Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. f p No. 3075. Zaterdag 27 October 1894. 34e Jaargang. BEKEMDMAK1NG. Binnenland. i OMHOOG! ABONNEMENT- Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. BU deze courant behoort een bijvoegsel. De Burgemeester van AXEL maakt bekend, dat op Dinsdag 30 October e. k. geen vee op de markt zal worden toegelaten, dan na door den provincialen veearts gekenrd en vrij van besmet- telijke ziekte bevonden te zijn. Axel, den 25 October 1894. De Burgemeester voornoemd, D. J. OGGEL. Jr*olitieli Overziclit. De kansen op kabinetscrisissen en Parlemeuts- ontbindingen staau in Duitschland en in Erankiijk tot elkaar in omgekeerde redendoen in de Duitsche pers geruchten de ronde van ophanden zijnde cohflicten van ernstigen aard, dan zijn er 100 kansen van niet, tegen 1 kans van wel en in Frankrijk is 't precies andersom. Weken lang is er in de Duitsche pers gedebatteerd over de mogelijkheid op een ministerieel conflict, men heelt gesproken van een kanselierscrisis en zelf heeft men niet geschroomd, te gewagen van Rijksdag- ontbinding in't verschiet. Van dat alles komt nu niets ten minste niet naar aanleiding van maatregelen tegen de revolutionaire partijen, van welke maat regelen Von Caprivi even afkeerig werd geheeten als de reactie, ook in het kabinet, er gunstig voor gestemd werd genoemd. Niet alleen de kamp te vuur en te zwaard tegen alien, die niet precies zoo denken als de ultra-conservatieve en reactionaire heeren was 't, waarop men doelde, dat was eigenlijk slechts middel voor de heeren der Kreuzzeitung om te geraken tot het groote doelde aftreding van Von Caprivi als kanselier des Duitschen rijks Dat doel zoo meende men zou de middelen wel heiligen en zoo werd er voor uitzonderings- maatregelen geijverd, niet uit begiusel alleen, doch juist omdat men er Caprivi bepaald afkeerig van waande. En Caprivi was er afkeerig van en graaf Eulenburg, de Minister van biunenlandsche zaken was er gunstig voor gestemd, doch in twee lang- durige samenkomsten is't tusschen de verschillende elementen tot een overeenstemming gekomen. Caprivi heeft zijn positie onverdeeld behouden en Eulenburg heeft slechts een schijntje van 't door hem verdedigde verkregeu. Tot de reactie zal niet worden teruggekeerd uilzonderingsmaatregelen zullen niet worden genomen, alleen zulleu een paar bepalingen van het gemeeue recht (paragraaf 130 van het strafwetboek) ter verscherping worden voorgedragen in den Rijksdag en verwerpt het wetgevend lichaam dit voorstel wat heel wel mogelijk is dan zal er toch geen kwestie zijn van ontbinding en evenmin van een kabinetscrisis Met echt Duitsche gemoedelijkheid zal van beide zijden in de zaak worden berust. FEXJILLETOyr. 5) Een pijnlijk gevoel van schaamte overviel haar. Hij wilde van haar af zijn, van haar, die hem zijn lot verzwaarde Zij had er nooit aan gedacht, dat zij zijne liefde zou kunnen verliezen. Hij beminde haar niet meerMaar nog eenmaal wilde zij hem toonen, wat hij aan haar verloor. Zij had plotseling een besluit geuomen. Zij nam haren regenmantel hij was geheel uit de mode, en zij had zich daarover geergerd, zoo dikwijls zij hem zag maar nu dacht zij daaraan niet. Zij wikkelde de kleine in een doek, zonder er aan te denken, dat het kind nog een elegant manteltje bezat, een overblijfsel uit betere dagen, en snelde naar de straat, waar zij vroeger gewooud hadden. Voor de eerste maal sedert de catastrophe kwam zij in deze buurt. In het huis, dat vroeger aan haar man behoord had bevoud zich thans een groot modemagaziju. Van het tegenover- liggende huis van zijn concurrent echter straalde trotsch den naam Hermann Klein, die thans alleen het gebied beheerschte. Nu stond Ernestine voor de door gloeilampen Toch luiden de officieele lezingen van een „volkomen overeenstemming tusschen de Ministers" wel een weiuig verdacht, wat heel erg officieel De toestand van Czaar Alexander blijft in hoofdzaak dezelfde. Den eeuen dag is de Czaar iets beter, den volgenden dag weer iets minder goed maar de ziekte waaraan de keizer lijdt, blijft zijn herstel ondermijnen. De nachtrust, welke de Czaar geniet, is gering, zijn eetlust blijft slecht, de krachten nemen af en de ongunstige ziektever- schijnselen vermeerderen dit is de slotsom van de bulletins, welke door de geneesheeren gedurende de laatste dagen zijn uitgevaardigd. Te St. Petersburg blijft men daarom elken dag het ergste verwachten. Nu prinses Alix van Hessen te Livadia is aangekomen. beweerd men te St. Petersberg, dat het huwelijk tusschen den Czare- witch en deze prinses reeds dezer dagen zal worden voltrokken. Ook spreekt men er reeds over, dat de Minister van financien Witte, den heer Von Giers, die nog steeds ziek is, als Minister van buitenlandsche zaken zal vervangen. Natuurlijk zijn deze geruchten nog zeer onzeker, want eene beslissing is nog niet genomen. Koning George van Griekenland, die nog te Weenen vertoeft, zal van daar niet naar Athene, maar naar Livadia vertrekken. Voorts wordt nog gewag gemaakt van het in consult-roepen van andere geneesheeren naar Livadia, en van moeilijkheden tusschen den Czaar en den Czarewitch, maar uit den aard der zaak verdienen dergelijke geruchten nog geen geloof. Voordat eenig gewichtig besluit zal worden genomen, zal men natuurlijk eerst afwachten, welke loop de ziekte gedurende de eerste dagen zal nemen. Men verwacht echter niet, dat de verbetering, welke zich bij den lijder heeft vertoond, zal stand houden. Wellicht zullen nu reeds spoedig meer beslissende berichten uit Livadia komen. Een telegram vau 24 dezer meldt. Den Czaar zijn de laatste sacramenteu der stervende toegediend. Uit Oost-Azie komen weer nieuwe tijdingen over gevechten tusschen Chineesche en Japansche troepen, in de eerste plaats bij de haven Witsju aan de Yaloe-rivier, waar de beide legers reeds sedert geruimen tijd tegenover elkaar staan en verder bij Port-Arthur, waar de Japansche vloot, naar men zegt, haar troepen aan wal heeft gezet. De uitslag dezer gevechten is nog niet met zeker- heid bekend. Dat de buitengewone zitting, door het Japan sche Parlement te Hiroshima gehouden, is ge- slotenis reeds gemeld. De afgevaardigden betoonden groote geestdrift en betuigden hun leven- dige instemming met de houdiug der regeering, die den strijd tegen China tot het uiterste wil voortzetten. Het schijnt nu zeker, dat de Japansche regeering onvoorwaardelijk geweigerd heeft het voor stel in overweging te nemen van Engeland om vredesonderhandelingen aan te kuoopen. Men voegt er bij, dat de Japansche regeering zelfs verklaard prachtig verlichte uitstalkastenzij zag de daar opgestapelde heerlijkheden, maar zij dacht er niet meer aan, haar te willeu bezitten. Zij dacht er niet aan, dat zij in hare gebrekkige kleeding, met hare droevige, verlangende oogen, het kind op den arm, den indruk maakte van een bedelaarster. Het kind kreeg het koud in den ruwen herfst- wind en begon te schreien. Wat had zij zich vroeger geergerd, geen rijtuig te kunnen nemen thans echter dacht zij er niet aan. Andere gedachten hielden haar bezig. Zij herinuerde zich den tijd, dat zij nog een meisje was en dat de heer Klein, eene onbeholpen verklaring stameleud, voor haar stond. O, zij zag nog, hoe verlegen hij zijnen hoed draaide, hoe zijne lippen beefden. En zij hoorde zich zelve met harde stem zeggen //Doe geen moeite waarde heer Klein Gij zult toch nooit groot worden." En toch was deze man groot gewordenZij echter, zij zoude als een bedelaarster hem naderen 1 Als men dit gister van haar gevergd had, zou zij liever in 't water zijn gesprongen. Een oogenblik dacht zij er aan, terug te keeren, maar slechts een oogenblik. Daarna giug zij vastberaden den schitterend verlichten winkel in. »Wat weuscht gij vroeg men haar vrij onvrien- delijk. Zij verlangde met zulk eene beslistheid heeft geen interventie, van welke mogendheid ook, te zullen dulden. De Chineezen en Japanners zullen derhalve vooreerst den strijd zelven uitvechten. De Chi neesche vloot, nu geheel hersteld, heeft de haven van Wei-hai-wei weer verlaten, ten einde de Japansche oorlogsschepen op te zoeken. Het wordt nu tijd, dat de beslissende slag valt, indien ten minste de Japanners nog vodr den aanvang van van den winter of moekden wilien bezetten bf zich van een ander belangrijk punt aan de Chineesche kust meester maken. Gelukt het den Chineezen den strijd slepende te houden, tot de winter aan- breekt, dan verbeteren hun kansen natuurlijk aanmerkelijk. Bij Kon. besluit van 6 Oct. 1.1., (Stbl. no. 161), is vernietigd het besluit van den gemeenteraad van 's Gravenhage, d.d. 6 Dec. 1892, waarbij worden aangewezen om voor openbare straat te worden bestemd de daarbij bedoelde gronden en water, noodig voor de verlengiug van straten, en voor eene nieuwe straat. Deze vernietiging geschiedde uit overweging dat het raadsbesluit is geuomen naar aanleiding van een bepaling der verordening regelende de bouw- politie in die gemeente, welke bepaling thans is ingetrokken en waarbij werd verboden te bouwen op grond, door den gemeenteraad aangewezen, om voor openbare straat bestemd te worden. Verder is overwogen dat in genoemde bepaling de raad zijne bevoegdheid te buiten ging omdat zij verbood te bouwen op grond aan bijzondere personen behoorende en tot bijzonder gebruik be stemd, doch welke terreinen waarschijnlijk eens voor den aanleg van eene straat zou worden ge- bezigd, en dat het bovenbedoeld raadsbesluit strekt om het bouwen op de aangewezen terreinen tegen te gaan, als ware de ingetrokken bepaling in stand gebleven, en oudanks den eigenaar en met mis- kenning van diens rechten aan zijne gronden eene nieuwe bestemming wordt gegeven, waartoe de raad niet bevoegd is. (Hierbij zij opgemerkt dat de Haagsche verorde ning verder ging dan de Ter Neuzensche, daar die het bouwen verbood op door den raad aangewezen terreinen, terwijl onze verordening het bouwen aan iedereen en overal vergunl, doch met inachtneming der eischen vau openbare orde en gezondheid.) Dr. B. (ruinsma) te S. (teenbergen), schrijft in het jongste nommer van het Sociaal Weekblad het volgende Bij de behandeling van het adres van antwoord in de Tweede Kamer heeft de heer Van Kerkwijk aangedrongen op vermindering, kon het zijn afschaf- fiug van de grondbelasting, om daardoor den kwijnenden landbouw tegemoet te komen. De mogelijkheid en wenschelijkheid met het oog op de vermogensbelasting voor het oogenblik daar- den chef te spreken, dat men haar terstond naar het kantoor bracht. De heer Klein stond verbaasd op. //Wat is er gebeurd, mevrouw Barnow //Wat mij gebeurd is Ik ben door het ongeluk eene andere geworden. Gij zult dat terstond begrijpen. Gij weet, hoe bedreven rnijn man in zijn vak is, gij weet, dat zijn naam bij de catastrophe onbesmet bleef. Ik vraag u voor hem om de betrekking, die gij te geven hebt." Het gladde en gewone gezicht van den heer Klein werd eigenaardig ernstig. De heldenmoed der smeekende vrouw was hem duidelijk geworden, en de erkeuuing harer zelfverloochening verschafte hem een oogenblik eenig leedvermaak. Dit voor een kort oogenblikdaarna was hij de oude weer. z/Afgedaan," zeide hij kort. Gij ziet, dat ik groot genoeg ben geworden. Dus de zaak is beklonken. Salaris matig, maar tien procent der netto winst hier mijne handUw man krijgt bericht I" Van onbeschrijfelijke vreugde vervuld vloog zij naar huis. Had zij Heinrich niet bewezen, dat zijn lot haar ter harte ging, dat zij aan hem en zijne toekomst geloofde Op deu drempel harer deur viel haar in, dat zij hem met hoogmoed verlaten had. Zij wilde een gelaten, valt het te betwijfelen of zulk een maat- regel wel altijd of zelfs wel in de meeste gevallen aan de eigenlijke landbouwers zou ten goede komen, zooals blijken kan uit de volgende feiten Een bekende familie in het Noorden van Frank rijk bezit in Noord-Brabant en Zeeland en vijftigtal beste hofsteden in eigendom. Door de persequatie der grondbelasting is de belasting voor elk dezer hoeven verminderd met f 50 tot f 100. Dit maakt een jaarlijksch bedrag van f 3 a f 4000, dat thans door deze buiten landsche eigenaars minder wordt betaald aau de Nederlandsche schatkist en als zuivere winst door hen kan worden beschouwd, want geen enkele pachter heeft eenigen afslag gekregen. Een enkele, die het waagde schoorvoetend de billijkheid van zulk een afslag te betoogen, werd, en van het standpunt der eigenaars waarschijnlijk terecht, er op gewezen, dat de waarde van den grond voor hem (pachter) toch dezelfde was gebleven. De jaarlijksche inkomsten van het kantoor van zekeren ontvanger der directe belastingen zijn door dezelfde permquatie verminderd met f 10,000. Dit kantoor loopt over drie gemeentenmeer dan een derde der ongebouwde eigendommen dier gemeenten behoort aan buitenlanders, die dus ieder jaar thans een voordeel genieten van ten minste f 3000. Want hoe wel goed bekend in die streken, is mij ook daar van vermindering van pacht niets ter oore gekomen trouwens zulk een afslag had aldaar evenmin plaats voor de pachters, wier eigenaars hier te lande woonachtig zijn. Voor en aleer in de richting van vermindering van deze belasting voort te gaan, mogen zulke gevolgen, die toch niet precies in de bedoeliug liggen, nog wel eens ernstig overwogen worden Naar Het Dgbl. verneemt, is het wetsontwerp, houdende een credietaanvraag voor nieuwe geweren, door de commissie van rapporteurs gerenvoyeerd aan den Minister van oorlog, aangezien naar hare berekening de kosten komen op 15 millioen in plaats van 9^ millioen, zooals door den Minister wordt begroot. De uitnoodiging door den Commissaris der Koningin in Gelderland gericht tot de besturen der gemeenten, waar het vergunningsrecht nog niet tot het wettelijk maximum is opgevoerd, om een daartoe leidend voorstel aan den raad te doen, is gegrond op de omstandigheid, dat na 30 April 1895 het minimum van het recht f 25 zal bedragen en dus, wanneer het maximum 12,50 van elke f 50 huurwaarde of gedeelte daarvan), niet, bijvoorbeeld f 10, geheven wordt, voor eene localiteit van /50 of minder huurwaarde, bijna evenveel zal moeten betaald worden als voor eene van f 150 huurwaarde. In de betrekkelijke circulaire wordt verder opge merkt, dat het van algemeene bekeudheid is, dat de afschaffing der patentbelasting vooral den tappers in groote mate ten goede komt, men op goede gronden mag aanuemen dat op vele plaatsen hun aanslag in de bedrijfsbelasting slechts ongeveer een briefje aan hem achterlaten en dan naar haren broeder gaan. Maar de vreugde had den hoogmoed doen verdwijnen. Zij kon, zij wilde niet scheiden van Heinrich, want eerst nu wist zij, hoezeer zij hem beminde. En nu zou hij het ook weten. Voordat zij het voorzien had, in een enkel oogenblik had zij haar hoogste doel bereiktzij was niet omhoog geklauterd, zij was omhoog gevlogen. Zij had kolen besteld, ofschoon zij geen geld bezat. Met een verlicht gemoed verzocht zij den koopman geduld te wilien hebben. En nu bereidde zij haren man het avondeten en wachtte. z/Papa 1 Papa schreeuwde de kleine Henriette. Nu trad hij binnen, een brief in de hand houdende, dien de brievenbesteller hem zooeven gebracht had. Eerst bij het licht in de kamer zag hij dat het couvert de firrna Hermann Klein" droeg. Een blik in den brief, daarna een lange, lange blik in het vochtig glanzende oog zijner vrouw, en hij drukte haar aan zijn hart. EINDE. I j TER UU/L Willi (01 RAM Hit blad verscfiijnt Uinsdag- en ¥rijdagavond bij den uitgever P* J* VAN OK I A IV D E te Xer Neuzen*

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1