Algemeen Nieuws- en Advertentiehlad voor Zeeawsch-Vlaanderen. tHkehgprsus. No. 3062. Woensdag 12 September 1894. BEKENDMAK1NG. de KERMIS TOELATING 34e Jaargang. De Burgemeester der gemeente Ter Neuzen Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Vo Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regeis 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatseu van 500 regeis en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. msakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag den 13 September 1804, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 10 September 1894. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat aldaar zal aanvangen Maaudag, 17 en eindigen uiterlijk 's nachts 12 uren van Zaterdag, 22 dezer. Kermisreizigers worden onvoorwaardelijk uiet toegelaten, tenzij zij eene deugdelijke verklaring overleggen, waaruit duidelijk blijkt dat zij en hunne inrichtingen enz. gedurende de laatste twee weken zich niet hebben opgehouden in plaatsen, waar ju dien tijd gevallen van cholera zijn voorgekomen. Ter Neuzen, 3 Sept. 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. tot de avondscholen A, B en C in de kom der geineeute en D op Sluiskil, zoomede tot de lierhalingskliisse aan school A. Zij, die met 1 October aanstaande wenschen te worden toegelaten tot bovengenoemde inrichtingen, moeten zich daartoe vdor 27 dezer aanmelden ter gemeente-secretarie of bij het hoofd der betrokken school. In het belang der kinderen wordt het getrouw bezoek dezer zeer nuttige inrichtingen ten zeerste aanbevolen. Ter Neuzen, 6 Sept. 1894. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Zij, die met 1 October aanstaande tot boven- genoemden cursus wenschen te worden toegelaten, moeten zich daartoe voor 27 dezer aanmelden bij den Gemeente-bouwmeester. De cursus is alleen toegangelijk voor jongelieden, FEUILLETON Intusschen doet hij echter eene ontdekking Mijn- heer Zier heeft niet van het vergiftigde bessensap gedronken, doch is ten gevolge van een hevige aandoeniug aan zijn hartkwaal gestorven. Door een toeval werd een ander uit het leven weggerukt. Valentine's onschuldige hand heeft aan mevrouw Rechling den vergiftigden drank gereiktmen klaagt haar aan wegeus moord en onmiddellijk is hij gereed met een plan om van deze omstandigheden gebruik te maken tot bevrediging van zijn waan- ziunigen hartstocht. Door overreding en be- dreigingen tracht hij Valentine te bewegen met hem te vluchtenimmers als zij dat doet heeft hij haar in zijn macht. Zijn berekening faalt. Zij toont hem haar verachting en nu verandert zijn liefde in haat. Als zij de zijne niet wil worden, zal zij toch aan geen ander toebehooren. Hij dreigt haar ten ondergang te zullen brengen en brengt zijn bedreiging op waarlijk duivelachtige wijze ten uitvoer. De flesch, die hij om gebeel anderen redenen verborg, gebruikte hij nu als een middel om haar te betichten. Haar onbekendheid met de wereld en haar angst maken de oude dame tot zijn werktuig, zonder dat zij er zelfs iets van vermoedt. Zijn verklaringen tijdens het voorloopig onderzoek vormen een meesterstuk van listige verdachtmaking onder den schijn van de beklaagde te willen ontlasten, en welk een boosaardig weefsel die het gewoon sclioolonderwijs genoten hebben, en 14 jaar zijn of dien ouderdom voor het einde des jaars bereiken. Ter Neuzen, 6 Sept. 1894. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. folitieli Overzicht. In zake den Japansch—Chineeschen oorlog heeft een allerzotst berichtje de reis om de wereld gedaan. China zou metChili eene overeenkomst hebben gesloten, waarbij het de helft van de Chileensche vloot in zijn bezit kreegMen weet, dat de Chileensche vloot in de dagen van Balmaceda de beste en meest bruikbare bodems heeft verloren het zou dus een erfenisje zijn om onder /benefice van inventaris" te aanvaarden. Een telegram uit Santiago maakt dan ook van het totaal ongegronde van dit geracht melding. Van het oorlogsterrein wordt gemeld, dat de Engelschen zich ernstig ongerust beginnen te maken over Shangai. Door de Japansche regeering was wel beloofd, dat dit als neutraal gebied zou worden beschouwd, doch sinds er een Chineesch arsenaaltje, zij 't dan ook een erg onbeduidend, is gevestigd, vertrouwt men de zaken niet. Men is voor een bombardement bevreesd en natuurlijk ook voor slniting van de haven voor den Europeeschen handel. In eene tweede editie vermeldt de Times, dat te Shangai het gerucht loopt, dat de beide vijandelijke legers zich tegenover elkaar beviuden, op de oevers van de Im-Jui, ten Noorden van de Koreaansche hoofdstad Seoul. Op het oogenblik is de rivier onbevaarbaar wegens de overstroomingeu. Uit Hong-Kong wordt gemeld, dat een groot aantal Europeaneu ontslag nemeu uit hunne be- trekkingen bij de Cbineesche douane en bij de marine in dienst treden. In elk geval kan het volgens dezen stand van zaken, niet lang duren of eene ernstige botsing zou plaats hebben. Misschien is er dm eerst kans op „interventie" van de zijde der mogendheden 1 Het Duitsche regeeringsblad van Zateravond bevatte eindelijk de redevoering door den keizer te Koningsbergen gehouden. De tekst is daarin geheel onveranderd gebleven. Uit de oordeelvellingen der pers over deze rede verdienen nog een paar punten in het kort aangestipt. Het hoofdorgaan der socialistische partij, de Vorwiirts, neemt de tirade over de vpartijen van omverwerping" uiterst kalmpjes op. 't Blad raakt slechts een weinig in vuur over de schets der positie van de van leugens en waarheid hij hier heden ten beste heeft gegeveD, ligt nog versch in het geheugen van alle aanwezigen.En toch heeft hij zich in zijn eigen strikken gevangen. Ik beschuldig Adolf Bauerlich, een flesch met vergiftigd bessensap ten huize van den heer Zier te hebben gebracht met het doel dien heer daarmee te dooden; ik beschuldig hem van meineed, daar hij met voorbedachten rade hier onder eede valsche getuigenis tegen Valentine Zier heeft afgelegd 1 Lageman had met het vuur der overtuiging gesprokenhij had de rollen omgekeerdde verdediger was aanklager geworden. De indruk van zijn rede was zoo overweldigend, algemeen werd de waarheid zijner woorden zoo zeer gevoeld, dat alien werden meegesleept en niemand er aan dacht hem in de rede te vallen, ofschoon hij de hem toekomende vrijheid als verdediger verre te buiten was gegaan. Toen hij ophield met spreken, heerschte diepe stilte en ontsteltenishet viel moeielijk om op staanden voet het geding op de gewone manier voort te zetten doch daar kwamen juist de beide deskundigen, die de flesschen onderzocht hadden. Zij verklaarden op hun eed en toonden ook duidelijk aan, dat de flesch met vergiftigd bessensap open- gemaakt en daarna met kunstvaardige hand precies dichtgemaakt was, zooals ze uit de fabriek afgeleverd werd. Een weinig lood van de capsule, dat aan den hals der flesch was blijven zitten, en de verge- lijkiug met een andere flesch uit dezelfde fabriek, deden hun geoefend oog dit feit ontdekkeu het viel ook nu den rechters gemakkelijk dit op te merken. kroon dit had „ook de Czaar van Rusland aldus kunnen zeggen". De nietvervulling der beloften, in de keizerlijke boodschap van 1890 aan de werk- lieden gedaan, schrijft de Vorwiirts hieraan toe, dat de //kapitalistische maatschappij sterker is dan de monarchale staat." De strijd tegen partijen van omverwerping besluit het artikel kan niet worden gevoerd zonder den grondwettigen factor, het parlement. In vroolijke gemoedsrust wachten wij de dingen af, die zullen komen, en houden ons kruit droog. Opmerkelijk is ook de zinsnede in de Kreuzzeitung, die zegt dat de conservatieve partij gehecht en trouw is aan den persoon des keizers, doch erbij blijft, dat ook de trouwste adel het recht heeft oppositie te voeren tegen de „verantwoordelijke dienaren der Kroon". De erkeuning van het beginsel der miuisterieele verantwoordelijkheid en van het recht tot oppositie-voeren is van de zijde der hoog—concervatieven zegt de correspondent van de N. R. Ct. #wel iets splinternieuws". Vrij algemeen wordt dit toegegeven, dat de z/tendenz" van 's keizers rede zeer stellig is eene bezegeliug van Caprivi's handelspolitiek. Republikeinsche en anti-republikeinsche bladen in Frankrijk zijn eenstemmig in hun lof aan de persoonlijke verdiensten van wijlen den Graaf van Parijs. De Temps drukt het eigenaardig uit, waar dit blad den overledene *le prisonnier de son nom et le martyr de sa uaissance" noemt. Onder andere omstandigheden geboren, zou de Graaf van Parijs z/de gelukkigste man ter wereld" hebben kunnen zijn, ook om zijne persoonlijke eigenaardigheden en het karakter zijner gaven. Doch de rol van kroonpretendent heeft dezen Orleans feitelijk door het ongeluk doen vervolgen. Het testament van den overledeue zal te Stowe- House worden geopend. In L'Univers, het Parijsche katholieke blad, constateert Eugene Veuillot, dat de dood van den Graaf van Parijs in Frankrijk de periode van de eigenlijke //mouarchie" sluit. //Allen, die het eerlijk meenen", zegt hij, #moeten thans de Repu- bliek aanvaardenslechts van haar is Frankrijk voortaan gediend." De miuisterraad (thans met Dupuy kompleet) heeft er ampel over beraadslaagd, of het stoffelijk overschot van den Graaf naar Dreux zal worden vervoerd. De heeren waren het niet eens, en scheneu bang te zijn voor den toorn der radicalen, wanneer deze concessie der Gravin van Parijs mocht worden toegestaan. Aller oogen werden nu op Bauerlich gevestigd, die alle moeite deed om een flinke houdiug te bewaren. Doch te vergeefs, de man, die altijd zijn gladde tong zoo goed tot zijn dienst had, kon nu slechts eenige afgebroken woorden uitbrengen zijn gelaat was vaalbleek geworden en was kramp- achtig vertrokkenop zijn voorhoofd parelden groote zweetdroppels. ,/Erken de waarheid," zeide de president plechtig, *het is zooals de verdediger zegt. Een hoogere macht schonk hem het vermogen om in het verborgene te kunnen zien." Daar zeide de president iets, waarvan hij de eigenlijke beteekeuis zelf niet vermoedde. Om die beteekeuis te weten, had hij in het gemoed van Lagemau moeten zienhij had ook de oogen van Agnes von Beeren moeten zien, die met vreugdetranen gevuld waren. Zij beiden wisten, welke hoogere macht den verdediger van Valentine had gesterkt, hem zoo scherp van doorzicht had gemaakt. Bauerlich bekende niets, maar evenmin ontkende hij. Zijn trotsche zelfbewustheid had hem verlaten daarenboven waren zijn houding en zijn zwijgen bekentenis genoeg. De openbare aanklager hield een korte redevoering, waarin hij schorsing van het geding tegen Valentine Zier, benevens verlof tot gevangennemiug van Adolf Bauerlich vroeg. Aau deze beide aanvragen werd door de rechtbank na kort beraad voldaan. Toen een gerechtsdienaar Baurlich de hand op den schouder legde en hem verzocht mee te gaau begon Bauerlich's bloed te werken, hij maakte zich gereed tot verzet en raasde vreeselijk. Doch Volgens het Zaterdag gepubliceerde telegram waren de barisans van Bangkalan (Madura) ge- mobiliseerd en ter beschikking gesteld van generaal Vetter op Lombok. Te Bangkalan bevat de kraton onderscheidene bijgebouwen en wachthuizen voor de zoogenaamde barisans, de troepen, die de Panambahan nog altijd verplicht is te onderhouden ten dienste van het gouvernement, dat alleen voor Europeesche instruc- teurs heeft te zorgen. De barisan van Bangkalan bestaat, volgens de for- matie, uit 34 officieren en 1319 minderen infauterie, cavalerie, artillerie en pionniers, doch de voltalligheid laat veel te wenschen over. Zulke barisans bestaan ook te Pamakasan en Soemeuep, maar worden in het eerstgeuoemde gewest, sedert zijne inlijviug, en vermoedelijk ook voorloopig in Soemenep, door het gouvernement onderhouden. Voor het overige wordt op die inlandsche hulp- troepen door onze regeering veel prijs gesteld, want de Madoereezen zijn voortreffelijke soldaten, en daar zij aau onze oorlogen in Indie bijna altijd een werkzaam aandeel hebben, wordt de krijgsmans- geest bij hen sterk onderhouden. Men kan het ook onder de geringere klasse veleu aanzien, dat zij gedieud hebben, niet enkel door de bronzeu en zilveren medailles, die hun borst versieren, maar ook door de flinke houding en goede manieren, waardoor zij zich onderscheideu. Aldus schreef prof. P. J. Veth in 1881 in zijn werk ,/Java". In onze koloniale krijgsgeschiedenis wordt meer- malen met lof melding gemaakt van deze inlandsche hulptroepen. Evenwel beantwoordde volgens des kundigen de steun, dien men van hen verkreeg bij den oorlog tegen de Atjehers, niet aan de verwachtingen, wellicht omdat de parisans niet met achterlaadgeweren waren gewapend. Niettemin kunnen toch deze inlandsche soldaten als hulptroepen I op Lombok goede diensten bewijzen. Vanwege het Departement van Kolonien wordt het volgende gemeld Ten vervolge op het bericht van 7 dezer, moet nog worden medegedeeld, dat de op 30 Augustus als vermist vermeldde le luitenant der infanterie E. de Graaf gesneuveld is, en dat aan de gevolgen van bekomen wondeu is overleden de sergeant der infanterie Tbeodor Baumann. Verder kan nog worden vermeld, dat door den Gouverneur—Generaal is bericht, dat de vorst van Lombok (blijkbaar reeds voor de bekende overrompeling onzer troepen) f 450,000 ter vergoeding van oorlogskosten be- taald heeft. in het gelaat van alle aanwezigen las hij zijn ver- oordeelioghij schikte zich in zijn lot, wel be- grijpende dat zijn rol uitgespeeld was. In groote opgewondenheid werd de zitting gesloten het duurde zeer lang, eer de zaal ledig was. Daar binnen en buiten, in de gangen, op de trappeu, op het plein voor het gerechtsgebouw, overal werd druk gesproken over den ongewonen keer dezer zaak. De naam van Lageman was op aller lippenhij had als verdediger schitt6rend zijn roem gehandhaafd en men prees hem om de nieuwe lauweren, die hij had behaald. Op zulk een afloop had niemand gerekend, zelfs zij niet, die de drijfveer geweest wasAgnes von Beeren. Zij had geweten, dat Lageman den pseudo-Amerikaan bij verrassing tot bekentenis wilde brengen, dat hij de flesch met vergiftigd bessensap onder den gootsteen had verborgen om zich op Valentine te wrekeumaar hij had haar niet gezegd, hoe ver hij het spoor van dien man met behulp van den rechercheur gevolgd had. Lageman trachtte te ontkomen aan de geluk- wenschen zijner vrienden en collega's en zocht zich een weg te banen naar Agnes, die hem door een wenk te kennen had gegeven, dat hij bij haar moest komen aan het rijtuig, dat beneden stond te wachten. Reeds geloofde hij vrij tezijn; doch hij had zijn rekening gemaakt zonder Koenraad De jonge reus kwam op hem toesnellen, in ziju armen, zonder zich aan de te storen, en kuste hem onder luid Rechling sloot hem omstanders snikken. (Wordt vervolgd). KMIUV! Uit blad verscliijnt Dinsita^. en Vrijdagavond bij den nitgever P. J. i AM l> E S A H D E «e Ter Keuien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1