Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 3058. Woensdag 29 Augustus 1894. 34e Jaargang. BEKENDMAK1NG. Binnenland. ^&2»S3S3f?SEJ3a De Burgemeester der gemeente Ter Seuzen ABONNEMENTr Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushonders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elkenregel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadenng van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag den 80 Augustus 1894, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 27 Augustus 1894. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. JE*olitieli Overzicht. De groote demoustratie tegen het Hoogerhuis van Eugeland, die eergister in het Hvdepark te Londen is gehouden, was indrukwekkend en is ordelijk afgeloopen. Zij zal door vele worden gevolgd. In de volgende maand zullen in Belgie, Noor- wegen, Denemarken en Bulgarije algemeene ver- kiezingen plaats hebben, die in leder dezer landen over gewichtige vraagstukken zullen beslissen. In Belgie wordt voor het eerst de nieuwe kieswet met hare verplichte stemming toegepastin Noorwegen wordt over de vereeniging met Zweden uitspraak gedaan in Denemarken hopen de agrariers op eene aanzienlijke versterking in het Landsthingin Bulgarije is de leusverzoening met Rusland, of geleidelijke ontwikkeling zooals tot nu toe. Vorst Ferdiuand heeft met zijne pogingen tot toenadering bij Rusland schipbreuk geledenhet ministerie Stoiloff thans geheel op het standpunt van Stamboeloff en verzekert, dat het van Rusland niets wil weten. De Minister van oorlog deelde aan een dagbladcorrespondent mede, dat het leger niet Russisch gezind is en aan eene aanstelling van Russische officieren niet kan worden gedacht. Zelfs de vorst schijnt in te zien, dat zijne zweuking naar Rusland hem geen voordeel heeft aangebracht. De Minister van koophandel van Italie, Baraz- zuoli, heeft verleden week te Siena eene inerk- waardige rede gehouden. Hij zette uiteen, dat de sociale kwestie niet alleen de werklieden der industrie betrof, maar ook die van den landbouw, die aan de nijverheid grondstoffen, aan het volk voedsel en aan den staat verdedigers levert. De landarbeiders verdienen den bijzonderen voorzorg van den staat. Tegenwoordig lijden grondbeziten kapitaal en daarom verkeert ook de arbeider in een gedrukten toestand. Deze kan niet worden ver- beterd ten koste der bezittendeD, want dit zou zijn een gat graven om een ander gat te dempen. De klassenstrijd is bet ongeluk der menschheid. De toestand der landelijke arbeiders moet doorherstel FEUILLETON 29) Verder ondervraagd wordende, verhaalde zij den loop der gebeurtenissen geheel zooals die in de akte van beschuldiging was geschilderd, en erkende ook, dat zij zeer verbitterd was geweest op mevrouw Rechling. #Dan zou het toch natuurlijker geweest zijn de gevraagde verfrissching te weigeren,'' zei de president. ,/De gedachte daaraan kwam bij mij op, maar ik achtte dit een onbeleefdheidluidde haar antwoord. „En toen haalde u het bessensap? Hoe kwam het, dat u dit zoo dadelijk bij de hand had ,/Elken avond dronk mijn vader een glas bessensap met water, voor hij te bed ging. „Maar u opende een nieuwe flesch." „De andere was den vorigen avond leeg gekomen." ,/En hoeveel dronk mevrouw Rechling?'' jEen glas bessensap, vermengd met water, en een half glas onvermengd bessensap," ,/Hoe kwam dat?" *Toen zij het eerste glas leeggedronken had, verlangde zij nog meer, en ik wilde niet naar de keuken gaan om weer water te halen. Hier verzocht de verdediger het woord om de beschuldigde te vragen, waar het bessensap gekocht was. Zij antwoordde, dat ze het niet wist, aaugezien haar tante altijd de inkoopen voor de huishouding deed. Lageman ging weer zitten en de president zette van het kleine bezit worden verbeterd. Daartoe moeten de staatsdomeinen op Sicilie en in Zuid- Italie voor kleine koopers worden beschikbaar gesteld. Als de daartoe strekkende wet is aange- nomen, zullen er eenige duizende kleine hoeven verrijzen. Op Sicilie moeten de groote verwaar- loosde, koortszwangere latifundien, die de ondergang van het eiland zijn geweest, verdwijnen. De zwavelmijnen, die aan 3000 menschen werk ver- schaffen en jaarlijks 40 miliioen lire opbrengeu, moeten met alle mogelijke middelen uit den nood worden gered. De Siciliaansche vraagstukken waren zeer emstig en moesten op de plaats zelve worden onderzochtdaarom zou de Minister zelf naar Sicilie gaan. Het is te hopen, dat deze woorden door daden worden bezegeld. In afwachting van't verder verloop der wisselende krijgskansen, heeft de oorlog in 't verre Oosten tusscben China en Japan reeds een gunstigen in- vloed gehad op de kennis van land en volk in Azie's oostelijk en noordoostelijk deel. Zoo kunnen we bijvoorbeeld als bijzondere karaktertrek der Chineezen releveeren huu optimisme, zich zelfs ongerept handhavend in de moeielijkste levensom- standigheden. Tot dusver zijn de krijgskansen hun nog niet gunstig geweest, doch die min heugelijke werkelijkheid is van geen nadeeligen invloed op hun fantasietot in de kleinste bijzonderheden vertellen zij van degeweldige nederlaag der Japanners bij Ping-Yang, 6000 man landdeu den 18en aan de Tatungrivier, aangebracht door 19 Japansche oorlogsschepen en 13 transportschepen en 1000 man Chineesche cavalerie vielen hen aan en dreven hen, geholpen door de artillerie, naar de schepen terug. De geheele geschiedenis bepaalt zich tot een schermutseling en er behoort een geweldige verbeeldingskracht toe van een nauwelijks ver- meldingswaardig wapenfeit zulk een gebeurtenis te maken. De splitsing van 6000 infanteristen over 1000 cavaleristen is een sterk stuk, alleen mogelijk als de cavalerie heel superieur is en de leidiug subliem twee eischen waaraau de Chineesche ruiterij niet beantwoordthet verlies van 900 man aan Japansche zijde, lijkt wel "t 3prekendste proefje van Chineeschen humbug. Omtrent de feestviering te Middelburg van Yrijdagavond meldt men nog 't volgende Gelokt door twee schoone nummers van het feestprogramma, de gondcltocht en het vuurwerk, het verhoor voort. Hij liet Valentine vertellen, hoe haar vader eenige woorden van mevrouw Rechling gehoord had toen hij de kamer binnen- trad, dat hij daardoor kennis had gekregen van de lage verdenking tegen zijn dochter en door de hierop volgende opgewondenheid dood was neer- gestort. Zij schilderde dit voorval op zulke getrouwe, hartverscheurende wijze, dat de toehoorders diep medelijden met haar gevoelden, en de stemming tegenover de overleden mevrouw Rechling volstrekt niet vriendelijk werd. Men oordeelde, dat die dame, als zij niet gestorven ware, hier evengoed op de bank der beschuldigden had behooren te zitten als haar moordenares dat Valentine Zier haar vermoord had betwijfelde niemand meer. Doch met haar had men toch medelijden, met haar slachtoffer niet. jWaarom hebt ge uw vader niets gezegd van uw teedere verhouding tot mijnheer Rechling Waarom hebt ge hem ook verzwegen, dat ge tengevolge van een heftigen twist het huis uwer meesteres hebt moeten verlaten vroeg de presi dent nu. f/Omdat ik hem elke aandoening wilde besparen," antwoordde Valentine met een zucht. „Elke hevige aandoening kon hem den dood doen, zooals dan ook helaas gebleken is." De president zeide, dat ze weer kon gaan zitten, en het getuigen verhoor nam een aanvang. Als eerste getuige werd Koenraad Rechling gehoord. Hij droeg een donkere kleeding en een rouwstrik om den arm. De algemeene aandacht was op hem gevestigd; het ontgiug aan niemand, dat zijn blikken de beschuldigde zochten en op haar bleven rusten, en door het fraaie zomerweder, waren weder duizenden en duizenden op de been, waaronder ook tal van vreemdelingen. Gerust kan gezegd worden, dat noch op een der andere feestdagen te Middelburg, noch ook Donderdag te Vlissingen, zooveel bezoekers uit alle oorden der provincie waren saamgestroomd. En zeker zal niemand zich den tocht beklaagd hebben. De geillumineerde vaartuigen, die statig door de grachten naar de Loskade voerden, maakten een fantastisch effect, dat niet weinig verhoogd werd door de inderdaad indrukwekkende illuminatie van de nieuwe huizengroep aan de Loskade. Groote opgewektheid heerschte dan ook op alle plaatsen, die tot onbeschrijfelijke geestdrift overging toen H.H. M.M. kwamen aangereden. Aan de toe- juichingen kwam in den waren zin des woords schier geen einde en H.H. M.M. beschouwden blijkbaar met genoegen gondeltocht en illuminatie en bleven geruimen tijd op de Loskade met het rijtuig stilstaan. Intusschen was men aan de overzijde van het kanaal begonnen het vuurwerk te ontsteken, dat uitstekend gelukte en een grootschen indruk teweeg- bracht. Toen in vurige letters het „Leve de Koninginnen Nederland en Oranjezichtbaar werd, barstten opnienw daverende toejuichingen los en weerklonken de woorden, die daar in vlammen voor ons stonden, uit duizenden kelen. H.H. M.M. betuigden bij herhaling Hare ingenomenheid met het eenig schoone gezicht op het kanaal. Na afloop van vuurwerk en gondelvaart trok de menigte weder stadwaarts en verspreidde zich in groepjes door de straten, waar nog langen tijd eene vroolijke, opgewekte stemming bleef heerschen, zonder dat een enkele wanklank werd vernomen. De politie had deze dagen eene zeer gemakkelijke taak. Zaterdagmorgen waren alien, die gerekend kunnen worden te behooren tot de autoriteiten in onze omgeving, de eerewacht, de schutterij enz. enz. aan het station vereenigd om H.H. M.M. uitgeleide te doen. De Koninginnen namen van den burgemeester en vele anderen persoonlijk afscheid, onder her- haalde verzekering, dat Zij met genoegen met Zeelaud hadden kennis gemaakt en diep getroffen waren door de vele blijken van vriendschap en liefde Haar betoond en door de hartelijke ontvangst Haar overal door de bevolking bereid. Onder luide toejuichingen van de saamgestroomde menigte vertrok de Koninklijke trein, terwijl beide Vorstinnen nog langen tijd vriendelijk bleven wuiven. Bij de aankomst te Goes was alles op de been. Aan het station was eene kleine plantversiering aangebracht. Burgemeester, wethouders, raadsleden, terwijl zij de oogen neersloeg en een beweging maakte, alsof zij zich voor hem wilde verbergen. „Was de beschuldigde met u verloofd vroeg de president. „Zij is het nog," antwoordde Rechling met heldere stem, »ik zeg dit om getuigenis af te leggen, dat ik haar onschuldig houd aan de misdaad, waarvan zij beschuldigd wordt." Een vluchtig rood kleurde Valentine's wangen en zij richtte zich weer opdoch slechts voor een oogenblik, toen verviel zij met een zacht gekerm in haar vorige houding. Op een vraag van den president, verhaalde Rech ling hoe hij Valentine ten huize zijner raoeder had leeren kennen en liefhebben, hoe zijn moeder hen gescheiden en hoe Valentine haar huis verlaten had. Hoe hij daarbij zich moeite gaf om zijn overledene moeder te verschoonen, zoo werd haar beeld toch nog ongunstiger dan het reeds was. ,/Ik zou nooit van haar afgezien hebben," vervolgde hij, ffdat wist mijn moeder ook wel en den volgende dag zou ik naar haar vader gegaan zijn om haar hand te vragen, als Valentine mij daarvan niet teruggehouden had, om hem elke aandoening te besparen. Ik wenschte, dat zij mij niet teruggehouden had zeide hij met een zucht. „Misschien zou dan alles anders gegaan zijn. Ik verliet Berlijn voor een paar dagen, en toen ik teruggeroepen werd, vond ik mijn moeder dood en mijn reine, edele geliefde werd aaugeklaagd als haar moordenares 1" De groote, flink gebouwde jonkman scheen een onmacht nabij hij zette zich snel neder. Zijn getuigenis had een diepen indruk gemaakt. Hoewel hij niets gezegd had, dat de beschuldigde autoriteiten waren tegenwoordig. Alle weezen, be- nevens 1000 schoolkiuderen met oranje versierd stonden gereed, en uadat de trein stilgehouden had, zongen de kinderen onder koperbegeleiding van twee muziekgezelschappen twee coupletten van het Wilhelmustwee weezen boden H.H. M.M. ruikers aan. Luide jubelkreten stegen uit de menigte op. De Koningin-Regentes dankte den Burgemeester voor de huldeverheugt deze nog te hebben ontvangen, en verzocht hem aan de bevolking haren dank over te brengen. Nog twee coupletten van Wilhelmus werden gezongen, en onder daverend gejuicb stoomde de trein verder, terwijl de vorstinnen uit haren coupd met den zakdoek wuifden. Het had intusschen aldoor geregend. Te Rilland verliet de Commissaris der Koningin den trein. De Konninginnen drukten hem hartelijk de hand en verzochten hem nogmaals, haar tolk te willen zijn bij de bevolking en te bedanken voor de vele hartelijke blijken van genegenheid gedurende het bezoek, dat daardoor onvergetelijk is geworden. Koningin Wilhelmina voegde hierbij, dat het haar leed deed, dat zij nog niets doen kon om aan het volk hare dankbaarheid te toonen. Op alle verdere stations bracht eene saamgevloeide menigte den Koninginnen warme huldebetuigingen. Te Breda, te Tilburg en te Rozendaal, werden nog bijzondere ovaties gebracht. H.H. M.M. zijn 's namiddags te half twee uur in goeden welstand te Soestdijk teruggekeerd. Door H.H. M.M. zija de volgende giften ge- schonken aan de algemeene armen te Middelburg f 1200, te Vlissingen 1000, te Westkapelle f 300, te Veere f 200 en te Domburg 200. Aan de polderwerkers op Walcheren 200. Aan de politie te Middelburg en die te Vlissingen elk f 150. Aan het muziekkorps der d.d. schutterij van Middelburg en dat van het derde regiment infanterie elk f 150 en aan de bemanning van de mailboot /Nederland", waarmede zij Donderdag den tocht op de Schelde gemaakt heeft, f 100. Mevrouw De Brauw, echtgenoote van den heer Commissaris der Koningin en mevrouw Tutein Nolthenius, echtgenoote van den burgemeester van Vlissingen ontvingen van de KoniDgen ieder een vorstelijk cadeau, bestaande in prachtige braceletten met kostbare steenen bezet. Aan de kinderen van Jhr. Mr. W. M. de Brauw schonken de Koninginnen als herinnering aan haar bezoek, eene collectie fraai speelgoed. Namens H.H. M.M. de Koninginnen zijn in Middelburg bij verschilleude winkeliers inkoopen gedaan. rechtstreeks ontlastte, had hij velen gunstig voor haar gestemd. Immers, het zou onnatuurlijk zijn, wanneer een zoon op zulke wijze ten gunste der moordenares van zijn moeder optrad, en Koenraads houding boezemde vertrouwen in door zijn kalmte en bezadigdheid. De volgende getuige was de koetsier van het huurrijtuig, waarin mevrouw Rechling naar Wil- mersdorf en terug naar huis gereden was. De man verklaarde alleen, dat de dame onder weg nergens was uitgestapt en dus ook geen vergift had kunnen innemen. Vervolgens kwam dokter Schmidt- lein, die een beschrijving gaf van mevrouw Rechling's doodstrijd en verklaarde dat zij gestorven was met de beschuldiging op de lippen dat Valentine Zier haar vermoord had. De verklaring van den dokter werd bevestigd door de drie dienstboden, die ook nog vertelden, hoe hun meesteres thuis gekomen was en elk oogenblik haar ongesteldheid erger voelde worden. Zij hadden haar te bed gebracht, den dokter gehaald en haar sterven bijgewoond. Zij beschreven den gewonen loop van het dagelijksche leven in mevrouw Rechling's huis en ook het heftige tooneel tusschen haar en Valentine, waarvan zij door de onbeschaafde handelwijze hunner meesteres getuigen waren geweest. En weer viel het licht ongunstig op de doode, daarentegen zeer gunstig op de beschuldigde. Terwijl Louise en Minna ouuitputtelijk waren in verzekeringen van Valentine's ouschuld, was Hendrik echter zoo teruggetrokkeu, dat de president hem opmerkzaam maakte op zijn houding, die zooveel van die der beide meisjes verschilde, en naar de reden daarvan vroeg. De eerlijke knecht geraakte in verlegenheid en zweegj natuurlijk dreef de TER \KIZEVS(HE (OIRAVT Bit blail verscliijnt IVinsilhi;- en VrijdaBaroml bij tlen uitgever I"I A BE SAX B E te Ter A'euzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1894 | | pagina 1