Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. Bekendmaking. No. 3081. Zaterdag 17 November 1894. 34e Jaargang. Binnenland. Vlissingen in 1809. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elkenregel meer/0,10. Qrootereletters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel vermin derden prijs. Bij deze courant behooit een bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van AXEL maken bekend, dat i e d e r e n Z a t e r d a g bij gelegen- heid der weekmarkt, te beginnen 17 November e. k-, van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure, gelegenheid bestaat tot den aanvoer van vee voor den verkoop, waarvau de plaatsing kan geschieden op het marktplein. Axel, den 8 November 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. Jfolitieli Overzicht. Dinsdag heeft de eerste bijeenkomst van de Belgische Kamer, na de jongste verkiezingen, plaats gehad. De socialistische afgevaardigden, die uu ook voor het eerst in het Belgisch parlement zitting nemen, begaven zich iu optocht naar de vergaderzaal, bij den ingang waarvan zij door eeu aaDtal geestver- wanten met gejuich werden begroet. In de Kamer en den Senaat werden door de voorzitters de verklaringen voorgelezen, welke door de regeering gezonden zijn naar St. Petersburg, ten einde deelneming te betuigen met het overlijden van Czaar Alexander III. De sociaal-democratische senator Desserarts verklaarde, dat hij zich niet met deze betuigiug van rouwbeklag kon vereeuigen. Uit de verschillende berichten blijkt, dat de socialisten zich zooveel mogelijk zullen doen gelden en aan alle gewichtige beraadslagiugen zullen deelnemen. Als hun caudidaat voor het president- schap der Kamer zullen zij stellen Leon Defuisseaux, den bekenden leider van de werkslakiug der mijn- werkers in Henegouwen, en ook voor het vice- presidentscbap en het secretariaat der Kamer hebben zij socialistische candidaten gesteld. De radicale afgevaardigden van Luik zullen om eene amnestie verzoeken. Hun verzoek zal worden gesteund door den socialistischen afgevaardigde van Bergen, Roger. Deze zal bovendien aandringen op de onmiddellijke invrijheidstelling van Brenez, die. te Bergen tot afgevaardigde i3 gekozen en daar in de gevangenis zit. Aan rumoerige debatten zal het bij die gelegen- heden wel niet ontbrekeu. In de Fransche kamer heeft de revolutionair- socialistische afgevaardigde Prudent-Dervillers de FEUILLBTON. HISTORISCHE NOVELLE G E RGE KEPP E R. Jane was nauw drie jaren gehuwdzij telde juist drie en twintig jaren en was een schoone vrouwdeze weinige woorden zeggen meer dan een omslachtige opsomming van hare bekoorlijk- heden. Waartoe een zwakke beschrijving te geven van haar edele gestalte, van haar schitterend oog dit alles zou zoo spoedig veranderen, dit uiterlijk schoon zou zoo snel door het noodlot worden ver- nietigd 1 Men vergenoege zich dus met de veel- omvattende beschrijving«rzij was een schoone vrouw." De meest dichterlijke beschrijving toch laat menigeen koudde fictie bereikt altijd haar doel. Doch wat inzonderheid in haar deaandacht trok, was de eenvoud, de zachtheid van haar gansche wezen en toch een energie, een zeldzame energie, welke men haast in tegenspraak daarmee hadde kunnen achten. Wilskracht was bet, die somwijlen de vriendelijke oogen deed flikkereniets karaktervols, dat maar spaarzaam door moedeloosheid of angstvalligheid ontzenuwd werd. Peizend zag zij bet raam uit; haar borduurwerk rustte. Nu en dan weudde zij het oog af van liet groene tapijt in den tuin, waarop dit auders zoo gaarne bleef rusten de oorzaak was niet ver te zoeken zij was alleen en eeu drie en twiutig- jarige, gelukkige vrouw is niet gaarne alleen. regeering geiuterpelleerd over werkeloosheid. In Gers en Heralt, zeide hij, waren 67 pet. der boeren- arbeiders zonder werkte Parijs 19 pet. der werklieden in het algemeen, 60 pet. der hand- schoeumakers, enz. Hij weet dat aan overprodutie, de sluitiug van buitenlandsche markten door het tegeuwoordige douananstelsel enz. Spreker verlangde credieteu tot het verlenen van onderstand en een ontwerp tot invoering van verzekering tegen werkloosheid, het oprichteu van werkplaatsen in het geheele land om ophooping te verhinderen eoz. Ook weidde hij uit over de coucurrentie der ge- vaugenen met de vrije arbeiders. De regeering, dit was sprekers slotsom, behoorde zich aan het hoofd te stellen van de socialistische beweging. De Minister-president Dupuy antwoordde, dat de regeering geen rechtstreekscheu invloed op voort- brengen en verbruik oefenen kon. De tegenwoordige werkloosheid, vervolgde hij, was niets builengewoons. Uit de officieele opgaveu bleek, dat van de 117,000 werklieden die op 15 October tot de verschillende ambachtsvereenigingen behoorden, 11,7 pet. zonder werk waren, wat vol^ens den Minister de gewone verhoudiug was. Wat het douanenstelsel betrof, dit was in 1892 door de Kamer zelve aangenomen en de regeering kon niet anders doen dan het te goeder trouw toe passen. Voorts deelde de Minister mede, wat door de regeering ten aanzieu van den openbaren onderstand gedaan was en werd, en betoogde, dat de voornaamste oorzaak van den nood gezocht moest worden in de veelvuldige arbeidsstakiugen, waardoor verleden jaar 10 millioeu francs aan loonen voor den werk man verloren waren gegaan. Indien men, zeide de Minister, die aldus nutloos verspilde krachten aan het instellen van een onderstandskas had gewijd, zou men vrijwat bereikt hebben. Tegen de concurrentie van vreemde werk lieden was wel iets te doen, ineende de heer Dupuy, maar alleen met groote omzichtigheid. De arbeid der gevangenen werd door de wet voorgeschreveu. Port-Arthur is nog niet door de Japanuers ingenomen. Zelfs wordt uit Tientsin gemeld dat Chineesche regeering nog eene poging wil beproeven om de stad te outzetten. Tot dat doel zijn zes schepen van het Pei-Yang eskader uit Takoe vertrokken, ten einde de Japansche vloot op te zoeken en de blokkade der haven te verbreken. Het doel dezer beweging is natuurlijk aan de Chineesche oorlogsschepen, die in de haven van Port-Arthur zijn opgesloten, gelegenheid te geven te ontsnappen. De Japanners zulleu echter wel op hun hoede blijven en het tweede Chineesche eskader op een afstand houden. De weinige keeren, dat haar echtgenoot afwezig was, kon zij een zekere gejaagdheid niet beheerschen want hoewel zij zoo min mogelijk op de hoogte der treurige gebeurtenissen werd gehouden, wist zij zeer goed, dat het verblijf iu Parijs niet van groote gevaren ontbloot was. „Nergens kan ik rust viuden, waar Henri toch blijft?" riep zij onwillekeuiig uit. </Ach, Pierre zijt gij daar." Die woorden richtte zij tot den ouden Pierre, den trouweu dienaar van de familie, die de jouge vrouw als kind gekend had. Hij was niet ffburger- bediende" of zoo iets gewordenhij was de oude beproefde dienaar, die met liefde zijn leven voor zijne meesteres zou gegeven hebben. „Ook al in gedachten verzonken vroeg zij. uWal zal ik u zeggen, mevrouw een mensch denkt wel eens aan betere dagen." „Als wij bedenken, wat anderen ondervonden hebben, dan hebben wij nog geen reden tot klagen. Men laat ons, de Hemel zij dank, met rust." //Maar we bevinden ons hier als op een eiland midden in den Oceaan." „In een onstuimigeu Oceaan, als ik afga op het weinige, wat ik er van verneem. Ik weet niet eens, hoe Y met ouzen Koning gaatis hij nog altijd gevangen „0( hij nog gevangen is Dat zou ik meenen totdat ze hem zullen Maar kom, dat zijn geen zaken voor een jong vrouwtje om „Ik weet dat je mij niet gaarne ongerust maakt, Pierremaar dezen keer moet je bij uitzondering mij wat op de hoogte van het gebeurde brengen. Ik weet niet, waarom maar ik heb een voorgevoel, dat ons iets boven Y hoofd hangt." Intusschen rukt generaal Yamagata met zijn leger steeds voort op den weg naar Moekden. Het vermoeden wint daardoor veld, dat ook deze stad, de hoofdplaats van Mandschoerije en het Mekka der Chineezen, den Japanuers spoedig in handen zal vallen wellicht ongeveer te gelijkertijd met Port—Arthur. Zoodra de Japanners deze beide plaatsen hebben veroverd, zal de oorlog wel een einde nemendan komt de tijd voor eene be- middeling, welke zoowel door de Chineesche als door de Japansche regeering zeker zal worden aangenomen. Naar alle waarschijnlijkheid zal dan president Cleveland als scheidsrechter optreden Het oordeel der Amerikaansc'ne bladen over dit plan is zeer verschilleud. De New-York Herald is tegen het voorstel, maar daareutegen vinden de World, de Morning Advertiser er de New-York Times het zeer wenschelijk, dat Uncle Sam als scheidsrechter optrede. //Wij zijn er dan zeker van zegt de Morning Advertiser o. a. dat dan zoowel China als Japan recht zal geschieden". Tot dus ver heeft president Cleveland nog geen beslissing genomen. De Minister van buitenlandsche zaken, de heer Gresham, heeft het voorstel der Chineesche regeering ter kennis gebracht van de Japansche regeering, maar uit Tokio is nog geen antwoord ontvangen. Vermoedelijk zal de Japansche regeering wel talmen, totdat Port-Arthur en Moekden door de Japansche troepen zijn genomen, want natuurlijk, indien deze beide gewichtige plaatsen iu het bezit zijn der Japanners, heeft Japan volkomen recht om te beweren, dat de oorlog feitelijk ten nadeele van China is beslist. Bij de gisteren gebouden herstemming voor een lid van de Tweede Kamer in het district Helder werden uitgebracht 2324 stemmen, waarvan 68 van onwanrde. De heer J. J. Kraakman (kath.) verkreeg daarvan 1003 en de heer A. P. Staalman (a. r.) 1254 stemmen. Gekozen is derhalve de heer Staalman. In de Indische bladen van eergister leest men het volgeude betreffende Lombok. Omtrent. de begrafenis van kap. Van Erpecum en luit. Van Oppen, die bij de beruchte hinderlaag op noodlottige wijze het leven lieten, schrijft de correspondent van het Bat. Nbl. //Bij de begrafenis waren honderden officieren en minderem tegenwoordig. Kolonel De Moulin tfOmdat meneer wat lang uitblijft." „Ja ongewoon lang." „Hij zal opgehouden zijnhoe licht kan dit ge- beuren sprak hij, met een aarzeling die haar niet outging. ffIk wacht hem al langer dan een uur nooit heeft de tijd me zoo lang geduurd. Waarom ook aan mijn dringende bede geen gehoor gegeven, en bij 't begin der omwenteling het land verlaten de fortuin stelde ons immers in staat, in elk land der wereld te leven Dan ware ook mijn kleine beveling ons niet ontvallen." Een brandeude traan zeide meer dan die weinige woorden. ,/Ronduit gezegd, mevrouw, ik geloof ook dat het verstandig zou zijn geweest." ,/Zoo rusteloos wachtende, kwarn alles mij weer voor den geest en als ik nog denk aan de tehuiskomst van die vrouw, toen zij zonder mijn kind terug kwam aan dien afgrijselijken nacht ,/Toen die bloedhonden aan den gang waren Dat zijn van die oogenblikken, die men niet ver- geet. Wel moet het volk getergd zijn 1" i/Al eenmaal werd onze rust verstoord, als niet die hoe heet hij ook weer „U bedoelt de man, die gezorgd heeft dat meneer niet in hun leelijk soldatenpak Juist Col „Collot d'Herblois." „En toch was 't iemsnd van zeer geringe af- komst, niet?" /,Zeg, mevrouw, spreek van hem alsjeblieft met wat meer respectdat heerschap is tegenwoordig niet meer of minder dan lid van het Comite de salut public een salut public, dat Frankrijk mooi naar de maan helpt. Maar Y voegt me niet, en pastoor Voogel voerden het woord. De kolonel schetste de verdiensten der overledenen en wees op het feit, dat Van Erpecum zulk een goed en algemeen bemind kameraad wasde pastoor sprak hartelijk op godsdienstig gebied. Generaal Vetter was hevig ontroerd hij kon bijna geen woord uit- brengen, maar drukte den pastoor de hand en bedankte hem." Ter verbetering van een vorig bericht diene, dat kapt. Van Erpecum het eerst sneuvelde, en het was in de poging om zijn lijk te bemachtigen, dat luit. Van Oppen is gesneuveld. Over pastoor Voogel laat dezelfde briefschrijver zich met groote waardeering uit. Hij schrijft o. a. z/Te Mataram bleef de pastoor moedig in het zwaar beschoteu bivak om de stervenden te helpen. Voor de katholieken doet hij zulks volgens de Roomsche leer, maar ook de andersgezinden snelt hij te hulp, zonder hun godsdienstige gevoelens te kwetsen." //Ook na het terugtrekken in de dewa en ge- durende den terugtocht naar Ampenan bemoeide hij zich steeds met de gewonden en stervenden. Bij de verovering van Mataram was het alweer de pastoor Voogel, die zijn leven waagde om hulp te verleenen, waar die verlangd werd. En als men dan zulk een geestelijke hoort zeggen, dat niets hem aangenamer zou zijn dan te vallen als offer van den godsdienstplicht, dan krijgt men eerbied voor zoo iemand en vraagt men zich af, of zulk een gedrag, eerlijkheidshalve, onbeloond mag blijven De officieele Java Crt. bevat het volgende be- richtje omtrent de verrichlingen na de bestorming van Mataram. Tien dezer werd voortgegaan met de slechting van Mataram iu noordelijke richting. Daar ver- wacht werd, dat de vijand zich aldaar nog zoude bevinden, werden daarvoor de noodige maatregelen genomen, doch behoudens een enkel schot werden geen vijandelijkheden ondervonden. Gedurende de werkzaamheden meldde zich bij den tweeden bevelhebber, die de leidiug over het geheel had, aan Poenggawa Ida Bagoes Saray met 59 weer- bare mannen, waaronder 9 Ida's, alsmede 26 vrouwen en 31 kindereu, die hunne onderwerping kwamen aanbieden. De wapens werden ingeleverd, waarbij 6 achter— en 2 voorlaadgeweren en eeu groot aantal lansen en krissen. Bedoelde Baliers zouden naar Laboean-Triug worden gebracht. Uit het feit, dat door de intendance pogingen zullen worden aangewend om te Singapore met Chineezen bemande plalboomvaartuigen in te huren, die' beter geschikt zijn om bij zware branding op zoo te staan keuvelen met mevrouwik geloof waarlijk dat ik ook al „Je weet wel, dat je bij ons het burgerrecht verkregen hebt." „Ik heb dat gelukkig niet verworveu als zoovele anderen. Maar dat is nog geen reden, om dood familiaar te staan prateu, alsof ,/Je wilt me toch niet bespotten, Pierre zei Jane. En zij had gelijkwel waren de tijden veranderd „De Hemel beware me, mevrouw ,/Je weet immers, dat als mijnheer iets moest overkomen, mij niets zou overblijven dan jou Zij reikte hem de hand, die hij met warmte drukte. ,/Hoor eens mevrouw, eerlijk opgebiechtik wou wel, dat ik je goed en wel hier van daan had." t Zou mijn innigste wensch zijn, voor goed dit ongelukkig land te verlaten." /,Daar is nu geen denken meer aan, want ze zijn er gauw op uit, dit te beletten. Niet alleen, dat zij zonder eenige reden de menschen voor hun zoogenaamde rechtbank sleurenzij laten 't daar niet bij. En als 't niet gauw genoeg gaat, dan houden zij groote opruiming en helpen met allerlei moordtuig hun lieve machine, die Y anders best alleen af kan." Treurig zag de jeugJige vrouw des huizes voor zich uit. z/Kom, laat ons er maar 't beste van hopen riep Pierre zich overmannende uit, /,en als de oude Pierre je redden kan, dan zal Y aan hem niet leggen." z/Dat weet ikwanneer ge ons niet hartelijk geziud waart, deed je veel voorzichtiger, als je ons aan ons lot overliet." TER NEIIZENSCHE (01 RAVI Hit blad verscliijnt Dinsdaa;. en Vrij«ln(;nvonil bij den uitgever I". 3. V A H' D E 8 A I D E te Ter lenien. DOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1