte verbloerade, onmogelijk was het voor den gast te zien, dat hij welkorn was. Hij plaatste zich in een armstoel bij de ronde tafel, die midden in de kamer stond. „Het spijt mij, dat gij Henri niet te huis treft hebt u hem iets te zeggen vroeg Jane, terwijl zij haar borduurwerk opnam. „Ja en neen maar hij zal wel spoedig komen." „Dat hoop ik," was het korte antwoord. De toon, waarop dit gezegd werd, was niet al te vleiend voor den bezoekerdoch deze scheen op dit punt niet bijzonder kiesch te zijn, want hij schoof zijn zetel een weinig nader bij mevrouw d'Alincourt, uio een kennelijken weerzin aan den dag legde. door al de vorsten, bijeengekomen voor de begrafenis, die Maandag plaats heeft. En indien de Daily News wel is ingelicht door zijn correspondent te Weenen, zou een zeer ernstige gebeurtenis in het binnenland den jongeu czaar reeds onmiddellijk laten gevoelen hoe zwaar het gewicht der kroon is. Op gezag van een telegram uit Petersburg be- weert die correspondent, dat er een muiterij is uitgebarsten op de Polytechnische school, en dat in deze geheel als een militaire inrichting ge- organiseerde school, de kweekelingen geweigerd zouden hebben den eed van trouw aan den nieuwen czaar af te leggen. Het bericht is moeielijk te gelooven, ook omdat er een censor van telegrammen in Petersburg is die onbeperkt gezag heeft. Nog steeds blijven te St. Petersburg geruchten in omloop, betreffende de wijziging, welke het Ministerie na de troonsbestijging van Czaar Nicolaas II zal ondergaan. Men blijft volhouden, dat de heer Von Giers, de Minister van buitenlaudsche zaken, zal aftreden. Deze verandering zou niet zoo geheel vreemd zijn, want het is geuoeg bekend, dat de heer Von Giers reeds sedert geruimen tijd ernstig ziek is. De aftreding van deze Minister is daarom toch binnen kort te verwachten. Als zijne opvolgers worden nu reeds genoemd de Russischa gezant te Stokholm, Shiskin, en Prins Lobanoff, op bet oogenblik gezant te Weenen. Tot dusver heeft de Czaar nog geen beslissing genomen in zake de wijzigingen, welke bij in het kabinet wil brengen. Uit den aard der zaak zijn dergelijke besluiten eerst te verwachten, nadat de be- gratenisplechtigheden zijn afgeloopen. Welke wijzi gingen Czaar Nicolaas dan ook in zijn Ministerie moge aanbrengen, in elk geval biijft men algemeen vertrouwen, dat de nieuwe Czaar dezelfde vrede- Uevende politiek zal volgen, welke zijn vader steeds heeft gehuldigd. De Japansche regeering heeft nog geen beslissing genomen betreffende het voorstel van president Cleveland om, op verzoek der Chineesche regeering op te treden als scbeidsrechter tot bijlegging van den oorlog tusschen China en Japan. Wel heeft de Japansche regeering de nota, haar door de regeering te Washington gezonden, beant- woord. Dit antwoord luidde echter ontwijkend. De Ministerraad aldus luidde de mededeeling uit Yokohama „zal het voorstel overwegen". Natuurlijk zulieu de Japansche Ministers wel zoo lang talmen met het nemen van een besluit, totdat Moekden en Port-Arthur door de Japansche troepen zijn veroverd. Naar uiterlijk en kleeding te oordeelen, was hij meer bekend met den toenmaligen toestaDd dan zijn schoone gastvrouw gelukkig, dat zij gedurende de laatste maanden de straten niet betreden had, want haar kleeding reeds, laat staan een enkel woord, ware in staat geweest, haar leven in gevaar te brengen. Het was niet genoeg, patriot te zijn men moest ook als patriot gekleed gaan. Ofschoon de stof, waaruit zijn kleeding vervaardigd was, niet grof kon genoemd worden, miste die alle sieraad. Hij droeg een eenvoudige carmagnole, terwijl hij zelfs eenigzins slordig zijn das om den hals gewonden had; alleen zijn zijden kousen waren zeer fijn. De fatsoenlijke man kan zich in alles schikken zoo de veiligheid dit gebiedt, kan hij zich op de schamelste wijze kleeden, op de vernederenste wijze vermommen het lijnwaad zal hem verraden. Hij had een uiterlijk, dat niet bepaald onaange- naam waszijn oog had zelfs iets opens, doch al leen voor den oppervlakkigen beschouwer. Hij wist een zekere openhartigheid aan zijn gelaat te geven, die menigeen voor hem innam hij was een van die menscheo, welke altijd rond met iemand schijnen om te gaan, die altijd recht door zee willen, voor de oogen der wereldslechts de menschen- kenner laat zich niet door hen bedriegen. Hoe helder zijne oogen ook scheueu hoe zelden hij ze voor iemand neersloeg, zij lieten niet alles lezeu. Ofschoon Jane zich niet op een onfeilbare menschen- kennis kon verhoogvaardigen, toch mocht zij hem niet lijdentoch boezemde haar die open aan- blik geen vertrouwen inhoofdzakelijk echter sprak bij haar het instinct, want nooit had hij het masker afgeworpen. Haar echtgenoot zag even wel minder scherpdeze stelde onbepaald Intusschen hebben de Japanuers reeds een aanvang gemaakt met de beschieting van Port-Arthur. De Chineezen schijnen echter voornemens te zijn deze haven krachtig te verdedigen. De verovering van Port-Arthur zal, tenminste volgens de berichten uit Tiensin en Shangai, den Japanners waar- schijnlijk niet zoo gemakkelijk vallen, als zij wel verwachten. Men hoort verluiden, dat in een dezer dagen gehouden vergadering van de Roomsche Kamerclub besloten zou zijn, het aangevraagde geld voor nieuwe geweren tot elke prijs te weigeren. En er wordt nog bijverteld, dat deze slag die dan bepaaldelijk den Minister van oorlog treffen zou, gemunt zou zijn op het geheele Ministerie, over welks manier van optreden men niet weinig ontstemd schijnt te wezen. Zaterdagmiddag had te Vlissingeu de plech- tige teraardebestelling plaats van de drie zeelieden die bij de jongste ramp op een zoo noodlottige wijze in de uitoefening van hun beroep, hun leven verloren. Naast en achter elken lijkwagen liep het perso- neel van het Belgisch en Nederlandsch loodswezen, terwijl achter den laatsten lijkwagen volgden de inspecteur van het Belgisch loodswezen te Antwerpen, de onder-inspecteur, de commissaris, de ontvanger en het kantoorpersoneel van het Belgisch loods wezen, de heeren doctoren Stewart Schultz en Vermaas, de commissaris van het Nederlandsch loodswezen, terwijl de vier geredden mede de lijk- wagens volgden. Op het kerkhof waren honderden aanwezig om deze droevige plechtigheid bij te woneD, waaronder ook den burgemeester en den inspecteur van het Nederlandsch loodswezen. Aan de groeven werd het woord gevoerd namens het Belgisch loodswezen, door de heeren Roger, inspecteur, en Van Schooten, onder-inspecteur, en beantwoord door den heer R. de Munck, broeder van de beide slachtoffers. Bij alle omstanders maakteu deze toespraken een diepen indruk. Naar men verneemt, heeft de fiuancieele overeeukomst met de stoomvaartmaatschappij Zee- land, tot het sluiten van welke de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen tegen 26 dezer eene buitengewone vergadering van aandeelhouders heeft bijeengeroepen, de strekking, dat laatstge- noerade maatschappij aan de eerstgenoemde de noodige geldeu zal leenen tot het bouwen en uit- vertrouwen in zijn vrieud en wanneer zijne vrouw hem ernstig voor hem waarschuwde dan zag hij in haar bezorgdheid niets als een afkeer, dien zij niet kon overwinnen. Maar Jane had wel reden om dien man te vreezeri, en met een ander karakter dan het hare, hadde zij hem kunnen haten. Hij had vroeger naar hare hand gedongen en hoewel het antwoord weigerend was geweest, was hij haar blijven ver- volgenzelfs na haar huwelijk. Zij had haar echtgenoot dit dadelijk te keanen gegeven, maar deze was te zwak geweest, om toen krachtig op te treden hij vleide zich weldra, dat zijn vriend alle hoop zou opgegeven hebben, en voomamelijk de onbeperkte achting, die hij zijner vrouw toedroeg was oorzaak dat hij geen oogenblik er aan dacht, eenig gewicht te hechten aan de enkele woorden, die zoozeer hare verontwaardiging hadden opgewekt. Hij achtte de liefde, die zijne Jane hem toedroeg, boven alles verheven van af de hoogte van zijn geluk zag hij neder op elke menschelijke poging, om dat te vernietigen. Wanneer men oprecht gelukkig is, laat dan de valsche vriend zich vermeten, tusschen man en vrouw zich te stellen men ver- acht dan niet, men haat niet, men beklaagt. Zoo werd hun vriendschap, hoewel die verfhuwde niet geheel afgebroken en Jane was te hooghartig, om daarop ernstig aan te dringen. Ook zij achtte zich verheven boven zijn onbeschaamdheid doch een onverklaarbare afkeer deed haar dien man schuwen. Zij schreef het edel vertrouwen, dat Henri in haar stelde, niet aan onverschilligheid toeeen vertrouwen, dat elke vernieuwde poging van den onbescheiden vriend met medelijden zou beantwoord hebbenzij begreep dat Henri, door rusten van 3 nieuwe stoomschepen ten behoeve van den dienst tusschen Vlissingen en Queensborough. Volgens de Staats-Courant zijn in de maand October 1894 in de provincie Zeeland 813 gevallen van mond— en klauwzeer voorgekomen bij 52 eigenaars. In het geheele rijk kwamen 86,348 gevallen bij 6282 eigenaars voor. Van den Gouverneur-Generaal van Ned.- Indie is gisteren bij het Departement van kolonien het volgend telegram ontvangen //Gisteren aanval op Tjakra Negara met 4 colonnes, waarvan een als reserve. Men stnitte op zeer hevigen tegenstand. Doorgedrongen werd tot poerie, bestaande uit 16 vakken, waarvan 15 voet voor voet genomen. Twee posities tegenover poerie ingenomen door een deel der troepen, de rest keerde in hivakken terug. Heden werden de operation vervolgd. Vijand leed zware verliezen. Van ons gesneuveld 4 officieren, gewond 4. Namen volgen heden. Minderen voor zoover bekend gesneuveld 25, gewond 108. Namen zoo spoedig mogelijk." Gisteren ontving de Telegraaf het volgende telegram uit Batavia Gisteren vielen de onzeu Tjakra aan en veroverden het paleis gedeeltelijk na een heldhaftige ver- dediging van den vijand. Wij namen twee posities tegenover de poeri in andere toepen keerden naar het bivak terug. Heden worden de operaties tegen den vijand voortgezet. Aan beide zijden zware verliezen. De malaria heerscht in hevige mate. Gedood werden kapitein Scheib, en de luitenanls d'Ancona, Schiff en Van der Heyden. Ernstig gewond werden kapitein Slangen en luitenant Wittich. Licht gewond werden luitenant ter zee Van Wessem en de luitenant Halkema. 25 soldaten werden gedood, 00 gewond. De Radja is nog niet gevangen genomen. Zooals men uit de verschillende telegrammen ziet, zegt dit blad verder is aan het beraamde plan, om zoo spoedig mogelijk den aanval op Tjakra Negara te wagen, gevolg gegeven. Met heldenmoed hebben de Baliers zich wederom verdedigd en eerst moesten honderden der huunen neergeschoten en neergeveld worden, voordat zij voor de onzen het veld ruimden. Zelfs vrouwen verleenden haren bijstand om den onzen het terrein te betwisten. Daaraan is het toe te schrijven, dat de verliezen der onzen inderdaad aanzienlijk zijn. Terwijl in den laude gejuicht wordt over het sucoes van onze wapenen, zal in menige woning bittere droefheid die kuiperijen zich aan te trekken, hem meer eer bewees dan hij verdiende. Tengevolge van een en ander kwam Durand, zoo heette de voormalige vriend des huizes, zeer zelden. Dit vervulde Jane met blijdschap, want zij vreesde zijn wraakzuchtigen aarddaarom bevreemdde het haar zoozeer, dat zij hem onverwacht voor zich zag. Te meer deden zijne bezoeken haar den laatsten tijd ouaangenaam aan, wegens zijne staatkundige richting, als men een eigenbaatzuchtig gekozen partij zoo mag noemenzij wist, dat hij onder de meest woeste Jakobijnen zijne vrienden telde en dit maakte hem in haar oog nog meer onuit- staanbaar. Intusschen zat Jane met grooten ijver te bordnren, niet van zins het gesprek gaande te houdendie geringe hoogschattiug van zijn tegenwoordigheid deed hem ten laatste de wenkbrauwen fronsen, maar een oogenblik later had zijn gelaat weer de gewone plooi aangenomen en men zou gezegd hebben, dat hij de ontvangst al heel hartelijk en lief vond. »De zaken vau de Republiek staan slecht," sprak hij eindelijk. z/Ik bekommer mij weinig om de zaken der Republiek hoe minder ik daarvan koor, hoe aange- naraer 't mij is." ffHet is te hopen, dat de Republiek zich even weinig met uw zaken bemoeien zalgaf Durand ten antwoord, terwijl hij met de vingers op de tafel trommelde. ffDaar wordt niet altijd naar gevraagd verbeeldt ge u soms, dat de kerkers uitsluitend boosdoeners bevatten z/Denkt ge dan, dat er iemand zou gevonden worden, die in ons iets verdachts kan zoeken iiwil—MlH'l TER NEIIZENSCHE COliRANT Ilit bind verscliijnt Itinsdai;- en Wrij<lHSf»voii«I bij den uitjrever I". J. 1AM OK SAMOK te Ter 1'enien. DOOK

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1