Aigemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeawsch- Vlaanderen. No. 3078. YVoensdag 7 November 1894. 34e Jaargang. Binnenland. Om eene Koningskroon ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,82^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. ■Sit Iliad verscliijnt Dinitdag- en Vrijdairavond bij den nitqever P. J. A SI D E S A SI D E te Ter Semen. Jfolitieli Overzietit. Omtrent de laatste dagen van bet leven van czaar Alexander III deelt de Wiener Allg. Ztg nog het volgende mede, ontleend aan brieven van iemand uit 's vorsten naaste omgeving. De czaar was akelig vermagerd en vervallen. Hij zag er uit als zijn schaduw, hij die eenmaal zulk een krachtig man was. Zijn oogen hadden hun glans verloren, maar zijn geest bleef helder en hij gaf orders zoowel voor staats— als voor particuliere zaken. Dit was tegen den zin van de geneesheeren en van „vader" Ivan, welke laatste met een lang gezicht rondliep, omdat hij vond dat de czaar niet genoeg aandacht aan hem wijdde. Hij had den gauscben dag bij den czaar willen bidden. De Keizerin heeft in dezen man volstrekt geen vertrouwen gehadzij is in den laatsten tijd door de vele zorgen en vermoeienissen zeer zwak geworden en had vaak zenuwtoevallen. (Dit laatste wordt van verschillende andere zijden bevestigd.) Met prinses Alice heeft de czaar nog veel ge- sproken. Hij vertelde haar menige bijzonderheid omtrent Rusland en het Russische volk en trachtte haar sympathie voor dat volk te wekken. Te Livadia is de toekomstige czarina trouwens reeds zeer gezien, omdat zij met den minderen man menig vrieudelijk woord spreekt in haar gebrekkig Russisch. Dat zijn de menschen niet gewoon. De bladen van alle landen wijden nog altijd be- schouwingen aan de waarscbijnlijke toekomst van Rosland onder den jongen Czaar en spreken meestal de hoop uit, dat aan het krachtdoodend despotisme van Alexander III thans een einde zal komen. Eigenaardig is de stemming in Frankrijk, waar men rouw bedrijft, alsof een eigen geliefd monarch was gestorven, en hem prijst, alsof de Fransche republiek in den despoot haar redder en behouder erkent. Haar was Alexander daB ook voorgespiegeld als de machtige, die revanche zou kunneu verschaffen voor den oorlog van 187071, en ofschoon deze inbeeldiug volstrekt niet gegrond was, is zij bij de groote massa overtuiging geworden en uit zij zich op vaak belachelijke, so ins onwaardige wijs. De Japansche legers zetten hunne overwinningen voort en China is radeloos, redeloos, reddeloos. De Ministercrisis in Spanje is geeindigd. Sagasta heeft een kabinet gevormd uit de verschillende fractien der liberale partij. De heer Gamazo is er geen lid van, maar hij is voorzitter geworden van de douane commissie, waaruit blijkt, dat Sagasta tot het protectionisme is overgegaan om eene meerderheid in de Cortes te behouden. Het schijnt, dat hij de handelstractaten wil opgeven, die nog FKUXLLETQlSr. E. BALLESTREM, 2) ,/Wat is het drukkendriep Margaretha met beklemde ademhaling. //Het is of er onheil broedt in de lucht," zeide Svanto Sture en zijn oog volgde een rooden bliksemstraal, die flitseDd in den Botnischen zee- boezem verdween. Doch nu haalde hij uit zijn kersrood zijden wambuis eenen fijnen gouden ring te voorschijn, waaraan een saffieren hart flonkerde. Margaretha" sprak hij aaugedaan//tieem dezen ring van mij aan. Draag hem als een herinnering aan dezen feestelijken dag, die voor ons eene dubbele beteekenis heeft, als de dag van uw verjaring en van ons beider verloving. Margaretha, gij weet hoe ik u lief hebAls ik wist dat ook uwe liefde evenzeer mij toebehoorde." //Svantowit, dat weet geviel zij hem met innigheid in de rede, en stak hem hare schoone handen toe. Hij kuste die, boog voor haar de knie, en sprake- loos, met een overstroomend gevoel van zaligheid, stak hij den gouden ring met den blauwen steen, het symbool van eeuwigen trouw, haar aan den vinger. En terwijl zij hem ophief en zich door hem omarmen liet, bionken er tranen in hare oudoor- grondelijke oogen. Uit den kraus, dien zij om het hoofd droeg, nam zij een witte, pas half ont- loken roos met bleekrooden kelk, en gaf hem die. niet zijn goedgekeurd door de Cortes, of waarover de afgetreden Minister nog onderhandelingen voerde en dat hij een tarief zal voorstellen, dat de uiterste concession bevat die aan andere landen kunnen worden gedaan, mits zij Spanje behandelen op den voet der meest bevoorrechte natie. Het schijnt nu zeker, dat eene sterke Fransche expeditie naar Madagaskar zal worden gezonden om dat eiland te veroveren. De marsch van de kust naar het binnenland is zeer moeielijk en daar- om waagden de Franschen haar niet in 1885. Ditmaal zullen zij haar moeten wagen, want zonder de bezetting van de hoofdstad Antananarivo is de onderwerping der Hovas onmogelijk. De Hovas hebben een leger van 30,000 man, met achterladers gewapend en door Engelschen, Amerikanen en Italianen gecommandeerdzij rekenen op de gesteldheid van den grond onbe- gaanbare bergen wisseleu af met moerassen en nergens zijn gebaande wegen. De Franschen hopen die moeilijkheden te overwinnen en minstens de hoofdstad te bereiken. De havens zijn reeds door hen geblokkeerd, maar op de kust zijn vele plaatsen, waar nooit een Fransch oorlogsschip is geweest, maar die een veilige losplaats leveren voor wapenen en amunitie. De verovering van zulk een eiland, anderhalf maal zoo groot als het Duitsche rijk, is geen gemak- kelijke taak. Gedurende twee eeuwen heeft Frankrijk er naar gestreefd. Aan de Times werd eergister uit Tienstin getele- grafeerd Prins Kung de oom des Keizers, een betrekkelijk verlicht en bekwaam man, is tot dictator benoemd, Li Hoeng Chang zal het bevel op zich nemen der eerste armee bij Loe-tai. Lioe Koenyi, onderkoning van Nankin, vervangt Li Hoeng Chang als onder koning van Tientsin. Aan kapitein Hannecken is opgedragen een tweede leger te vormen naar Duitsch model, dat de kern moet zijn van een nieuwe Chineesche arm^e. In de afdeelingen der Tweede Kamer is door enkele leden de wensch herhaald, dat vergoeding zou toegekend worden bij verplichte opstalling van vee. Die vergoeding zou gegeven kunnen worden tot aan het tijdstip, waarop het jaargetijde toch tot opstalling zou gearongen hebben. Waar een maatregel als de opstalling in het aigemeen belang wordt verplichtend gesteld, vond men het billijk dat de kosten die daaruit voor de ,/Svantowit," sprak zij, ffu heb ik lief, u alleen en boven alles en trouw zweer ik u tot in den dood Hier neem deze roos tot onder- pand Op dit oogenblik scheen de gansche hemel in gloed te staan een vreeselijke donderslag knalde daarna was alles stil, als te voren. Margaretha sidderde van schrik. tfHeb ik gezondigd vroeg zij half snikkend, //dat de hemel mij straffen wil z/Neen, mijn lief," antwoordde Svanto Sture ernstig //elkander liefde en trouw zweren, kan nooit eene zonde zijn Er is slechts een boos onweder in aantocht." En opnieuw zwierden in de feestzaal de dansende paren rond, terwijl het zwerk de vroolijke wijzen der speellieden begeleidde met zijne donderslagen. Een uur later waren de meeste lichten in het slot Leholm reeds uitgebluscht, en de gasten ver- trokken. Alleen de Koning zat nog met zijn vriend Erik bij de schouw en sprak over bange dagen van weleer, over den jammer en de gruwelen van des tweeden Christiaan's bloedige regeering. Maar Gustaaf Wasa nam slechts luttel deel aan dit gesprek. Hij dacht aan purperen tooverdrank in den geschulpten beker aan den heerlijken mond, dien hem den wijn toegedronken had aan die lange, golvende lokken van goud en dat paar oogen van smaragden Daar zag hij eene lichte, slanke gestalte het balkon betredeu. Margaretha was het, die ging uitzien naar het weder, daar zij wist dat Svanto Sture op weg was naar Upsala in dezen dreigenden v eehouders voortvloeien, uit de openbare middelen worden vergoed. /,Men geve zich rekenschap van de nadeelen, die van de geldende regeling het gevolg zijn. De veehouders plegen in den zomer meer vee te houden dan in den winterhet meerdere wordt in het najaar verkocht. Nu is echter die verkoop onmogelijk, of deze wordt althans belem- merd, en bovendien is de opstalling verplicht. Het gevolg is, dat de voor den winter gereed liggende voorraad hooi reeds v6or dien tijd moet worden gebruikt." De berekening dier vergoeding werd echter door anderen #een nauwelijks op te lossen probleem" genoemd. De ingeschrevenen voor de militie, die er prijs op stellen om, bij hunne indeeling als milicien, in het gamizoen en hij het wapen hunner keuze, geplaatst te worden, kunnen dit voordeel verkrijgen als zij in de maand Januari, aan de indeeling voorafgaande, aan een examen voldoen, waarvan het programma door den Minister van oorlog is vastgesteld als volgt 1°. Het schrijven van eene goed leesbare hand. 2°. De kennis van de gronden der spelling van de Nederlandsche taal, welke blijken moet uit een te vervaardigen opstel. 3°. De vier hoofdbewerkingeu der rekenkunde met geheele getallen. 4°. De kennis van het Nederlandsche stelsel van mateu en gewichten. 5°. Eenige bekendheid met de vaderlandsche geschiedenis. 6°. Voldoende kennis der aardrijkskuude van Nederland. De militieplichtigen, die met voldoenden uitslag aan dit examen hebben deelgenomen, worden, voor zoo veel dit met de belangen van den dienst strookt, bij elkander gehuisvest en kunnen desverkiezende, zoo daartoe gelegenheid bestaat, met elkander afzon- derlijk spijzen. De toestand van Dr. Kuyper die verleden week te Pau zijn 57en jaardag vierde, en dus nog in de voile kracht van zijn leven is blijft steeds vooruitgaan. De krachten nemen merkbaar toe, en de aandoeniDg van de rechterlong is bijna geheel tot zwijgen gebracht. Hij gaat weer aan het werk en begint met in de Heraut weer de wekelijksche Meditatie te schrijven. Voor een man van zijn oubegrijpelijke werkkracht, en werkijver moet de beproeving al bijzonder groot zijn geweest zoo vele weken tot werkloosheid gedwongen te zijn. nacht.Koning Gustaaf rees op en schreed op haar toe Maar plotseling stond Erik Leholm aan zijne zijde. //Wat wilt ge doen, Gustaaf Wasa?" vroeg hij met heesche stem. De Koning antwoordde niet. Hij hield slechts den blik gevestigd op het balkonvenster, waaronder de Dai-Elf onstuimig bruischte. z/Bij onze oude vriendschap," voer Erik Leholm voort //zweer mij, dat ge niets kwaads voorhebt met mijn kind en Svanto Sture i,Wat raakt mij Svanto Sture sprak de Koning verstrooid „Maar de dochter van mijn trouwen Erik Leholm, die met zijn leven het mijne heeft behoed, die is mij heilig als de Koningin op mijnen troon De burchtheer knikte en liet den hoogen gast zijne dochter volgen. Margaretha deinsde verschrikt terug, toen de vreemdeling eensklaps naast haar stond. //Zijt gij nog niet ter rust gegaan P" vroeg zij. Hij antwoordde nietwant als dronken van begeerte verslond hij met den blik hare heerlijke gestalte, haar bleek aangezicht. Eindelijk sprak hij tot haar z/Gij draagt een schoonen rozenkrans, edele dameDoch rozen verwelken maar al te snel. Ik zou een beter sieraad weten voor uw hoofd I" Margaretha dacht aan den groenen bruidskrans, en zij glimlachte. Wat mag dat wel voor een sieraad wezen vroeg zij argeloos. ffDe kroon van Zweden," antwoordde Gustaaf Wasa. z/Maar die," hernam zij luchtig," zou slechts de Koning mij kunnen geven." Van zijn werkzaamheid geeft o. a. bewijs dat gedurende zijn ziekte de lezers van de Heraut slechts een half blad kregen. De andere helft schrijft de strijdbare hoofdredacteur zelf altijd vol. De gisterenmorgen ontvangen Deli-Courant van 6 October (de laatste per Ned. en Fransche mail ontvangen bladen liepen slechts tot 5 October) bevat nog de volgende telegrammen en berichten omtrent Lombok Batavia, 6 Oct. Bij de opruiming van de muren van Mataram zijn driehonderd vaatjes rookzwak buskruit, een voorraad springgelatine, vier kisten patronen voor repeteergeweer en een nieuwe machine voor patronenconfectie gevonden. De lijkeu van alle negen vermisten bij de laatste hinderlaag zijn gevonden. In Tjakra, waarin men van uit de poeri Ketoet de Hollandsche en witte vlaggen zag waaien, maakte de inneming van Mataram een overweldigen- den indruk. De directeur van Binnenl. Besluur Scherer is van Lombok teruggekomen. Officieel is van een zending van twee hataljons naar Karang-Asem, om met Goesti Djilantik af te rekenen, niets bekend. Een regeeringsbericht meldt, dat Pemenang eergisteren door de Bali werd getuchtigd en in brand geschoten. De bevolking vluchtte naar de landwaarts gelegen kampong Tahonge. Vier groote padischuren bij Pemenang verbrandden. Onder het opschrift Diphtheritis Heil- serum, schrijft //een medicus" in Het Vaderland Binneukort zal te Utrecht door Dr. Wirtz en Prof. Spronck het diphtherie heilserum van Behringh bereid en gratis ter beschikking der Neder landsche geneeskundigen worden gesteld, voor zoover de voorraad zal strekken. De bereiding toch zal voorloopig op bescheiden schaal plaats hebben en bekostigd worden uit de middelen, waarover de genoemde heeren als directeuren van 's Rijks in- stellingen kunneu beschikken. Terwijl Dr. Wirtz zich zal belasten met aankoop, keuring, injectie en observatie der paarden, die in's Rijks veeartsenij- school gestald zullen worden, zal Prof. Spronck het diphtheriegift bereiden, het serum controleeren en afleveren. Beter zou men in Nederland reinheid en werkzaamheid van het geneesmiddel moeilijk kunnen waarborgen. Moge daarom de onderneming der genoemde heeren met succes bekrooud worden en haar, waar dit noodig mocht blijken, tijdig door regeering of natie financieele steun verleend worden. De redactie van het Tijdschrift voor Genees- Hij deed eenen stap nader, nam behoedzaam den witten rozenkrans haar van het blonde hoofd en wierp dien omlaag in de golven. z/De Koning staat voor u, Margaretha," zeide hij plechtig,/Uwe aanvalligheid heeft zijn hart veroverd, en hij wil u tot Koningin van Zweden maken indien gij hem liefhebben kunt Het duizelde Margaretha voor de oogen een gevoel van nameloozen trots deed haren boezem zwellen zij wist niet wat haar overkwam. fMijnen Koning behoort mijn leven," sprak zij op vasten toon, en knielde neder. z/Maar uw hart, Margaretha?".... Ik wil uw hart z/Mijn hart en mijn leven, mijn lijf, mijn hart, mijn ziel, mijn alles behoort aan Gustaaf Wasa, den held mijner droomen, zoolang ik denken kan", hernam zij. En dat loog zij niet. Want hij was de afgod van hun huis. De Koning hief haar open drukte haar jubelend in zijne armen. Het was hem te moede alsof in zijne borst na langen wintertijd de lente met zonneschijn en bloemenschat plotseling hare intocht hield want lang reeds had zijn hart gesmacht naar een a'nder, waaraan het zich verwarmen mocht. Doch eensklaps overviel hem eene pijnlijke gedachte. z/Svanto Sture," zeide hij dof ffik vergat daar Svanto Sture Hij is uw verloofde Margaretha." /Geweest," antwoordde zij zonder aarzelen. i/Maar gij, gij bemint hem toch z/Ik bemin mijnen Koning //Margaretha Zij zag hem aan met vasten blik. Haar gelaat was zeer bleek, en een vreemde glans blonk in hare oogen. - TER VEI/iEVSCHE 101 RAVI VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1