Alg em een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. VACCINATIE. AAN BESTEDIN(T No. 3069. Zaterdag 6 October 1894. 34e Jaargang. aanbesteden: A 2j 3 3 2 32 3a Binnenland. ABONNEMENT- Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bij deze courant belioort een bijvoegsel. De vroeger aangekondigde wekelijksche gratis raccinatien zijn vervallen, zullende derhalve de vaccinatien voortaan weder driemaandelijks plaats hebben. Ter Neuzen, 4 Oct. 1894. De Burgemeester, J. A. VAN BOVEN. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Maanilag, 8 October 1894, 's morgens KP/j uur, op het gemeentehuis, bij enkele inschrij- ving, in het openbaar Het leggen en verleggen van bestra- tingen en het maken van riolen in de zoogenaamde Slijkstraat en de straat Molenzicht. Bestek en voorwaarden liggen ter gemeente- secretarie ter inzage. Inlichtingen kunnen worden verkregen bij den gemeente-bouwmeester. Ter Nenzen, 1 October 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Jfolitieli Overzicht. In zoover 't in belang van de zaak der Fransche royalisten kan worden geacht, dat er over hun doel en streven en over het doel en streven van den jongen hertog van Orleans, zich ook wel noemend Philips VIII, zooveel mogelijk gesproken wordt, is er voor hen alle reden tot tevredenheid de dood van den graaf van Parijs juist op een tijd des jaars, welke alien oorlogen en geruchten van oorlogen ten spijt, immer blijft de armste aan politieke gebeurlenissen heeft doen ontstaan een lange reeks artikelen en beschouwingen, alle 't zij ten gunste of ten ongunste van de monarchistische ideen, de aandacht op den jeugdigen kroonpretendent gevestigd houdend en dus een reclame van zijn ondernemen. FETJILLETON. Valentine kon aan Koenraads smeeken, aan Lage- man's beredeneerd aandringen en aan Agnes liefkoozende woorden niet lang weerstand bieden, te meer daar haar eigen hart ook ten gunste van hun wenschen sprak. Het werd weer licht in haar gemoed, dat met vreugde en hoop op een nieuw levensgeluk werd vervuld. Toen men na eenige weken afscheid nam, vertrok Koenraad met de belofte, dat zij hem wilde toebehooren om 's levens lief en leed met hem te deelen. Zij keerde niet met Agnes naar Berlijn terug. Het was haar onmogelijk weer in de stad te vertoeven, waar zij onverdiend zooveel geleden had en waar de schrikbeelden van het verleden haar zouden aan- grijnzen. Zij nam haar intrek in een dames- pensionaat te Dresden, waar Koenraad haar dikwijls kon komen bezoeken. In stilte werden Koenraad en Valentine ook te Dresden in het huwelijk verbonden, waarbij Lageman en Agnes tegenwoordig waren. Dit paar was reeds in den vorigen herfst door den band des huwelijks vereenigd. Na een huwelijksreis door ltalie keerde Koenraad met zijn jonge vrouw thans naar eigen haard terug. Nog altijd had Valentine haar afkeer van Berlijn niet overwonnengaarne voldeed Koenraad daarom aan haar verlangeu en vestigde zich op het heerenhuis te Zeckta. Door aankoop van verschillende landerijen had hij zijn grondbezit Telkens weer zijn de verzekeringen, zwart op wit, dat de zaak der Orleans hopeloos staat, dat de kansen van den nieuwen candidaat tot den troon niets beter staan dan die van Don Carlo, den prins van Bourbon of Victor Napoleon, gevolgd door lange artikelen en een paar weken heeft men zoek gemaakt met na te vorschen waar het jongemensch gezind is zijn domicilie te vestigen. Men is nu eindelijk zoover gekomen, dat kan worden gemeld, dat Philips VIII afwisselend Brussel, den Haag en Zwitserland met zijn aanwezigheid zal gelukkig maken, doch dat zijn eigenlijke residentie zal zijn Stowe-House (Buckingham) waar zijn moeder toeft. Tot groot uiterlijk vertoon ontbreken den nieuwen pretendent de middelen. Nog is de nalatenschap van zijn vader niet geheel geregeld, doch in geen geval zal 's graven fortuin meevallen de hertog van Orleans is in zijn kwaliteit van kroon-pretendent vddr zijn zusters begunstigd, doch hooger dan 2 a 300,000 livres rente zal zijn fortuin wel niet zijn. Dat nu is wel een flink burgermans inkomen, doch als kroon—pretendent is er heel wat meer noodig, zulk een campagne kost geld en al spoedig zal men eenige provinciale bladen in Frankrijk zien verdwijnen of wel de zijde der Republiek kiezen, welke taktiek wel geen directe voordeelen oplevert, doch kans biedt op een meer zekere toekomst. Een telegram uit Londen zegt dat een kabinets- raad plotseling is bijeengeroepen. De minis ters Harcourt en Bannerman (de laatste is minister van oorlog), die onlangs naar Parijs waren gegaau, zijn terug geroepen, terwijl lord Rosebery nit Schot- land terugkeert. VolgeDs sommige bladen zouden geschillen tusschen Engeland en Frankrijk de reden van die plotselinge samenkomst der regeering zijn, maar dit is tot nog toe niet bevestigd. De Berlijnsche correspondent der Daily News verneemt uit goede bron, dat de keizer van Rusland aan morbus Brightii lijdt, doch niet in een ver gevorderden staat. Toch zijn prof. Leyden en prof. Zacharjin het er over eens, dat de toestand ernstig is, zij hopen evenwel, dat een lang verblijf iD het zachte klimaat van Livadia een gnnstigen invloed zal hebben. Ten gevolge van deze ziekte heeft de Czaar veel kracht verloren en is zenuwachtig en neerslachtig gewordten. Dat hij een aanval van beroerte zou hebben gehad, is onjuist. Hij rijdt dagelijks uit en gaat ook nog op de jacht. Hij is zich zijn toestand volkomen bewust. De correspondent resumeert aldus de inlichtingen, die hij heeft ontvangen Er is geen oogenblikkelijk gevaar, maar de ziekte is ernstig. De dokters hopen op beterschap, maar men moet niet vergeten, aanzienlijk vermeerderd, zoodat het nu de uit- gestrektheid van een groot riddergoed bad, waaraan hij den naam Rechlingshofen had gegeven. Aan het station wachtten Agnes en Lageman het jonge paar op en reden toen mee naar Rechlingshofen. Snel vloog de fraaie landauer over den straatweg en daar men elkaar veel te vertellen had, sloegen alien weinig acht op de omgeving. Doch plotseling riep Koenraad „Kom- aan, kijk nu eens rond, we komen op het grondgebied van RechlingshofenZie je daar de witte zeilen van die schepen in het kanaal „Daar ginder komen de ovens in het gezicht," vulde Agnes aan. uWat zijn dat voor waterplassen, daar midden in de weiden vroeg Lageman. //Die plassen zijn ontstaan door het uitgraven der kleiaarde, die wij in den vorm van steenen en dakpannen weer afleveren," antwoordde Koenraad. //Zoo, zoo, dus je verandert de oppervlakte der aarde van land in water," schertste Lageman. Aan zulke landverwoesting diende paal en perk gesteld te worden." #Welnu, doe dan maar een wetsvoorstel als je zitting neemt als afgevaardigdedat je verkozen wordt, is toch zoo goed als zeker. Maar kornaan, spoedig zijn wij in ons eigen huis," voegde hij er met bewogen stem bij, terwijl hij de hand zijner vrouw greep. Het rijtuig kwam nu door een dorp, dat in feestdos gehuld was. Opgeschoten knapen en meisjes liepen een eind met het rijtuig mee om het paar door hoerageroep welkom te heeten. Overal zag men vroolijke gezichten. Koenraad stond in het rijtuig met zijn hoed te zwaaien en boog dat dokters gewoonlijk hoop geven. De hoop is het eenige, wat den moed ophoudt van den patient en zijne familie. Niet op het grondgebied van Korea doch op dat van China zelf, zal naar alle waarschijnlijkheid de strijd tusschen China en Japan beslecht worden. Korea is op 't oogenblik geheel in 't bezit van Japan en deChineesche troepen, die aan de slachting van Ping-Yang zijn ontkomen, zijn nu iD ver- eeniging met de bezettings-detachementen uit het noordelijkst deel van het schiereiland, gelegerd in de grenssteden van de Mandschoerei. Japan wil in' 't noordwesten eeu inval in China beproeven en tegelijkertijd in de zeeprovincie Chamtoeng doordringen. De landing der Japanners wordt door de Chineezen van oogenblik tot oogenblik verwacht en naarmate de eersten meer euergie, meer doortastendheid toonen, wordt onder de laatsten de paniek steeds grooter, alles zal worden gewaagd om Peking te beveiligen. Dat zal het verzamelpunt worden van de gansche legermacht der Chineezen en al wat de wapens dragen kan wordt bijeengegaard. Dat die voorwaarde de ^wapens kuunende dragen" niet gelijkstaat met het voeren ervan, blijkt tusschen Tientsin en Taku, waar een geheel kamp onge- oefenden ligt. De discipline onder dezulken laat natuurlijk alles te wenschen, de gestrengste straffen baten weinig of niets en telkens weer komen er geruchten van revoluties en wanordelijkheden, nu uit dit, dan uit dat deel des rijks. Vrijdag 11. is de Japansche vloot op 10 mijl afstands van Shau- Hai-Knan gezien (200 mijl van Peking) en on- middellijk zijn aanzienlijke troepenmassa's door de Chineesche leger-autoriteiteu er heen gezonden om een landing te voorkomen. Met de mogelijkheid van een aanval der Japanners op Peking houdt meu in China rekening en zelfs ontveinst men zich niet, dat de inneming der hoofdstad met betrek- kelijk weinig moeite zou kunnen geschieden ingevolge de ontevredeuheid in 't leger. Door de afdeeling van het Roode Kruis te Meppel is f 400 ter beschikking van het hoofd- bestuur gesteld. Er is aldaar een Comity benoemd voor een collecte voor het foods voor de nagelaten betrekkingen van in Indie gesneuvelde militairen. Te Renkum bracht een collecte f 66,50 op. Te \elsen heeft de Lombok-commissie f 258 gecollecteerd, waarvan de helft aan het Roode Kruis en de andere helft aan den Minister van kolonien is gezonden. telkens weer om zijn dank te betuigen, terwijl Valentine beschroomd knikte. „Maar groet dan toch vriendelijker, Valentine. De menschen zullen anders denken dat je hoogmoedig bent, en jij Agnes, zit rechtdat past, als je naast een vorstin door de rijen van haar onderdanen rijdt," plaagde Lageman, die bijzonder vroolijk gestemd wasdoch hij zweeg toen hij Valentine in het gelaat keek. Zij had haar reissluier naar achter geslagen en nu zag hij de tranen, die in haar oogen parelden. Daar hoorde men geweerschoten, de paarden begonnen van schrik te steigeren, maar de oude Lorenz hield zijn dieren goed in bedwang. De uitkijkposten hadden het rijtuig bemerkthet zwenkte en rolde voort op de groote laan naar het heerenhuis, die met een prachtige eerepoort was versierd. Hier bleef het rijtuig stilstaan de opzich- ter Lehnert, de oude machinist Kbnig en de meester- knechts der verschillende werkplaalsen stonden daar geschaard om het paar te begroeten. Stapvoets reed men verder tusschen twee rijen werklieden, die aanhoudend hoera riepen tot aan het voorplein, waar een tweede eerepoort was opgericht. Hier stond een groep in het wit gekleede meisjes opgesteld. Snel hief Koenraad thans zijn vrouw nit het rijtuig en arm en arm staande namen zij de fraaie ruikers aan, die hun werden aauge'ooden, onder het opzeggen van eenige verzen. Na zijn hartelijken dank betuigd te hebben voor de feestelijke ontvangst, noodigde Koenraad alle werklieden en verder personeel aan een grooten feestmaaltijd, welke dieu avond zou worden gegeven. Gevolgd door Lageman en diens vrouw voerde hij daarop zijn echtgenoote haar nieuwe woning binnen. Een uitvoering te Deutinchem door de mannen- zangvereeniging Arti-Sacrnm van Terborg bracht ongeveer f 25 netto op. In het Dagblad voor Helder en Holland's Noorderkwartier wordt door den beer J. Hendrik van Balen te Helder, de wenschelijkheid betoogd, om, uit een oogpunt van billijkheid ook iets te doen voor de met wettig erkende kinderen van gesneuvelde Indische officieren. Reeds kwamen daarvoor van een paar dames giften in en de schrijver hoopt, dat of de commissie, te 'sGravenhage geconstituteerd, ook voor deze kinderen iets zal willen doen, of dat ander anderen met hem zullen willen medewerken om tot het doel te geraken. Tot steun voor zijn denkbeeld haalt hij uit de levensschets van Toontje Polaud een passage aan, waaruit blijkt, hoe trouw en zelfopofferend diens Indische huishondster hem tijdens den opstand der Padries ter zijde stond. Op dit en op andere voorbeelden van trouw en gehechtheid der Indische vrouwen wijzend, doet de heer v. B. een beroep op alien, die iets voor zijn plan gevoelen. Hij wil in verschillende plaatsen commissien gevormd zien, en daarna een hoofdbestunr kiezen en verklaart zich inmiddels voor het ontvangen van giften beschikbaar te stellen. De heer H. Donkersloot te Rotterdam maakt de volgende opmerking in de N. R. Ct ,/Zooals bekend is bevat het jongste bulletin van Lombok het treurig bericht van het sneuvelen van den kapitein K. van Erpecum en den eerste— luitenant Van Oppen. Daar het ondergeteekende bekend is, dat de familie Van Erpecum het doods- bericht van haar zoon reeds in de courant las en de bulletins reeds alom waren aangeplakt, vddr het haar van ministerieele zijde was bericht, meent hij hierop de aandacht te raoeten vestigen. Het publiek zal zeker zijne meening deelen, dat het noodzakelijk is, het pnbliceeren der bulletins te verdagen." De redactie der N. R. Ct. teekent hierbij aaD, dat wat de inzender verlangt alleen nut zou kunnen hebben, indittn alle bladen zich verbonden de namen der gesneuvelden niet bekend te maken, voordat dit van regeeringswege is geschied. De lelegraaf acht de opmerking volkomen juist, Het wil dat blad toeschijnen, dat samenwerking in dit opzicht wel mogelijk is tusschen de vier bladen (N. v. d. D., N. R. Ct., Hbld. en Telegraaf) die hier te lande telegrammen uit Indie ontvangen. llet blad verklaart zich bereid voortaan het publiceeren der namen van gesneuvelden te verdageD, tot dat de regeering, na mededeeling aan de betrek kingen, tot openbaarmaking zal zijn overgegaan. Aan het middagmaal, dat in een kleine fraai versierde kamer voor twee echtparen werd opgediend, sloeg Lageman een toast op den eigenaar van Rechlingshofen, waarbij zijn gevoel hem echter overmeesterde hij bleef steken. Agnes kwam hem te hulp door vlug haar glas champagne op te heffen en met Koenraad te klinken. Deze nam nu het woord om zijn hartelijken dank te betuigen, maar in zijn aandoening bracht hij het niet verder dan de woorden//Zonder u en Agnes zouden wij thans niet hier zijn Des avonds bij het groote feestmaal voor de werklieden waren beide heeren beter bespraakt. en bij den dans lieten ze zich ook niet onbetuigd. Valentine oper.de het bal met Lehnert en danste later ook met den ouden Konig, met den tuinbaas en met de meesterknechts der verschillende werk- Toen het feest afgeloopen was en Lageman met zijne vrouw hun slaapkamer hadden opgezocht, stonden Koenraad en Valentine hand in hand op het balkon om bij het heldere maanlicht nog een weinig van de heerlijke avondlucht te genieten. uWie had kunnen denken, dat ik hier de vrouw des huizes zou worden, toen ik twee jaar geleden hier kwam als gezelschapsjuffer van je moeder p" fluisterde zij hem toe. ffWie dat had kunnen denken "Wel ik Toen stond het reeds bij mij vast, dat ikjemoest bezitten." Hij sloot haar in zijn armen en kustte haar. ,/Als m n vader je gekend had, zou hij trotsch geweest zijn op zulk een schoondochter," voegde hij er bij. ,/Maar je moeder Ach, Koeuraad als ik aan haar denk, bekroipt me een gevoel alsof het eeu TER NEIZENSCHE COURANT l»it I>1 ml verscliijnt llinsil»#. en Vrijdasavonrt bij den nitgever P. Jf. V A H D G S A ST K te Ter Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1