Algemeen Nieuws- ea Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 3064. Woensdag 19 September 1894. 34e Jaargang. TOELATING TIEMHCURSUS. !L 3 33 2 21 St Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Eranco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. tot de avondscholen A, It en C in dc kom der gemeente en D op Sluiskil, zooinede tot de lierlialingsklasse ami school A. Zij, die met 1 October aanstaande wenschen te worden toegelaten tot bovengenoemde inrichtiugen, moeten zich daartoe voor 27 dezer aanmelden ter gemeente-secretarie of bij het hoofd der betrokken school. In het belang der kinderen wordt het getrouw bezoek dezer zeer nuttige inrichtingen ten zeerste aanbevolen. Ter Neuzen, 6 Sept. 1894. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Zij, die met 1 October aanstaande tot boven- genoemden cursus wenschen te worden toegelaten, moeten zich daartoe vdor 27 dezer aanmelden bij den Gemeente-bouwmeester. De cursus is alieeu toegangelijk voor jongelieden, die het gewoon schoolonderwijs genoten hebben, en 14 jaar zijn of dien ouderdom voor het einde des jaars bereiken. Ter Neuzen, 6 Sept. 1894. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. folitiels. Overzicht. Belangrijke gebeurtenissen zoowel als belangrijke redevoeringen, zijn in den regel niet die, waarover langen tijd vooraf in den breede is geschreven en gesproken 't interessante komt doorgaans onver- wacht, bij verrassing eveuals voorzien genoegen dikwerf bedorven genoegen is, is sensatie, die men heeft zien komen, er geene van de echte soort, overweldigend, aangrijpend, verbijsterend. De Duit- sche keizer is daarvan klaarblijkelijk doordrongen als er geen wolkje aan den hemel der politiek is waar te nemeu, als de Italiaansche strakheid door niets verdachts wordt afgebrokeu, weet hij, 't zij op 't gebied der binuenlandsche, 't zij op dat der buitenlandsche politiek, plotseling onweerswolken te verwekken, die een strijd der elementen onver- mijdelijk maken. In deze is Wilhelm II nog door niemand geslagen. Eergisteren werd in Hongarij's hoofdstad een FEUILLETQN .Ah, u zinspeelt op dat geval te Havelberg, dat de advocaat weer opgerakeld heeft. Ik wil die zaak niet ontkennen," antwoorde Bauerlich op hoogen toon, maar ze is reeds lang verjaart en staat ook volstrekt niet in verband met dit geval." .Dat geloof ik toch welDaarin ligt het bewijs, dat ge wegens uw hartstocht voor Valentine Zier belang hadt bij den dood van haar vader. Een man met zulk een fijn eergevoel als hij was, zou nooit in een huwelijk zijuer dochter met u hebben toegestemd." .Ik heb het u reeds gezegd die zaak is verjaard. Sedert ben ik een rijk man geworden." .Daar hechtte de heer Zier weinig waarde aan ge hadt anders niet noodig gehad u te verschuilen achter zijn zuster, om hen weldaden op te dringen, die u later dienen moesten als middel om uw misdadig plan uit te voeren." ,/Mijnheer dat is te erg Ik moet u herinneren, dat ik een Amerikaausch burger ben en dat .De regeering der Vereenigde Staten zou zich met nadruk verzetten tegen de onderstelling, dat het Amerikaansch burgerschap een vrij brief verleent voor alle mogelijke misdaden, die in andere landen worden bedreven. Maar uw tweede vaderland zal zich inderdaad met u bemoeien. In de berichten, die mijnheer Lageman over u in Amerika heeft laten verzamelen, komen dingen voor, die onge- redevoering verwacht, uit te spreken door k-sizer Frans Josef ter gelegenheid van de ontvangst der Delegatien de Oostenrijksche om twaalf uur in den middag, de Hongaarsche om edn uur. De openiugsredevoeringen van Chlumetsky als president van de Oostenrijksche en van Ludwig Tisza als voorzitter van de Hongaarsche Delegatie, hadden zich niet onderscheiden door iets bijzonders en er behoorde wel groote vindingrijkheid toe om in de woorden van Tisza te zien een toespeling op naderende aanvallen der Magyaren op Kolnoky Eergisteren vertelde de heeren weinig anders Tisza zeide, dat hij in de triple—alliantie een machtig element zag tot handhaviug van den vrede (geen nieuw gezichtspunt, voorwaar) en Chlumetsky meende, dat de onvermijdelijke uitgaven voor het leger gemakkelijk toegestaan kondeu worden zonder het evenwicht der begrooting in gevaar te brengen en hij eindigde met een warme geestcfriftige huldiging van keizer Frans Josef. De Keizer zeide in antwoording op de rede- voeringen der beide presidenten, het volgende .Het doet mij genoegen te zien, dat de verwachting, welke ik vroeger heb uitgesproken betreffende de handhaving van den Europeeschen vrede, zich heeft verwezenlijkt. Met voldoening kan ik er op wijzen, dat de zeer vriendschappelijke betrekkingeu, welke tusschen Oostenrijk-Hongarije en alle andere mogendheden bestaan, deze verwachting recht vaardigen. Voorloopig kan men zich nu, zonder vrees voor rustverstoring, wijden aan de ontwikkeling van de welvaart der volkeren. Evenwel is het noodzakelijk de aandacht te blijven wijden aan de versterking der strijdkrachten. Mijne regeering acht het haar plicht, te dezen opzichte, niet achter te blijven bij de andere regeeringen en, wat de verbetering der landsverdediging betreft, ook voort te gaau met de ontwikkeling van de strijdkrachten der Oostenrijk—Hongaarsche inonarchie." Voorts deed de Keizer uitkomen, dat de oorlogsbegrooting beperkt blijft binnen de grenzen, welke door de Delegatien in het vorige jaar zijn vastgesteld. Bij het opmaken der begrooting heeft de regeering nauwgezet rekening gehouden met den fiuancieelen toestand des lauds. Ten slotte wees de Keizer op den toestand in Bosnie. Blijkens de begrooting zullen Bosnie en de Herzegowina in 1895 door eigen middelen de uitgaven dekken, welke voor deze provincien noodig zijn. Zooals men ziet, is dit het oude liedje, gezongen op de oude wijs en men heeft nu alle hoop, dat Kalnoky in de begrootingscommissie van de Oosten rijksche delegatie, 't een of ander belangwekkends twijfeld eene aanvrage tot uitlevering ten gevolge zullen hebben, zoodra ze langs ambtelijken weg aan gene zijde van den Oceaan bekend gemaakt worden." .En zou aan die aanvrage voldaan worden vroeg Bauerlich zichtbaar verschrikt, .Ongetwijfeldwij zijn verplicht daaraan te vol- doen." .Maar ik ben een geboren Duitscher; mijn eigen vaderland zal mij toch niet aan een vreemde mogendheid uitleveren p" .Zooeven hieldt ge er aan vast, dat ge burger van dat vreemde land zijt", zei de rechter met bijteuden spot. .Wees echter gerust. Zoo spoedig zult ge die onvrijwillige reis over den Oceaan niet behoeven te aanvaarden. Eerst zult ge hier ge- vonnist worden en uw straf moeten ondergaan." .Oho wat heb ik dan toch eigeulijk gedaan vroeg Bauerlich honend, terwijl hij de armen op de borst kruiste en den rechter uitdagend aankeek. Verontwaardigd over zooveel onbeschaamdheid wilde deze opstuiveu, doch hij bedwong zich en met verachtiug antwoordde hij op ijzig koelen toon .Met het doel hem te dooden hebt ge een flesch vergiftigd bessensap ten huize van den heer Zier gebracht." .Ondersteld, dat ik dit gedaan heb, dan heeft hij er toch niet van gedronken en is niet gestorven door het vergiftom mijn bedoelingeu alleen kan niemand mij vonnissen." .Ge hebt den dood van mevrouw Rechling veroorzaakt." .Ge weet zelf zeer goed, dat men mij geen rekenschap kan vragen van een ongelukkig toeval." .Maar ge hebt met voorbedachten rade valsche u ;biteerd over den algemeenen politieken toestand, terwijl in de Hongaarsche delegatie eenige agitatie wordt verwacht naar aanleidiug van interpellation over de Rumeniers in Transylvanie en over de anuexatie van Bosnie en de Herzegowine door Oostenrijk. De Neue Freie l'resse wijst er op, dat het oorlogsbudget siuds 1885 met Vi i» verhoogd en de uitgaven voor de landweer met 15 millioen, terwijl een nieuwe verhooging on- gemotiveerd is met het oog op de daling der douane- ontvangsten, van 55 millioeu in 1893 tot 471 millioen in 1895 (bij benadering vastgesteld ua- tuurlijk). Bismarck heeft ook weer eens gesproken bij gelegenheid van een bezoek der Duitschers in Posen, die bij monde van den voorzitter van bet huldigings- comitd, verklaarden, dat zij er van doordrongen zijn een onafscheidelijk deel van Pruisen uit te maken. Bismarck, wien het plan was toegedicht Oaprivi's politiek te gispen, voornamelijk diens houdiug vis-a-vis Polen, heeft een redevoering gehouden, welke, voor zoover uit het telegrafisch resume valt op te maken, van heel onschuldigen aard was. De oud-kanselier zeide in dit bezoek te zien de erkenning van zijn medearbeid aan de grondvesting van Duitschland. Elzas-Lotharingen, zeide hij, is de beschutting van Zuid-Duitschland en Posen die van de oostelijke grenzen. De prins herinnerde aan de 7ijandschap van Polen tegenover Duitschland in het tijdperk 1831—1848. Die vijandschap ging uit van den Poolschen adel en de geestelijkheid. Toch was, naar zijn inzien, eene vreedzame samenleving tnsschen Duitschers en Polen mogelijk. Dit was het geval in Silezie, maar daar ontbreekt ook de Poolsche adel. Deze laatste be- hoort niet gesteund te worden. Van Polen kunnen de Duitschers intusschen leeren hoe zij vereenigd moeten blijven. Het is te hoopen, dat ook de Duitschers, zoodra het nationaal aanzien op het spel staat, zullen toonen, tot de geheele natie en niet tot deze of gene partij te behooren. In de verwachting, dat ook de vrouwen voor deze zaak zouden zijn te winnen, bracht de prins een „Hoch" uit op de Duitsche vrouwen van Posen. Geschreven en gesproken woorden, die ter kennis van de menigte worden gebracht, meer curiositeits- halve dan wel om hun groote strekking en betee- kenis, zijn die vau den graaf van Parijs, neergelegd in een soort politiek testament en die van den hertog van Orleans, uitgesproken kort na zijns vaders dood. 's Graven politieke wilsbeschikkiug is naar Parijs gebracht door graaf d' Haussonville ter publicatie overeenkomstig den wil van den getuigenis afgelegd tegen Valentine Zier en een meineed gedaan riep de rechter. .Alles sameu zal u eenige jaren tuchthuisstraf bezorgen I" .Waardoor zal men mij dit bewijzen Op grond van het vertelsel, dat de advocaat Lageman verzonuen heeft Of met hulp van de beklaagde, die natuurlijk de plank grijpt, welke haar wordt toegeworpen Of op grond van de verklaringen der half krankzinnige Constance Zier?" .Ge wist die toch voor uw bedoelingen te gebruiken," zei de rechter met verachting. .Vergis u nieter zijn genoeg bewijzen voorhanden om door de gezworenen schuldig verklaart te worden; daartoe is uw bekentenis niet volstrekt noodig." .Misschien niet," antwoordde Bauerlich honend, .maar ge hebt die bekentenis noodig om Valen tine Zier in vrijheid te kunnen stellen, en ik heb er genoegen in haar tot de volgende maande- lijksche zitting der gezworenen in de gevangeuis te houden." .Dat is misMejuffrouw Zier is reeds in vrijheid gesteld tegen borgstelling mijnheer Rechling heeft de som bereidwillig gedeponeerd," antwoordde de rechter, die deze leugen wel met zijn geweten kon overeenbrengen. .Bovendien kan uw rechtsge- ding spoedig beginneu, want mijnheer Lageman heeft ons het voorloopig onderzoek zeer gemakkelijk ge maakt. Later zult ge dan kunnen terechtstaan te Chi cago en te San Francisco wegens de misdaden van den Falsaris en giftmenger Burleij, alias Pieter Meijer." Deze mededeeliug had de rechter opzettelijk tot het laatste bewaard, en ze bleek het beoogde doel te treffen. Bauerlich verbleektezijn onbe schaamdheid veranderde in angst en onbedacht stamelde hij: .Weet ge?" overledene. De graaf acht 't niet noodig zijn zoon een gedragslijn voor te schrijven, omdat deze zijn s graven) gedachten kent. Sprekend over de aan hangers der monarchie, zegt de graaf dat T hem een troost bij zijn sterven is te weten, dat zij bij lierste) der monarchie aan hem zullen deuken. Zijn zoon draagt de graaf op de traditien te hand- haven en tot de partijgenooten richt hij het verzoek zich om dezen te scharen. Van minder ernstigen en weemoedigen aard is 't geen de hertog vaD Orleans zeide, toen de hertog van Aumale, zijn oom, trachtte hem te troosten over zijn verlies. .De verbanning heeft mijn vader gedood," riep hij uit en toen de hertog van Aumale hem poogde te kalmeeren, zeide hij plechtig .0om ik wil er mijn hoofd aan wagen om naar Irankrijk terug te keeren, ben ik dan eenmaal zoo gelukkig de regeering in handen te hebben, dan waag ik mijn hoofd liever eer ik mij laat wegjagen." Aldus de Gaulois, welks leider Arthur Meijer, zelf wel niet gelooft, dat het jongemensch er door dwaasheden komen zal. De zitting der Staten-Generaal is jl. Zaterdag door den heer Van Houten, Minister van Binnen- landsche zakeu, gesloten met de volgende aanspraak Mijne Heeren .De bijzoudere omstandigheden, waaronder deze buitengewone zitting der Staten-Generaal werd bijeengeroepen, waren oorzaak, dat op wetgevend gebied slechts weinig werd tot stand gebracht. De proeftijd der gemengde rechtspraak in Egypte werd met uwe instemming opnieuw voor den tijd van 5 jaren verlengd. Een internationale overeeukomst, strekkende om, met inachtoeming der belangen van personen- en goederenverkeer, de ineest doel- treffende maatregelen vast te stellen tegen het over- brengen van cholera, mocht uwe goedkeuring verwerven. Door iuwilliging van de vereischte geldmiddelen hebt gij de voortzetting eener krachtige bestrijding van besmettelijke ziekten mogelijk gemaakt. De Koningin-Weduwe, Regentes, heeft mij opgedragen u, mijne heeren, haar dank te betuigen voor hetgeen door u werd verricht tot behartiging van de belangen des lands. Door de Koningin—Weduwe, Regentes, daartoe gemachtigd, verklaar ik deze buitengewone zitting der Staten-Generaal in naam der Koningin te zijn gesloten." .Ja, ik weet, en spoedig zullen de rechters in Amerika ook weten, dat gij dezelfde persoon zijt als Dick Burleij, die te Chicago zijn twintig jaar oudere vrouw vergiftigde om haar vermogen in handen te krijgen, dezelfde persoon als de Hollander Pieter Meijer, die in San Francisco zijn cotnpagnon door verschillende valschheden in geschrifte beeft opgelicht voor een som van een half millioen dollars, en daarna spoorloos verdween. Ge zult nu wel begrijpen, dat ge een verloreu man zijt, of ge bekent of niet." Bauerlich was op een stoel neergezonken. Hij trilde over het geheele lichaam. .Wie wie heeftdataan het licht gebracht?" stamelde hij. .De rechercheur, dien Lageman naar Amerika leeft gezondeu", antwoordde de rechter. De twee maanden, die verloopen zijn sedert het begin van het proces tegen Valentine Zier, heeft hij goed besteed. Terwijl ge hier bezig waart een kuil te graven voor het onschuldige meisje, werd daar de strik gereed gemaakt, waarin ge nu gevangen zijt." .Nog niet nog niet," mompelde hij, en vroeg toen.Als ik een bekentenis deed, zou dat de zaak nog veranderen .Met zekerheid kan ik dat niet beloven," luidde let ontwijkende antwoord, .maar .Ik begrijp u," viel Bauerlich met een spottenden ach in, .uu, wat geef ik er om. Ja, mijnheer jageman heeft een fijne neus, alles is gebeurd, zooals hij gezegd heeft. Ik heb het vergiftigde bessensap meegebracht voor Zier; als hij er van gedronken had, met water verdund zou niemand iets bespeurd hebben. Dat de beklagenswaardige mevrouw Rechling er een half glas van dronk, TER NEIIZESSCHE 01 RUT. I»it 1»I«<1 verscltijnt Hinsiilag- en bij den ultgever I". J. V A 1 U K li A M II E te Ter Aenzen. 35) --.Trr.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1