Algemeen Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Aan onze lezers! No. 3067. Zaterdag 29 September 1894. 34e Jaargang. Binnenland. iBONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushonders. ADVEBTENTlJlN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. BU deze conrant beboort een bijvoegsel. Met genoegen kunnen wij onzen lezers mededeelen, dat wij door het steeds toe- nemen onzer abonnds en de vele adver- tentien in staat gesteld zijn ons blad driemaal in de week te doen ver- schijnen. Gaarne hadden wij hiermede aange- vangen met het begin van 't volgende kwartaal, op 1 Oct. a. s., doch een tweede nieuwe door ons bestelde snelpers, alsmede een stoomwerktuig, zijn tot onzen spijt op dien tijd niet gereed. Eerst met 1 Jan. a. s. zal alles in onze, dezer dagen aanmerkelijk vergroote, werkplaats in orde zijn en zal met de derde uitgave, zonder veriaooging van kosten, een aanvang genomen worden. Onzen lezers zij tevens medegedeeld dat wij aan ons blad verbonden hebben journalisten, die ons op de hoogte zullen houden van wat in de Hof- en Maasstad merkwaardigs geschiedt. Dat we onpartijdig zullen blijven be- hoeft niet gezegd. Onze taak is en blijft onderlinge waardeering te bevorderen, mede te werken om twist en tweedracht uit het maatschappelijk leven te weren. Wij ondervinden in dit ons streven den hoog gewaardeerden steun van velen in onze gemeente, in Zeeuwsch- Vlaanderen en daar buiten. Hun daar- voor onzen dank 1 Wij be velen ons daarvoor tiij voort- during aan en hopen dat wij op 1 Jan. a. s. aan veler wensch zullen kunnen voldoen. De Uitgever der TER NEUZENSCHE COURANT. FEUILLETON. #Je geloof heeft ons geholpen en de liefde heeft wouderen gewerkt," antwoordde Lageman en hij bedekte de hand van Agues met vurige kussen. Kleurende en in verwarring trok zij haar hand weg en zeiWij moeteu een zeker iemand ook niet vergeten. Valentine, ofschoon je onbe- grijpelijk genoeg den naam van Koenraad Rechling niet kunt hooren, moet ik het tocb zeggeu. Koenraad heeft aan je onschuld geloofd, geen oogenblik heeft hij in zijn liefde gewankeld, ofschoon aan den zoon niet euveigeduid had kunnen worden, wannser ontsteltenis en droefheid over den ver- sehrikkelijken dood zijner moeder zijn oordeel hadden beneveld." ,Wij durfden hem niet inwijden in het plan, dat wij onlwierpen om u te redden," sprak Lageman, //want wij vreesden, dat hij te kwader ure Bauerlich zou aanvallen en daardoor alles bederven zou. Immers, gedurende de terechtzitting was hij nauwe- lijks terug te houdenhij wilde den ellendeling te lijf gaan en hem met zijn vuisten bewerken." Bij de herinnering hieraan kon de advocaat niet nalaten te lachen. //Wat die ongelukkige mevrouw Rechling je ook heeft aangedaan," zei Agues, #daar is Koenraad niet aan schuldig." //Maar ik ben schuldig tegenover hem," riep Valentine en uit haar stem klonk grievende smart, //en daarom is het beste, dat wij elkaar nooit, nooit wederzien." 4r®olitieh: Overzicht. Eenige belangwekkende cijfers betreffende het nieuwe Belgische kiezerscorps worden door de Ind. Beige medegedeeld. Telt men het aantal kiezers in de verschillende districten (met uitzondering van Brussel, waar de bevolking gemengd is) te zamen, dan ziet men dat het Vlaamsche element overheerscht. Op het het gebeele aantal kiezers zijn 611,660 in het Vlaamsche en 594,343 in het Waalscbe deel des lands. Maar wat het aantal stemmen betreft, hebben de Walen de overhand; 948,206 tegen 926,738 in het Vlaamsche. Dit koint omdat Vlaanderen het grootste aantal kiezers met e6ne stem, Walenland de meesten met meer stemmen heeft. Voor het geheele land is de verhouding tussehen de kiezers voor de Kamer met 1 en die met 3 stemmen ruim 3 tot 1. Naast elke 10,000 kiezers met 3 stemmen ziju er 38,212 met eene stem. Is het overwicht der kiezers met meer dan eene stem in Walenland te danken aan zijn grooter aantal meer ontwikkelden, aan een grootere ver- deeling van grondbezit of aan meer huwelijken De Ind. Beige autwoordt hierop, dat het grond bezit in het Waalsche minder verbrokkeld is dan in het Vlaamsche land, en dat met betrekking tot het aantal huwelijken beide vrijwel op gelijken voet staan. Daaruit blijkt dus, volgens het Brussel- sche blad, dat het Walenland hooger staat wat ontwikkeling dan wat bezit aangaat. Keizer Wilhelm is zeer tevreden over zijne vloot. Aan admiraal Von der Goltz heeft hij schriftelijk zijne volaoening uitgedrukt over de houding der marine bij he jongste oefeningen. Bij het inspec- teeren der vloot had hij vooral ten doel gehad, te zien of voldoende aandacht was besteed aan krijgs- kundige vorming en strategic. Welnu, de oefe ningen hadden hem overtuigd dat in dit opzicht belangrijke vorderingen waren gemaakt en dat in de goede richting gewerkt werd. //Gij zijt aan merkelijk vooruitgegaan op den weg, dien ik u in 1892 heb aangewezen" schreef de Keizer. De Keizer heeft groote liefde voor de marine en de zee, maar naar de Parijsche correspondent der Times zegt van een gewezen diplomaat te hebben vernomen, houdt hij nog meer van kolonien. Volgens dezen zegsman zou de Keizer nu een plan overwegen om deu militairen dienst uit te breiden van 45 jaar tot 55jarigen ouderdom. Niemand beneden de 55 jaar zou dan naar den vreemde kunnen verhuizen, behalve zij die zich in de Duitsche kolonien in Afrika willen vestigen. Hun zoudeu alle faciliteiteu verleend worden. Jij schuldig vroeg Agnes. ,/Je bent toch niet verautwoordelijk voor den dood zijner moeder, omdat je haar den vergiftigden drank gegeven hebt Op die manier hadt je even goed je vader kunnen vergiftigen." //Gedurende het gerecbtelijk onderzoek hebt ge laten doorscheraeren, dat ge u niet vrij van schuld gevoelt, en daardoor hebt ge de rechters en ook inij op een dwaalspoor gebracht," sprak Lageman ernstig. ,/Ge moet aan zulk een ziekelijke inbeelding niet toegeven. Stort uw hart voor uwe vrieuden uit, dan kunuen ze iets doen om u dien verkeerden waan te ontnemeu." z/Het is geen verkeerde waan, maar ik kan het nu niet zeggen. Later, later zult ge alles vernemeu," bracht Valentine met moeite uit; het arme kind werd weer zoo bleek als een doode, het koude zweet parelde op haar voorhoofd. Agnes wenkte Lageman toe de kamer te verlaten. Uren lag Valentine stil, onbeweeglijk, met gesloten oogen, schijnbaar sluimerend, doch zij was bij haar voile bewustzijn. Zelfs het miuste gedruisch ontging haar niet, en ondertusscheu hielden haar gedachten haar bezig. Toen Agnes weer bijna onhoorbaar in de kamer kwam om naar haar te zien, richtte zij zich op en wenkte haar om nader bij te komen. z/Agnes," fluisterde zij, //Koenraad is hier in huisik weet het." Mevrouw Von Beeren knikte. z/Hij wil niet heengaau, voordat hij mij gesproken heeft." z/Weet je dat ook al »Ja, door de stilte van den kerker wordt het gehoor gescherpt," zuchtte zij. Toen richtte zij Kenschetsend is dit voor het verlangen van den Keizerhet Duitsche koloniaai gebied te be- volken. De nederlaag der Chineezen te Ping-Yang blijkt ook geweten te moeten worden aan de oneenigheid der hoofdofficieren. China heeft altijd gebrek gehad en heeft dit nog aan leiders. Het flinkste leger is niets waard zonder een goed hoofd. ,/Onbe- kwaainheid, nepoiisme, bedriegerijen en acbteloos- neid", schrijft de Army and Navy Gazette, zijn de kenmerken van vele Chineesche officieren. De onvermijdelijke gevolgen zijn niet uitgebleven. Boveudien heeft China nooit genoeg aandacht be steed aan zijne marine. Deze werd steeds slechts als hulp voor de landmacht beschouwd. Misschien ontwaakt China nu door deu ruwen schok uit zijn langen slaap en leert het, vddr het te laat is, dat lijdelijke kracht het nooit kan uithouden tegenover voortvareudheid en eueraie." Dat de Chineesche regeering dit werkelijk gaat beseffen, zou men opmaken uit een telegram, waarin gemeld wordt dat alle Chineesche agenten in het buitenland in last hebben ontvangen alle oorlogsschepen op te koopen die beschikbaar zijn. De teekenen van een terugkeerend algemeen vertrouwen in Italie zoo telegraafeert Reuters agentschap uit Rome wordeu hoe langer hoe duidelijker. In den laatsten tijd zijn van verschil lende soorten van staatsfondsen groote inkoopen gedaan, hetgeen in lang niet was gebeurdde iubrengst spaar- en depositobanken neemt toe, de opbrengst der spoorwegen, vooral van goederen- vervoer, vermeerdert gestadig en in verschillende takken van nijverheid is vooruitgang te bespeuren. Uit Weenen wordt gemeld, dat daar de uitslag der verkiezingen in Bulgarije in regeeringskringen geene bezorgdheid wektveeleer verwacht men dat de opgewondenheid er door zal bedaren, al zullen eenige aanhangers van Zankoff en Karawelolf geene gelegenheid laten voorbij gaan om op onder- werping aan Rusland aan te dringen. Dit zou, meent men, een tegenovergestelde uitwerking hebben, vooral omdat van Rusland geen ernstige concession voor den vorst zijn te verwachten. De vaak tegenstrijdige geruchten, die in omloop zijn over den gezondheidstoestand van den Keizer van Rusland stemmen toch daarin overeen, dat zij ongnnstig luiden. Volgens de geloofwaardigste lijdt hij aan eene nierziekte, maar ook dit is niet zeker. De geheimhouding, die wordt in acht genomen, is geen bewijs, dat hij ernstig ziek iszij is slechts eene hof- en regeeringstraditie, die menigmaal ook buiten Rusland wordt gevolgd. zich op en zeide vast besloten ffDe kelk moet geledigd worden, het zij zoo. Bij boetvaardigheid is de bekentenis der zonden een oumisbaar vereichte alzoo gescbiede, dat toch eeus geschieden moet." z/Het zal je te zwaar vallen stel het uit tot later, als je meer krachten hebt." z/Het vleesch is altijd zwak, al is degeest gewillig," zei Valentine treurig, #laat het mij nu doen. Schuif de gordijnen open, help me een beetje om mijn haar en mijn kleeding in orde te brengen en roep hem dan. Je moet ook komen, want je moet ook mijn schuldbelijdenis hooren." Zij stond op. Agnes voldeed aan haar verlangen. De fraai gemeubileerde kamer lag tegen het westeneen stroom van licht en goud kwam door de hooge vensters, toen Agnes de gordijnen had opengescboveu. In dat schoone betooverende licht vond Koenraad zijn geliefde in een leunstoel zitten. Als verblind bleef hij een oogenblik schuchter op den drempel staan toen snelde hij naar haar toe, zonk aan haar voeten neer en greep haar slanke hand om die met kussen te bedekken. Zij trok echter haar hand terug en zei//Raak me niet aan, Koenraad Daarmee zou je tegen je overleden moeder zondigenJij behoort niet aau mijn voeten, ik moest aan je voeten liggeu om je mijn zware schuld te belijden." z/Lief, dwaas kind," antwoordde hij zonder op te staan, /.die langdurige gevangenschap heeft je ziek gemaakt, anders zou je zulke gedachten niet hebben." #Het is de waarheid." z/Je acht je zelven schuldig omdat je aau Koenraads moeder deu vergiftigden drank hebt Aan elk der nog te Vlissingen verpleegd wordende matrozen van Hr. Ms. panlserschip Stier, is, namens H. M. de Koningiu—regentes, een gift van 10 uitgereikt, zoomede vergoeding van reiskosten heen en weer, daar de gewonden, volgens Hr. Ms. verlangen, zoodra mogelijk eenigen tijd met verlof naar hunne haardstedeu moeten gezonden worden. De voorzitter van het centraal—comite voor het bijeenbrengen van een Nationaal fonds ter ondersteuning van de nagelaten betrekkingen van in Indie ge vallen militairen van leger en vloot, de gep. luit.-generaal van het O.-I. leger Van Zijll de Jong, heeft een bedrag van 15000 namens de Koninginnen ontvangen, waarvan 10,000 namens Hare Majesteit de Koningin en f 5000 namens Hare Majesteit de Regentes, //als blijk van Harer Majesteits zeer groote ingenomenheid met de stichting van dat fonds." In het bijgevoegd schrijven, van Hr. Ms. particnlier secretaris, Jhr. De Ranitz, wordt gezegd: //Hare Majesteit vertrouwt, dat alle reeds bestaande commission en comites met het centraal—comitd zullen medewerken of zich daarin zullen oplossen, opdat ter bevordering van het goede doel de hoofdleiding in eOne hand blijft". Volgens een door het N. v. d. D. uit Batavi* ontvangen telegram, achten de Balineezen het oogenblik gekomeu om de staalkundige betrekkingen weer aan te knoopeD. De eergisteravond en gistermorgen vroeg ont vangen Indische bladen, loopende van 2528 Augustus, bevatten het eerste bericht omtrent deu verraderlijken overval onzer troepen op Lombok, in den nacht van 25 op 26 Aug. Dit is hetzeifde bericht, als het onbegrijpelijkerwijs achter- gebleven of ten minste te laat ontvangen telegram van den Gouverneur-generaal, dat door de Regeering in de Staatscourant van 30 Aug. jl. werd ge- plubiceerd, nadat het Nieuws van den Dag reeds dagen tevoren de rampstijding had bekend gemaakt. In deze depeche komen ook de namen voor van de gesneuvelden, gewonden en vermisten, door de regeering later, ingevolge hare toezegging, vermeld. Reeds den dag te voreu (27 Aug.) had men te Batavia ongunstige berichten vernomen, doch hoopte nog altijd, dat de overval met glans zou zijn afgeslageu. De teleurstelling was daarom, bij het ontvangen der officieele bevestigiug van de nederlaag, des te grooter. toegereikt, maar dat is ziekelijke inbeeldingik heb je dit al meermalen gezegd," zeide Agnes nu nader tredende. Dat alleen is het niet," sprak Valentine hoofd- schuddend. //Sta op Koenraad, ga hier op den stoel zitten. Agnes zet je hier op de sofa neer en laat mij aan je voeten zitten, zooals aau een boetvaardige past." In angstige spanning voldeden beiden aau haar verlangen. Valentine zweeg eenige oogenblikken, zij haalde diep adem, als wilde zij kracht 7erzameleu voor de zware taak, die zij wilde vervullen, en begon toen met neergeslagen oogen ffToen Bauerlich gistereu verklaarde, dat ik te gelijk met het ontvangbewijs van den juwelier een fleschje met atropine in haudeu kreeg z/Dat was een ellendige leugen, waarvoor ik hem gaarne geworgd zou hebben," viel Koenraad in, ofschoon Agnes hem met een gebaar tot zwijgeu vermaande. z/Hij loog, maar toch klonken mij zijn woorden als een vreeselijke aanklacht in de ooren, want als ik op dat oogenblik zoo'n fleschje in hauden had gekregen,wie weet of ik niet gedaan had, wat hij zei." //Valentineriepen beiden te gelijk vol mede- lijden zacht verwijteud uit. z/Je wdt me niet gelooven, je houdt die aanklacht voor overdreven, je kunt van mij zoo iets afschu- welijks niet gelooven. Je hebt gelijk. Zoo heb je mij nooit gezien, als ik toen was. Ik was woedend, ik dorstte naar wraak, voor alles wat mijn vroegere meesteres mij had aangedaan. Ik dacht er op dat oogenblik niet aau, dat zij je moeder was, Koenraad TER \EIIZEISCRE COIIRANT Uit blait verstcliijnt Dinsdntr- en Vrijda^avond bij den nitgever I*. J. V A Bf O E I A A' D E te Ter i'emen. 38) --or—, o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1