Algemeen en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 3074. Woensdag 24 October 1894. 34e Jaargang. BEKENDMAK1NG. De Burgemeester der gemeente Ter Neuzen O M H O O G Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVEBTENTIEN: Van 1 tot 4 regeis/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadenng van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag den 25 October 1894, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 22 October 1894. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Folitiek Overzicht. Het jcompromis", tusschen liberalen en socialisten in Belgie gesloten, heeft zich gelijk door som- inigen voorspeld werd bij de herstemmingen van Zondag niet doen gelden. In de hoofdstad zijn volgens gisteren ontvangen particuliere be- richten de katholieke candidaten gekozen, met eene meerderheid van ongeveer 14,000 stemmen. Daardoor is de regeerings-meerderheid der katholieke partij in Belgie met niet minder dan achttien zetels versterkt De liberate partij is zoo goed als vernietigd hare minderheid in de Kamer zal eene bitter povere zijn. En de regeering besehikt over een machtig heir van volgelingen, die een afdoend tegenwicht vormen tegenover de aauzienlijke groep van socialisten. De strijd, door de Iudepeudance aangebonden, is mislukt. De pogingen, nog te elfder ure gedaan om socialisten en liberalen broederlijk te doen samengaan, hebben schipbreuk geleden. En daarmee is het succes van deze eerste verkiezingen onder algemeen kiesrecht gevoerd, onbetwist althans wat de numerieke kracht betreft aan de katholieken, vervolgens aan de sociaal-democratische partij. Omtreut den verderen uitslag der eergisteren gehouden herstemmingen waarvau de politieke beteekenis intusschen door de stembus te Brussel in hoofdzaak wel zal zijn aangegeven is nog te vermelden, dat de katholieken ook te Waremmes overwonneu, terwijl te Doornik zeer waarschijnlijk de vier liberalen, waaronder de minister van Staat Bara, door vier katholieken zullen worden vervangen. Te Charleroi verkregen tot dusver de candidaten der sociaal-democraten, die door de liberalen ge- steund worden, de meeste stemmen. Te Luik zijn de liberale leden van den Senaat, met behulp van de sociaal-domocraten, gekozen. Tot leden der Kamer werden daar verkozen de sociaal-democraten en de radicaleu, met steun van de liberale partij. Te Hoei en te Thuin bleef de overwiuning aan den liberalen kant. Te Verviers zulleu de sociaal- democraten er komen. Volgens niet officieele cijfers zijn te Nivelles gekozen drie liberalen en een katholiek. De heer De Burlet, hoofd van het ministerie, is niet herkozen. De Kamer zal, eveneens volgens niet officieele cijfers, bestaan uit 104 katholieken, 19 liberalen en 29 socialisten en radicalen. De voorspelling is dus uitgekomen, dat behoud FEUILLETON. 4) Evenals vroeger de rijkdom, zoo stond thans dit bescheiden, huiselijk doel voor hare ziel. Maar zij vermocht het niet te bereiken. Elken dag, als zij des morgens opstond, als zij zag, hoe haar man zijn moeilijk dagwerk hervatte, dan dacht zij ,/Vandaag zult gij anders zijn Maar dan was er gebrek aan hout en kolen, en zij had geen gelddan ontwaardde zij, hoe versleten hare schoenen waren, en toch was zij bij den schoenmaker iets schuldigdan was het kind onrustig en zij had de handen vol, kon zich niet met het kleine wezeu ophouden dan vertoonden zich scheuren in de venstergordijnen daar was uog zooveel. En in de courant las zij, dat haar lievelingsopera dezen avond opgevoerd werd, en zij kon er in 't geheel niet aan denken, daarbij te zijn. Neen, zij was nu eenmaal voor dit leven van armoede en ontbering niet geschapen. Steeds werd zij opnieuw overmand door hatelijke verbittering en als haar man thuis kwam, ontving zij hem zwijgend en mismoedig. van het stelsel der volstrekte meerderheid den val der liberale partij in Belgie zou tengevolge hebben. En luide stijgen thans in de liberale pers alom de kreten op ter verheerlijking van het evenredig kiesstelsel De orde is, voor zoover men op het oogonblik kan nagaan, tijdeus of na de herstemmingen nergens gestoord. Het was een Zondag als die van de vorige week, nat, ellendig weer en het „aspect" der straten zoo gewoon en zoo kalm als men maar wenschen kon. Natuurlijk is het de vraag, in hoever de verkregen uitslag gevaar biedt voor prikkeliug der sinds weken opgezweepte gemoederen. Sommigen meenden daarvoor wel wat beducht te moeten zijn. De berichten uit Livadia aangaande den toestand van Czaar Alexander worden steeds ongunstiger. Alle hoop op herstel van den keizer is reeds zoo goed als opgegeven. Het sterke gestel des Czaren biedt nog steeds weerstand aan de ziekte, welke zijn krachtig lichaam sloopt. De zwakte van den patient word grooter en allengs vertoonen zich meer verschijuselen, welke reeds spoedig een nood- lottigen afloop doen vermoeden. De Japansche regeering schijnt niet voornemens te zijn een beroep te doen op de Enropeesche financiers, ten einde de hulpmiddelen te verkrijgen, welke noodig zijn tot voortzetting van den oorlog tegen China. Ten minste uit Yokohama wordt nu gemeld dat de regeering vertrouwt de 100,000,000 dollars, die zij vraagt, in Japan te kunnen bijeen- brengen. De Minister van financien belooft^ eene rente van 6 pCt. voor alien, die ook deze leaning helpen tot stand brengen. Uit hetgeen de Mikado bij de opening van de buitengewone zitting van het Parlement te Hiro- schima mededeelde, blijkt wel, dat de Japanuers niet voornemens zijn den strijd te staken, voordat zij hun doel hebben bereikt. De kans, dat het der Engelsche regeering nog zal gelukken, door interventie der mogendheden, den vrede in het oosten te herstellen, is daardoor al weer geringer geworden. Toch schijnt Lord Rosebery de hoop nog niet te hebben opgegeven, hoe gering de kans ook moge wezen, dat zijne pogingen zullen slagen. Op de lijst der te behandelen zaken in de najaarsvergadering der Provinciale Staten van Zeeland voor 1894 komen o, a. de volgende punten voor: Mededeeling betreffende de aan Gedeputeerde Staten gedaue opdracht omtrent de exploitatie van den stoombootdieust op de Wester-Schelde door particulieren voorstel van Ged. Staten, om diligent verklaard te worden aangaande het adres van den gemeenteraad van Zaamslag om subsidie in de kosten van ver- betering der los- en laadplaats aan den Kleine Huissenspoider het in de zomervergadering aangehouden voorstel Zij was als 't ware verlamd, zij wilde gaarne anders zijn, maar vermocht het niet. Verleidelijk verhief zich voor haar geestensoog de door de zon beschenen hoogte, waarnaar zij haakte. Dikwijls scheen zij haar nabij, dan weer ver, onbereikbaar ver. Eens klom zij, blijmoedig gestemd, een goed eind omhoog, maar een klein incident wierp haar weer terug. Zij kwam niet hooger. En zoo verstreek dag op dag, zelfs week op week. In de gloeiende zon, in drukkende hitte, bij storm en regen doorkruiste haar man de straten om brood te verdienen, en als bij thuis kwam, vond hij eene met moeite verborgen ontevreden- heid. Telkens wanueer hij zoo vermoeid en bleek daar zat, wilde zij vergifieuis vragen en van gedrag veranderen. Hoe beklagenswaardig was hij en hoe geduldig Zou zij hem niet naderen en den arm om zijn hals leggen en zeggen //Wees getroostVan nu af draag ik met u Waarorn deed zij het niet Een stornme vervreemding, een lichte wrok scheidde hen. Zeker, hij was boos op haar, had hij het niet openlijk bekend En zij P Ook zij was boos op hem, dat het hem niet gelukken wilde weer omhoog te klimmen. En dus bleef zij stom, stijf, koud. Eu het van Ged. Staten tot het verleenen van pensioen aan de weduwen en weezen van ambtenaren van den Provincialen waterstaat voorstel van Ged. Staten aangaande het verzoek van het bestuur van den Margarethapolder om een renteloos voorschot voor wegsverbetering; voorstel van Ged. Staten tot wijziging van het Reglement voor de calamiteuze polders of water- schappen voorstel van Ged. Staten omtrent een schrijven van den gemeenteraad van Zuiddorpe, ter onder- stenning van een aan H. M. de Koningin-Weduwe, Regentes, ingezonden verzoekschrift om detoelatieg van vee en varkens uit Nederland of althans uit Zeeuwsch-Vlaanderen in Belgie, bij overeenkomst te regelen en voorstel van Ged. Staten naar aanleiding van de in de zomermaanden door den stoombootdieust op de Wester-Schelde ondernomen proefvaart op Hoofdplaat. In een te Vlissingen gehouden vergadering van post— en telegraaf bestellers is eene Zeeuwsche afdeelitig opgericht van den Bond van post- en telegraaf beam bten. Bij de Amsterdamsche commissie voor het Nationaal fonds Lombok-expeditie was tot jl. Zater- dag in totaal ontvangen de som van 63,051,97. Zaterdag is van Amsterdam met het stoom- schip ^Koningin—Regentes" weder een detachemect suppletie-troepen naar Oost-Indie vertrokken, ter sterkte van 220 man en 12 onder-officieren, benevens 14 officieren. Twee muziekkorpsen dedeu het uitgeleide. In de maand September kwamen in de provincie Zeeland voor 88 gevallen van mond— en klauwzeer, 61 gevallen van varkensziekte en 95 van kwaad- aardig klauwzeer bij schapen. Volgende telegrammeu, iets uitvoeriger dan hier te lande ontvangen werden, vindt men in de Indische bladen omtrent de Lombok-expeditie. Uit Boeleleng dd. 14 Sept. aan het Bat. Nieuwsbl. Heden ochtend zes ure begon het bombardement op Pagasangan en Poenia ten zuidwesten en zuiden van Mataram door vier stukken van 12 c. M. achterlaad, twee mortieren van 20 c. M., vier veld- en vier bergstukken. Reeds bij het begin van het gevecht werden een korporaal en een sergeant gedood en eenige manschappen gewond. De vijand bood hevigen tegenstand en was gedekt achter prachtig opgeworpeu versterkiugen. Het vuur was zeer hevig en ons artillerievuur maakte betrekkelijk weinig indruk. De troepen hielden zich kranig. Aan het gevecht namen deel het tweede en het negende bataljon, zoomede een gedeelte van het zevende en van het zesde bataljon. Pesangahan, zuidelijk van Pegasangan, werd bezet. De troepen keerden eerst 7 uur 's avouds in de bivakken terug. doel, waarnaar zij streefde, was en bleef onbe reikbaar. Het was weder herfst geworden, een jaar was sedert de catastrophe verstreken, een somber, treurig jaar. In die onaangename stemming, welke nu tusschen hen heerschte, zeide Ernestine tot haren man ,/Uw vroegere haudelsvriend, wiens faillissement het uwe ten gevolge had, heeft eene nieuwe zaak geopend, op deu hoek der Breitenstrasse. Het moet hem goed gaan „Ik begrijp uw verborgen verwijt", antwoordde Heiurich. //Gij wilt mij er op wijzen, dat hij er boven op gekomen is, en dat ik het niet kan. Maar hij was niet eerlijk tegenover zijne schuld- eischers, daarom is hij niet zoo verarmd als ik. Ik, ik kan er zoo niet opkomen eerder zou ik mij kunnen vernederen dan oneerlijk zijn. Ook mijn concurrent, Hermann Klein, gij herinnert u hem, gaat meer en meer vooruit. Denk niet, dat het mij gemakkelijk valt, dit alles te zien. Klein richt thans een filiate op te Potsdam. Ik geloof, dat, als ik naar de betrekking solliciteerde, ik haar zou krijgen. Maar het ontbreekt mij aan moed alle moed ontbreekt mij, Ernestine I" Hr. Ms. //Tromp", #Emma" en //Bornea" bom- bardeerden sinds heden ochtend (f uur zouder ophouden Mataram en Tjakra Negara. Mataram staat over een groote uitgestrektheid in brand. De kampong Goenoeng Sarie, ten noorden van Mataram, werd door de Sassaks in brand gestoken. De Baliers vlucbtten in grooten getale naar het gebergle ten noorden van Mataram, terwijl de Sassaks voortdurend in massa opkomen om ons hulp te bieden en geweren te vragen. Deze werden hun ruimschoots verstrekt. Uit Boeleleng wordt aan hetzelfde blad dd. 16 Sept. geseind Bij een schermutseling op het voorterrein te Pasingaau werd een mindere gewond. Een benting werd opgericht en bezet te Sekar-Bela. Poenia en Mataram zijn grooteudeels verlateu. De radja heeft met een groote macht de kampong der Sassaks ten noorden van Mataram aangevallen de Baliers plunderen en moorden daarin. Het oorlogsschip //Bali" is naar de noordkust vertrokken om de voorraadschuren met rijst van den radja te vernielen. De Sassaks te Praja brachten den Baliers zware verliezen toe en namen een voornaam Balisch hoofd gevangen. Mamisapaun (een Sasaksch hoofd) van Praja is heden te Ampenan aangekomen. 18 Sept. werd van daar het volgende geseind Heden is Pasingahan door het tweede en negende bataljon, onder hevig vuur en na hardnekkigen tegenstand, ingenomen. Vele repeteergeweren en een oud stuk geschut werden buit gemaakt. De vijand liet vele lijken eu gewonden achter. Aan onze zijden kregen wij acht gewonden, waarvan een zwaar. Uit Tjakra-Negara werden eenige kauonschoten op de troepen gedaan, doch zonder succes. Op deu noordoostelijken hoek van Pasingahan worden morgen eenige stukken van 12 cM. opge- steld, omdat men van daar uit de wegen naar Mataram en Tjakra Negrra met het geschut kan bestrijken. Acht Baliers zijn krijgsgevangen gemaakt. In een beschrijving van den strijd, dien de colonne Lindgreen tegen de Baliers heeft gehad, lezen wij o. m. hierover z/Maar nu moest men weer naar een uitweg gaan zoeken. Daarop ging nu de arme luitenant E. de Graaff met sergeant Sadiman uit. Die sluip- tocht kostte hem het leven. Het was op een kleine 500 M. van het bivouac: zij hadden al lang rond gezorven maar ze konden maar niet de sawa te zien krijgen. Daar naderen ze een hellend pad aan welks einde ze een paar hutten meenden te zien. Alweer slaat een hond aan en de luitenant wordt door een Balinees besprongeu, die met zijn klewang op hem aaukomt. Met den sabel pareert De Graaff dezen eu meteen attakeeert hij hem daarmee. Ougelukkig durfden ze niet schieten dat was natuurlijk verboden. Er ontstaat een worsteling Hij sloeg thans de oogen tot haar op, en zij zagen elkaar, sedert langeu tijd voor de eerste maal in 'tgezicht. ffUw broeder heeft mij eene boodschap voor u gegeveu. Hij liet evenwel aan mij de keuze, of ik haar wilde overbrengen of niet. Maar ik zie in, dat ik niet langer aarzelen mag. Hij heeft aanleg, en zijn levensmoed isnognietgebroken. Ga tot hem, Ernestine, hij zal voor u zorgen Met een zwaren zucht stond hij op. //Gij weuscht het stamelde Ernestine ontsteld. Hij talmde een oogenblik met het antwoord en zeide daarna op somberen toon H Ja, ik wensch hetMaar maak het kort 1" En hij ging. De schemering van de vroegen herfstavond sloop het kale vertrek binnen. Het vuur in de kachel was uitgegaanhet kleine meisje was naar de moeder gekropen en omklemde, alsof het bang was, hare knie. En dit kinderlijke gebaar van vrees, deelde zich am Ernestine medeeen gevoel van diepe verlatenheid overviel haar Heiurich beminde haar niet meerZij kon, zij mocht gaan Bij alles wat zij verloren had, kwam ook nog zijne liefde. Maar was dat niet hare schuld Hij gaf haar de vrijheid, omdat hij niets meer aan haar verloor, omdat zij hem uog slechts tot last was. (Wordt vervolgd.) Bit blad verscliijnt BliiiMdag- en Vrijda^avond bij den nltf^ever P* J* V A M B E i A HT D E te Ter Meuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1