Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. (denting en herinenting. I I No. 3063. Zaterdag 15 September 1894. 34e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushonders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels/0,40. Voor elkenregelmeer/0,10. Grootereletters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. BU deze conraut behoort een bijvoegsel. Tijdens de aanstaande kermis alhier mogen de tapperijen voortdurend openblijven, onder dien ver- stande evenwel dat zij ten alien tijde dadelijk moeten worden gesloten, wanneer de politie dit mocht bevelen, terwijl op den laatsten kermisdag des Zaterdags, zoowel de kramen, tenten enz. als de tapperijen moeten worden gesloten, uiterlijk des nachts te 12 uren. Ter Neuzen, 14 September 1894. De Burgemeester, J. A. VAN BOVEN. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis der ingezetenen, dat, tot nadsre aankondiging, iedere week en wel des Dinsdags, 's middags een ure, in het ziekenhuis, gelegenheid zal worden gegeven tot kostelooze inenting en herinenting. Ter Neuzen, 14 September 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. D1ELEMAN, Secretaris. JColitieli Overzicht. Graaf Kalnokv, Minister van buitenlandsche zaken van Oostenrijk-Hongarije, verliet gisteren Weenen om zich naar Budapest te begeveu, waar de delegation vergaderen. In de delegatien worden de gemeenschappelijke aangelegeoheden van de twee deelen des rijks behandeld. Deze aangelegenhedeu zijn 1. buiten landsche zaken2. militaire en marine zaken 8. financien (voor zoover het gemeenschappelijke uitgaveu betreft). Er zijn twee delegation, ieder van 60 leden 20 worden gekozen door de Eerste Kamers (het Oostenrijksche Heerenhuis en de Bongaarsche Magnatentafel) en de 40 anderen door de Tweede Kamers (het Oost. Huis van afgevaardigden en het Hong. Huis van vertegenwoordigers). Het mandaat geldt slechts voor een jaar. De delegation worden eens in het jaar door den Keizer bijeengeroepen, beurtelings te Weenen en te Pest. Zij deelen FICTJILLETOdST. //Laat mij los, Rechling," riep de advocaat in zijn benauwdheid, „als ge mij dooddrukt, hebt ge niemand die u verdedigt tegen de beschuldigiug van opzettelijken moord." ,/Ik geloof dat ge het nog zoudt klaar spelen al waart ge dood," riep Koenraad. „0, Hemel, mijn waarde advocaat, hoe zal ik u bedanken ,/Daar zullen we later wel eens over spreken," autwoordde Lageman, terwijl hij zich loswerkte. Koenraad greep hem echter weer bij den arm en vroeg: „Wat zal er nu met dien ellendelinggebeuren? Voor hem is geen straf hard of wreed genoeg #Eerst gespietst en dan gehangenantwoordde Lageman schertsend. »Kon ik hem maar eens onder mijn handen krijgeu." I )aar hebben wij juist voor gevreesd, en daarom hadden wij zooveel geheimen voor u ge waart er boos om," antwoordde Lageman gevat; ,/ge mocht ons werk niet bederven." z/Ja, ik ben erg ongeschikt voor zulke dingen," zei Koenraad met tretfende oprechtheid, ,/Voor veel moet ik u en Agnes verschooning vragen. Maar beste vriend, waarom heeft men de arme Valentine niet dadelijk in vrijheid gesteld z/Daarvoor worden nog formaliteiten ver- eischt #0, die formaliteiten Koenraad stampvoette. z/Elke minuut, die men haar langer tusschen die elkander hunne besluiten schriftelijk mede en zoo zij het na drie zulke briefwisselingen niet eens kunnen worden, houden zij eene vereenigde zitting, in welke alleen gestemd, niet beslaadslaagd mag worden. Het Rijksministerie (buitenlandsche zaken, ge meenschappelijke financien en oorlog) is aan de delegation verantwoordelijk. Crispi's rede te Napels, die een pleidooi was voor eene verzoening van Italie met den H. Stoel, mishaagt den radicalen, maar de andere bladen zijn over het algemeen in beginsel het daarmede eens. De Popolo romano wenscht den Minister geluk met zijne openhartigheid. Na de verzoening van de kerk met den staat moet met alle middelen worden gestreefd, al mogen dogmatische theoretici zich er niet mede kunnen vereenigen. Het volk zal het sluiten van den vrede met de hartelijkste vreugde begroeten. De Duitsche bladen hebben herhaaldelijk beweerd, dat de leider der Duitsche socialisten den moord op Sadi Carnot gepleegd, zou goedkeuren. De heer Liebknecht heeft thans, naar aanleiding van deze bewering, een brief gericht tot den heer Vacquerie, waarin hij protesteert tegen dezen ,/even dommen als schandelijken laster". De moord, op een man als Carnot gepleegd, acht Liebknecht niet slechts een ,/daad van waanzin", maar hij erkeut, dat ook wanneer men „oorlogsmanuen als de Bismarck's, de Crispi's enz." zou vermoorden, hij dit als /•misdaad" zou beschouwen. De brief eindigd met deze woordenW ij, Duitsche socialisten, zullen weten te overwinnen, zoowel de anarchisten, die de vrijheid zouden pogen te vernietigen door daden van geweld, als de anarchisten, die ook in Duitschland, het gezag zouden willen redden door uitzondering3- wetten". Het is nu toch duidelijk gebleken, dat er tus schen Japau en Korea wel degelijk een verbond is gesloten. Het dateert van deu 26 Augustus en luidt als volgt 1°. Het doel van het verbond is, aan Korea zijne onafhankelijkheid te geven, het te beschermen en de wederzijdsche belangen der beide staten te dienen, door de Chineesche troepen te verjagen 2°. Japan neemt de geheele offensieve en defen- sieve militaire leiding tegen China op zich. Korea zal, van zijn kant, aan de Japansche troepen alle mogelijke faciliteiten verschaffen 3°. het verdrag zal van kracht blijven gedurende den geheeleu tijd der vijandelijkheden tusschen Japan en China. afschuwelijke muren houdt, doet men haar leven en gezondheid te kort 1" ,/Rechling, kom van avond eens bij mij, dan zal ik u dit ophelderen," verzocht Lageman, die wel deelneming gevoelde voor Koenraad en Valentine, maar nu zijn ongeduld niet langer kon bedwingeu „neem mij niet kwalijk, mevrouw Von Beeren wacht mij." .0, dan ga ik meeKoenraad schreed vooruit, doch Lageman bleef staan en keek hem op eigenaardige manier in het gelaat. ,/Rechling, zie; daar ginds in dien hoek zit die arme oude tante van Valentinezij is in de verlegeuheid, niemand bekommert zich om haar. Doe nu een goed werk en zorg voor haar; daartoe zijt gij de naaste." ,/Ik ga," antwoordde Koenraad met een stevigen handdruk. Eindelijk had hij dan toch begrepen, dat de advocaat en Agnes von Beeren liefst met elkaar alleen zouden ziju. Zoodra Lageman aan het rijtuig kwam, stak mevrouw Von Beeren hem beide handen toe en onder haar tranen laohende, zei ze rZiet, daar komt hij met lauweren overdekt 1 Dat moest u vandaag uit duizend kelen toegezongen worden ,/Ik ben reeds gelukkig, als slechts een mond mijn werk prijst," antwoordde Lageman, naast haar in het rijtuig plaats nemende. Het rijtuig rolde voort. „Dus is mijn geeerde bondgeuoote over mij te vreden vroeg hij en zag haar te gelijkertijd in haar donkere oogen. ,/Tevreden," herhaalde zij. #Welk een koel, nuchter woord Ik weet voor mijn bewondering en dankbaarheid geen gepaste woorden te vindeu ik ben er trotsch op u mijn vriend te mogen uoemeu 1" Daaruit ziet men dus, dat de Chineezen van meet afaan in eene ongunstige positie verkeerden in Korea. De veelgenoemde Li-Hung-Chang moet op het punt staan van niet alleen zijn geel buis, maar misschien zijn mandarijnen-knoop en zijn gansche macht te verliezen. De Keizer is namelijk luidens bericht uit Shangai zdo verwoed over de hachelijke positie van het Chineesche leger, dat het Li-Hung-Chang's vrienden de grootste moeite kost om den onderkouing voor algeheele ougenade te behouden. Eene overwinning alleen kan hem redden. Doch hoe Slechts een zegepraal //op papier" rest hem, want de treurige toestand van het Chineesche leger wordt volkomeu bevestigd. De soldaten, zonder tucht of orde, houden in de streken, waarlangs zij trekken, een vreeselijk schrikbewind. Zelfs te Tientsin, zoo dicht bij de hoofdstad, is dit het geval. De ougelukkige bevolking wordt door de Chineesche soldaten uitgeplunderd en mishandeld. Wie vluch- ten kan, verlaat de stad om zijn leven te redden. De handel staat stil en de ellende is groot. Ver- trouwbare iulichtingen van het oorlogsterrein krijgt men overigens niet. Dagblad-correspondenten wor den er niet toegelaten, en de berichten, welke de inlandsche bladen ontvangen, ziju aan eene #officieele revisie" onderworpen. Li-Hung-Chang schijnt voorloopig heel weinig kans te hebben, zijn geel vest van deu Keizer terug te krijgen De Staatscourant bevat het programma van de opening der vergadering van de Staten-Generaal op Dinsdag a. s. door H. M. de Koningin-Regeutes Des middags te 12 uur zullen de leden der Staten-Generaal zich begeven naar de zaal, bestemd voor de zittingen van de Tweede Kamer, en zich in eene algemeene vergadering vereenigen, onder voorzitting van den door de Koningiu-Regentes benoemden president van de Eerste Kamer. De ministers, hoofden van ministerieele departe- menten, de kanselier der orde en de leden van den Raad van State zullen zich des namiddags te 1 uur mede in die zaal vereenigen. H. M. de Koningiu-Regentes zal te 1 uur met het gewone ceremonieel van het paleis afrijden. De trein zal rijden door het Noordeinde, de Hoogstraat, de Gravenstraat, Jjet buiteuhof naar het binnenhof. ,z AgnesHij greep haar hand. Zij trok die niet terug, maar zeide met een schalkschen lach ,/Ik heb nog een appeltje met u te schillen Als bondgeuoote hebt ge mij toch slecht behandeldTerwijl ik er schik in had, dat wij den armen Koenraad dom hielden, hebt gij mij met gelijke munt betaald. Waarom hebt ge mij niet vooruit gezegd, waar de terechtzitting vandaag op moest uitloopen P" ,/Ik zou kunnen zeggen omdat men bij zulke ondernemingen altijd een gewaagd spel speelt, en nooit bij voorbaat zeker is van een goeden uitslag. Ik zou ook kunnen zeggenomdat ik u eene verrassing wilde bereiden en dan zou ik geen onwaarheid spreken. Maar de voile waarheid is, dat ik niet tevreden was met deu weg te gaan, dien mijn verstandige bondgeuoote mij nad aange- wezen ik wilde geheel alleen voorwaarts gaan om alieen het doel te bereiken." „0, wat een eerzuchtigefluisterde zij. „Neen, eerzucht dreef mij niet, maar wel een geheel ander gevoel. Agues, als ik Valentine Zier vrij pleitte, mocht ik eischen wat ik wilde, hebt ge gezegd." „Ik zal mijn woord houden J" /Agnesjubelde hij, „ge weet dat ik slechts den ding kan begeeren uw hart en hand!" „Mijn hand kan ik u nog geven antwoordde zij zacht; „maar mijn hart bezit ge reeds, zoolang ik u ken." Beschaamd sloeg zij de oogen neer, terwijl hij eeu hartstochtelijken kus op haar hand drukte. Op den terugkeer naar het paleis zal de trein den navolgendeu weg nernen Aan het Binnenhof, over deu Korten Vijverberg, den langen Vijverberg, de Plaats en het Noordeinde. Salvo's uit het geschut, zullen het afrijden van H. M. van het paleis en het oogeublik waarop Hd. het gebouw der Staten-Generaal verlaat, aankondigen. Eergisteren brachten H.H. M.M. de Konin- ginnen Haar voorgenomen bezoek aan Den Helder. De ingezetenen hadden met de autoriteiten (gemeen- telijke zoowel als maritieme) gewedijverd om de stad een zoo feestelijk mogelijk aanzien te geven, waartoe ook het heerlijk zonnig weder niet weinig bijdroeg. Allerwege waren, op initiatief van de feestcommissie, welke zich had gevormd, versieringen van groen en vlaggen aangebracht, terwijl er hier en daar eerepoorten waren opgericht. De feest commissie, die alles in zoo korten tijd heeft moeten bedisselen, heeft alle eer van haar werk. Het aantal aangekomen vreemdelingen was ontzaggelijk groot. H.H. M.M. kwamen te 10 u. 46 met een extra trein uit Soestdijk aan. Aan het station, dat inwending smaakvol versierd was door de zorgen van de heeren Bolderdijk en Pander, werden zij ont vangen door den burgemeester, den heer C. A. Beukenkamp, en on middellij k gingen de rij tuigen langs eene eerewacht, uit schutterij, infanterie en artillerie bestaande, langs den Stationsweg, den Kanaalweg en de Hoofdgracht naar De Koningin Wilhelmina, het oorlogsschip dat in het begin van het jaar aan de Marinewerf te Amsterdam van stapel liep, en dat nu in de haven gemeerd lag. Der jonge Koningin werd hier namens de marine een fraai model aangeboden van dit vaartuig. Vervolgens begaven H.H. M.M. zich met gevolg, met den schout-bij-nacht Van Uhlenbeck, den burgemeester en de wethouders aan boord van het jacht Valk, waar zij een lunch gebruikte. Inlusschen had de Wilhelmina hare plaats inge- nomen te midden van de vloot, op de reede van Tessel, waarover H.H. M.M. te half twee de revue hebben gehouden. Aan deze reveu eenig in ons land hebben de volgende oorlogsschepeu deelgenomenDe Ruyter, Koningin Wilhelmina, Atjeh, Guinea, Stier, Lui- paard, Matador, Heiligerlee, Reinier Claeszen, Cerberus, Sommelsdijk, Zeehond, Nautilus, Argus, Bellona, Braga, Heimdall, Geep, Lunx, benevens elf torpedo-booten. Geen wonder, dat duizenden zich hadden opge- maakt om van dit zeldzame schouwspel te genieten. VEERTIENDE HOOFDSTUK. Het viel niet gemakkelijk Adolf Bauerlich tot bekentenis van zijn schuld te brengen Na de eerste ontsteltenis waarin Lageman's rede- voering hem gebracht had, had hij zijn koelbloedig overleg geheel teruggekregen. Aan den rechter, die bem een voorloopig verhoor deed ondergaau het was weder den heer Hausler verklaarde hij, dat hij nog niet bekomen was van zijn verwon- dering over het feit, dat al de rechters, met den openbare aanklager en de gezworenen incluis, zich zoo hadden laten vangen door de spitsvondig- heden van een advocaat. De rechter wees hem op de ontsteltenis, die hij zelf getooud had, waarop hij met een spottenden glimlach antwoordde: f/Ja, nu, ik zou den man wel eens willen zien, die zoo plotseling en onbe- schaamd overvallen wordt en dan onmiddelijk met zijn ant woord gereed is. Ik kan den advocaat Lage man den lof niet onthouden, dat hij zeer bekwaam is in het combineeren der feiten. Het scheelde slechts weinig, of hij had mij zelf overtuigd, dat alles gebeurd is zooals hij het liet voor- komen." »En u is dan toch verwonderd, dat rechters on gezworenen hem geloofden vroeg de rechter. ,/Wat alien overweldigde, was niet de rede van den bekwamen advocaat, maar wel de waarheid, die in zijn woorden lag." ,/Bah, wat is waarheid vroeg Bauerlich met minachting. ^Gisteren hieldt ge voor waarheid, dat Valentine Zier met voorbedachten rade iemaud vergiftigd hadvandaag beschouwt men haar als het onschuldige slachtoiler en mij als den afschuwe- I \EIZE\SCHE <01 RUT Kit hind verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavonil bij den uitgever I*. J. V A. HT K K 8 A W D E te Ter Weuzen. 34) rm.r-.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1