Algemeen Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeeawsch-Vlaanderen. bekendmaring" No. 3077. Zaterdag 3 November 1894. 34e Jaargang. Paardon- an Ygamarkt Om eene Koningskroon Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82^. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elkenregel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. ■lit blail veracliijnt Dinsdatr- en Vrijilagavoml bij den uitgever I*. J. V A W E g A X D G te Ter Neuzen. Bij deze couraut behoort eeii bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in die gemeente zal worden gehouden op Woensdag, 14 No vember 1894. Ter Neuzen, 29 October 1894. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. BIELEMAN, Secretaris. folitieli Overzicht. De ontvangen nadere berichten omtrent den Czaar toonden reeds aan, dat de verrassende beter- schap, die er in zijn toestand heette gekomen te zija, niet meer dan eeu vleugje van herstel is geweest. Het gaat up and down. l)e talrijke geueesbeeren, die hunne kunst (of hunne kunsten op den hoogen lijder beproeven, de een al geleerder bol dan de auder, zullen al niet veel meer ver- mogen, dan hoogstens zijn leven nog een poosje rekken. In zoover, in verband met de omstaudig- heden, al iets gewonneD. Het bulletin van Dinsdagavond 10 uur luidt #In den loop van den dag duurde het opgeven van bloedige fluimen voort en had de patient koude rillingen. Be temperatuur was 37,8°, de pols was 90 en zwak. Be ademhaling is bezwaard, de eetlust zeer gering. Be algemeene zwakte is groot. Het oedeem is aanzienlijk toegenomen." En uit Londeu werd door Reuter Biusdagavond geseind ,/Op dringend telegraphisch verzoek van de Czarina vertrekken de Prins en de Prinses van Wales morgen vroeg naar Livadia. Zij zullen dag en nacht zonder oponthoud doorreizen." Be toestand schijnt dus opnieuw zeer zorg- wekkend te zijn. Be particuliere correspondent van de Pall Mall Gazette te Jalta meldt, dat de metropolitaan van Petersburg te Livadia is gekomen oin Prinses Alix te zalven met het oog op het aanstaande huwelijk. Be eerste vier dagen moet de prinses de godsdienst- oefeniug in de nationale kerk bijwonen daarna zal de Prinses aau het H. Avondmaal deelnemen en dan is hare voorbereiding tot het huwelijk afgeloopen. Be datum voor de plechtigheid is nog niet vastgesteld, maar de eerste vijf dagen kan zij nog niet plaats hebben. FFUIl^LICTQISL E. BALLESTREM, 1,50 2,20 2,50 !ii eu 1) Het was te kwader ure, dat Koning Gustaaf I van Zweden (de vroegere Gustaaf Wasa) op zekeren Augustusavond van het jaar 1536 on- verwachts en onaangemeld den voorhof betrad van den burcht Leholm, die daar hoog kroont als een adelaarsnestwaar de Bal-Elf zich bruisend neerstort in de wateren der Botnische Golf. Brukkend zwoel rustte de hemel op de aarde. Over land en zee repte zich geen zuchtje maar loodgrauw en van bliksem zwanger stapelden zich wolken op aan den gezichtseinder, angstig joegen de meeuwen in kringen over den spiegel- gladden plas, en telkens verschoot er aan de kimme eene weerlicht, bloedigrood en demonisch gelijk het flikkeren eener dolk. Koning Gustaaf kwam van Gefle en wilde, voor hij naar zijne residentie Stockholm terugkeerde, naar Upsala reizen, om de hooge school te bezichtigen, welke Sten Sture aldaar gegrondvest had. Boch toen hij met zijn gevolg den mond der Bal—Elf naderde, zeide hij »Eer wij een uur ouder geworden zijn zal het onweder ons overvallen hebben. Laat ons daarom schuil zoeken bij Enk Leholm, onzen ouden vriend Baar binnen in het slot heerschten louter vreugde eu feestelijkheid. Op de machtige kroonluchters Er worden toebereidselen gemaakt voor de komst van de Hertogin van Edinburg, de koninklijke familie van Benemarken en andere gasten te Livadia. Een keizerlijk jacht zal de Hertogin van Edinburg gaan afhalen. Naar de Times uit St. Petersburg verneemt, zal het huwelijk niet te Livadia worden voltrokken. Be veronderstelling, dat het daar zou plaats hebben, is eenvoudig ontstaan uit den wensch, dat de grootvorst-troonopvolger en zijne bruid den zegen des Keizers zouden ontvangen. Be gelegenheid daartoe zou zich voordoen bij de plechtigheid van het wisselen der ringen, die afgescheiden is van de verloving en het eigenlijke huwelijk. Be ver- loving is reeds lang bij Keizerlijke ukase afgekondigd. Aan het huwelijk moet het formeele internationale staatscontract tusschen Rusland en Hessen nog voorafgaaneen dergelijk contract, dat door de respectieve ministers van Buitenlandsche Zaken moet geteekend worden, is zelfs nog niet opgemaakt. Be leden van den Russischen Raad van State zijn aangeschreven zich steeds gereed te houden om naar Livadia te vertrekken. Ook moet het garnizoen te St. Petersburg zich marschvaardig houden, teneinde zonder een oogenblik tijdverlies, mocht de Czaar komen te sterven, den eed van trouw te kunnen gaan afleggen aan zijnen opvolger. Be censuur heeft den invoer van eenige Buitsche bladen, die minder kiesch over de ziekte van den Czaar hadden gesproken en bij voorbaat reeds necrologieen publiceerden, verboden. Be stedelijke gouverneur van Odessa heeft een aantal persouen laten arresteeren, omdat zij openlijk verklaarden te gelooven dat de Czaar reeds over- leden is en dat zijn dood om politieke redenen stil wordl gehouden. Be autoriteiten zijn intusschen, door hunne niets gemotiveerde geheimzinnigheid, zelven de schuld, dat dergelijke geruchten in de wereld komen. Tot nog toe blijft het gelnk den Japansche wapens gunstig. Het Japansche leger heeft een nieuwe overwinning behaald bij Andong. Port- Arthur is, volgens een bericht aan den Times, geheel ingesloten en zal het niet lang kunnen houden. Yolgens berichten uit Tokio evenwel, wordt de aanval op Port-Arthur niet voor het einde der week verwacht. Be Japanners hebben de Chineezen, die uit Kui-lien-tchen gevlucht zijn, niet verder achter- volgd, omdat zij voorloopig het aantal krijgsge- vangenen niet willen vergrooten. Be Chineezen zijn teruggetrokken naar Fung-luang-Chang. Zij hebben daar een zeer sterke stelling ingenomen die van veelgetakte hertengeweien in de ridderzaal branden honderden waskaarsenen in de schouwen knapperden geweldige houtvuren want de hal was koel zelfs in het heetste van den zomer, en de roode gloed der vuren droeg tot de vervroolijking der holle ruimte het zijne nog bij. Boven op de galerij stonden muziekanten, bij wier fluit en vedelspel het jonge volk lustig rondzwierde ter viering vau den zeventienden verjaardag der schoone Margaretha, de jongste dochter van Erik Lejon Hufwad, graaf van Leholm. Groot nu was des gastheers vreugde, toen hij, op de boodschap dat er vreemde, reizende edellieden zijn slotplein waren binnengereden, omlaag ging en zijnen ouden vriend en wapenbroeder Gustaaf Wasa aantrof, met wien hij eertijds gestreden, met wien hij ook het Stockholmer bloedbad ontloopen en voor de speurhonden van Christiaan II zich verborgen had, en die nu, door Erik's ijverig toedoen mee, zijn heer en koning was geworden. Gij komt niet naar Stockholm om mij te zien webu, zoo kom ik u dan opzoeken in uw huis," zeide Gustaaf Wasa, terwijl hij zijnen vriend de hand reikte. //Mijn Koning zal mij wel willen verontschuldigen," antwoordde Erik Leholm //Ik ben oud geworden en Stockholm wekt in mij treurige, naargeestige herineringen." #Goed Erik, goed," hernam de Koningffgij zijt vrij man. Maar ik ik moet daar toch wel leven, omringd door de schimmen van vervlogene dagen, die mijn gemoed somber stemmen en mij oud maken voor mijn tijd Erik Leholm bespeurde zucbtend de zilveren draden die zich reeds door Gustaaf Wasa's hoofdhaar den hoofdweg van Mukden verspert. Het voor- naamste geaeelte huuner strijdkrachten echter concentreeren de Chineezen bij Shanghai-Kwan. Er ligt daar reeds een leger van 60,000 man en dit getal vermeerdert nog dagelijks. Sterke ver- dedigingswerken worden opgeworpen en verder alle toebereidselen gemaakt om de Japanners op hun verwachten marsck naar Peking tegen te houden. Be Chineesche plaats ligt onder beschutting van de forten te Wei-hai-Wei. Het bericht van de overwinning der Janpanners aan de Yalu-rivier heeft de bewoners van Tientsin met ontzetting geslagen. Be overheid wendt niet den minste poging aan om den ernstigen aard van de nederlaag der Chineezen te verbergen. Een Chineesche Zola kan later met nog meer recht dan zijn Fransche voorganger een Bebacle schrijven. Alles schijnt voos en vermolmd in China te zijn. Alles is gedesorganiseerd en zonder leidiug. Maar wat het ergste is de groote heldenmoed der Franschen, die juist zoo roemrijk uitkwam, toen legers die niet gevreest waren, onder aanvoerders die niet leiden konden, in het vuur gezonden werden tegen de vast aaneengesloten, ijzeren phalanx der Buitschersdie heldenmoed ontbreekt. Men leest slechts van vluchten en van het neerwerpen van wapenen. Bij de eergisteren te Helder gehouden verkiezing van een lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal (vacature-Land) zijn uitgebracht 1958 stemmen. Be uitslag is dat herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren A. P. Staalman (a.—rev.), redacteur van Extra Tijding, die 558 st., en J. J. Kraakman (kath.), kapiteiu-luitenant ter zee, die 281 st. verwierf. Voorts bekwamen Bs. H. van Calcar (lib.), 256 st.J. C. Jansen (lib.), oud-Minister van Marine, 243 st.Br. P. C. F. Frowein (lib.), leeraar aan het Kon. Instituut voor de marine, 158 st.J. G. van den Bosch (lib.), officier- machinist, 91 st.J. Korver (a.-rev.), koopman, 75 st.; J. B. Verhey (lib.), kapitein der mariniers, 40st. Naar het Haagsche Bagblad verneemt, is door het Centraal Comite aldaar tot het bijeenzamelen van gelden voor het vormen van een Nationaal Fonds ter ondersteuning van de nagelaten betrekkingen van in de Kolonien gesneuvelde militairen, een schrijven ontvangen van Birecteur en Commissarissen der Beli- Maatschappij te Amsterdam, waarin, bij gelegenheid en baard geweven hadden als herfstdraden in den zomer want hoewel de Koning pas zes en veertig jaren telde, toch lagen er reeds diepe groeven in zijn machtig voorhoofd. fBat zijn", sprak hij, „de litteekens van de wonden des levens, mijn KoningBoch er zijn ook nog andere dingen, die mij terughouden van het hof. De hemel heeft aan mijn zorg twee lieve dochters toevertrouwd, die hunne moeder ver- loren hebben en die ik hier niet wil achterlaten, want zij zijn de sterren van mijn leven." z/Wij zoeken schoone bloemen om ons hof te sieren," antwoordde de Koning beteekenisvol. ,/Maar sedert elf maanden verkeert uw hof in rouw," hernam Erik, met toespelling op het over- lijden van Koningin Katharina, de Lauenburgsche hertogsdochter, die Wasa zich tot gemalin gekozen had, toen zijn troon vast stond en niet meer wankelde. Be Koning knikte toestemmend en tastte on- willekeurig naar het rouwfloers dat om den gouden diadeem, die zijn hoed tooide, heengewonden was. Vervolgens legde hij zijn arm in dien van zijn vriend. z/Geleid mij nu in uwe feestzaal, Erik" sprak hij welwillend. //Ik heb lust, den vroolijken dans uwer gasten aan te zien en mijn bezwaard hart aan de blijdschap der jeugd eens wat te verkwikken. Boch zeg aan niemand wie ik ben. Ik zou in uw feestvreugde niet gaarne storing brengen I" Zoo voerde dan Erik Leholm zijnen doorluchtigen gast werkelijk zonder plichtplegingen de zaal binnen, en liet hem, terwijl hij hem eene berehuid onder de voeten deed spreiden, in eeuen gemakkelijken stoel bij eene der twee haardsteden plaats nemen. Baarna wenkte hij, van uit het midden der dansenden zijne beide dochters, en gebood haar den vraemdeling, van het 25jarig bestaan dier maatschappij een bijdrage van vijftig duizend gulden wordt aangeboden aan het Comitd voor het te vormen Fonds. In bedoeld schrijven wordt medegedeeld, dat deze gift als een hulde moet beschouwd worden aan het Nederlandsch-Indisch leger, dat ook op Sumatra zoo veel heeft gestreden en geleden ten bate van de rust en orde op dat eiland. Be voornaamste berichten omtrent Lombok in de Indische bladen voorkomende, laten wij hier volgen Vermeestering van Mataram. Boeleleng, 1 October. Mataram is 29 September na hevigen tegenstand vermeesterd. Het 6e bataljon was het eerst binnen Mataram, het 9e bataljon het eerst in de poeri. Gesneuveld is luitenant Yalkenburg zwaar gewond luitenant Broekman licht gewond zijn luitenant Grootenboer en majoor Van Blommesteinin het geheel kregen wij 48 dooden en gekwetsten. Volgens ontvangen bericht is Ketoet gesneuveld en kreeg de vij and 75 dooden en een groot aantal gewonden. Het 6e bataljon bezet de poeri in het zuiden van Mataram. Ben 30 September wordt voortgegaan met de opruiming der muren. Generaal Vetter wordt overal met hoerah's begroet. Goesti Tjewah heeft met ongeveer 200 volge- lingen zijne onderwerping aangeboden. Boeleleng, 2 Oct. Bij eene verkenning in Mata ram zijn kapitein Van Erpecum, luitenant Van Oppen en 3 minderen gesneuveld, terwijl kapitein Van Griethuijzen eu 9 minderen gewond werden, de eerste licht. In aansluiting op het tweede telegram meldt de Javabode Be Zateraagavond (29 Sept.) in Mataram bezette positien werden gedurende den nacht niet verontrust. Zondagochtend rukten tot dekkiug van het sloopings- werk in Mataram drie compagnieen en een peleton infanterie, een sectie bergartillerie, twee sectien genietroepen en alle beschikbare dwangarbeiders onder commando van generaal Segov uitde ten vorigen dage in Mataram bezette positien werden verbeterd en het omliggend terrein zooveel mogelijk geraseerd. Van den vijand werd den geheelen dag niets vernomen tot des namiddags te half 5 uur een peloton infanterie eene verkenning ging maken twee Sasaks hadden zich n.l. aangeboden om een munitiemagazijn van den vijand aan te wijzen. In een nauw steegje werd dat kleine troepje door slechts eukele vijanden beschoten, echter met slechts al te goed succes. Be kapitein Van Erpecum, adjudant van den tweeden bevelhebber, de eerste die zijn vriend was, uit den eersten beker toe te drinken. Met verbaasden blik zag de Koning de beide meisjes naderen beide even rijzig opgeschoten en slank als de dennen van het gebergte beide blank en blond en gedost in blauwe, met goud doorstikte gewaden, met rozenkransen in het haar beide, kortom, elkander als zusters gelijk, en tocb hemelsbreed verschillend. Magdalena, de oudste, geleek met haar vlasblonde vlechten, hare rozige wangen en groote, smachtende, oogen een zachte maneschijndoch Margaretha, haar zuster, blonk nevens haar uit als de rijzende zon. Een gulden gloed scheen er uit te gaan van haren golvenden lokkenschatvan onbeschrijfelijke kleur van ondoorgrondelijke diepte, waren hare tooverschoone oogen en wanneer hare lieve lippeu glimlachten, dan groefden er zich kuiltjes in hare wangen, die kleurloos waren, blank als parelmoer en doorzichtig als do huid der Elfenkoningin. Terwijl zij voor den Koning bleef sta3n, liet Margaretha eenen schelpvormigen beker van gedreven goud door hare zuster, die de wijnkan droeg, met fonkelende bourgogne vullen, bracht dien aan hare lippen, reikte hem den vreemdeling en sprak ,/Op u welkomst, edele heeren op Koning Gustaaf's heil //Be Koning nam den beker en ledigde hem met een enkele tuig. Maar onderwijl kon hij zijne oogen niet meer van de heerlijke gestalte afwen- den. //Op uw welzijn, schoone jonkvrouw Van wien hebt gij dezen braven heildronk geleerd //Van mijnzelve" antwoordde zij kort, en keerde zich om, ten einde zich weder bij de dansers aan te slniten. NEUZENSCHE COIIMNT TAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1