Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. Bekendmaking. No. 3080. ^loensdag 14 November 1894. 348 Jaargang. Openbare Vergadering Vlissingen in 1809. Binnenland. ABONNEMEN T Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. Earner van Koophandel en Fabrieken te Ter Nenzen. op Domlerdag 15 November 1894, 'snamiddags 7 uur. H. C. E. VAN IJSSELSTEIJN, Voorzitter. H. J. VOOREN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van AXEL maken bekend, dat i e d e r e n Z a t e r d a g bij gelegen- heid der weekmarkt, te beginnen 17 November e. k., van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure, gelegenheid bestaat tot den aanvoer van vee voor den verkoop, waarvan de plaatsing kan geschieden op het marktplein. Axel, den 8 November 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. folitiels. Overzicht. In den loop dezer week zal de Fransche regee- ring waarschijnlijk in de Kamer uitvoerige inlich- tingen geven betreffende den toestand in Madagascar. Tenminste voorloopig is door den ministerraad be- sloten, dat dan de aangekondigde interpellate aan de ordo zal worden gesteld. Intusschen gaat de regeering voort met het nemen der maatregelen, die noodig zijn voor de expedite. Ofschoon niet alle bladen de noodzakelijkheid van dezen oorlog erkennen, verwacht men toch, dat de meerderheid der afgevaardigden haar goed keu ring zal hechten aan de plannen van het kabinet-Dupuy en het krediet zal toestaan, dat voor de expeditie wordt vereischt. Alle Fransche burgers, die te Tananarivo verblijf hielden, hebben nu deze plaats verlaten en zich begeven naar de haven Tamatave, waar zij tegen elken overlast beveiligd zijn. Inmiddels zit ook de regeering der Rova's niet stil. Er zijn reeds maat regelen genomen tot het concentreeren van een legercorps bij Diego Suarez. De Franschen, die reeds voor eenige jaren in het veld kennis maakten met de Hova's, kunnen derhalve ook nu op krachtig verzet rekenen. Overigens is het rainisterie-Dupuy tot dusver FEUILLETON. HISTORISCHE NOVELLE GEORGE KEPPER. 1) HOOFDSTUK I. MeD schreef het jaar 1792; de ongelukkige Lodewijk XVI zuchtte in zijn kerker en had niets als een smadelijken dood te wachten. De Bergpartij beheerschte alleszij wilde verwarring en bloed zien, en de inval in Champagne was een middel, om meer schrik nog te verspreidenhet was toen, dat de Commune van Parijs, door Danton daartoe aangezet, hare toestemming gaf tot de afschuwelijke moordtooneelen, die nog altijd een smet aan de Fransche natie doen kleven. Een driehonderdtal onverlaten, vergezeld door leden van het stedelijk bewind, begaf zich naar de volgepropte gevangenissen en meer dan 5000 grootendeels onschuldigemenschen werden daar wreedaardig vermoord. Groot was de schrik van het welmeeneode gedeelte der bevolking en menigeen duchtte het ergste. Men zag gedu- rende die beruchte Septembermoorden de leden voor de Natiouale Conventie kiezen men zag een Robes pierre, een Marat aan het hoofd der zaken komen, en deze laatste wist een dictator met onbeperkte nog behouden gebleven, ondanks de vele interpel- laties, die reeds werden behandeld. De meerder heid bleef het kabinet steunen en alle pogingen, door de radicale oppositie beproefd, om den heer Dupuy te doen vallen, bleven vruchteloos. Weldra komt nu echter de begrooting aan de orde. Eerst dan zal de hechtheid, welke het ministerie bezit, op eene ernstiger proef worden gesteld. De heer Von Hammerstein—Loxten is tot minister van landbouw in Pruisen benoemd, natuurlijk tot groote tevredenheid der agrariers. Zoo o. a. zegt de Deutsche Tageszeitnng, een van de agrarische organen vHet geweeklaag in en om Israel geeft ons reden om het optreden van den nieaweu minister met blijdschap te begroeten." De liberale bladen daarentegeu zijn natuurlijk minder tevreden. Immers, de heer Von Hammer stein staat bekend als een tegenstander der vrij- ziunige handelspolitiek, welke kanselier Caprivi na Bismarcks aftreding volgde. Overigens is de nieuwe minister een goed oeconoom, en bovendien reeds meer dan 30 jaren in staatsdienst. Ret is te hopen, dat, ondanks de benoeming van dezen minister, 's Keizers koers, wat de handels politiek betreft, dezelfde zal blijven. Wellicht blijkt de vrees, door de liberale pers daarover te ken nen gegeven, nog ongegrond. Een minister van justitie, in plaats van den heer Von Schelling, is nog niet gevonden. Nu weer noemt het Berliner Tageblatt als den waarschijn- lijken opvolger van dezen minister den heer Schou- stedt, Oberlandes gerichtsprasident te Celle. Over het ontslag van den minister Von Botticher is nog niets bekend. De minister gebruikte nog Donder- dag jl. bij den Keizer ten paleize het middagmaal. u Dat ziet er niet naar nit zegt het Tageblatt alsof ook deze minister tot aftreden gedwongen zal worden, maar voegt het blad er bij tegeu- woordig kan men alles verwachten. De Chineesche regeering heeft nu, naar men weet, ook te Washington eene poging beproefd om president Cleveland's bemiddeling in te roepen tot herslel van den vrede in Oost-Azie. Het verzoek, door den Chineeschen gezant ge- daan, werd in een ministerraad overwogen, maar lot dusver is de beslissing nog niet bekend. Presi dent Cleveland antwoordde, dat hij het voorstel in beraad zou nemen. Of echter de Amerikaansche regeering een ander antwoord zal geven, dan de Engelsche en Fransche regeeringen, is zeer te be- twijfelen. Waarschijnlijk zal ook Noord-Araerika, dat niet gewoon is bij dergelijke geschillen met de Europeesche regeeringen samen te werken, zich macht te doen benoemen. Overal zegevierde de Bergpartij. Zoo brak het jaar 1793 aan; maar de omstan- digheden werden er niet beter op, en de zwakke vorst moest zijne dwalingen met zijn leven boeten. Deze gruwel deed de verontwaardiging van Europa zoo mogelijk nog toenemen. Hoe treurig was de toestand Het geheele rijk was aan regeeringsloos- heid ten prooi, ofschoon de Nationale Conventie reeds vbor den dood van den Koning Frankrijk tot een Republiek verklaard hadbinnenlands woedde verdeeldheid, in het buitenland dreigde de oorlog, alles werkte mede om de verwarring te vermeerderen. Fraukrijk, bijna met geheel Europa in oorlog, door den opstand in de Vendee belemmerd, op bijna alle ponten geslagen, Frankrijk was den ondergang nabij althans het verkeerde in groot gevaar. Toen dus het Leger der Republiek bij Neerwinden geslagen en Dumouriez naar het Oostenrijksche hoofdkwartier te Doornik gevlucht was, wisten Danton en Marat de oprichting van het ffComite de saint public" door te drijven, waaraan eene onbeperkte macht werd toegekend de Girondijuen werden na een laatste stuiptrekking ten onder gebracht. Toen begou het verschrikkelijke tijdperk, dat de geschiedenis zoo terecht den naam van Schrikbewind gegeven heefttoen hadden de gruwelen plaats, welke nog heden ten dage den afkeer opwekken. De opoffering van een Charlotte Corday mocht den scbrikbarenden toestand niet verbeteren wezens als Marat werden meer dan ooit vereerd. Eindelijk nam Robespierre de teugels van het bewind in handen Dagelijks werden de weldenkenden gevangen vooreerst wel tot eene afwachtende houding bepalen. De Chineesche gezant wenschte, dat president Cleveland het initiatief zou nemen tot het bijeen- roepen eener internationals conferentie, ten eiude het geschil uit te maken. Mocht de regeering der Vereenigde Staten dat weigeren, dan zou China toch gaarne zien, dat president Cleveland als scheids- rechter optrad en het bedrag bepaalde der oorlogs- schatting, waarop Japan aanspraak kan maken. Port-Arthur is nog niet door de Japanners veroverd. Wel wordt de haven door de Japansche vloot geblokkeerd. De Chineesche oorlogsschepen, die zich in deze haven bevinden, hebben eene poging beproefd om de blokkade te verbreken en de haven te verlaten. Zoodra evenwel bleek, dat de Japansche oorlogsschepen den uitgang geheel hadden afgesloten, keerde de Chineesche admiraal, zonder zich aan een geveckt te wagen, met zijn eskader naar de haven terug. De Japanners blijven daarom vertrouwen, dat, met Port-Arthur, ook de Chineesche vloot hun in handen zal vallen. De teraardebestelling van het stoffelijk overschot van Czaar Alexander is nu bepaald op 20 November. Zaterdagmiddag is het lijk te Moskou aange- komen en naar het Kremlin vervoerd. Eene ont- zaglijke volksmenigte was op de been in de straten, welke de stoet moest doortrekken. De huizen waren in rouwtooi. Eergisteren moest de plechtige lijkdienst worden gehouden, waarbij Czaar Nicolaas en alle andere Prinsen tegenwoordig zouden zijn. Koning Alexander van Servie is naar St. Peters burg vertrokken. De Bulgaarsche regeering is voornemens eene deputatie te zenden. In de So- branje is ten minste een voorstel gedaau om op deze wijze namens het Bulgaarsche volk deelneming te betuigen bij de teraardebestelling des Czaren. Eene beslissing is evenwel daarover nog niet ge nomen. In deze en de volgende maand worden te Borssele twee steenbestortingen aanbesteed, waarvoor pi. m. honderd schepen zullen moeten worden gelost. Vele dijkwerkers zullen daaraan dns in dag- loon aardig wat verdienen, zoo schrijft men van daar. Wekelijks vertrekken nog geregeld detacke- menten aanvullingstroepen naar Oost-Indie hetzij van Amsterdam of van Rotterdam. Nu weder Zaterdag vertrokken per stoomschip Merapi van Rotterdam derwaarts 4 officieren, 15 onderofficieren en 180 minderen. genomen en naar het schavot gesleeptde bloeddorst van het volk was niet te lesschen en voor niets deinsden de Jacobijnen terug, om hun afschuwelijke plannen door te drijven. Gelukkig hij, die tijdig genoeg zijn geboortegrond had mogen verlaten, om op vreemden bodem verademing en rust te vinden doch niet alien waren zoo voorzichtig geweest en vele zaten angstig in hun binnenkamor het oogenblik te verbeiden dat zij tengevolge van een geheime beschuldiging voor de gevreesde rechtbank zouden gebracht worden. Iu de vonnissen van die rechtbank waren weinig schakeeringende waarde van een menschenleven was voor haar niet groot. En zoo kwam het, dat menig braaf mensch moest sidderen als een booswicht, die de wrekende hand der gerechtigheid vreezen moetzoo kwam het, dat de jeugdige moeder, van geen kwaad be- wust, soms zoo droefgeestig op haar kleinen staarde. Want ook vrouwen, meisjes waren niet veilig voor de ruwe hand van den beulwant ook kinderen, die geen flauw begrip van een Republiek hadden, moesten de treden van het symbool der groote Omweuteling op. Doch waartoe die dagen van bandeloosheid op nieuw uitvoerig te schetsen waarom die tooneelen van dood en verderf af te malen Men kent het jaar I en weel, wat het was, in dat jaar te leven Schoon er reeds zodveel gemoord was, dat de ontelbare slachtoffers eindelijk met sombere onver- schilligheid hun laatste oogenblik te gemoet gingen, de vrees voor een noodlottige ontmoeting bleef bestaan en het gezin, dat tot heden aan wraakzucht of argwaan ontsnapt was, zegende wel die ver- getelheidmaar zelden legde men zich te ruslen zonder bekommering voor den volgenden dag. Van den gouverneur-generaal van Neder- landsch-Indie is nog het volgende telegram ont- vangen „Generaal Vetter vraagt twee bataljons voor bespoediging vermeestering Tjakra, omdat aanwezige troepen wegens vasthouden posten te gering, indien vijand massaal stand houdt en Tjakra stuksgewijs moet vermeesterd worden. Alleen deze maand nog kans goed weder voor operation. Twee bataljons moeten daarna terug. Raad met commandanten land- en zeemacht worden nog gehoord." In aansluiting met dit bericht is later nog van den gouverneur-generaal het volgende telegram outvangen /Conform Raad, legercommandaut en admiraal besloten twee bataljons te zenden. Kunnen 17 dezer reede Ampanan zijn." Omtrent Lombok bevatten de Indische couranten niet veel nieuws. Aan de daarin overgenomen regeeringsberichten, in de Javasche Courant gepu- bliceerd, ontleenen wij het volgende Bij de verkenning van het gesignaleerde kruit- magazijn op 30 Sept. sneuvelde, behalve de reeds genoemde officieren, de fuselier Knoop en werden gewond zwaar de sergeant De Leeuw en de fuse- liers Strijbos, Veld en Post; licht de fuseliers Van Groningen, Kosterzewa, Bergsma, Kichendlich en De Roos. Tevens werden als vermist opgegevensergeant Thill en de fuseliers Dekker, Vos, Spin, Dumoulin, Knipper, Miggels, Brinks en Zippens, alien van het 2e bat. Een later telegram meldt echter, dat bij de verdere slechting van Mataram de lijken dier vermisten zijn gevonden. Het gesignaleerde kruit- huis werd tevens ontdekt en daarin aangetrotfen 219 tonnetjes en 13 martavanen rntft buskruit, 4 kisten acbterlaadpatronen, benevens gereed- schappen voor het maken van patronen. Den 3den Nov. zijn naar Soerabaja geevacueerd 171 militairen, waarouder 65 gewonden en 108 zieken en 29 dwangarbeiaers. Negen zieken leden aan mazelen. De gezondheidstoestand werd toen door den chef van den geneeskundigen dienst gunslig genoemd, den zwaren dienst en de hevige regens in aaumerking genomen. Den toestand der op Lombok verwonden is over T algemeen zeer bevredigend. Den 85tfm Nov. seiude gen. Vetter, dat de gezondheidstoestand iets minder gunstig was het ziektecijfer was bij de troepen toen 6 pCt. Den 7den Nov. werd in onze positie iu Mataram een mortier van 20 c. M. in batterij gebracht om Oost- en Noord-Mataram, waar de vijand zich nog bevond, onder vuur te nemen. Wat was er weinig toe noodig, om verdacht te worden; een enkel woord van een verborgen vijand, een eenvoudige aanwijzing zelfs eu men was verloren. En wie kon zich beroemen, geen enkelen vijand te hebbenwie is er, die nooit benijd werd In een der meer afgelegen wijken van Parijs woonden een paar jonggehuwden. Onopgemerkt sleten zij hunne dagen, zonder zich met Republiek of staatknnae in te laten. De fortuin stelde hen in staat te leven, zonder dat het dagelijksch brood met den arbeid hehoefde verdiend te worden. Tot nog toe hadden zij zoo min mogelijk zich om den loop der gebeurtenissen bekommerdzij waren samen zoo gelukkig, dat het huu onmogelijk voor- kwam dit geluk verstoord te zienhoewel zij het jaar 1793, zoo even in het geheugen geroepen, te gemoet gingen Wel had de jonge vrouw bij het begin der omwenteling haar man aangemaand, het land te verlaten doch hij had de hooge noodzakelijkheid daarvan niet ingezien en toen hij later zoo gaarne zou gewild hebben, waren de bezwaren zoo groot geworden, dat de volvoering van dit plan te ge- vaarlijk werd. Evenwel bleven zij kalm te midden van al den jammer, die de Fransche hoofdstad vervulde. Hunne woniug was niet aanzienlijk van uiterlijk dit nederig voorkomen had hen wellicht tot dus ver beschermd. Trad men echter het huisje binnen, dan werd men weldadig aangedaanalles droeg den stempel, dat men met een gegoede, maar vooral smaakvolle vrouw te doen had. Pracbt ontwaarde men niet, doch men merkte een een- TER NEIIZEISCHE 01 RUT IV it lilad verscKijnt Diniiilas- en Vrijda;|avond ltij den nltgever mna tan P. J. V A W D E K 1 IV te Ter Seuten. DOOR Zie de slang, in 'tstof zich kronk'lend, Heft reeds d' opgezwollen kop Van venijn en moordlust vonk'lend Naar 't verblijf der onschuld op. Spandaw.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1